Takaisin

Liikunta ja skitsofreniapotilaiden kognitiivinen kuntoutus

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
26.3.2020

Näytön aste: C

Liikunta saattaa parantaa kognitiivisen remediaation vaikuttavuutta toimintakykyyn.

Malchowin ym. tutkimuksessa «Malchow B, Keller K, Hasan A ym. Effects of Endura...»1 22 kroonista skitsofreniapotilasta, joilla oli useampia sairaalahoitoja, otettiin tutkimukseen, jossa heille annettiin 3 kuukauden ajan tietokonepohjaista kognitiivista remediaatiota 2 kertaa ja puoli tuntia aerobista liikuntaa 3 kertaa viikossa. Myöhemmin rekrytoitiin 21 potilasta, jotka saivat samoin 2 kertaa viikossa remediaatiota ja pelasivat 3 kertaa viikossa pöytäjalkapalloa. Alkutilanteessa ja 6 viikon ja 3 kuukauden kuluttua arvioitiin kognitiota, oireita ja sosiaalista toimintakykyä.

3 kuukauden kohdalla liikuntaryhmän GAF:lla ja Social Adjustment Scalella mitattu toimintakyky oli merkitsevästi parempi lähtötasoon verrattuna (GAF +16,6%, p=0,001; SAS Z=-3,0, p=0,003). Negatiivisten oireiden vaikeus lieveni liikuntaryhmässä merkitsevästi 6 viikosta eteenpäin kuluneena aikana (PANSS negative -14,7%, p=0,022).

Pöytäjalkapalloryhmässä GAF ja SAS mittareilla mitattu toimintakyky ei vastaavana aikana parantunut.

Verrattaessa kognitiivista suorituskykyä 6 viikon ja 3 kuukauden kohdalla, aerobista liikuntaa remediaation lisäksi saaneilla kognitiivinen joustavuus parani (Z-2,6, p=0,008), pöytäjalkapalloryhmässä ei; lyhytaikainen muisti parani kummassakin ryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Nuechterleinin ym. tutkimuksessa «Nuechterlein KH, Ventura J, McEwen SC ym. Enhancin...»2 16 skitsofreniapotilasta satunnaistettiin joko pelkkään kognitiiviseen kuntoutukseen tai sen lisäksi puolen tunnin liikuntaan 4 kertaa viikossa. Kognitiivinen kuntoutus sisälsi tietokonepohjaista neurokognition remediaatiota ja sen lisäksi sosiaalista kognitiota kehittäviä harjoituksia 3 kuukauden ajan.

Liikuntaryhmän potilaiden kognitio parani merkitsevästi verrokkeja enemmän (Cohenin f = 0,48, suuri vaikutuskoko). Myös itsenäiseen asumiseen ja perheen vuorovaikutukseen ja työllisyyteen liikunnalla oli merkitsevä vaikutus.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Malchow B, Keller K, Hasan A ym. Effects of Endurance Training Combined With Cognitive Remediation on Everyday Functioning, Symptoms, and Cognition in Multiepisode Schizophrenia Patients. Schizophr Bull 2015;41:847-58 «PMID: 25782770»PubMed
  2. Nuechterlein KH, Ventura J, McEwen SC ym. Enhancing Cognitive Training Through Aerobic Exercise After a First Schizophrenia Episode: Theoretical Conception and Pilot Study. Schizophr Bull 2016;42 Suppl 1:S44-52 «PMID: 27460618»PubMed