Takaisin

Supportiivinen terapia skitsofreniapotilaan hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
21.1.2013

Näytön aste: C

Tukea antavasta terapiasta tavanomaiseen hoitoon verrattuna ei liene merkittävää lisähyötyä skitsofrenian hoidossa.

Cochrane-katsauksessa «Buckley LA, Pettit T. Supportive therapy for schiz...»1, «»1 arvioitiin supportiivisen terapian tehoa skitsofreniapotilailla. Katsaukseen haettiin kaikki satunnaistetut hoitokokeet, joissa supportiivista terapiaa oli verrattu joko muihin hoitomuotoihin tai tavanomaiseen hoitoon. Tutkimuksia löytyi 21, mutta mitään merkitseviä eroja supportiivisen terapian ja tavanomaisen hoidon välillä ei todettu. Tutkimuksissa todettiin kylläkin, että muut psykologiset tai psykososiaaliset hoitomuodot olivat tehokkaampia kuin supportiivinen terapia.

Kirjoittajien yhteenvedossa todetaan, että ei ole riittävästi tutkimustuloksia, jotta voitaisiin arvioida supportiivisen terapian tehoa verrattuna tavanomaiseen hoitoon.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Gunderson ja Frank tutkivat «Gunderson JG, Frank AF. Effects of psychotherapy i...»2 51 skitsofreniapotilasta, jotka jaettiin sokkoutettuna kahteen ryhmään. Toisen ryhmän hoitona oli psykodynaaminen oivallukseen tähtäävä psykoterapia ja toisen supportiivinen psykoterapia. Kahden vuoden kuluttua tuloksia arvioitiin laajalla mittaristolla.

Hoitojen tulokset olivat samanlaisia suurimmalta osin. Supportiivinen terapia paransi enemmän potilaiden käytännön sopeutumista ja psykodynaaminen oivaltava (insight oriented) psykoterapia oli parempi intrapsyykkisen toiminnan alueella.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

87:n psykoosipotilaan satunnaistetussa tutkimuksessa «Tarrier N, Wittkowski A, Kinney C ym. Durability o...»3 Manchesterissa Englannissa vertailtiin kognitiivis-behavioraalista terapiaa supportiivisia tapaamisia sisältävään hoitoon (supportive counselling) ja lääkitystä ja seurantaa sisältävään rutiinihoitoon. Tutkimuksen sisäänottokriteereinä oli DSM-III-R-kriteerein diagnosoitu skitsofrenia tai skitsoaffektiivinen psykoosi, potilaiden ikä oli 18–65 vuotta eikä heillä ollut meneillään muuta terapiaa. Supportiiviseen ryhmään kuului 21 potilasta ja rutiinihoidon ryhmään 26 potilasta.

Tästä tutkimuksesta «Tarrier N, Wittkowski A, Kinney C ym. Durability o...»3 on mahdollista tehdä jotain päätelmiä supportiivisten tapaamisten vaikutuksesta. Positiiviset oireet kartoitettiin PSE (Present State Examination) ja BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale) mittareilla ja negatiiviset oireet SANS-asteikolla (Scale for Assessment of Negative Symptoms). Positiivisten oireiden osalta ei tapahtunut merkitsevää laskua intervention aikana eikä yksivuotisseurannassa supportiivisen ryhmän hyväksi verrattuna rutiinihoitoon, sen sijaan negatiivisten oireiden vähenemisessä oli trendiä havaittavissa yksivuotisseurannan jälkeen, joskaan ei merkitsevästi (p = 0,066).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Buckley LA, Pettit T. Supportive therapy for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2007;3:CD004716 «PMID: 17253519»PubMed
  2. Gunderson JG, Frank AF. Effects of psychotherapy in schizophrenia. Yale J Biol Med 1985;58:373-81 «PMID: 4049918»PubMed
  3. Tarrier N, Wittkowski A, Kinney C ym. Durability of the effects of cognitive-behavioural therapy in the treatment of chronic schizophrenia: 12-month follow-up. Br J Psychiatry 1999;174:500-4 «PMID: 10616627»PubMed