Takaisin

Bentsodiatsepiinit skitsofrenian akuuttivaiheen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Koponen
26.3.2020

Näytön aste: C

Akuutin psykoosin hoidossa bentsodiatsepiinien yhdistämisestä psykoosilääkitykseen ei liene merkittävää hyötyä.

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Gillies D, Beck A, McCloud A ym. Benzodiazepines a...»1 tarkasteltiin bentsodiatsepiinien käyttöä akuutin psykoosin hoidossa. Katsaukseen pyrittiin sisällyttämään satunnaistetut tutkimukset, joissa oli verrattu bentsodiatsepiinilääkitystä yksinään tai yhdistettynä psykoosi- tai lumelääkkeeseen. Vastemuuttujina käytettiin yleistä vaikutelmaa (global impression), käyttäytymistä, henkistä tilaa, psykoosin oireita, haittavaikutuksia, hoitopalveluiden käyttöä, tyytyväisyyttä hoitoon ja taloudellista tulosta. Koska kyseessä oli katsaus akuutin psykoosin hoitoon, vastemuuttujia tutkittiin 48 tuntiin saakka lääkkeen annosta. Vasteet jaettiin välittömiin (0–15 minuuttia), lyhyisiin (15–60 minuuttia) ja keskipitkiin (1–48 tuntia).

Katsaukseen otettiin mukaan 11 satunnaistettua tutkimusta, joissa oli yhteensä 648 potilasta. 1 tutkimuksessa verrattiin bentsodiatsepiinia lumeeseen, 9 tutkimuksessa verrattiin bentsodiatsepiinia psykoosilääkitykseen, 2 verrattiin bentsodiatsepiinin ja psykoosilääkkeen yhdistelmää bentsodiatsepiiniin ja 2 verrattiin bentsodiatsepiinin ja psykoosilääkkeen yhdistelmää psykoosilääkkeeseen. Lääkitys annettiin yleensä lihaksensisäisenä pistoksena. Bentsodiatsepiineina käytettiin diatsepaamia, flunitratsepaamia tai loratsepaamia, ja psykoosilääkkeinä käytettiin haloperidolia tai olantsapiinia.

Lumelääkkeen ja loratsepaamin vaikutuksessa sedaatioon ei ollut eroja 1 tutkimuksen perusteella. Psykoosilääkkeen ja bentsodiatsepiinin vaikutuksessa sedaatioon ei ollut eroja, mutta psykoosilääkettä saavilla oli enemmän ekstrapyramidaalijärjestelmän haittavaikutuksia. Verrattaessa bentsodiatsepiinin ja psykoosilääkkeen yhdistelmää bentsodiatsepiinin yksinään ei havaittu merkitseviä eroja minkään vastemuuttujan suhteen. Verrattaessa bentsodiatsepiinin ja psykoosilääkkeen yhdistelmään psykoosilääkkeeseen yksinään havaittiin edellisessä ryhmässä vähemmän ekstrapyramidaalijärjestelmän haittavaikutuksia, mutta muissa vastemuuttujissa ei ollut merkitseviä eroja.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Vähän tutkimuksia, tutkimuksissa pieni otoskoko, puutteellisesti raportoidut menetelmät ja tulokset. Katsauksen kirjoittajien mukaan käytössä oleva tieto on liian vähäistä, jotta voitaisiin vetää mitään johtopäätöksiä bentsodiatsepiinien hyödyllisyydestä akuutin psykoosin hoidossa tai osana psykoosin pitkäaikaislääkehoitoa.

Suomalaisessa rekisteritutkimuksessa «Tiihonen J, Suokas JT, Suvisaari JM ym. Polypharma...»2 seurattiin vuosina 2000–2007 ensimmäistä kertaa skitsofrenian vuoksi hoidossa olleita potilaita (N = 2 588) keskimäärin 4 vuotta. Kun verrattiin bentsodiatsepiineja osana eri lääkeyhdistelmiä käyttävien potilaiden kuolleisuutta vain yhtä psykoosilääkettä käyttävien potilaiden kuolleisuuteen, todettiin bentsodiatsepiineja käyttävillä potilailla suurempi kuolleisuus (HR 1,91; 95 % luottamusväli 1,13–3,22). Tämä ylikuolleisuus liittyi sekä itsemurhakuolemien että muiden kuolemien suurempaan määrään.

Kirjoittajien mukaan bentsodiatsepiinien käyttö voi osin selittää skitsofreniapotilaiden ylikuolleisuutta.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Cochrane-katsauksessa Dold ja työtoverit «Dold M, Li C, Tardy M ym. Benzodiazepines for schi...»3 päivittivät aiemman Cochrane-katsauksen helmikuussa 2011. Päivitys tuotti 3 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta lisää, jolloin tutkimuksia oli yhteensä 34 ja potilaita 2 657. Suurin osa tutkimuksista oli otoskooltaan pieniä, ja tuloksia raportoitiin vain osittain.

8 tutkimusta vertasi bentsodiatsepiinia lumeeseen. Kliinisesti merkittävän vasteen saaneiden määrä oli sama kummassakin ryhmässä (N = 382; RR 0,67; 95 % luottamusväli 0,44–1,02). 14 tutkimusta vertasi bentsodiatsepiinia psykoosilääkemonoterapiaan, eikä kliinisesti merkittävän vasteen saaneiden välillä ollut eroa (poolattu lyhytkestoinen vaste RR 1,48; 95 % luottamusväli 0,64–3,46). Bentsodiatsepiinit aiheuttivat psykoosilääkkeitä enemmän sedaatiota 20 ja 40 minuutin kuluttua lääkkeen ottamisesta, muuten haittaoireiden välillä ei ollut eroa. 20 tutkimusta selvitti bentsodiatsepiini-psykoosilääkeyhdistelmän ja psykoosilääkemonoterapian välistä tehoeroa. Näissä tutkimuksissa kliinisesti merkittävä tehoero tuli esille bentsodiatsepiini-psykoosilääkeryhmän eduksi vain 30 minuutin kuluttua lääkkeenannosta (RR 0,38; 95 % luottamusväli 0,18–0,80). Edellä mainittujen ryhmien välillä oli eroa myös 30 ja 60 minuutin kohdalla todetussa sedaatiossa, joka oli voimakkaampaa bentsodiatsepiini-psykoosilääkeryhmässä.

Tutkijoiden mukaan tulosten perusteella ei voinut kiistää tai vahvistaa bentsodiatsepiinien tehoa skitsofrenian hoidossa joko yksinään tai yhdessä psykoosilääkkeen kanssa käytettynä. Tulokset viittasivat bentsodiatsepiineilla aiheutuvan lyhytkestoista sedaatiota heti lääkkeen annon jälkeen, mikä voi olla hyödyllistä agitoituneen potilaan akuuttihoidossa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti

Lisätietoa aiheesta: artikkeli Zaman H ym . «Zaman H, Gibson RC, Walcott G. Benzodiazepines for...»4. Kirjoittajat eivät löytäneet yhtään kelvollista tutkimusta bentsodiatsepiinien käytöstä katatonisilla potilailla. Kirjoittajat toteavat, että bentsodiatsepiinien käytön suhteen päätös pitää tehdä kliiniseen kokemukseen pohjautuen.

Artikkeli Dold ym. «Dold M, Li C, Tardy M ym. Benzodiazepines for schi...»3 ei tuonut merkittävää lisätietoa.

Kirjallisuutta

 1. Gillies D, Beck A, McCloud A ym. Benzodiazepines alone or in combination with antipsychotic drugs for acute psychosis. Cochrane Database Syst Rev 2005;:CD003079 «PMID: 16235313»PubMed
 2. Tiihonen J, Suokas JT, Suvisaari JM ym. Polypharmacy with antipsychotics, antidepressants, or benzodiazepines and mortality in schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 2012;69:476-83 «PMID: 22566579»PubMed
 3. Dold M, Li C, Tardy M ym. Benzodiazepines for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2012;11:CD006391 «PMID: 23152236»PubMed
 4. Zaman H, Gibson RC, Walcott G. Benzodiazepines for catatonia in people with schizophrenia or other serious mental illnesses. Cochrane Database Syst Rev 2019;8:CD006570 «PMID: 31425609»PubMed