Takaisin

Psykoosiriskissä olevan nuoren kognitiivinen psykoterapia (KBT)

Näytönastekatsaukset
Raimo Salokangas
23.1.2013

Näytön aste: C

Kognitiivinen psykoterapia (KBT) saattaa siirtää psykoottisen häiriön puhkeamista psykoosiriskissä olevilla nuorilla.

Satunnaistetussa ja kontrolloidussa psykoosiriskipotilaita koskeneessa tutkimuksessa «Morrison AP, French P, Walford L ym. Cognitive the...»1 37 potilasta hoidettiin kognitiivis-behavioraalisella (KBT) terapialla ja 23 vertailuryhmän potilasta sai seurantahoitoa. Vastemuuttuja oli psykoosin puhkeaminen. Interventio kesti 6 kuukautta ja sitä seurasi 6 kuukauden seuranta. Satunnaistuksen jälkeen KBT-ryhmästä poistettiin kaksi potilasta, joilla todettiin jälkikäteen perusvaiheessa olleen psykoottisia oireita.

KBT-ryhmästä 2/35 (6 %) ja vertailuryhmästä 5/23 (22 %) sairastui tutkimuksen aikana psykoosiin (p = 0,03). Kun poistetut potilaat sisällytettiin analyysiin (ITT-analyysi), ero ei enää ollut merkitsevä. Positiiviset oireet vähenivät KBT-ryhmässä enemmän kuin vertailuryhmässä, mutta toimintakyvyn suhteen eroa ei ollut.

Potilaille tehtiin jälkiseuranta «Morrison AP, French P, Parker S ym. Three-year fol...»2 kolme vuotta tutkimukseen tulon jälkeen. KBT-ryhmään ilmaantui lisää psykooseja, joten ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa. Sen sijaan psykoosilääkitys aloitettiin KBT-ryhmässä harvemmin kuin vertailuryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimuksessa «Addington J, Epstein I, Liu L ym. A randomized con...»3, johon valittiin kliinisessä psykoosiriskissä olevia potilaita, 27 sai kognitiivis-behavioraalista yksilöterapiaa (KBT) ja 24 tukea-antavaa terapiaa (ST) 6 kuukauden ajan. Potilaiden oireet arvioitiin 6, 12 ja 18 kuukauden kuluttua tutkimukseen tulosta.

ST-ryhmästä kolme sairastui psykoosiin, mutta KBT-ryhmästä ei kukaan (p = 0,059). Lievät psykoottiset, negatiiviset ja masennusoireet vähenivät molemmissa ryhmissä, mutta ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Morrison AP, French P, Walford L ym. Cognitive the...»1: KBT-ryhmää muutettiin satunnaistamisen jälkeen. Aineisto pieni. Tutkijat eivät olleet sokkoja potilaiden saamille hoidoille.

Kirjallisuutta

  1. Morrison AP, French P, Walford L ym. Cognitive therapy for the prevention of psychosis in people at ultra-high risk: randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2004;185:291-7 «PMID: 15458988»PubMed
  2. Morrison AP, French P, Parker S ym. Three-year follow-up of a randomized controlled trial of cognitive therapy for the prevention of psychosis in people at ultrahigh risk. Schizophr Bull 2007;33:682-7 «PMID: 16973786»PubMed
  3. Addington J, Epstein I, Liu L ym. A randomized controlled trial of cognitive behavioral therapy for individuals at clinical high risk of psychosis. Schizophr Res 2011;125:54-61 «PMID: 21074974»PubMed