Takaisin

Ensipsykoosin integroitu hoito

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
26.3.2020

Näytön aste: A

Ensipsykoosipotilaille tarkoitetut integroidut hoito-ohjelmat, jotka sisältävät psykoedukatiivista perhehoitoa ja kognitiivis-behavioraalista hoitoa, lievittävät oireita, parantavat sosiaalista toimintakykyä ja vähentävät sairauden uusiutumisia tavanomaista hoitoa enemmän.

Ensipsykoosin integroidulla hoidolla tarkoitetaan tässä järjestelyä, jossa potilaiden hoidon jatkuvuus turvataan ja heille tarjotaan tavanomaisen hoidon lisäksi suunniteltu kokonaisuus näyttöön perustuvia hoitointerventioita tietyn ajan kuluessa.

Grawen ym. tutkimuksessa «Grawe RW, Falloon IR, Widen JH ym. Two years of co...»1 50 norjalaista skitsofreniapotilasta, joiden sairaus oli kestänyt alle 2 vuotta, jaettiin saamaan joko optimaalista lääkehoitoa ja case managementia tai integroitua hoitoa. Integroitu hoito sisälsi lisäksi perhepsykoedukaatiota, kognitiivis-behavioraalista perheen kommunikaatio- ja ongelmanratkaisutaitojen harjoittelua, intensiivistä kriisien kotihoitoa ja yksilöllistä psykoosioireiden KBT-hoitoa 2 vuoden ajan.

Tämän ajan päätyttyä integroitua hoitoa saaneilla oli vähemmän negatiivisia oireita ja lieviä psykoottisia episodeja, ja suurempi osa potilaista saavutti erinomaisen hoitotuloksen (53 vs. 25 %). Sairaalahoidon riski tai vaikean psykoosiepisodin riski ei eronnut ryhmissä. Pysyväisoireista kärsivien osuus oli samantasoinen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Petersenin ym. OPUS-tutkimuksessa «Petersen L, Jeppesen P, Thorup A ym. A randomised ...»2 547 tanskalaista ensipsykoosipotilasta satunnaistettiin 2 vuoden ajaksi joko tavanomaiseen hoitoon moniammatillisessa psykiatrisen avohoidon työryhmässä tai integroituun hoitoon, joka sisälsi tehostettua kotihoitoa (Assertive community treatment), 18 kuukautta kestävää psykoedukatiivista intensiivistä perheinterventiota ja sosiaalisten taitojen harjoittelua.

1 ja 2 vuoden seurannoissa sekä negatiiviset että positiiviset oireet olivat merkitsevästi lievempiä integroitua hoitoa saaneilla. Sosiaalinen toimintakyky itsenäisen asumisen, työn tai opiskelun suhteen oli 1. seurantavuoden jälkeen parempi interventioryhmässä, mutta ei enää 2. vuoden jälkeen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kanen ym. tutkimuksessa «Kane JM, Robinson DG, Schooler NR ym. Comprehensiv...»3 verrataan ensipsykoosin NAVIGATE-hoito-ohjelmaa tavanomaiseen hoitoon. NAVIGATE sisältyy Yhdysvaltojen National Institute of Mental Healthin toimesta toteutettuun laajaan ensipsykoosin hoidon kehittämisohjelmaan ja tarkoittaa ensipsykoosin avohoitoa moniammatillisissa työryhmissä, jotka tarjoavat lääkehoidon ohella psykoedukaatiota potilaille ja heidän perheilleen, kognitiivis-behavioraalista resilience training -hoitoa ja työhön tai opiskeluun ohjausta. 404 potilasta 21 osavaltiosta satunnaistettiin joko NAVIGATEen tai tavanomaiseen hoitoon; ensisijainen seurattu hoitotulos oli elämänlaatu.

223 NAVIGATE-ryhmässä ollutta pysyivät pitempään hoidon piirissä, heidän elämänlaatunsa parani enemmän (p < 0,02, vaikutuskoko 0,31) ja oireensa lievittyivät enemmän kuin tavanomaista hoitoa saaneet (PANSS-kokonaispistemäärä p < 0,02). He olivat myös useammin työssä tai opiskelussa (p < 0,05). Sairaalahoitoon joutumisen riskissä ei ollut eroa ryhmien välillä (34 vs. 37 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit:

«Grawe RW, Falloon IR, Widen JH ym. Two years of co...»1, «Petersen L, Jeppesen P, Thorup A ym. A randomised ...»2: Pohjoismaisissa tutkimuksissa vertailuinterventio vastaa pitkälle tavanomaista suomalaista avohoitoa.

Integroidun hoidon positiiviset vaikutukset hiipuvat pitkällä aikavälillä.

Kirjallisuutta

  1. Grawe RW, Falloon IR, Widen JH ym. Two years of continued early treatment for recent-onset schizophrenia: a randomised controlled study. Acta Psychiatr Scand 2006;114:328-36 «PMID: 17022792»PubMed
  2. Petersen L, Jeppesen P, Thorup A ym. A randomised multicentre trial of integrated versus standard treatment for patients with a first episode of psychotic illness. BMJ 2005;331:602 «PMID: 16141449»PubMed
  3. Kane JM, Robinson DG, Schooler NR ym. Comprehensive Versus Usual Community Care for First-Episode Psychosis: 2-Year Outcomes From the NIMH RAISE Early Treatment Program. Am J Psychiatry 2016;173:362-72 «PMID: 26481174»PubMed