Takaisin

Psykoosilääkityksen ja psykososiaalisen intervention yhdistäminen psykoosiriskipotilailla

Näytönastekatsaukset
Raimo Salokangas
26.3.2020

Näytön aste: C

Psykoosilääkkeen yhdistäminen psykososiaaliseen interventioon saattaa vähentää psykoottista ja muuta oireilua ja parantaa toimintakykyä mutta tuskin soveltuu ensivaiheen hoidoksi psykoosiriskissä olevilla potilailla.

Satunnaistetussa, kontrolloidussa, mutta avoimessa psykoosiriskipotilaita käsittävässä monikeskustutkimuksessa «Ruhrmann S, Bechdolf A, Kühn KU ym. Acute effects ...»1 59 potilasta sai tarpeenmukaista psykososiaalista hoitoa ja 65 potilasta psykososiaalisen hoidon lisäksi amisulpiridia 12 viikon ajan. Vastemuuttujina olivat lievät psykoottiset oireet, toimintakyky ja ekstrapyramidaaliset haittavaikutukset.

Amisulpiridia saaneilla potilailla oli vähemmän psykoottisia, depressiivisiä ja negatiivisia oireita, ja heidän toimintakykynsä oli parempi kuin pelkästään psykososiaalista interventiota saaneilla. Pääasiallinen haittavaikutus oli prolaktiinin nousu.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Satunnaistetussa, lumekontrolloidussa, kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa «McGorry PD, Nelson B, Phillips LJ ym. Randomized c...»2 115 psykoosiriskissä olevasta nuoresta kolmannes sai risperidonia ja kognitiivista terapiaa, kolmannes lumetta ja kognitiivista terapiaa ja kolmannes lumetta ja tukea-antavaa terapiaa 12 kuukauden ajan.

Psykoosiin sairastuneiden osuudet samassa järjestyksessä olivat 10,7 %, 9,6 % ja 21,8 %. Ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa, minkä lisäksi potilaiden negatiiviset oireet vähenivät ja toimintakyky parani

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Ruhrmann S, Bechdolf A, Kühn KU ym. Acute effects ...»1: Kyseessä oli avoin tutkimus. Amisupiridi on Suomessa markkinoilla vain erityislupavalmisteena, mikä vähentää tuloksen sovellettavuutta.

«McGorry PD, Nelson B, Phillips LJ ym. Randomized c...»2: Kaikissa ryhmissä suhteellisen alhaisiksi jääneet psykoosiin sairastuneiden osuudet eivät tukeneet psykoosilääkkeen käyttöä ensivaiheessa. Tukea antava terapia saattaa soveltua psykoosiriskipotilaan ensivaiheen hoidoksi.

Kirjallisuutta

  1. Ruhrmann S, Bechdolf A, Kühn KU ym. Acute effects of treatment for prodromal symptoms for people putatively in a late initial prodromal state of psychosis. Br J Psychiatry Suppl 2007;51:s88-95 «PMID: 18055944»PubMed
  2. McGorry PD, Nelson B, Phillips LJ ym. Randomized controlled trial of interventions for young people at ultra-high risk of psychosis: twelve-month outcome. J Clin Psychiatry 2013;74:349-56 «PMID: 23218022»PubMed