Takaisin

Ensipsykoosin integroitu hoito

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
22.1.2013

Näytön aste: A

Ensipsykoosipotilaille tarkoitetut integroidut hoito-ohjelmat, jotka sisältävät perhehoitoa ja kognitiivis-behavioraalista hoitoa, lievittävät oireita, parantavat sosiaalista toimintakykyä ja vähentävät sairauden uusiutumisia tavanomaista hoitoa enemmän.

Grawen ym. tutkimuksessa «Grawe RW, Falloon IR, Widen JH ym. Two years of co...»1 50 norjalaista skitsofreniapotilasta, joiden sairaus oli kestänyt alle 2 vuotta, jaettiin saamaan joko optimaalista lääkehoitoa ja case managementia tai integroitua hoitoa. Integroitu hoito sisälsi lisäksi perhepsykoedukaatiota, kognitiivis-behavioraalista perheen kommunikaatio- ja ongelmanratkaisutaitojen harjoittelua, intensiivistä kriisien kotihoitoa ja yksilöllistä psykoosioireiden KBT-hoitoa kahden vuoden ajan.

Tämän ajan päätyttyä integroitua hoitoa saaneilla oli vähemmän negatiivisia oireita ja lieviä psykoottisia episodeja, ja suurempi osa potilaista saavutti erinomaisen hoitotuloksen (53 % vs. 25 %). Sairaalahoidon riski tai vaikean psykoosiepisodin riski ei eronnut ryhmissä. Pysyväisoireista kärsivien osuus oli samantasoinen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Petersenin ym. OPUS-tutkimuksessa «Petersen L, Jeppesen P, Thorup A ym. A randomised ...»2 547 tanskalaista ensipsykoosipotilasta satunnaistettiin kahden vuoden ajaksi joko tavanomaiseen hoitoon moniammatillisessa psykiatrisen avohoidon työryhmässä tai integroituun hoitoon, joka sisälsi tehostettua kotihoitoa (Assertive community treatment), 18 kuukautta kestävää psykoedukatiivista intensiivistä perheinterventiota ja sosiaalisten taitojen harjoittelua.

Yhden ja kahden vuoden seurannoissa sekä negatiiviset että positiiviset oireet olivat merkitsevästi lievempiä integroitua hoitoa saaneilla. Sosiaalinen toimintakyky itsenäisen asumisen, työn tai opiskelun suhteen oli ensimmäisen seurantavuoden jälkeen parempi interventioryhmässä, mutta ei enää toisen vuoden jälkeen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Guon ym. tutkimuksessa «Guo X, Zhai J, Liu Z ym. Effect of antipsychotic m...»31268 kiinalaista potilasta, jotka oli diagnosoitu alle viisi vuotta sitten, käyttivät antipsykoottihoitoa ja elivät perheenjäsentensä kanssa, satunnaistettiin saamaan vuoden ajan joko pelkkää lääkehoitoa tai sen lisäksi psykososiaalista hoitoa, joka sisälsi psykoedukaatiota, perheinterventiota, sosiaalisten taitojen harjoittelua ja kognitiivis-behavioraalista ryhmähoitoa 48 istunnon puitteissa. Ensisijainen seurattu lopputulos 12 kuukauden hoidon päätyttyä oli hoidon keskeyttäminen, jota tapahtui 32,8 %:ssa interventioryhmässä ja 46,8 %:ssa vertailuryhmässä.

Integroitua hoitoa saaneilla oli pienempi relapsiriski (OR 0,57, 95 % luottamusväli 0,44–0,74), parempi sosiaalinen toimintakyky ja päivittäistoimintojen kyky. Oireiden vaikeusasteessa ei ollut eroa ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Gleesonin ym. tutkimuksessa «Gleeson JF, Cotton SM, Alvarez-Jimenez M ym. A ran...»4 81 australialaista ensipsykoosipotilasta satunnaistettiin joko tavanomaiseen hoitoon ensipsykoosien hoitoon perustetussa yksikössä tai relapsien estoon kohdistettuun integroituun hoito-ohjelmaan (Relapse Prevention Therapy), joka sisälsi kognitiivis-behavioraalista yksilöhoitoa ja samalla viitekehyksellä toteutetun perheintervention.

Seitsemän kuukauden seurannassa relapsiriski oli merkitsevästi alhaisempi (p = 0,042, NNT= 6).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Guo X, Zhai J, Liu Z ym. Effect of antipsychotic m...»3: Guon tutkimuksessa runsas potilaskato vaikeuttaa kulttuurierojen ohella tulosten tulkintaa.

«Grawe RW, Falloon IR, Widen JH ym. Two years of co...»1, «Petersen L, Jeppesen P, Thorup A ym. A randomised ...»2: Pohjoismaisissa tutkimuksissa vertailuinterventio vastaa pitkälle tavanomaista suomalaista avohoitoa.

Kirjallisuutta

 1. Grawe RW, Falloon IR, Widen JH ym. Two years of continued early treatment for recent-onset schizophrenia: a randomised controlled study. Acta Psychiatr Scand 2006;114:328-36 «PMID: 17022792»PubMed
 2. Petersen L, Jeppesen P, Thorup A ym. A randomised multicentre trial of integrated versus standard treatment for patients with a first episode of psychotic illness. BMJ 2005;331:602 «PMID: 16141449»PubMed
 3. Guo X, Zhai J, Liu Z ym. Effect of antipsychotic medication alone vs combined with psychosocial intervention on outcomes of early-stage schizophrenia: A randomized, 1-year study. Arch Gen Psychiatry 2010;67:895-904 «PMID: 20819983»PubMed
 4. Gleeson JF, Cotton SM, Alvarez-Jimenez M ym. A randomized controlled trial of relapse prevention therapy for first-episode psychosis patients. J Clin Psychiatry 2009;70:477-86 «PMID: 19323964»PubMed