Takaisin

Koulutuksellinen terapia (psykoedukaatio) skitsofrenian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
22.1.2013

Näytön aste: A

Pelkästään potilaille annetun psykoedukaation vaikuttavuus ei ole yhtä hyvin osoitettu kuin sellaisen intervention, jota annetaan myös omaisille.

Psykoedukaatiolla tarkoitetaan tässä hoidollisia toimia, joiden ensisijaisena tavoitteena on parantaa potilaiden ja heidän omaistensa tietoa sairaudesta ja sen hoidosta ja siten parantaa ymmärrystä sairaudentilasta.

Xian ym. Cochrane-katsauksessa «Xia J, Merinder LB, Belgamwar MR. Psychoeducation ...»1, «»1 koottiin helmikuun 2010 Cochrane-rekisteristä kaikki relevantit satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joiden kohteena oli skitsofreniapotilaille ja skitsofrenialle läheistä häiriöistä kärsiville potilaille yksilöllisesti tai ryhmissä annettu psykoedukaatio verrattuna tavanomaiseen sairaudesta informoimiseen. Tutkimuksia kertyi 44, joissa oli yhteensä 5 142 potilasta, suurin osa sairaalapotilaita.

Huonon lääkemyöntyvyyden ilmaantuvuus oli lyhyellä aikavälillä pienempi psykoedukaatioryhmässä (n = 1 400, RR 0,52; 95 % luottamusväli 0,40–0,67, NNT 11, 95 % luottamusväli 9–16). Sama tulos toistui myös pitemmässä seurannassa. Relapsiriski oli alhaisempi psykoedukaatioryhmässä (n = 1 214, RR 0,70; 95 % luottamusväli 0,61–0,81, NNT 9; 95 % luottamusväli 7–14). Sama päti myös uusiin sairaalahoitoihin joutumiseen (n = 206, RR 0,71; 95 % luottamusväli 0,56–0,89, NNT 5; 95 % luottamusväli 4–13).

Tekijät epäilevät, että todellinen efektikoko olisi pienempi kuin tässä katsauksessa osoitettu, mutta jonkinlainen psykoedukaatio näyttää silti kliinisesti tehokkaalta ja mahdollisesti myös kustannustehokkaalta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Lincolnin ym. systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa «Lincoln TM, Wilhelm K, Nestoriuc Y. Effectiveness ...»2 eri tietolähteistä löydetystä 199 tutkimuksesta seulottiin 18 laatukriteerit täyttävää satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (n = 1 534). Tässä tutkimuksessa selvitettiin psykoedukaation lyhyen ja pitkän aikavälin vaikuttavuutta riippuen siitä, annetaanko psykoedukaatiota myös omaisille vai pelkästään potilaille.

Psykoedukaatiolla oli kohtalainen teho hoidon jälkeiseen relapsiriskiin ja pieni teho sairautta koskevaan tietoon. Psykoedukaatiolla ei ollut vaikutusta sairauden oireisiin, toimintakykyyn tai lääkemyöntyvyyteen. Vaikutus relapsiriskiin ja uusiin sairaalahoitoihin säilyi tilastollisesti merkitsevänä 12 kuukautta hoidon jälkeen, mutta menetti merkitsevyyden pidemmässä seurannassa. Interventiot, joissa omaiset olivat mukana, vähensivät paremmin oireita hoidon loppuun mennessä ja vähensivät relapsiriskiä 7–12 kuukauden seurannassa, kun sitä vastoin pelkästään potilaille annetun psykoedukaation vaikutukset olivat vähäisempiä eivätkä yltäneet tilastolliseen merkitsevyyteen. Tekijät toteavat, että kannattaa ponnistella omaisten saamiseksi mukaan psykoedukaatioon.

Tavanomaiseen hoitoon verrattuna psykoedukaation efektikoko hoidon loputtua relapseihin oli 0,53 (95 % luottamusväli 0,12–0,95), sairautta koskevaan tietoon 0,48 (95 % luottamusväli 0,12–0,83) ja oireisiin 0,29 (95 % luottamusväli -0,13–0,70).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Xia J, Merinder LB, Belgamwar MR. Psychoeducation for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2011;6:CD002831 «PMID: 21678337»PubMed
  2. Lincoln TM, Wilhelm K, Nestoriuc Y. Effectiveness of psychoeducation for relapse, symptoms, knowledge, adherence and functioning in psychotic disorders: a meta-analysis. Schizophr Res 2007;96:232-45 «PMID: 17826034»PubMed