Takaisin

Bentsodiatsepiinit skitsofrenian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Koponen
18.1.2013

Näytön aste: C

Akuutin psykoosin hoidossa bentsodiatsepiinien yhdistämisestä psykoosilääkitykseen ei liene merkittävää hyötyä.

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Gillies D, Beck A, McCloud A ym. Benzodiazepines a...»1, Cochrane «»1 tarkasteltiin bentsodiatsepiinien käyttöä akuutin psykoosin hoidossa. Katsaukseen pyrittiin sisällyttämään satunnaistetut tutkimukset, joissa oli verrattu bentsodiatsepiinilääkitystä yksinään tai yhdistettynä psykoosi- tai lumelääkkeeseen. Vastemuuttujina käytettiin yleistä vaikutelmaa (global impression), käyttäytymistä, henkistä tilaa, psykoosin oireita, haittavaikutuksia, hoitopalveluiden käyttöä, tyytyväisyyttä hoitoon ja taloudellista tulosta. Koska kyseessä oli katsaus akuutin psykoosin hoitoon, vastemuuttujia tutkittiin 48 tuntiin saakka lääkkeen annosta. Vasteet jaettiin välittömiin (0–15 minuuttia), lyhyisiin (15–60 minuuttia) ja keskipitkiin (1–48 tuntia).

Katsaukseen otettiin mukaan 11 satunnaistettua tutkimusta, joissa oli yhteensä 648 potilasta. Yhdessä tutkimuksessa verrattiin bentsodiatsepiinia lumeeseen, 9 tutkimuksessa verrattiin bentsodiatsepiinia psykoosilääkitykseen, 2 verrattiin bentsodiatsepiinin ja psykoosilääkkeen yhdistelmää bentsodiatsepiiniin ja 2 verrattiin bentsodiatsepiinin ja psykoosilääkkeen yhdistelmää psykoosilääkkeeseen. Lääkitys annettiin yleensä lihaksensisäisenä pistoksena. Bentsodiatsepiineina käytettiin diatsepaamia, flunitratsepaamia tai loratsepaamia, ja psykoosilääkkeinä käytettiin haloperidolia tai olantsapiinia.

Lumelääkkeen ja loratsepaamin vaikutuksessa sedaatioon ei ollut eroja yhden tutkimuksen perusteella. Psykoosilääkkeen ja bentsodiatsepiinin vaikutuksessa sedaatioon ei ollut eroja, mutta psykoosilääkettä saavilla oli enemmän ekstrapyramidaalijärjestelmän haittavaikutuksia. Verrattaessa bentsodiatsepiinin ja psykoosilääkkeen yhdistelmää bentsodiatsepiinin yksinään ei havaittu merkitseviä eroja minkään vastemuuttujan suhteen. Verrattaessa bentsodiatsepiinin ja psykoosilääkkeen yhdistelmään psykoosilääkkeeseen yksinään havaittiin edellisessä ryhmässä vähemmän ekstrapyramidaalijärjestelmän haittavaikutuksia, mutta muissa vastemuuttujissa ei ollut merkitseviä eroja.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Volz A, Khorsand V, Gillies D ym. Benzodiazepines ...»2, Cochrane «»2 tarkasteltiin bentsodiatsepiinien käyttöä skitsofreniapotilaiden hoidossa. Katsaukseen pyrittiin sisällyttämään tutkimukset, joissa oli verrattu bentsodiatsepiinia lumelääkkeeseen, bentsodiatsepiinia psykoosilääkkeeseen ja bentsodiatsepiinin ja psykoosilääkkeen yhdistelmää psykoosilääkkeeseen yksinään. Ensisijainen vastemuuttuja oli kliininen vaste. Vasteet jaettiin välittömiin (0–24 tuntia), lyhyisiin (12 viikkoon), keskipitkiin (13–26 viikkoon) ja pitkäaikaisiin (yli 26 viikkoon asti).

Katsaukseen otettiin mukaan 31 satunnaistettua tutkimusta, joissa oli mukana yhteensä 2 350 potilasta. Yleisimmät diagnoosit olivat skitsofrenia ja skitsofrenian kaltainen psykoosi. Tutkimuksista, joissa oli mukana muita diagnooseja, otettiin mukaan vain ne, joista skitsofrenia tai skitsofrenian kaltainen psykoosi oli diagnosoitu yli puolella otoksen potilaista. 7 tutkimuksessa verrattiin bentsodiatsepiinia lumelääkkeeseen, 13 tutkimuksessa verrattiin bentsodiatsepiinia psykoosilääkkeeseen ja 14 tutkimuksessa verrattiin bentsodiatsepiinin ja psykoosilääkkeen yhdistelmää psykoosilääkkeeseen. Yleisimmin käytetyt bentsodiatsepiinit olivat diatsepaami, klooridiatsepoksidi, klonatsepaami ja loratsepaami ja yleisimmin käytetyt psykoosilääkkeet haloperidoli ja klooripromatsiini.

Lumelääkeryhmään verrattuna bentsodiatsepiinia saaneilla havaittiin keskimäärin useammin suotuisa hoitovaste. Kliinisen tilan arviointiin käytetyt mittarit olivat tutkimusten välillä niin erilaisia, ettei tutkimusdataa voitu luotettavasti yhdistää. Verrattuna psykoosilääkitykseen bentsodiatsepiinia saaneilla potilailla havaittiin useammin sedaatiota, mutta eroja kliinisen vasteen suhteen ei keskimäärin havaittu. Kun verrattiin bentsodiatsepiinin ja psykoosilääkkeen yhdistelmää psykoosilääkkeeseen, edellisessä ryhmässä havaittiin yleisen tilan kohenemista jälkimmäiseen verrattuna, mutta vain noin yhteen tuntiin saakka. Lisäksi edellisessä ryhmässä havaittiin enemmän uneliaisuutta ja vähemmän lääkehoitoa parkinsonismin hoitoon.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Suomalaisessa rekisteritutkimuksessa «Tiihonen J, Suokas JT, Suvisaari JM ym. Polypharma...»4 seurattiin vuosina 2000–2007 ensimmäistä kertaa skitsofrenian vuoksi hoidossa olleita potilaita (N = 2 588) keskimäärin neljä vuotta. Verrattaessa bentsodiatsepiineja osana eri lääkeyhdistelmiä käyttävien potilaiden kuolleisuutta vain yhtä psykoosilääkettä käyttävien potilaiden kuolleisuuteen, todettiin bentsodiatsepiineja käyttävillä potilailla suurempi kuolleisuus (HR 1,91; 95 % luottamusväli 1,13–3,22). Tämä ylikuolleisuus liittyi sekä itsemurhakuolemien että muiden kuolemien suurempaan määrään. Kirjoittajien mukaan bentsodiatsepiinien käyttö voi osin selittää skitsofreniapotilaiden ylikuolleisuutta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Artikkeli Gillies D ym. «Gillies D, Beck A, McCloud A ym. Benzodiazepines a...»1: Vähän tutkimuksia, tutkimuksissa pieni otoskoko, puutteellisesti raportoidut menetelmät ja tulokset. Katsauksen kirjoittajien mukaan käytössä oleva tieto on liian vähäistä, jotta voitaisiin vetää mitään johtopäätöksiä bentsodiatsepiinien hyödyllisyydestä akuutin psykoosin hoidossa tai osana psykoosin pitkäaikaislääkehoitoa.

Artikkeli Volz A ym. «Volz A, Khorsand V, Gillies D ym. Benzodiazepines ...»2: Melko vähän tutkimuksia käytettävissä, tutkimuksissa käytetty vaihtelevia vastemuuttujan mittareita. Usein tutkimusdataa ei voinut yhdistää. Katsauksen kirjoittajien mukaan näyttö on liian heikkoa antamaan suositusta bentsodiatsepiinien käytöstä yksinään tai psykoosilääkkeeseen yhdistettynä. Parhaimmillaankin havaitut merkitsevät bentsodiatsepiinien vaikutukset rajoittuvat akuuttiin sedaatioon.

Lisätietoa aiheesta: artikkeli Gibson RC ym. «Gibson RC, Walcott G. Benzodiazepines for catatoni...»3: Kirjoittajat eivät löytäneet yhtään kelvollista tutkimusta bentsodiatsepiinien käytöstä katatonisilla potilailla. Kirjoittajat toteavat, että bentsodiatsepiinien käytön suhteen päätös pitää tehdä kliiniseen kokemukseen pohjautuen.

Kirjallisuutta

  1. Gillies D, Beck A, McCloud A ym. Benzodiazepines alone or in combination with antipsychotic drugs for acute psychosis. Cochrane Database Syst Rev 2005;4:CD003079 «PMID: 16235313»PubMed
  2. Volz A, Khorsand V, Gillies D ym. Benzodiazepines for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2007;1:CD006391 «PMID: 17253592»PubMed
  3. Gibson RC, Walcott G. Benzodiazepines for catatonia in people with schizophrenia and other serious mental illnesses. Cochrane Database Syst Rev 2008;4:CD006570 «PMID: 18843722»PubMed
  4. Tiihonen J, Suokas JT, Suvisaari JM ym. Polypharmacy with antipsychotics, antidepressants, or benzodiazepines and mortality in schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 2012;69:476-83 «PMID: 22566579»PubMed