Takaisin

Psykoosilääkityksen ja psykososiaalisen intervention yhdistäminen psykoosiriskipotilailla

Näytönastekatsaukset
Raimo Salokangas
23.1.2013

Näytön aste: C

Psykoosilääkkeen yhdistäminen psykososiaaliseen interventioon saattaa vähentää psykoottista ja muuta oireilua ja parantaa toimintakykyä psykoosiriskissä olevilla potilailla.

Satunnaistetussa, kontrolloidussa, mutta avoimessa psykoosiriskipotilaita käsittävässä monikeskustutkimuksessa «Ruhrmann S, Bechdolf A, Kühn KU ym. Acute effects ...»1 59 potilasta sai tarpeenmukaista psykososiaalista hoitoa ja 65 potilasta psykososiaalisen hoidon lisäksi amisulpiridia 12 viikon ajan. Vastemuuttujina olivat lievät psykoottiset oireet, toimintakyky ja ekstrapyramidaaliset haittavaikutukset.

Amisulpiridia saaneilla potilailla oli vähemmän psykoottisia, depressiivisiä ja negatiivisia oireita ja heidän toimintakykynsä oli parempi kuin pelkästään psykososiaalista interventiota saaneilla. Pääasiallinen haittavaikutus oli prolaktiinin nousu.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Ruhrmann S, Bechdolf A, Kühn KU ym. Acute effects ...»1: Kyseessä on avoin tutkimus. Amisupiridi on Suomessa markkinoilla vain erityislupavalmisteena, mikä vähentää tuloksen sovellettavuutta.

Kirjallisuutta

  1. Ruhrmann S, Bechdolf A, Kühn KU ym. Acute effects of treatment for prodromal symptoms for people putatively in a late initial prodromal state of psychosis. Br J Psychiatry Suppl 2007;51:s88-95 «PMID: 18055944»PubMed