Takaisin

Kognitiivinen kotikuntoutus (adaptaatio) skitsofreniapotilailla

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
26.3.2020

Näytön aste: B

Elinympäristön muokkaaminen kompensoimaan potilaan kognitiivisia puutosoireita (kognitiivinen adaptaatio) todennäköisesti parantaa avohoitopotilaan sosiaalista toimintakykyä.

Velliganin ym. tutkimuksessa «Velligan DI, Diamond PM, Mintz J ym. The use of in...»1 95 skitsofrenia-avohoitopotilasta satunnaistettiin 9 kuukauden ajaksi joko tavanomaiseen hoitoon tai yhteen kahdesta ns. kognitiivista adaptaatiota (Cognitive Adaptation Training, CAT) tarjoavasta interventiosta. Näistä laajempi Full-CAT suuntautui itsenäisen asumisen taitoihin, kuten hygienian hoitoon, asunnon kunnossa pitoon, sosiaaliseen toimintakykyyn ja lääkemyöntyvyyteen, suppeampi Pharm-CAT vain lääkemyöntyvyyteen. Nämä ohjelmat käyttivät ympäristöön sijoitettuja apuneuvoja, kuten muistuttimia, ilmoituslappuja, tarkistuslistoja ja kotona olevien tavaroiden järjestämistä niin, että se helpotti toivottujen toimintojen käynnistymistä.

Intervention jälkeen laajempi Full-CAT oli merkitsevästi tavanomaista hoitoa ja suppeaa interventiota parempi sosiaalisen toimintakyvyn kohentajana (p = < 0,0001). 6 kuukauden seurannan jälkeen ryhmien erot kuitenkin tasoittuivat.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Velliganin ym. tutkimuksessa «Velligan DI, Diamond PM, Maples NJ ym. Comparing t...»2 verrattiin 2 intensiteetiltään erilaista kognitiivista adaptaatiota tarjoavaa interventiota tavanomaiseen hoitoon. 120 skitsofreniapotilasta satunnaistettiin 9 kuukauden ajaksi joko tavanomaiseen hoitoon, käsikirjan mukaisesti suoritettavaan CAT-hoitoon, joka toteutui viikoittaisina kotikäynteinä ja yksilöllisesti suunniteltuina kognitiivisten puutosten tukikeinoina, tai kaikille samansisältöisenä, potilaille rutiinikäynnin yhteydessä annettavina ympäristöön sijoitettavina tukivälineinä, jotka uusittiin kuukausittain. Toimintakykyä, positiivisia oireita ja motivaatiota seurattiin 3 kuukauden välein 2 vuoden ajan. Toimintakykyä kuvaavat SOFAS-pisteet olivat koko seuranta-ajan merkitsevästi korkeampia kuin tavanomaisessa hoidossa (pistemääriä ei anneta artikkelissa).

Parhaat tulokset toimintakyvyn suhteen saatiin intensiivisellä hoidolla, mutta myös halpakustannuksinen harvajaksoisempi tukihoito sai aikaan parannusta. Vaikutuskoko verrattuna tavanomaiseen hoitoon oli intensiivisessä hoidossa 1,10 ja tukihoidossa 0,73 laskettuna mittausajankohtien keskiarvosta.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Velliganin ym. tutkimuksessa «Velligan DI, Tai S, Roberts DL ym. A randomized co...»3 166 avohoidossa olevaa skitsofreniapotilasta satunnaistettiin 9 kuukauden ajaksi saamaan joko tavanomaista hoitoa, kognitiivista adaptaatiohoitoa, positiivisten oireiden hoitoon suunnattua kognitiivista käyttäytymisterapiaa tai 2 viimeksi mainitun yhdistelmää.

Multnomah Community Ability Scalella mitattu toimintakyky yhteisössä parani enemmän CAT-hoitoa saaneilla ryhmillä (P < 0,02; efektikoko 0,41, NNT 5). Kognitiivinen käyttäytymisterapia CAT:n lisänä ei parantanut hoitotuloksia enemmän kuin CAT yksin. Myös kuuloharhat ja niihin liittynyt kärsimys lievittyivät vähän enemmän CAT-ryhmissä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Fredrickin ym. tutkimuksessa «Fredrick MM, Mintz J, Roberts DL ym. Is cognitive ...»4 120 skitsofreniapotilasta satunnaistettiin saamaan joko tavanomaista hoitoa, kognitiivista adaptaatiohoitoa tai pelkkiä kognition puutteita kompensoivia apuvälineitä ilman samanaikaista adaptaatiohoitoa. Tutkimuksessa seurattiin 9 ja 24 kuukauden jälkeen kognitiota ja toimintakykyä.

Kognitiivista adaptaatiohoitoa saaneen ryhmän toimintakyky oli merkitsevästi parempi kuin muissa ryhmissä, myös kognitio oli parempi. Tutkijat katsovat polkuanalyysin perusteella, että lisääntynyt toiminta johti parantuneeseen kognitioon, mutta parantunutta toimintakykyä ei voitu selittää parantuneella kognitiolla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen
 • Kommentti: CAT:n vaikuttavuutta Euroopassa ja Suomessa on tutkittu vasta pilottitutkimuksissa ja suuremmat, naturalistisissa olosuhteissa suoritetut tutkimukset ovat tarpeen.

Kirjallisuutta

 1. Velligan DI, Diamond PM, Mintz J ym. The use of individually tailored environmental supports to improve medication adherence and outcomes in schizophrenia. Schizophr Bull 2008;34:483-93 «PMID: 17932089»PubMed
 2. Velligan DI, Diamond PM, Maples NJ ym. Comparing the efficacy of interventions that use environmental supports to improve outcomes in patients with schizophrenia. Schizophr Res 2008;102:312-9 «PMID: 18374542»PubMed
 3. Velligan DI, Tai S, Roberts DL ym. A randomized controlled trial comparing cognitive behavior therapy, cognitive adaptation training, their combination and treatment as usual in chronic schizophrenia. Schizophr Bull 2015;41:597-603 «PMID: 25193976»PubMed
 4. Fredrick MM, Mintz J, Roberts DL ym. Is cognitive adaptation training (CAT) compensatory, restorative, or both? Schizophr Res 2015;166:290-6 «PMID: 26126419»PubMed