Takaisin

Kognitiivis-behavioraalinen terapia (KBT) psykoosirelapsien ehkäisynä

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
23.1.2013

Näytön aste: C

Kognitiivis-behavioraalisen terapian (KBT:n) relapseja estävästä tehosta on ristiriitaista näyttöä.

Lynchin ym. systemoidussa katsauksessa «Lynch D, Laws KR, McKenna PJ. Cognitive behavioura...»1 oli mukana 8 skitsofrenian KBT-hoidon vaikuttavuutta käsitellyttä hyvin sokkoutettua, kontrolloitua tutkimusta vuosilta 1997–2008.

Näiden yhdistetty OR oli 1,17 (95 % luottamusväli 0,88–1,55) tavanomaisen tai vertailuhoidon eduksi (ei tilastollisesti merkitsevä tulos). Kolmessa tutkimuksessa verrokit saivat tavanomaista hoitoa, viidessä oli vertailuhoitona supportiivinen tukiryhmä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sarinin ym. systemoituun kirjallisuuskatsaukseen «Sarin F, Wallin L, Widerlöv B. Cognitive behavior ...»2 valittiin 22 tutkimuksesta 31 julkaisua, joiden harhariski arvioitiin alhaiseksi (N yhteensä 2 469).

Verrattuna muihin psykologisiin hoitoihin KBT:n vaikuttavuus relapsien estoon oli niitä huonompi sekä hoidon jälkeen että seurannassa. Verrattuna tavanomaiseen hoitoon KBT:n vaikuttavuus oli hoidon jälkeen huonompi; vaikuttavuutta seurannassa selvittäneessä viidessä tutkimuksessa ei saatu selkeää näyttöä KBT:n eduksi (RR = 0,93, 95 % luottamusväli 0,71–1,22).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Malikin ym. satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «Tarrier N. Cognitive behavior therapy for schizoph...»3 205 potilasta satunnaistettiin saamaan 6 istuntoa KBT-hoitoa siihen koulutuksen saaneelta avohoidon sairaanhoitajalta, lisäksi heidän kanssaan elävä läheinen sai 3 terapiaa tukevaa istuntoa; ja 165 potilasta satunnaistettiin saamaan tavanomaista hoitoa, molemmat 2–3 kuukauden aikana.

Kahden vuoden seurannassa KBT-ryhmän potilailla oli vähemmän sairaalahoitopäiviä (keskimäärin 32,7/48,9) ja keskimääräinen aika relapsiin oli pidempi (356,8/296,1).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti:

Tutkimustulosten heterogeenisuutta saattaa selittää, että osa KBT-ohjelmista ei ollut nimenomaisesti fokusoitu relapsien ehkäisyyn ensin opettamalla potilaat tunnistamaan relapsin varomerkkejä ja sitten soveltamaan ensioireisiin KBT-hoitomenetelmiä. Pelkästään oireiden hoitoon fokusoitu hoito näyttää olevan tehoton relapsien ehkäisyssä «Malik N, Kingdon D, Pelton J ym. Effectiveness of ...»4. Malikin ryhmän «Malik N, Kingdon D, Pelton J ym. Effectiveness of ...»4 kuvaama hoito sisälsi perheintervention, millä on saattanut olla merkitystä.

Kirjallisuutta

  1. Lynch D, Laws KR, McKenna PJ. Cognitive behavioural therapy for major psychiatric disorder: does it really work? A meta-analytical review of well-controlled trials. Psychol Med 2010;40:9-24 «PMID: 19476688»PubMed
  2. Sarin F, Wallin L, Widerlöv B. Cognitive behavior therapy for schizophrenia: a meta-analytical review of randomized controlled trials. Nord J Psychiatry 2011;65:162-74 «PMID: 21563994»PubMed
  3. Tarrier N. Cognitive behavior therapy for schizophrenia and psychosis: current status and future directions. Clin Schizophr Relat Psychoses 2010;4:176-84 «PMID: 20880828»PubMed
  4. Malik N, Kingdon D, Pelton J ym. Effectiveness of brief cognitive-behavioral therapy for schizophrenia delivered by mental health nurses: relapse and recovery at 24 months. J Clin Psychiatry 2009;70:201-7 «PMID: 19210949»PubMed