Takaisin

Ensipsykoosipotilaiden psykodynaaminen supportiivinen terapia

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
26.3.2020

Näytön aste: C

Supportiivinen psykodynaaminen terapia saattaa lievittää positiivisia oireita ja parantaa toimintakykyä ensipsykoosipotilailla.

Rosenbaumin ym. «Rosenbaum B, Harder S, Knudsen P ym. Supportive ps...»1prospektiivisessa, vertailevassa monikeskustutkimuksessa oli mukana 269 iältään 18–35-vuotiasta ensipsykoosipotilasta. Tutkimus oli osa Tanskan skitsofreniaprojektia, jossa mukana olevista keskuksista osassa kaikki potilaat saivat käsikirjan mukaan toteutettua psykodynaamista supportiivista terapiaa, osassa kaikki tavanomaista hoitoa ja osassa keskuksista alkuvaiheessa mukaan otetut potilaat ohjattiin psykodynaamiseen, myöhemmin tulleet tavanomaiseen hoitoon. Kaikki potilaat saivat antipsykoottista lääkehoitoa, josta terapeutti ei vastannut, lyhytkestoista psykoedukaatiota, ryhmätapaamisia ja yksilötapaamisia hoitajan kanssa. Nämä hoidot jatkuivat koko 24 kuukauden seurannan ajan. Potilaiden tilaa seurattiin psykoosioireiden ja toimintakyvyn suhteen OPCRIT-, PANSS- ja GAF-mittareilla 24 kuukauden seurannassa.

Seuranta-ajan päättyessä kummassakin ryhmässä olleiden potilaiden positiiviset oireet ja negatiiviset oireet olivat merkitsevästi vähentyneet. PANSS-pisteiden vähentymisen ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä verrattuna tavanomaista hoitoa saaneeseen ryhmään (PANSSpos p = 0,067, Eta2 = 0,012; PANSSneg p = 0,873) . Positiivisten oireiden PANSS:n keskivertopistemäärä laski psykodynaamisen hoidon ryhmässä 18,6 (SD 5,5) – 9,9 (6,3), tavanomaisen hoidon ryhmässä 18,3 (5,1) – 12,1 (6,7).

Sen sijaan tilastollisesti merkitsevä ero psykodynaamisen hoidon hyväksi saatiin GAF-asteikon toimintakykyä (p = 0,000, Eta2 = 0,54) ja oireita (p = 0,010, Eta2 = 0,22) kuvaavissa osioissa.

Tutkimuksen laatu: kelvollinen (avoin tutkimus, ei satunnaistettu; arvioijien sokkoutuksesta ei ole mainintaa. Ryhmien saaman hoidon intensiteetin eroa ei kuvata.)

  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentit:

«Rosenbaum B, Harder S, Knudsen P ym. Supportive ps...»1: käytetyn vaikutuskokomittarin tulkinta: Eta2 = 0,01 pieni, Eta2 = 0,06 kohtalainen ja Eta2 = 0,14 suuri vaikutus.

Supportiivinen psykodynaaminen terapia kuvataan tässä ja nyt -lähtöiseksi, mutta mm. transferenssia hoidollisesti hyväksi käyttäväksi menetelmäksi. Menetelmä poikkeaa klassisesta analyyttisesti orientoituneesta terapiasta. Käsikirjan lyhennelmä «Rosenbaum B. Early and sustained dynamic intervent...»2. Supportiivista psykodynaamista terapiaa tulisi vielä verrata satunnaistetussa kontrolloidussa asetelmassa aktiiviseen verrokkiin.

Kirjallisuutta

  1. Rosenbaum B, Harder S, Knudsen P ym. Supportive psychodynamic psychotherapy versus treatment as usual for first-episode psychosis: two-year outcome. Psychiatry 2012;75:331-41 «PMID: 23244011»PubMed
  2. Rosenbaum B. Early and sustained dynamic intervention in schizophrenia. Psychiatr Danub 2009;21 Suppl 1:132-4 «PMID: 19789498»PubMed