Takaisin

Elektrokonvulsiivinen terapia (ECT) hoitoresistentissä skitsofreniassa

Näytönastekatsaukset
Lauri Tuominen
26.3.2020

Näytön aste: C

Elektrokonvulsiivinen terapia lienee tehokas hoitoresistentin skitsofrenian hoito.

Petrideksen ja kumppaneiden «Petrides G, Malur C, Braga RJ ym. Electroconvulsiv...»1satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 39 klotsapiiniresistenttiä skitsofrenia potilasta satunnaistettiin joko jatkamaan tavanomaista hoitoa klotsapiinilla tai saamaan klotsapiinin lisäksi 8 viikon hoitojakso elektrokonvulsiivista terapiaa (ECT). 51 % prosenttia klotsapiini + ECT –ryhmässä saavutti remission, kun taas pelkästään klotsapiinia käyttäneiden ryhmässä yksikään potilaista ei saavuttanut remissiota.

  • Tutkimuksen laatu: kohtalainen
  • Sovellettavuus: hyvä

Sinclairin ja kumppanien tekemässä Cochrane-katsauksessa «Sinclair DJ, Zhao S, Qi F ym. Electroconvulsive th...»2 selvitettiin elektrokonvulsiivisen terapian (ECT) tehoa hoitoresistentissä skitsofreniassa. Katsaukseen sisällytettiin 15 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa oli yhteensä 1285 potilasta.

Yhdeksän tutkimusta, joihin sisältyi 819 potilasta, vertasi ECT:tä tavanomaiseen hoitoon. Näissä tutkimuksissa ECT osoittautui tavanomaista hoitoa tehokkaammaksi kliinisesti merkittävän vasteen saavuttamisessa (RR 2,06, 95 % luottamusväli 1,75(2,42). Toisaalta ECT:hen liittyi tämänkaltaisessa asetelmassa enemmän lyhytaikaisia kognitiivisia haittoja (RR 27,00, 95 % luottamusväli 1,67–437,68; 72 potilasta).

Katsaukseen löydettiin kuitenkin vain yksi tutkimus, jossa mitattiin BPRS-pisteitä ja verrattiin ECT:tä yhdistettynä tavanomaiseen hoitoon ja lume-ECT:hen yhdistettynä tavanomaiseen hoitoon. Näiden hoitojen välillä ei löytynyt merkittävää eroa (keskimääräinen ero BPRS-pisteissä 3,60, 95 % luottamusväli ‐3,69–10,89; 25 potilasta).

Toisessa katsaukseen sisällytetyssä tutkimuksessa verrattiin ECT:tä ja tavanomaista hoitoa klotsapiiniin ja tavanomaiseen hoitoon. Tässä tutkimuksessa havaittiin pieni, mutta kliinisesti merkityksetön ero ECT:n hyväksi (keskimääräinen BPRS-piste ero -5,20, 95 % luottamusväli -7,93– -2,47; 162 potilasta).

Yleisesti katsaukseen sisällytettyjen tutkimusten laatu oli erittäin heikko johtuen sokkoutuksen puutteesta ja pienistä otoskoista. Tämän vuoksi selvää johtopäätöstä löydöksistä ei voida vetää.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti: ECT näyttäisi olevan tavanomaista hoitoa tehokkaampaa hoitoresistentin skitsofrenian hoitamisessa. Tutkimuksissa ei kuitenkaan ole toistaiseksi kyetty osoittamaan vakuuttavasti eroa ECT:n ja lumehoidon välillä. Näytön perusteella ECT:tä tulisi silti harkita erityisesti klotsapiiniresistenttien potilaiden hoidossa.

Kirjallisuutta

  1. Petrides G, Malur C, Braga RJ ym. Electroconvulsive therapy augmentation in clozapine-resistant schizophrenia: a prospective, randomized study. Am J Psychiatry 2015;172:52-8 «PMID: 25157964»PubMed
  2. Sinclair DJ, Zhao S, Qi F ym. Electroconvulsive therapy for treatment-resistant schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2019;3:CD011847 «PMID: 30888709»PubMed