Takaisin

Psykoedukatiiviset perheinterventiot skitsofreniapotilaan hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
22.1.2013

Näytön aste: A

Psykoedukatiiviset perheinterventiot vähentävät psykoosirelapsin riskiä ja sairaalahoitojen määrää sekä parantavat lääkemyöntyvyyttä.

Päivitetyssä Cochrane-katsauksessa «Pharoah F, Mari J, Rathbone J ym. Family intervent...»1, «»1 on huomioitu 21 uutta tutkimusta ajanjaksolta 2009–201, jolloin mukana oli kaikkiaan 53 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta. Katsaukseen etsittiin tutkimuksia, joiden keskeinen tutkimuskohde oli skitsofreniapotilaan perhe ja jotka vertasivat avohoidossa annettua koulutuksellista perhehoitoa tavanomaiseen hoitoon. Perheinterventiot saattavat vähentää relapsien määrää (n = 2 981, 32 kontrolloitua tutkimusta, RR 0,55; 95 % luottamusväli 0,5–0,6, NNT 7; 95 % luottamusväli 6–8) ja sairaalahoitoja (n = 481, 8 kontrolloitua tutkimusta, RR 0,78; 95 % luottamusväli 0,6–1,0, NNT 8; 95 % luottamusväli 6–13) sekä parantaa lääkemyöntyvyyttä (n = 695, 10 kontrolloitua tutkimusta, RR 0,60; 95 % luottamusväli 0,5–0,7, NNT 6; 95 % luottamusväli 5–9), mutta ne eivät nähtävästi vaikuta potilaiden tai perheiden hoidosta putoamiseen (n = 733, 10 kontrolloitua tutkimusta, RR 0,74; 95 % luottamusväli 0,5–1,0). Perheinterventio näyttää myös lievittävän yleistä sosiaalisen tilan heikkoutta ja perheessä ilmaistun tunteen (expressed emotion) tasoa. Sen sijaan ei ole näyttöä siitä, että perheinterventiolla olisi vaikutusta itsemurhien riskiin.

Yhteenvetona kirjoittajat toteavat, että tutkimukset saattavat liioitella hoitovaikutuksia tutkimusten metodologisten heikkouksien vuoksi. Tämän takia tasokkaat tutkimukset ovat edelleen tarpeen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Gironin ym. tutkimuksessa «Girón M, Fernández-Yañez A, Mañá-Alvarenga S ym. E...»2 50 tiukat diagnostiset kriteerit täyttänyttä alle 56-vuotiasta omaisen luona asunutta avohoitopotilasta satunnaistettiin interventioon, joka käsitti tapaamisen kahden viikon välein 9 kuukauden ajan ja sitten kuukausittaisen tapaamisen 15 kuukauden välein tai vertailuryhmään, joka sai supportiota, kotikäyntejä, sosiaalityöntekijän tukea, kuntoutusta ja lääkehoitoa.

Kliinisiä relapseja ilmeni kahden vuoden aikana interventioryhmässä 12 %, vertailuryhmässä 40 % (p = 0,024); 10 pisteen parannus GAF-pisteissä saatiin 56 %:lla interventioryhmässä ja 28 %:lla vertailuryhmässä (p = 0,045). Interventioryhmässä sekä sairaalaan joutumisten määrä että sairaalahoitopäivien määrä olivat merkitsevästi alhaisemmat. Perhehoito johti myös parannukseen positiivisten ja negatiivisten oireiden vaikeudessa, suoriutumisessa sosiaalisissa rooleissa, sosiaalisissa suhteissa, työllistymisessä sekä omaisten kokemassa rasituksessa. Perheintervention vaikutukset olivat riippumattomia hoitomyöntyvyydestä tai ennustetekijöistä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Girón M, Fernández-Yañez A, Mañá-Alvarenga S ym. E...»2: Potilasjoukko vastaa rekrytointiteknisesti hyvin alueella hoidettuja avohoitopotilaita. Satunnaistamismenetelmä oli kuvattu ja evaluaatiot suoritti ulkopuolinen arvioija, jonka sokkoutuksesta ryhmien suhteen oli huolehdittu hyvin. ITT-analyysi oli tehty.

Kirjallisuutta

  1. Pharoah F, Mari J, Rathbone J ym. Family intervention for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD000088 «PMID: 17054127»PubMed
  2. Girón M, Fernández-Yañez A, Mañá-Alvarenga S ym. Efficacy and effectiveness of individual family intervention on social and clinical functioning and family burden in severe schizophrenia: a 2-year randomized controlled study. Psychol Med 2010;40:73-84 «PMID: 19490746»PubMed