Takaisin

Supportiivinen terapia skitsofreniapotilaan hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
26.3.2020

Näytön aste: C

Tukea antavasta terapiasta ei liene merkittävää lisähyötyä relapsien eston ja uuden sairaalahoidon riskin vähentämisen tarkoituksessa.

Cochrane-katsauksessa «Buckley LA, Maayan N, Soares-Weiser K ym. Supporti...»1 arvioitiin supportiivisen terapian tehoa skitsofreniapotilailla. Katsaukseen haettiin kaikki satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joissa supportiivista terapiaa oli verrattu joko muihin hoitomuotoihin tai tavanomaiseen hoitoon. Tutkimuksia löytyi 24, joissa oli yhteensä 2 126 potilasta. Näissä ei todettu mitään merkitseviä eroja supportiivisen terapian ja tavanomaisen hoidon välillä relapsien, sairaalahoitoon joutumisen tai yleisen toimintakyvyn suhteen, jotka olivat tutkimuksissa ensisijaisina seurattuina lopputulemina. Tutkimustieto arvioitiin hyvin heikkolaatuiseksi. Muita psykologisia tai psykososiaalisia hoitomuotoja supportiiviseen terapiaan verranneissa tutkimuksissa muut hoitomuodot ovat olleet tehokkaampia kuin supportiivinen terapia; 4 tutkimuksessa sairaalahoidon riskin suhteen ja 3 tutkimuksessa psyykkisen tilan kliinisen paranemisen suhteen.

Verrattaessa supportiivista terapiaa kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ei Cochrane-katsauksessa todettu eroa ensisijaisten seurattujen lopputulemien suhteen. Vertailuja perheterapiaan tai psykoedukaatioon oli liian vähän, jotta mitään arvioita voitaisiin tehdä.

Kirjoittajien yhteenvedossa todetaan, että ei ole riittävästi tutkimustuloksia, jotta voitaisiin arvioida supportiivisen terapian tehoa verrattuna tavanomaiseen hoitoon.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti:

Supportiivinen terapia on palvelujen käyttäjien suosimaa. Inhimillinen myötäeläminen, rohkaisu ja käytännön arjen ongelmien yhdessä pohtiminen ovat itsessään tärkeitä asioita, mutta se on riittämätöntä skitsofreniapotilaan ainoana psykososiaalisena hoitona.

Kirjallisuutta

  1. Buckley LA, Maayan N, Soares-Weiser K ym. Supportive therapy for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD004716 «PMID: 25871462»PubMed