Takaisin

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) skitsofreniapotilaiden psykoosirelapsien ehkäisynä

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
26.3.2020

Näytön aste: C

Pelkästään oireiden hoitoon fokusoitu kognitiivis-behavioraalinen terapia näyttää olevan tehoton relapsien ehkäisyssä.

Lynchin ym. systemoidussa katsauksessa «Lynch D, Laws KR, McKenna PJ. Cognitive behavioura...»1 oli mukana 8 skitsofrenian KBT-hoidon vaikuttavuutta skitsofrenian relapsiriskiin käsitellyttä kontrolloitua tutkimusta vuosilta 1997–2008. 6 tutkimuksista oli sokkoutettuja.

Näiden yhdistetty OR oli 1,17 (95 % luottamusväli 0,88–1,55) tavanomaisen tai vertailuhoidon eduksi (ei tilastollisesti merkitsevä tulos). 3 tutkimuksessa verrokit saivat tavanomaista hoitoa, 5 tutkimuksessa oli vertailuhoitona supportiivinen tukiryhmä.

Kirjoittajien loppupäätelmä oli, ettei KBT estä skitsofrenian relapseja.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Sarinin ym. systemoituun kirjallisuuskatsaukseen «Sarin F, Wallin L, Widerlöv B. Cognitive behavior ...»2 valittiin 22 tutkimuksesta 31 julkaisua, joiden harhariski arvioitiin alhaiseksi (N yhteensä 2 469).

Verrattuna muihin psykologisiin hoitoihin KBT:n vaikuttavuus relapsien estoon oli niitä huonompi sekä hoidon jälkeen että seurannassa. Verrattuna tavanomaiseen hoitoon KBT:n vaikuttavuus oli hoidon jälkeen huonompi; vaikuttavuutta seurannassa selvittäneessä 5 tutkimuksessa ei saatu selkeää näyttöä KBT:n eduksi (RR = 0,93, 95 % luottamusväli 0,71–1,22).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti:

Tutkimustuloksia saattaa selittää, että osa KBT-ohjelmista ei ollut nimenomaisesti fokusoitu relapsien ehkäisyyn ensin opettamalla potilaat tunnistamaan relapsin varomerkkejä ja sitten soveltamaan ensioireisiin KBT-hoitomenetelmiä. Pelkästään oireiden hoitoon fokusoitu hoito näyttää olevan tehoton relapsien ehkäisyssä «Tarrier N. Cognitive behavior therapy for schizoph...»3.

Kirjallisuutta

  1. Lynch D, Laws KR, McKenna PJ. Cognitive behavioural therapy for major psychiatric disorder: does it really work? A meta-analytical review of well-controlled trials. Psychol Med 2010;40:9-24 «PMID: 19476688»PubMed
  2. Sarin F, Wallin L, Widerlöv B. Cognitive behavior therapy for schizophrenia: a meta-analytical review of randomized controlled trials. Nord J Psychiatry 2011;65:162-74 «PMID: 21563994»PubMed
  3. Tarrier N. Cognitive behavior therapy for schizophrenia and psychosis: current status and future directions. Clin Schizophr Relat Psychoses 2010;4:176-84 «PMID: 20880828»PubMed