Takaisin

Psykoosilääkkeet skitsofreniaan liittyvien affektiivisten oireiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Koponen
21.1.2013

Näytön aste: B

Toisen polven psykoosilääkkeet ovat ilmeisesti haloperidolia tehokkaampia skitsofreniaan liittyvien affektiivisten oireiden hoidossa.

Laajassa yhdysvaltalaisessa, olantsapiinia valmistavan lääketehtaan rahoittamassa ja satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa «Tollefson GD, Beasley CM Jr, Tran PV ym. Olanzapin...»1, «Tollefson GD, Sanger TM, Lu Y ym. Depressive signs...»2 1 336 potilasta sai 5–20 mg olantsapiinia ja 660 potilasta sai 5–20 mg haloperidolia.

Tutkimusjoukkoon kuuluneista potilaista 53 %:lla oli skitsofreniaan liittyviä masennusoireita. Kuuden viikon lääkehoidon aikana merkittävä masennusoireiston lievittyminen (masennusasteikkopistemäärän lasku puoleen lähtötilanteesta) tapahtui 46 prosentilla olantsapiinia ja 35 prosentilla haloperidolia saaneista potilaista (erotus 11 %, luottamusväli 5–17 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdistelmäartikkelissa «Marder SR, Davis JM, Chouinard G. The effects of r...»3 raportoidaan kaksi satunnaistettua risperidonia valmistavan lääketehtaan rahoittamaa kasoissokkotutkimusta, joissa yhteensä 523 potilasta sai joko lumetta, haloperidolia (20 mg/vrk) tai kiinteää risperidoniannosta (risperidonia 2, 6, 10 tai 16 mg/vrk).

Kahdeksan viikkoa kestäneen tutkimuksen aikana masennus- ja ahdistuneisuusoireet vähenivät eniten risperidonia 6 mg/vrk saaneilla potilailla (2,5; haloperidoli 0,6; lume 0,1; effect size 0,36).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Tollefson GD, Beasley CM Jr, Tran PV ym. Olanzapin...»1, «Tollefson GD, Sanger TM, Lu Y ym. Depressive signs...»2: Haloperidoliannos oli suurehko verrattuna nykyiseen hoitokäytäntöön.

«Marder SR, Davis JM, Chouinard G. The effects of r...»3: Tutkimuksen sovellettavuus suomalaiseen väestöön on hyvä, joskin osa risperidoniannoksista oli suuria verrattuna nykyiseen hoitokäytäntöön.

Kirjallisuutta

  1. Tollefson GD, Beasley CM Jr, Tran PV ym. Olanzapine versus haloperidol in the treatment of schizophrenia and schizoaffective and schizophreniform disorders: results of an international collaborative trial. Am J Psychiatry 1997;154:457-65 «PMID: 9090331»PubMed
  2. Tollefson GD, Sanger TM, Lu Y ym. Depressive signs and symptoms in schizophrenia: a prospective blinded trial of olanzapine and haloperidol. Arch Gen Psychiatry 1998;55:250-8 «PMID: 9510219»PubMed
  3. Marder SR, Davis JM, Chouinard G. The effects of risperidone on the five dimensions of schizophrenia derived by factor analysis: combined results of the North American trials. J Clin Psychiatry 1997;58:538-46 «PMID: 9448657»PubMed