Takaisin

Psykoosiriskissä olevan potilaan psykoosilääkitys

Näytönastekatsaukset
Raimo Salokangas
23.1.2013

Näytön aste: B

Psykoosilääkitys ilmeisesti siirtää psykoottisen häiriön puhkeamista psykoosiriskissä olevilla potilailla.

Ensimmäisessä satunnaistetussa, kontrolloidussa, mutta avoimessa psykoosiriskipotilaiden interventiotutkimuksessa «McGorry PD, Yung AR, Phillips LJ ym. Randomized co...»1 31 potilasta sai risperidonia 1–2 mg/vrk ja KBT:tä (spesifinen interventioryhmä) ja 28 tukea antavaa psykoterapiaa. Päätemuuttuja oli psykoosin puhkeaminen. Interventio kesti 6 kuukautta, minkä jälkeen potilaita seurattiin toiset 12 kuukautta. Spesifisen intervention saaneista 3/31 (10 %) ja vertailuryhmästä 10/28 (36 %) tuli interventiojakson aikana psykoottisiksi (p = 0,03). 12 kuukauden seurannan päättyessä ero ei enää ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0,24).

Seurannan aikana risperidonia saaneet potilaat eivät enää sairastuneet psykoosiin. Psykiatriset oireet vähenivät ja potilaiden toimintakyky pysyi vakaana molemmissa ryhmissä. Neljällä potilaalla oli lääkkeeseen liittyviä haittavaikutuksia, jotka lievenivät annoksen laskun myötä.

Samoille potilaille tehtiin seuranta 3–4 vuotta tutkimuksen alusta «Phillips LJ, McGorry PD, Yuen HP ym. Medium term f...»2. Psykoosien puhkeamisen, oireilun tai toimintakyvyn osalta ryhmät eivät eronneet toisistaan.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Ensimmäisessä satunnaistetussa, lumekontrolloidussa psykoosiriskipotilaiden kaksoissokkoutetussa monikeskustutkimuksessa «McGlashan TH, Zipursky RB, Perkins D ym. Randomize...»3 31 potilasta sai 5–15 mg/vrk olantsapiinia ja 29 lumetta. Päätemuuttuja oli psykoosin puhkeaminen. Interventio kesti vuoden ja seuranta toisen vuoden. Noin puolet jäi seurannan ulkopuolelle. Olantsapiiniryhmästä 5/31 (16 %) ja lumeryhmästä (11/29) 38 % tuli psykoottiseksi intervention aikana (p = 0,09).

Seurannan päättyessä psykoottisten osuudet olivat samassa järjestyksessä 26 % ja 45 %. Positiiviset oireet vähenivät enemmän olantsapiiniryhmässä, mutta lisääntyivät seurannan aikana. Olantsapiinia saaneet raportoivat enemmän väsymystä ja heidän painonsa nousi tilastollisesti merkitsevästi enemmän (8,8 kg vs. 0,3 kg).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«McGorry PD, Yung AR, Phillips LJ ym. Randomized co...»1: Avoin tutkimus ja suhteellisen pieni aineisto. Risperidonilla näytti olevan psykoosin puhkeamista estävä vaikutus.

«Phillips LJ, McGorry PD, Yuen HP ym. Medium term f...»2: Kaksoissokkotutkimus mutta suhteellisen pieni aineisto. Olantsapiinia saaneilla vähemmän psykooseja. Huomattava painon nousu olantsapiiniryhmässä.

Kirjallisuutta

  1. McGorry PD, Yung AR, Phillips LJ ym. Randomized controlled trial of interventions designed to reduce the risk of progression to first-episode psychosis in a clinical sample with subthreshold symptoms. Arch Gen Psychiatry 2002;59:921-8 «PMID: 12365879»PubMed
  2. Phillips LJ, McGorry PD, Yuen HP ym. Medium term follow-up of a randomized controlled trial of interventions for young people at ultra high risk of psychosis. Schizophr Res 2007;96:25-33 «PMID: 17611080»PubMed
  3. McGlashan TH, Zipursky RB, Perkins D ym. Randomized, double-blind trial of olanzapine versus placebo in patients prodromally symptomatic for psychosis. Am J Psychiatry 2006;163:790-9 «PMID: 16648318»PubMed