Kohonnut verenpaine

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä
22.9.2014

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sanoma

 • Kohonnut verenpaine on maailmanlaajuisesti merkittävin terveitä elinvuosia vähentävä riskitekijä ja aiheuttaa vuosittain noin 9,4 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa.
 • Aikuisikäisistä suomalaista noin kahdella miljoonalla on kohonnut verenpaine. Vain joka viidennen verenpaine on ihanteellisella tasolla.
 • Kohonneen verenpaineen ja sen haittojen tehokas ehkäisy edellyttää vaikuttavia toimenpiteitä erityisesti koko väestön natriuminsaannin vähentämiseksi.
 • Noin miljoona suomalaista käyttää verenpainetta alentavia lääkkeitä, mutta heistä vain noin 40 %:lla verenpaine on hoitotavoitteessa.
 • Hoitotavoitteiden saavuttamiseksi ACE:n estäjiin tai ATR:n salpaajiin ja kalsiumkanavan salpaajiin tai diureetteihin perustuvaa yhdistelmähoitoa tulee lisätä.
 • Beetasalpaajien käyttöä suositellaan, jos se on muiden sairauksien johdosta aiheellista.
 • Lääkehoitoa suositellaan, jos vastaanotolla mitattu systolinen painetaso on elintapahoidoista huolimatta vähintään 140 mmHg tai diastolinen vähintään 90 mmHg ja
  • kotona itse mitattu systolinen painetaso on vähintään 135 mmHg tai diastolinen painetaso vähintään 85 mmHg tai
  • verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinnissä systolisen paineen päivätaso on vähintään 135 mmHg tai diastolinen päivätaso vähintään 85 mmHg.
 • Hoidon tavoitteena on alentaa verenpaine
  • alle 140/90 mmHg:iin (koti- ja ambulatorinen päivätaso alle 135/85 mmHg)
  • alle 150/90 mmHg:iin (koti- ja ambulatorinen päivätaso alle 140/85 mmHg), jos potilas on yli 80-vuotias
  • alle 140/80 mmHg:iin (kotitaso alle 135/75 mmHg ja ambulatorinen päivätaso alle 135/80 mmHg), jos potilaalla on diabetes
  • alle 130/80 mmHg:iin (kotitaso alle 125/75 mmHg ja ambulatorinen päivätaso alle 130/80 mmHg), jos diabeettiseen tai ei-diabeettiseen nefropatiaan liittyy albuminuria (U-Alb > 300 mg/vrk tai U-Alb/Krea >30 mg/mmol) ja tavoite on haitoitta toteutettavissa.

Tavoitteet

 • Suosituksen tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa kohonneen verenpaineen ehkäisyä, diagnostiikkaa ja hoitoa ja siten vähentää sydän- ja verisuonisairauksia ja niihin liittyviä kuolemia.

Kohderyhmät

 • Suositus on tarkoitettu perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja erikoissairaanhoidossa verenpainepotilaita hoitaville, apteekkihenkilökunnalle sekä kohonneen verenpaineen ehkäisyn ohjelmia suunnitteleville ja toteuttaville.

Epidemiologia

 • Kohonnut verenpaine on maailmanlaajuisesti tärkein terveitä elinvuosia vähentävä riskitekijä ja aiheuttaa vuosittain 9,4 miljoona ennenaikaista kuolemaa «Lim SS, Vos T, Flaxman AD ym. A comparative risk a...»1.
 • Verenpaineen haitallista iänmukaista kohoamista säätelevät perinnöllinen alttius ja elintavat.
 • Kohonneen verenpaineen tärkeimpiä muutettavissa olevia riskitekijöitä ovat liiallinen suolan (natriumin) saanti, runsas alkoholin käyttö, vähäinen fyysinen aktiivisuus ja ylipaino.
 • Kulttuureissa, joissa käytetään suolaa vähän tai ei lainkaan, väestön verenpainetaso on iästä riippumatta 100–110/60–70 mmHg «Intersalt: an international study of electrolyte e...»2.

Esiintyvyys ja ilmaantuvuus

Kuva 1.

Miesten ja naisten verenpaine Suomessa vuosina 1980 ja 2000 Mini-Suomi- ja Terveys 2000 -tutkimusten mukaan.

Kuvio 1. Miesten verenpaine.

Kuvio 2. Naisten verenpaine.

© Kohonnut verenpaine -suositustyöryhmä

Hoitotilanne

Sairastuvuus ja kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin

Taulukko 1. Sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöiden ja kohonneen verenpaineen liitännäissairauksien esiintyvyys (%) verenpainelääkettä käyttämättömillä, joiden verenpaine oli FINRISKI-tutkimuksen 25–64-vuotiailla vuonna 2007 tyydyttävä tai kohonnut (tutkimusalueina Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Turun-Loimaan ja Helsingin-Vantaan alueet sekä Oulun lääni).
SVP = systolinen verenpaine
DVP = diastolinen verenpaine (mmHg)
1 Ikä > 55 vuotta (miehet), tupakointi, dyslipidemia (kokonaiskolesterolipitoisuus > 5,0 mmol/l, LDL-kolesterolipitoisuus > 3,0 mmol/l, HDL-kolesterolipitoisuus < 1,0 mmol/l tai triglyseridipitoisuus ≥ 2,0 mmol/l), lähisuvussa varhain esiintyneet sydän- ja verisuonitaudit (sydäninfarkti alle 60-vuotiaana tai aivohalvaus alle 75-vuotiaana), vyötärölihavuus (vyötärön ympärys miehillä ≥ 102 cm ja naisilla ≥ 88 cm).
2 Ohitusleikkaus tai sepelvaltimoiden pallolaajennus, lääkärin toteama sydäninfarkti, aivoinfarkti, angina pectoris -oire tai sydämen vajaatoiminta
Miehet Naiset
Tyydyttävä (SVP 130–139 tai DVP 85–89) (n=424) Lievästi kohonnut (SVP 140–159 tai DVP 90–99) (n=537) Kohtalaisesti tai huomattavasti kohonnut (SVP ≥ 160 tai DVP > 100) (n=203) Tyydyttävä (SVP 130–139 tai DVP 85–89) (n=407) Lievästi kohonnut (SVP 140–159 tai DVP 90–99) (n=374) Kohtalaisesti tai huomattavasti kohonnut (SVP ≥ 160 tai DVP > 100) (n=121)
Ei muita vaaratekijöitä1 11 7 2 12 9 7
1 tai 2 muuta vaaratekijää 34 31 21 40 33 31
3 tai useampia muita vaaratekijöitä tai diabetes tai liitännäissairaus2 55 62 78 48 58 61

Verenpaineen mittaus

 • Kohonneen verenpaineen diagnoosi perustuu vastaanotolla ja kotona tai vuorokausirekisteröinnin avulla määritettyyn painetasoon. Ks. kohta Verenpainetason luokittelu «A2»2. Kotimittaus on suositeltavin ja useimmiten riittävä tapa seurata verenpainetta.

Mittausvälineistö

Esivalmistelut ja mittauksen suorittaminen

Taulukko 2. Tiivistelmä verenpaineen kertamittauksen suorituksesta
Tärkeimmät huomioitavat seikat Huomioitava myös
Mittari Käytetään kliinisissä testeissä hyväksyttyä mallia. Mittaustarkkuuden tarkistus tehdään joka toinen vuosi.
Mansetin kumipussi Koko on ohjeen mukainen:
 • leveys vähintään 40 %
 • pituus vähintään 80 % olkavarren
ympärysmitasta.
12 cm:n ja 15 cm:n levyiset mansetit yleensä riittävät.
Mittauspaikka Mittaus tehdään olkavarresta. Mittauksen aikana tutkittava istuu kyynärvarsi tuettuna mansetin alareuna sydämen alareunan tasolla.
Mittausolot Tutkittava lepää 5 minuuttia istuallaan ennen mittausta, mansetti paikalleen asetettuna. Ympäristön tulee olla rauhallinen. Tutkittavaa ei saa kuormittaa fyysisesti eikä henkisesti. Keskustelua on vältettävä.
Mittaustapa Auskultaatiomittauksessa painetta nostetaan värttinävaltimon sykettä tunnustellen aluksi 30 mmHg yli systolisen paineen ja sitten lasketaan 2–3 mmHg/s. Systolinen paine = Korotkoffin äänien vaihe I, diastolinen paine = vaihe V (tai vaihe IV, jos vaihe V ei ole todettavissa)
Mittaustulos Painelukemat kirjataan 2 mmHg:n tarkkuudella tai automaattimittaria käytettäessä 1 mmHg:n tarkkuudella. Paine mitataan kahdesti 1–2 minuutin välein ja molemmat tulokset kirjataan.

Terveydenhuollossa tehtävät mittaukset

Verenpaineen kotimittaus

Verenpaineen vuorokausirekisteröinti

 • Vuorokausirekisteröinnin verenpaineen keskiarvolla on vahvempi yhteys sydämen vasemman kammion hypertrofiaan ja mikroalbuminuriaan kuin vastaanoton kertamittauksen tuloksella «Appel LJ, Stason WB. Ambulatory blood pressure mon...»44, ja se myös ennustaa paremmin valtimotautitapahtumia ja -kuolemia «Kikuya M, Hansen TW, Thijs L ym. Diagnostic thresh...»45.
 • Vuorokausirekisteröinti on toistaiseksi ainoa tapa selvittää yöllistä verenpainetta, jolla on vahva ennustearvo «Sega R, Facchetti R, Bombelli M ym. Prognostic val...»46, «Fagard RH, Celis H, Thijs L ym. Daytime and nightt...»47, «Hansen TW, Li Y, Boggia J ym. Predictive role of t...»48, ja päivä-yövaihtelua.
  • Yöllinen kohonnut verenpaine ja puuttuva päivä-yövaihtelu ("nondipping") on tavallista diabetesta, uniapneaa ja munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla.
 • Rekisteröinnistä on lisäksi apua, kun
  • potilas ei halua tai osaa toteuttaa kotimittauksia suositellulla tavalla
  • kotimittaukset ovat vasta-aiheisia (mittausneuroosi)
  • epäillään valkotakkihypertensiota (kotimittaus voi olla riittävä)
  • epäillään piilevää hypertensiota (kotimittaus voi olla riittävä)
  • epäillään kohtauksellista verenpaineen nousua ja laskua
  • koti- ja vastaanottomittausten tulosten välillä on huomattava ristiriita
  • arvioidaan huonoa hoitovastetta (vähintään 3 lääkettä)
  • selvitetään lääkehoidon yhteydessä esiintyviä hypotensio-oireita.
 • Mittauksen yhteydessä tutkittavan on pidettävä tapahtumapäiväkirjaa.

Verenpainetason luokittelu

Taulukko 3. Uuden potilaan ensimmäisellä mittauskerralla todettuun systoliseen (SVP) ja diastoliseen verenpaineeseen (DVP) perustuva toimenpidekaavio ja toistettuihin mittauksiin perustuva verenpainetason luokitus.
1 Kumpikaan painearvo ei oikeuta korkeampaan verenpaineluokkaan
2 Vastaanotolla vähintään neljänä eri päivänä tehdyn kaksoismittauksen keskiarvo
3 Ks. kohta Hypertensiivinen kriisi «A5»5.
Luokka SVP (mmHg) DVP (mmHg) Toimenpiteet
Optimaalinen < 120 ja < 80 Tarkistusmittaus 5 vuoden välein
"Normaali" 120–129 tai1 80–84 Elintapaohjeet
Tarkistusmittaus 2 vuoden välein
"Tyydyttävä" (”korkea normaali”) 130–139 tai1 85–89 Elintapaohjeet
Verenpainetason2 arviointi 4 kuukauden aikana
Verenpaineen tarkempi luokittelu kotiverenpaineen tai pitkäaikaisrekisteröinnin avulla, jos vastaanottopainetaso on ”korkea normaali”
Kohonnut verenpaine
Lievästi kohonnut 140–159 tai1 90–99 Elintapaohjeet
Verenpainetason2 arviointi 2 kuukauden aikana
Verenpaineen tarkempi luokittelu kotiverenpaineen tai pitkäaikaisrekisteröinnin avulla, jos vastaanottopainetason perusteella kohonnut verenpaine
Kohtalaisesti kohonnut 160–179 tai1 100–109 Elintapaohjeet
Verenpainetason2 arviointi ja tarkempi luokittelu kuten yllä
Huomattavasti kohonnut ≥ 180 tai ≥ 110 Elintapaohjeet
Verenpainetason2 arviointi ja tarkempi luokittelu kuten yllä 1–2 viikon aikana
Hypertensiivinen kriisi ≥ 200 tai ≥ 130 Välitön hoito3
Isoloitunut systolinen hypertensio ≥ 140 ja < 90 Elintapaohjeet
Verenpainetason2 arviointi ja tarkempi luokittelu kuten yllä
Taulukko 4. Valtimotautiriskin osalta toisiaan vastaavat vastaanotolla, kotona ja pitkäaikaisrekisteröinnin avulla mitatut verenpainetasot ja niitä vastaavat verenpaineluokat
1 Raja-arvot perustuvat IDHOCO-tutkimuksen tuloksiin «Niiranen TJ, Asayama K, Thijs L ym. Outcome-driven...»41.
2 Raja-arvot perustuvat pääosin IDACO-tutkimuksen tuloksiin «Kikuya M, Hansen TW, Thijs L ym. Diagnostic thresh...»45.
3 Pyöristämätön DVP:n päivätaso on 83–84 mmHg ja yötaso 68–69 mmHg.
4 Raja-arvo perustuu kansainvälisiin suosituksiin ja käytäntöihin. IDACO-tutkimuksessa raja-arvo oli 138,2 mmHg, pyöristettynä 140 mmHg.
5 Aihepiiriin liittyvissä tutkimuksissa käytetyt yleisimmät raja-arvot
Verenpaineluokka Vastaanottopaine, mmHg Kotipaine, mmHg1 Ambulatorinen 24t, mmHg2 Ambulatorinen päivä, mmHg2 Ambulatorinen yö, mmHg2
Optimaalinen < 120/80 < 120/75 < 115/75 < 120/80 < 100/65
”Normaali” SVP 120–129 tai DVP 80–84 SVP 120–124 tai DVP 75–79 SVP 115–124 tai DVP < 75 SVP 120–129 tai DVP 80–84 SVP 100–109 tai DVP 65–69
”Korkea normaali” SVP 130–139 tai DVP 85–89 SVP 125–134 tai DVP 80–84 SVP 125–129 tai DVP 75–79 SVP 130–135 tai DVP < 853 SVP 110–119 tai DVP < 703
Kohonnut SVP ≥ 140 tai DVP ≥ 90 SVP ≥ 135 tai DVP ≥ 85 SVP ≥ 130 tai DVP ≥ 80 SVP ≥ 1354 tai DVP ≥ 85 SVP ≥ 120 tai DVP ≥ 70
Vähintään kohtalaisesti kohonnut SVP ≥ 160 tai DVP ≥ 100 SVP ≥ 145 tai DVP ≥ 90
Valkotakkihypertensio SVP ≥ 140 tai DVP ≥ 90 < 135/855 < 135/855
Piilevä hypertensio < 140/90 SVP ≥ 1355 tai DVP ≥ 855 SVP ≥ 1355 tai DVP ≥ 855

Perustutkimukset ja sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöiden selvitys

 • Kun verenpainetaso on todettu kohonneeksi, tehdään perustutkimukset ja valtimosairauksien vaaratekijöiden selvitys. Valtimotaudin kokonaisriski voidaan arvioida primaarisessa ehkäisyssä "terveillä" FINRISKI-laskurin avulla «http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/sydan_ja_verisuonitaudit/finriski_laskuri»5.
 • Anamneesi:
  • sukuanamneesi (vanhemmat, sisarukset):
   • hypertensio, tyypin 2 diabetes, dyslipidemia
   • varhaiset sepelvaltimo- tai aivoverenkiertotapahtumat (alle 55-vuotiaat miehet ja alle 65-vuotiaat naiset)
  • muut sydän- ja verisuonitaudit:
   • sepelvaltimotauti, sairastettu sydäninfarkti
   • aivoverenkierron sairaudet (aivohalvaus, TIA)
   • perifeeriset valtimoverenkierron sairaudet
   • sydämen vasemman kammion toimintahäiriö (infarktin jälkitila, kardiomyopatiat)
   • sydämen vajaatoiminta
   • sydänläppien sairaudet
   • rytmihäiriöt
  • muut hoitoon vaikuttavat sairaudet:
   • diabetes
   • munuaissairaus tai -vaurio
   • astma
   • kihti
  • hypertension kulku (alku, eteneminen, vaikeusaste)
  • lääkkeiden käyttö (ks. kohta Eksogeenisen ja sekundaarisen hypertension epäily «A6»6)
  • elintavat:
   • ravinto, erityisesti suolan käyttö, rasvojen laatu, vihannesten ja hedelmien käyttö
   • painoindeksi ja vyötärön ympärysmitta
   • liikunta ja fyysinen aktiivisuus
   • alkoholin käyttö
   • lakritsiuutetta sisältävien tuotteiden käyttö (ks. kohta Eksogeenisen ja sekundaarisen hypertension epäily «A6»6)
   • tupakointi
   • huumeiden käyttö
  • kuormittavat psyykkiset ja sosiaaliset tekijät
 • Kliininen tutkimus:
  • inspektio:
   • yleishabitus
   • kaulalaskimot
   • jalkojen turvotus
  • palpaatio:
   • valtimot (a. radialikset (symmetrisyys), a. femoralis, a. dorsalis pedis, a. tibialis posterior)
   • vasemman kammion kärkisysäys
   • vatsa
  • auskultaatio:
   • sydän (sivuäänet, korostunut S2, S4)
   • valtimosuhinat (a. carotis, vatsa-aortta, a. renalis, a. femoralis)
   • keuhkot
  • silmänpohjat (jos diastolinen paine 120 mmHg tai yli)
  • paino, pituus, painoindeksi (BMI), vyötärön ympärysmitta «Lihavuus (aikuiset) (online). Käypä hoito -suositu...»67 (ks. Käypä hoito -suositus Lihavuus (aikuiset) «Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset)»12).
 • Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset:
  • perusverenkuva
  • virtsan kemiallinen seulontatutkimus (erityisesti proteiini ja hemoglobiini) ja U-Alb/Krea (taulukko «Mikroalbuminurian ja proteinurian (makroalbuminurian) raja-arvot...»5)
  • seerumin kreatiniinipitoisuus ja glomerulusten laskennallinen suodatusnopeus (eGFR, ks CKD-EPI GFR-laskuri «http://www.vshp.fi/medserv/klkemi/fi/ok/GFR.htm?lang=fi»6)
  • seerumin kalium- ja natriumpitoisuus
  • seerumin kolesterolipitoisuus, HDL-kolesterolipitoisuus, LDL-kolesterolipitoisuus ja triglyseridipitoisuus paastossa
  • plasman paastoglukoosipitoisuus
  • EKG
  • thoraxröntgenkuvaus sydämen vajaatoimintaa epäiltäessä
  • sydämen kaikututkimus tarvittaessa (ks. kohta Vasemman kammion hypertrofia «A7»7)
  • munuaisten kaikututkimus tarvittaessa (ks. kohta Munuaisvaurio «A8»8).
Taulukko 5. Mikroalbuminurian ja proteinurian (makroalbuminurian) raja-arvot
1Liuskakokeet antavat positiivisen tuloksen, kun albumiinipitoisuus on 200–300 mg/l.
Vuorokausikeräys U-Alb (mg/vrk) Kertanäyte Alb/Krea-suhde (mg/mmol) Virtsan kemiallinen seulonta1
Normaali < 30 < 3,0 -
Mikroalbuminuria 30–300 3–30 -
Proteinuria (makroalbuminuria) > 300 > 30 +

Kohde-elinvauriot

Vasemman kammion hypertrofia (LVH)

Taulukko 6. Sydämen vasemman kammion hypertrofian (LVH) diagnostiikka
LV = vasen kammio
IVS = kammioväliseinän paksuus loppudiastolessa
LVPW = vasemman kammion loppudiastolinen paksuus
LVEDD = vasemman kammion loppudiastolinen poikkimitta
COPD = keuhkoahtaumatauti
1 Molemmat (Sokolow–Lyon ja Cornell) yhdistettynä herkkyys kohtalainen ja spesifisyys hyvä
EKG-amplitudeissa 1 mm = 0,1 mV
Menetelmä Normaalilöydös tai viitealue Tulkinta
Palpaatio: LV-kohotus ei normaalisti Epäspesifinen; lihavuus vaikeuttaa arviointia
Auskultaatio: korostunut S2, S4 ei normaalisti Epäspesifinen; lihavuus ja keuhkoahtaumatauti vaikeuttavat arviointia
EKG
Sokolow–Lyon: SV1 + RV5 (tai RV6) < 35 mm Epäherkkä, spesifinen1
Cornellin voltit: SV3 + RaVL miehet: < 28 mm
naiset: < 20 mm
Epäherkkä, spesifinen1
Cornellin tulo miehet: QRS:n kesto (ms) × (RaVL (mm) + SV3 (mm)) < 2 440 mm × ms Epäherkkä, spesifinen1
Cornellin tulo naiset: QRS:n kesto (ms) × (RaVL (mm) + SV3 (mm) + 6 (mm)) < 2 440 mm × ms Epäherkkä, spesifinen1
ST-T-strain ei normaalisti Epäherkkä, spesifinen1
Kaikututkimus:
LV-massa (g)=1,04 × ((IVS + LVPW + LVEDD)3 – LVEDD3) – 13,6 Miehet: < 134 g/m2 tai < 143 g/m Herkkä ja spesifinen
Naiset: < 110 g/m2 tai < 102 g/m

Munuaissairaus

Silmät

Subkliininen kohde-elinvaurio suurissa verisuonissa

Eksogeenisen ja sekundaarisen hypertension epäily

 • Verenpainepotilaan ensitapaamisella on syytä kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:
 • Sekundaarinen hypertensio:
  • syitä:
   • munuaisparenkyymin sairaudet (renaalinen hypertensio)
   • renovaskulaarinen hypertensio
   • primaarinen aldosteronismi
   • muut endokrinologiset syyt:
    • akromegalia
    • Cushingin oireyhtymä
    • feokromosytooma
    • kilpirauhasen toimintahäiriöt
    • primaarinen hyperparatyreoosi
   • muut syyt:
    • uniapnea
    • aivokasvaimet
    • aortan koarktaatio
    • monogeeniset hypertensiomuodot (mm. Liddlen oireyhtymä)
  • Sekundaarinen hypertensio on harvinainen, mutta noin 1–5 %:ssa tapauksista sen taustalla on mahdollisesti parannettavissa oleva sairaus «Tikkanen I, Tikkanen T. Sekundaariset hypertensiot...»99. Ks. sähköinen tausta-aineisto «Sekundaarisen hypertension yleisyys»10.
   • Munuaissairauksiin liittyvä hypertensio on yleisin sekundaarisen hypertension muoto. Käytännössä kaikkiin munuaisparenkyymin sairauksiin voi liittyä kohonnut verenpaine.
   • Munuaisverisuoniperäisen hypertension tavallisimmat syyt ovat ateroskleroottinen munuaisvaltimon ahtauma iäkkäillä (noin 90 % renovaskulaarisesta hypertensiosta) ja tavallisimmin nuorilla naisilla esiintyvä fibromuskulaarinen dysplasia (noin 10 %).
   • Primaaria hyperaldosteronismia tulee epäillä, jos potilaalla on hypokalemiataipumus ja huonosti hoitoon reagoiva hypertensio.
   • Lakritsiuutetta sisältävien tuotteiden käyttö tulee selvittää ennen jatkotutkimuksia, koska joillakuilla verenpainepotilailla pienetkin määrät lakritsiuutetta voivat aiheuttaa hankalahoitoisen hypertension, johon osalla potilaista liittyy hypokalemiataipumus.
   • Muut sekundaarista hypertensiota aiheuttavat sairaudet ovat hyvin harvinaisia, tai kohonnut verenpaine ei niissä ole ensisijainen kliininen ongelma.
  • Verenpainepotilas tulee lähettää erikoislääkärin konsultaatioon (ks. seuraava kohta), jos anamneesi, kliiniset löydökset tai peruslaboratoriokokeet antavat aiheen epäillä sekundaarista hypertensiota.
  • Sekundaarista hypertensiota tulee epäillä, jos
   • potilaan verenpainetaso on noussut nopeasti
   • potilas on alle 30-vuotias
   • potilaan hypertensio on hoitoresistentti
   • potilaalla on merkittäviä kohde-elinvaurioita (LVH, albuminuria, silmänpohjalöydöksiä).

Aiheita erikoissairaanhoidon konsultaatioon

 • Potilaalla on hypertensiivinen kriisi. Ks. kohta Hypertensiivinen kriisi «A5»5.
 • Epäillään sekundaarista hypertensiota. Ks. kohta Eksogeenisen ja sekundaarisen hypertension epäily «A6»6.
 • Epäillään vahvasti pseudohypertensiota (valkotakkihypertensio suljettu pois, ei kohde-elinvaurioita).
 • Kyseessä on raskaudenajan hypertensio.
 • Kyseessä on hoitoresistentti hypertensio.
 • Potilaalle on vaikea löytää sopivaa lääkitystä.
 • eGFR (CKD-EPI) pienenee seurannassa 25 % lähtötasosta tai alle 30 ml/min, albuminuria lisääntyy tasolle U-Alb/Krea > 30 mg/mmol (U-Alb > 300 mg/vrk) ACE:n estäjän tai ATR:n salpaajan käytöstä huolimatta, tai potilaalle kehittyy erotusdiagnostinen tai merkittävä hoito-ongelma.
Taulukko 7. Suositus elintapojen muutoksista kohonneen verenpaineen ehkäisyssä ja osana hoitoa
1Vastaa natriummäärää 87 mmol
2Vastaa naisilla kaliummäärää 79 mmol ja miehillä 90 mmol
3Tärkein lähde kovat maito- ja muut eläinrasvat
4 Tärkeimmät lähteet rasvaiset maitovalmisteet ja voi, rasvaiset leivonnaiset ja rasvaiset liharuoat
5Osuus energiansaannista
6Tärkeimmät lähteet kala (eikosapentaeeni- ja dokosaheksaeenihappo) ja rypsiöljy (alfa-linoleenihappo)
Tekijä Tavoite
Natriuminsaanti, mg/vrk < 2 000 (vastaa < 5 g:aa NaCl/vrk)1
Kaliuminsaanti, mg/vrk Naiset ≥ 3 1002
Miehet ≥ 3 5002
Kalsiuminsaanti, mg/vrk ≥ 800
Tyydyttyneet3 ja trans-rasvahapot4, E %5 < 10
n-3-sarjan monityydyttymättömät rasvahapot6, E%5 ≥ 1
Alkoholin käyttö, g viikossa (annosta viikossa) Naiset < 100 (< 9)
Miehet < 160 (< 14)
Liikapaino ja lihavuus Liikapainoisilla (painoindeksi 25–29,9 kg/m2) ja lihavilla (painoindeksi vähintään 30 kg/m2) 5–10 %:n suuruinen painon väheneminen «Lihavuus (aikuiset) (online). Käypä hoito -suositu...»67
Vyötärölihavuus Vyötärön ympärysmitta miehillä < 102 cm ja naisilla < 88 cm
Fyysinen aktiivisuus Vähintään viidesti viikossa vähintään 30 minuuttia kerralla (yhtenä tai useampana jaksona) kohtalaisen kuormittavaa liikuntaa, esimerkiksi reipasta kävelyä
Tupakointi Tupakoinnin lopettaminen «Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus (online)...»245

Kohonneen verenpaineen ehkäisy ja hoito elintapamuutoksilla

Natrium

Muut ravintotekijät

Vapaa-ajan liikunta ja muu fyysinen aktiivisuus

Lihavuus

Alkoholinkäyttö

Tupakointi

Elintapamuutosten tavoitteet ja toteuttaminen

Kuva 2.

Ravitsemussuositusten mukainen ateria kootaan niin sanotun lautasmallin mukaan: 1. Puolet lautasesta täytetään kasviksilla, esimerkiksi salaateilla, raasteilla tai keitetyillä kasviksilla. Salaattiin lisätään muutama tippa öljypohjaista salaattikastiketta. 2. Neljännes lautasesta täytetään perunalla, pastalla tai riisillä. 3. Neljännes lautasesta täytetään vähärasvaisella ja vähäsuolaisella kalalla, kanalla tai lihalla. Kasvisruokavaliossa liha korvataan pavuilla ja linsseillä. 4. Ruokajuomaksi valitaan rasvaton maito. 5. Lisäksi nautitaan yksi tai kaksi palaa pehmeällä margariinilla voideltua täysjyväleipää.

Lähde: Valtion ravitsemusneuvottelukunta, suomalaiset ravitsemussuositukset «http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/suomalaiset+ravitsemussuositukset/»

Kuva 3.

Ruokakolmio. © Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Lähde: Valtion ravitsemusneuvottelukunta, suomalaiset ravitsemussuositukset «http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/suomalaiset+ravitsemussuositukset/»

Ravitsemusohjeita kohonneen verenpaineen ehkäisyyn ja hoitoon

 • Vältä suolan ja suolaa sisältävien mausteseosten käyttöä ruoanvalmistuksessa ja pöytämausteina.
 • Vältä runsassuolaisia elintarvikkeita. Valitse leivät, liha- ja kalajalosteet, juustot ja valmisruoat vähäsuolaisina (pakkausmerkintä "vähemmän suolaa" tai "suolaa vähennetty" tai Sydänmerkki)
 • Syö runsaasti kasviksia, hedelmiä ja marjoja (500 grammaa/vrk).
 • Suosi rypsiöljyjä ja rypsiöljypohjaisia kasvimargariineja.
 • Käytä rasvattomia tai vähärasvaisia maitovalmisteita.
 • Syö kalaa vähintään kahdesti viikossa.
 • Laihduta, jos olet ylipainoinen tai lihava.
 • Käytä alkoholia enintään kohtuullisesti.
 • Vältä lakritsiuutetta sisältäviä tuotteita.

Lääkehoidon vaikutukset verenpaineeseen ja siedettävyys

Lääkehoidon vaikutukset sydän- ja verisuonitautitapahtumiin

Lääkehoidon aiheet

Taulukko 8. Systoliseen ja diastoliseen verenpainetasoon perustuva toimenpidekaavio
1Verenpaineen kotimittaus itse tai pitkäaikaisrekisteröinti, jos epäily piilevästä hypertensiosta
2Vastaanotolla mitattua painetasoa vastaavat koti ja pitkäaikaisrekisteröinnin arvot esitetään taulukossa «Valtimotautiriskin osalta toisiaan vastaavat vastaanotolla, kotona ja pitkäaikaisrekisteröinnin avulla mitatut verenpainetasot ja niitä vastaavat verenpaineluokat ...»4.
Kohde-elinvauriot tai sairaudet Verenpaine (mmHg)
Korkea normaali1 SVP 130–139 tai DVP 85–89 Lievästi kohonnut SVP 140–159 tai DVP 90–99 Kohtalaisesti kohonnut SVP 160–179 tai DVP 100–109 Huomattavasti kohonnut SVP ≥ 180 tai DVP ≥ 110
Ei kohde-elinvaurioita Riskitekijäselvitys
Elintapamuutos
Elintapamuutos ja 4–6 kuukauden seuranta Lääkehoito, jos kotona itse mitattu tai ambulatorinen verenpaine on kohonnut VP-tavoite < 140/902 Elintapamuutos ja 1–2 kuukauden seuranta Lääkehoito VP-tavoite < 140/902 Elintapamuutos Lääkehoito VP-tavoite < 140/902
Kohde-elinvaurio tai diabetes Riskitekijäselvitys
Elintapamuutos
Elintapamuutos ja 1–4 kuukauden seuranta Lääkehoito, jos kotona itse mitattu tai ambulatorinen verenpaine on kohonnut VP-tavoite <140/902 (140/80, jos diabetes) Elintapamuutos ja 1–2 kuukauden seuranta Lääkehoito VP-tavoite < 140/902 (140/80, jos diabetes) Elintapamuutos Lääkehoito VP-tavoite < 140/902 (140/80, jos diabetes)
Oireinen SV-sairaus tai munuaissairaus Riskitekijäselvitys
Elintapamuutos
Elintapamuutos Lääkehoito VP-tavoite < 140/902 (130/802, jos munuaissairaus) Elintapamuutos Lääkehoito VP- tavoite < 140/902 (130/802, jos munuaissairaus) Elintapamuutos Lääkehoito VP- tavoite < 140/902 (130/802, jos munuaissairaus)

Kohonneen verenpaineen hoidon tavoite

Lääkkeiden annokset ja yhdistelmähoito

Kuva 4.

Ensisijaisesti suositellaan ACE:n estäjän tai ATR:n salpaajan yhdistämistä kalsiumkanavan salpaajaan tai tiatsididiureettiin. ACE:n estäjän tai ATR:n salpaajan yhdistäminen beetasalpaajaan ei ole verenpaineen laskun kannalta optimaalinen yhdistelmä (musta katkoviiva), mutta sitäkin yhdistelmää voidaan käyttää, jos se on muusta syystä aiheellinen (esim. sepelvaltimotauti on aihe beetasalpaajan käytölle).

Beetasalpaajien ja diureetin yhdistelmää (keltainen katkoviiva) tulisi välttää ensisijaisena lääkityksenä potilailla, joilla on metabolinen oireyhtymä tai suurentunut riski sairastua diabetekseen. Verenpaineen laskun tehostamiseksi voidaan lisäksi käyttää kalsiumkanavan salpaajan ja diureetin tai kalsiumkanavan salpaaja dihydropyridiinin ja beetasalpaajan yhdistelmää (musta yhtenäinen viiva). Beetasalpaajien yhdistämistä verapamiiliin tai diltiatseemiin on vältettävä, koska siihen liittyy bradykardian ja sydämen johtumishäiriön vaara (punainen katkoviiva).

© Kohonnut verenpaine -suositustyöryhmä

Lääkkeen valinta eri sairausryhmissä

Taulukko 9. Esimerkkejä ensisijaisista verenpainelääkkeistä eri sairaustiloissa ja erityistilanteissa. Muokattu artikkelista «Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K ym. 2013 ESH/ESC ...»246.
Ei kohde-elinvaurioita
Komplisoitumaton essentiaalinen hypertensio ACE:n estäjä, ATR:n salpaaja, kalsiumkanavan salpaaja, diureetti
Kohde-elinvaurio tai sydän- ja verisuonisairaus
LVH ACE:n estäjä, ATR:n salpaaja, kalsiumkanavan salpaaja, diureetti
Mikroalbuminuria tai proteinuria ACE:n estäjä, ATR:n salpaaja
Munuaisvaurio ilman albuminuriaa ACE:n estäjä, ATR:n salpaaja ja muut, diureetti mukaan luettuna (furosemidi, jos eGFR < 30 mg/ml/1,73 m2)
Sairastettu aivohalvaus ACE:n estäjä, ATR:n salpaaja, kalsiumkanavan salpaaja, diureetti
Sairastettu sydäninfarkti Beetasalpaaja, ACE:n estäjä (ATR:n salpaaja, jos ACE:n estäjä ei sovi)
Oireinen sepelvaltimotauti Beetasalpaaja, kalsiumkanavan salpaaja
Sydämen vajaatoiminta ACE:n estäjä, ATR:n salpaaja, diureetti, beetasalpaaja, aldosteroniantagonisti
Eteisvärinä
Toistuva ATR:n salpaaja, ACE:n estäjä, beetasalpaaja
Pysyvä Beetasalpaaja, verapamiili (huom. ei näiden kahden yhteiskäyttöä)
Perifeerinen valtimotauti ACE:n estäjä, kalsiumkanavan salpaaja
Erityistilanteet
Diabetes ACE:n estäjä, ATR:n salpaaja, kalsiumkanavan salpaaja, diureetti
Raskaudenaikainen hypertensio Beetasalpaaja, alfa- ja beetasalpaajan yhdistelmä (labetaloli), kalsiumkanavan salpaaja
Astma Kalsiumkanavan salpaaja, ATR:n salpaaja, diureetti

Essentiaalinen hypertensio

Isoloitunut systolinen hypertensio

Dyslipidemiat

Diabetes

Vasemman kammion hypertrofia (LVH)

Sepelvaltimotauti

Sydämen vajaatoiminta

 • Sydämen vajaatoiminnan ilmaantuvuus kohonneen verenpaineen hoitotutkimuksissa vaihtelee tutkimuspopulaation mukaan. Keskimäärin ilmaantuvuus on 8,5 %, mikä on vain hieman pienempi kuin sepelvaltimotaudin (11,7 %) ja aivoverenkierron häiriöiden (9,1 %) ilmaantuvuus «Tocci G, Sciarretta S, Volpe M. Development of hea...»190.
 • Sydämen vajaatoiminnan riskiä hypertensiopotilaalla suurentavat entisestään yli 65 vuoden ikä, diabetes ja suuri valtimosairauksien riski «Tocci G, Sciarretta S, Volpe M. Development of hea...»190.
 • Kohonneen verenpaineen hoito vähensi sydämen vajaatoiminnan ilmenemistä 1990-luvun alkupuoliskolle mennessä tehdyissä tutkimuksissa 52 % «Moser M, Hebert PR. Prevention of disease progress...»191 ja myöhemmin tehdyt tutkimukset mukaan laskettuina keskimäärin 24 % «Law MR, Morris JK, Wald NJ. Use of blood pressure ...»192.
 • Hoito kaikilla verenpainelääkkeiden pääluokilla ja yhdistelmähoito pienentävät sydämen vajaatoiminnan riskiä, mutta kalsiumkanavan salpaajilla mahdollisesti vähemmän kuin muilla lääkkeillä «Law MR, Morris JK, Wald NJ. Use of blood pressure ...»192, «Tocci G, Sciarretta S, Volpe M. Development of hea...»190.
 • Sydämen vajaatoiminnassa, jossa vasemman kammion supistusvoima on säilynyt (diastolinen vajaatoiminta), kohonnutta verenpainetta voidaan hoitaa kaikilla verenpainelääkkeillä, mutta diureetit saattavat lisäksi helpottaa vajaatoiminnan oireita.
 • Systolisessa vajaatoiminnassaACE:n estäjät, ATR:n salpaajat, tietyt beetasalpaajat ja aldosteroniantagonistit parantavat ennustetta, joten niiden käyttö on aiheellista verenpaineesta riippumatta. Diureetteja taas käytetään hypervolemian ja sen oireiden lievittämiseen. Sydänvaikutteiset kalsiumkanavan salpaajat (verapamiili ja diltiatseemi) ovat vasta-aiheisia.

Rytmi- ja johtumishäiriöt

Perifeerinen raajojen valtimosairaus

Aivoverenkierron sairaudet ja kognitiiviset toiminnat

Munuaistaudit

 • ACE:n estäjiä ja ATR:n salpaajia suositellaan hypertension ensisijaislääkkeeksi albuminuriaa aiheuttavien munuaissairauksien yhteydessä, koska niiden on osoitettu hidastavan munuaissairauden etenemistä tehokkaimmin «Hilgers KF, Mann JF. ACE inhibitors versus AT(1) r...»207. Ks. sähköinen tausta-aineisto «Verenpainelääkkeen valinta munuaissairauksissa»13.
 • Melkein aina tarvitaan yhdistelmälääkitystä verenpainetavoitteeseen pääsemiseksi. Tällöin tulevat kyseeseen ensisijaisesti kalsiumkanavan salpaajat ja diureetit.
 • Tiatsididiureetit voivat menettää kohonnutta verenpainetta alentavan tehonsa vaikea-asteisessa munuaisten vajaatoiminnassa (eGFR < 30ml/min/1,73 m2), jolloin diureetiksi valitaan loop-diureetti (furosemidi).
 • Hyperkalemiavaaran vuoksi kaliumia säästäviä diureetteja on käytettävä varovaisesti potilailla, joilla on keskivaikea munuaisten vajaatoiminta (eGFR 30–59 ml/min/1,73 m2), ja vältettävä potilailla, joilla on vaikea-asteinen munuaisten vajaatoiminta.
 • Munuaisten vajaatoiminnassa ja renovaskulaarisessa hypertensiossa ACE:n estäjien ja ATR:n salpaajien käyttö edellyttää seerumin kreatiniini- ja kaliumpitoisuuksien seurantaa.
 • ACE:n estäjien ja ATR:n salpaajien yhteiskäyttö voi tulla kysymykseen vain poikkeustapauksissa ja erikoislääkärin valvonnassa.
 • Renovaskulaarisessa hypertensiossa arvioidaan pallolaajennuksen tai leikkaushoidon tarve ja mahdollisuudet «Chobanian AV, Bakris GL, Black HR ym. The Seventh ...»208.
 • Ks. Käypä hoito -suositus Diabeettinen nefropatia «Diabeteksen munuaistauti»7, «Diabeettinen nefropatia (online). Käypä hoito -suo...»89.

Astma ja keuhkoahtaumatauti

Raskausajan kohonnut verenpaine

Hypertensiivinen kriisi

 • Hypertensiivisellä kriisillä tarkoitetaan verenpaineen huomattavaa nousua, jossa systolinen paine on yli 200 mmHg tai diastolinen paine yli 130 mmHg.
 • Kriisi jaetaan vaikeusasteensa mukaan
  • hypertensiiviseen hätätilanteeseen
  • kiireellistä hoitoa vaativaan tilaan.
 • Hypertensiivinen hätätilanne:
  • Keskeisiä kohde-elinlöydöksiä ja -oireita ovat
   • sydäniskemia
   • sydämen vajaatoiminta
   • aivo-oireet
   • munuaisten nopeasti paheneva vajaatoiminta
   • verenvuodot silmän verkkokalvoissa
   • aortan dissekoituminen.
  • Hoidon tavoitteena on alentaa verenpainetta turvalliselle tasolle (diastolinen paine yleensä 100–110 mmHg) kohde-elinten verenkiertoa vaarantamatta. Potilaat kuuluvat päivystystapauksina erikoissairaanhoitoon ja vaativat siellä useimmiten valvontatasoista hoitoa «Papadopoulos DP, Mourouzis I, Thomopoulos C ym. Hy...»215
  • Hoidossa tarvitaan useimmiten suoneen annettavaa lääkitystä.
 • Avohoidossa hypertensiivisen kriisin hoitoon voidaan käyttää keskipitkä- tai pitkävaikutteista kalsiumkanavan salpaajaa. Lääkettä ei saa pureskella «Hypertensiivisen hätätilan ja kohonneen verenpaineen kiireellisen tilan hoito»14.
 • Kiireellistä hoitoa vaativassa tilassa potilaat ovat yleensä oireettomia ja vaikeat kohde-elinlöydökset puuttuvat.

Yli 80-vuotiaat

Antitromboottinen lääkehoito

 • Verihiutale-estäjä on aiheellinen verenpainepotilaille, joilla on todettu valtimosairaus (sepelvaltimotauti, muu kuin eteisvärinään liittyvä iskeeminen aivoverenkierron häiriö tai perifeerinen valtimotauti) «Antithrombotic Trialists' (ATT) Collaboration, Bai...»230. Sepelvaltimotaudissa ja perifeerisessä valtimotaudissa käytetään asetyylisalisyylihappoa (ASA) 100 mg/vrk tai klopidogreelia 75 mg/vrk ja edellä mainituissa aivoverenkierron häiriöissä yleensä ASA:n ja dipyridamolin yhdistelmää tai klopidogreelia.
 • Ilman kliinisesti todettua valtimosairautta (primaarisessa ehkäisyssä) verihiutale-eston iskeemisiä tautitapahtumia ehkäisevä vaikutus on vähäinen. Kallonsisäisten ja muiden vakavien verenvuotojen lisääntyminen kumoaa nettohyödyn lähes kokonaan «Antithrombotic Trialists' (ATT) Collaboration, Bai...»230.
 • Eteisvärinäpotilailla varfariini- tai muu antikoagulaatiohoito on aiheellinen CHA2DS2VASc-riskinarvion mukaan. Ks. Käypä hoito -suositus Eteisvärinä «Eteisvärinä»11, «Eteisvärinä (online). Käypä hoito -suositus. Suoma...»232.
 • Antitromboottista hoitoa käyttävien potilaiden osalta on erityisen tärkeää, että verenpaine on suositusten mukaisesti hallinnassa.

Renaalinen denervaatio

Syyt kohonneen verenpaineen huonoon hoitovasteeseen

 • Sitoutumattomuus hoitoon:
  • potilaasta johtuva
  • hoitoprosessista johtuva
 • Lääkehoidon tehottomuus:
  • riittämätön lääkeannos tai huono lääkeyhdistelmä
  • puutteellinen diureettihoito ja liian suuri natriuminsaanti
  • yksilölliset erot lääkevasteissa
  • lääkeaineinteraktiot
 • Verenpainetta nostavat ulkoiset tekijät:
  • suola, lihominen ja puutteellinen elintapahoito
  • alkoholi, tupakka ja huumeet
  • lakritsiuutetta sisältävät tuotteet
  • verenpainetta kohottavat lääkkeet
 • Mittausongelmat (ks. kohta Verenpainetason luokittelu «A2»2):
  • valkotakkihypertensio
  • piilevä hypertensio
  • pseudohypertensio
 • Sekundaarinen hypertensio (ks. edellä oma kappale) «A12»12
 • Lisätietoa: «Calhoun DA, Jones D, Textor S ym. Resistant hypert...»236, «Sarafidis PA, Bakris GL. Resistant hypertension: a...»237

Lääkityksen vähentäminen ja lopettaminen

 • Lääkityksen asteittaista vähentämistä ja jopa lopettamista voidaan harkita, jos verenpaine on lievässä komplisoitumattomassa hypertensiossa pysynyt toteutuneiden elintapamuutosten ja lääkehoidon vaikutuksesta optimaalisena (alle 120/80 mmHg) ainakin yhden vuoden ajan.
 • Jos lääkitys lopetetaan, verenpainetta on sen jälkeen ehdottomasti seurattava huolellisesti, koska se saattaa kohota uudelleen «Nelson M, Reid C, Krum H ym. A systematic review o...»238.

Seuranta

Taulukko 10. Verenpainepotilaan arviokäynnin sisältö
*Potilaskohtaisesti lääkärin harkinnan perusteella
6 kuukauden välein 1–2 vuoden välein*
Verenpainetaso ja syke, lääkityksen sopivuus Krea, eGFR, K, Na, U-Alb/Krea
Hoitomyöntyvyys fP-Gluk, (B-HbA1c)
Paino lipidit, Alat
Elintavat EKG tarvittaessa

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä

Kohonnut verenpaine -suosituksen historiatiedot «Kohonnut verenpaine, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»15

Puheenjohtaja:

Antti Jula, LKT, tutkimusprofessori, sisätautien erikoislääkäri; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Jäsenet:

Ilkka Kantola, LKT, dosentti, sisätautien erikoislääkäri, toimialuejohtaja; TYKS:n medisiininen toimialue

Päivi Korhonen, LT, dosentti, yleislääketieteen ja sisätautien erikoislääkäri, ma. yleislääketieteen professori; Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä ja Turun yliopiston yleislääketieteen laitos

Seppo Lehto, LT, dosentti, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, vastaava ylilääkäri; KYS:n sisätautien klinikka

Eero Mervaala, LT, professori; Helsingin yliopiston biolääketieteen laitos, farmakologia, Käypä hoito -toimittaja

Kaj Metsärinne, LKT, dosentti, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri, nefrologian ylilääkäri ja vastuualuejohtaja; TYKS:n medisiininen toimialue

Timo Strandberg, professori, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri; Helsingin yliopisto, sisätautien ja geriatrian klinikka, ja HUS Medisiininen tulosyksikkö: Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos/geriatria ja OYS, yleislääketieteen yksikkö

Ilkka Tikkanen, LKT, dosentti, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri; HYKS:n nefrologian klinikka

Mikko Syvänne, LT, dosentti, kardiologian, sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri, ylilääkäri; Suomen Sydänliitto ry.

Asiantuntijat:

Frej Fyhrquist, LKT, emeritusprofessori, sisätautien erikoislääkäri; Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva, Helsinki

Risto Kaaja, LKT, professori, sisätautien erikoislääkäri; Turun yliopisto ja Satakunnan keskussairaala

Mika Kastarinen, LT, Dosentti, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri, ylilääkäri, Lääkealan turvallisuus- kehittämiskeskus Fimea

Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, LKT, professori, yleislääketieteen erikoislääkäri; Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos

Katriina Kukkonen-Harjula, LKT, dosentti, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, vanhempi tutkija; UKK-instituutti, Tampere ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ylilääkäri, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymä (Eksote), Lappeenranta

Markku S. Nieminen, LKT, professori, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, ylilääkäri; Sydän- ja keuhkokeskus, HYKS

Teemu Niiranen, LT, dosentti, sisätautien erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Leo Niskanen, LKT, dosentti, sisätautien, endokrinologian ja geriatrian erikoislääkäri; Lääketurva- ja informaatioyksikön päällikkö

Ilkka Pörsti, LT, professori, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri; Tampereen yliopiston Lääketieteen yksikkö ja TAYS:n sisätautien vastuualue

Heikki Ruskoaho, LKT, professori, farmakologia ja lääkekehitys, Farmakologian ja lääkehoidon osasto, Farmasian tiedekunta, Helsingin yliopisto

Tuula Tikkanen, LKT, dosentti, sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri, apulaisylilääkäri; Laakson sisätautien pkl

Jaakko Tuomilehto, LKT, emeritusprofessori; Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitos

Sidonnaisuudet

Antti Jula: Ei sidonnaisuuksia.

Ilkka Kantola: Asiantuntijapalkkio (Genzyme, Shire), Luentopalkkio (Boehringer-Ingelheim, Duodecim, Genzyme, Menarini, Shire).

Päivi Korhonen: Luentopalkkio (AstraZeneca Oy, Novartis Oy, Novo Nordisk Oy, Satakunnan Sydänpiiri ry, Suomen Sydänliitto ry, Turun lääketiedepäivät, Varsinais-Suomen Sydänpiiri ry), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Leiras Takeda Oy).

Seppo Lehto: Ei sidonnaisuuksia.

Eero Mervaala:Asiantuntijapalkkio (Kustannus Medicina Oy), Työsuhde (Yhtyneet Medix Laboratoriot), Luentopalkkio (Lääketietokeskus).

Kaj Metsärinne: Luentopalkkio (Baxter Oy, Boehringer Ingelheim, Fresenius Oy, Roche Oy, Sanofi Oy), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Amgen Oy).

Timo Strandberg:Asiantuntijapalkkio (Amgen, Bayer, Boehringer Ingelheim, Merck, Novartis, NovoNordisk, Nutricia, Pfizer, Sanofi, Takeda), Luentopalkkio (Amgen, Bayer, Boehringer Ingelheim, Merck, Novartis, NovoNordisk, Nutricia, Pfizer, Sanofi, Takeda), Osakeomistus (Orion Pharma). Tutkinut sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä ja niihin liittyviä aiheita yli 30 vuoden ajan. Osallistunut useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin hoitotutkimuksiin, rahoittajina ovat toimineet myös lääkeyritykset.Euroopan Geriatriyhdistyksen puheenjohtaja. Suomen Verenpaineyhdistyksen puheenjohtaja.

Mikko Syvänne:Asiantuntijapalkkio (Bayer, Bristol-Myers Squibb, Astra Zeneca, Leiras.Takeda, MSD, Pfizer), Luentopalkkio (Abbott, Arcada AMK, Kansan raamattuseura, Novo Nordisk), Osakeomistus (Remote Analysis Oy), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Novartis, Novo Nordisk, Sanofi). Toimii maksullisia tutkimuslausuntoja antavana asiantuntijalääkärinä ja konsulttina Remote Analysis Oy:n verenpaineen vuorokausirekisteröinneissä. Jäsenenä eurooppalaisia verisuonisairauksien preventiosuosituksia laatineessa työryhmässä ("5th Joint Task Force"), European Heart Networkin edustajana (ei palkkiota).

Ilkka Tikkanen: Asiantuntijapalkkio (Py Leiras Takeda Pharmaceuticals Ab), Luentopalkkio (Berlin-Chemie/A.Menarini Suomi Oy, Boehringer Ingelheim Finland Ky, MSD Finland Oy, Medtronic Finland Oy, Novartis Finland Oy, Orion Oy; Orion Pharma, Professio Finland Oy, St Jude Medical Finland Oy), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Boehringer Ingelheim International GmbH, Medtronic Finland Oy), Muu palkkio (Remote Analysis Oy).

Kirjallisuusviite

Kohonnut verenpaine. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»10

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Lim SS, Vos T, Flaxman AD ym. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012;380:2224-60 «PMID: 23245609»PubMed
 2. Intersalt: an international study of electrolyte excretion and blood pressure. Results for 24 hour urinary sodium and potassium excretion. Intersalt Cooperative Research Group. BMJ 1988;297:319-28 «PMID: 3416162»PubMed
 3. Borodulin K, Levälahti E, Saarikoski L ym. Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus - Osa 2: Tutkimuksen taulukkoliite. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 2013/22. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-054-2 «http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-054-2»11
 4. Koskinen S, Lundqvist A, Ristiluoma N. Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 2012/68. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-769-1 «http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-769-1»12
 5. Laatikainen T, Jula A, Kastarinen M, Salomaa V, Borodulin K, Harlad K, Peltonen M, Jousilahti P, Vartiainen E. Verenpainetasot ja hoitotasapaino FINRISKI-tutkimusalueilla 1982-2012. Suom Lääkärili 2013;24:1803-9
 6. Kastarinen MJ, Antikainen RL, Laatikainen TK ym. Trends in hypertension care in eastern and south-western Finland during 1982-2002. J Hypertens 2006;24:829-36 «PMID: 16612243»PubMed
 7. Puska P, Vartiainen E, Laatikainen T, Jousilahti P, Paavola M (toim.). The North Karelia Project: From North Karelia to national action. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki University Printing House, Helsinki 2009. 309 s. www.thl.fi/documents/189940/261635/Teema%202009%201.pdf «http://www.thl.fi/documents/189940/261635/Teema%202009%201.pdf»13
 8. Vartiainen E, Laatikainen T, Tapaninen H ym. Suomalaisten sydän- ja verisuonitautien riskitekijät FINRISKI-tutkimuksessa 1982-2002. Suom Lääkäril 2003;58:4099-106
 9. Ahola TL, Kantola IM, Mäki J, Reunanen A, Jula AM. Adding a low-dose antihypertensive regimen would substantially improve the control of hypertension and reduce cardiovascular morbidity among uncomplicated hypertensive patients.Eur J Prev Cardiol 2012;19:712-22
 10. KELA, julkaisematon rekisteritieto.
 11. Kastarinen M, Antikainen R, Peltonen M ym. Prevalence, awareness and treatment of hypertension in Finland during 1982-2007. J Hypertens 2009;27:1552-9 «PMID: 19412128»PubMed
 12. MacMahon S, Peto R, Cutler J ym. Blood pressure, stroke, and coronary heart disease. Part 1, Prolonged differences in blood pressure: prospective observational studies corrected for the regression dilution bias. Lancet 1990;335:765-74 «PMID: 1969518»PubMed
 13. Alderman MH. Blood pressure management: individualized treatment based on absolute risk and the potential for benefit. Ann Intern Med 1993;119:329-35 «PMID: 8328743»PubMed
 14. Lewington S, Clarke R, Qizilbash N ym. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet 2002;360:1903-13 «PMID: 12493255»PubMed
 15. Tsevat J, Weinstein MC, Williams LW ym. Expected gains in life expectancy from various coronary heart disease risk factor modifications. Circulation 1991;83:1194-201 «PMID: 2013141»PubMed
 16. Kiiskinen U, Vartiainen E, Puska P ym. Long-term cost and life-expectancy consequences of hypertension. J Hypertens 1998;16:1103-12 «PMID: 9794712»PubMed
 17. Anderson KM, Wilson PW, Odell PM ym. An updated coronary risk profile. A statement for health professionals. Circulation 1991;83:356-62 «PMID: 1984895»PubMed
 18. Kannel WB. Blood pressure as a cardiovascular risk factor: prevention and treatment. JAMA 1996;275:1571-6 «PMID: 8622248»PubMed
 19. Mancia G, De Backer G, Dominiczak A ym. 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2007;28:1462-536 «PMID: 17562668»PubMed
 20. Aromaa A, Koskinen S (toim.) Terveys ja toimintakyky Suomessa. Terveys 2000 -tutkimuksen perustulokset. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B3/2002. Helsinki 2002
 21. Kuulasmaa K, Tunstall-Pedoe H, Dobson A ym. Estimation of contribution of changes in classic risk factors to trends in coronary-event rates across the WHO MONICA Project populations. Lancet 2000;355:675-87 «PMID: 10703799»PubMed
 22. Sivenius J, Tuomilehto J, Immonen-Räihä P ym. Continuous 15-year decrease in incidence and mortality of stroke in Finland: the FINSTROKE study. Stroke 2004;35:420-5 «PMID: 14707234»PubMed
 23. Salomaa V, Ketonen M, Koukkunen H ym. Decline in out-of-hospital coronary heart disease deaths has contributed the main part to the overall decline in coronary heart disease mortality rates among persons 35 to 64 years of age in Finland: the FINAMI study. Circulation 2003;108:691-6 «PMID: 12885751»PubMed
 24. Vartiainen E, Puska P, Pekkanen J ym. Changes in risk factors explain changes in mortality from ischaemic heart disease in Finland. BMJ 1994;309:23-7 «PMID: 8044063»PubMed
 25. O'Brien E, Waeber B, Parati G ym. Blood pressure measuring devices: recommendations of the European Society of Hypertension. BMJ 2001;322:531-6 «PMID: 11230071»PubMed
 26. EN 1060–1 European Standard 1060–1 November 1995. Non-invasive sphygmomanometers -Part 1: General requirements
 27. Maxwell MH, Waks AU, Schroth PC ym. Error in blood-pressure measurement due to incorrect cuff size in obese patients. Lancet 1982;2:33-6 «PMID: 6123760»PubMed
 28. Pickering TG, Hall JE, Appel LJ ym. Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental animals: Part 1: blood pressure measurement in humans: a statement for professionals from the Subcommittee of Professional and Public Education of the American Heart Association Council on High Blood Pressure Research. Hypertension 2005;45:142-61 «PMID: 15611362»PubMed
 29. Lane D, Beevers M, Barnes N ym. Inter-arm differences in blood pressure: when are they clinically significant? J Hypertens 2002;20:1089-95 «PMID: 12023677»PubMed
 30. Kimura A, Hashimoto J, Watabe D ym. Patient characteristics and factors associated with inter-arm difference of blood pressure measurements in a general population in Ohasama, Japan. J Hypertens 2004;22:2277-83 «PMID: 15614021»PubMed
 31. Johansson JK, Puukka PJ, Jula AM. Interarm blood pressure difference and target organ damage in the general population. J Hypertens. 2014 Feb;32:260-6
 32. McAlister FA, Straus SE. Evidence based treatment of hypertension. Measurement of blood pressure: an evidence based review. BMJ 2001;322:908-11 «PMID: 11302909»PubMed
 33. Jula A, Puukka P, Karanko H. Multiple clinic and home blood pressure measurements versus ambulatory blood pressure monitoring. Hypertension 1999;34:261-6 «PMID: 10454451»PubMed
 34. Kantola I, Vesalainen R, Kangassalo K ym. Bell or diaphragm in the measurement of blood pressure? J Hypertens 2005;23:499-503 «PMID: 15716689»PubMed
 35. Kumpusalo E, Teho A, Laitila R ym. Janus faces of the white coat effect: blood pressure not only rises, it may also fall. J Hum Hypertens 2002;16:725-8 «PMID: 12420197»PubMed
 36. Angelousi A, Girerd N, Benetos A ym. Association between orthostatic hypotension and cardiovascular risk, cerebrovascular risk, cognitive decline and falls as well as overall mortality: a systematic review and meta-analysis. J Hypertens 2014;32:1562-71; discussion 1571 «PMID: 24879490»PubMed
 37. Niiranen TJ, Mäki J, Puukka P ym. Office, Home, and Ambulatory Blood Pressures as Predictors of Cardiovascular Risk. Hypertension 2014;: «PMID: 24842916»PubMed
 38. Parati G, Stergiou GS, Asmar R ym. European Society of Hypertension guidelines for blood pressure monitoring at home: a summary report of the Second International Consensus Conference on Home Blood Pressure Monitoring. J Hypertens 2008;26:1505-26 «PMID: 18622223»PubMed
 39. Pickering TG, Miller NH, Ogedegbe G ym. Call to action on use and reimbursement for home blood pressure monitoring: a joint scientific statement from the American Heart Association, American Society Of Hypertension, and Preventive Cardiovascular Nurses Association. Hypertension 2008;52:10-29 «PMID: 18497370»PubMed
 40. Niiranen TJ, Hänninen MR, Johansson J ym. Home-measured blood pressure is a stronger predictor of cardiovascular risk than office blood pressure: the Finn-Home study. Hypertension 2010;55:1346-51 «PMID: 20385970»PubMed
 41. Niiranen TJ, Asayama K, Thijs L ym. Outcome-driven thresholds for home blood pressure measurement: international database of home blood pressure in relation to cardiovascular outcome. Hypertension 2013;61:27-34 «PMID: 23129700»PubMed
 42. Johansson JK, Niiranen TJ, Puukka PJ ym. Factors affecting the difference between morning and evening home blood pressure: the Finn-Home study. Blood Press 2011;20:27-36 «PMID: 20849356»PubMed
 43. Niiranen TJ, Johansson JK, Reunanen A ym. Optimal schedule for home blood pressure measurement based on prognostic data: the Finn-Home Study. Hypertension 2011;57:1081-6 «PMID: 21482956»PubMed
 44. Appel LJ, Stason WB. Ambulatory blood pressure monitoring and blood pressure self-measurement in the diagnosis and management of hypertension. Ann Intern Med 1993;118:867-82 «PMID: 8093115»PubMed
 45. Kikuya M, Hansen TW, Thijs L ym. Diagnostic thresholds for ambulatory blood pressure monitoring based on 10-year cardiovascular risk. Circulation 2007;115:2145-52 «PMID: 17420350»PubMed
 46. Sega R, Facchetti R, Bombelli M ym. Prognostic value of ambulatory and home blood pressures compared with office blood pressure in the general population: follow-up results from the Pressioni Arteriose Monitorate e Loro Associazioni (PAMELA) study. Circulation 2005;111:1777-83 «PMID: 15809377»PubMed
 47. Fagard RH, Celis H, Thijs L ym. Daytime and nighttime blood pressure as predictors of death and cause-specific cardiovascular events in hypertension. Hypertension 2008;51:55-61 «PMID: 18039980»PubMed
 48. Hansen TW, Li Y, Boggia J ym. Predictive role of the nighttime blood pressure. Hypertension 2011;57:3-10 «PMID: 21079049»PubMed
 49. Niiranen TJ, Jula AM, Kantola IM ym. Prevalence and determinants of isolated clinic hypertension in the Finnish population: the Finn-HOME study. J Hypertens 2006;24:463-70 «PMID: 16467649»PubMed
 50. Ugajin T, Hozawa A, Ohkubo T ym. White-coat hypertension as a risk factor for the development of home hypertension: the Ohasama study. Arch Intern Med 2005;165:1541-6 «PMID: 16009871»PubMed
 51. Ohkubo T, Kikuya M, Metoki H ym. Prognosis of "masked" hypertension and "white-coat" hypertension detected by 24-h ambulatory blood pressure monitoring 10-year follow-up from the Ohasama study. J Am Coll Cardiol 2005;46:508-15 «PMID: 16053966»PubMed
 52. Stergiou GS, Asayama K, Thijs L ym. Prognosis of white-coat and masked hypertension: International Database of HOme blood pressure in relation to Cardiovascular Outcome. Hypertension 2014;63:675-82 «PMID: 24420553»PubMed
 53. Verdecchia P, Reboldi GP, Angeli F ym. Short- and long-term incidence of stroke in white-coat hypertension. Hypertension 2005;45:203-8 «PMID: 15596572»PubMed
 54. Niiranen TJ, Jula AM, Kantola IM ym. Comparison of agreement between clinic and home-measured blood pressure in the Finnish population: the Finn-HOME Study. J Hypertens 2006;24:1549-55 «PMID: 16877957»PubMed
 55. Mancia G, Facchetti R, Bombelli M ym. Long-term risk of mortality associated with selective and combined elevation in office, home, and ambulatory blood pressure. Hypertension 2006;47:846-53 «PMID: 16567588»PubMed
 56. Hansen TW, Jeppesen J, Rasmussen S ym. Ambulatory blood pressure monitoring and risk of cardiovascular disease: a population based study. Am J Hypertens 2006;19:243-50 «PMID: 16500508»PubMed
 57. Wang GL, Li Y, Staessen JA ym. Anthropometric and lifestyle factors associated with white-coat, masked and sustained hypertension in a Chinese population. J Hypertens 2007;25:2398-405 «PMID: 17984660»PubMed
 58. Björklund K, Lind L, Zethelius B ym. Isolated ambulatory hypertension predicts cardiovascular morbidity in elderly men. Circulation 2003;107:1297-302 «PMID: 12628951»PubMed
 59. Hänninen MR, Niiranen TJ, Puukka PJ ym. Metabolic risk factors and masked hypertension in the general population: the Finn-Home study. J Hum Hypertens 2014;: «PMID: 24384630»PubMed
 60. Hänninen MR, Niiranen TJ, Puukka PJ ym. Determinants of masked hypertension in the general population: the Finn-Home study. J Hypertens 2011;29:1880-8 «PMID: 21841499»PubMed
 61. Sega R, Trocino G, Lanzarotti A ym. Alterations of cardiac structure in patients with isolated office, ambulatory, or home hypertension: Data from the general population (Pressione Arteriose Monitorate E Loro Associazioni [PAMELA] Study). Circulation 2001;104:1385-92 «PMID: 11560854»PubMed
 62. Hänninen MR, Niiranen TJ, Puukka PJ ym. Comparison of home and ambulatory blood pressure measurement in the diagnosis of masked hypertension. J Hypertens 2010;28:709-14 «PMID: 20061982»PubMed
 63. Hänninen MR, Niiranen TJ, Puukka PJ ym. Target organ damage and masked hypertension in the general population: the Finn-Home study. J Hypertens 2013;31:1136-43 «PMID: 23466942»PubMed
 64. Bobrie G, Chatellier G, Genes N ym. Cardiovascular prognosis of "masked hypertension" detected by blood pressure self-measurement in elderly treated hypertensive patients. JAMA 2004;291:1342-9 «PMID: 15026401»PubMed
 65. Hänninen MR, Niiranen TJ, Puukka PJ ym. Prognostic significance of masked and white-coat hypertension in the general population: the Finn-Home Study. J Hypertens 2012;30:705-12 «PMID: 22278146»PubMed
 66. Tikkanen T, Lindgren L, Tikkanen I ym. Pseudohypertensio - harvinainen vai yleinen verenpaineen hoidon pulmatilanne? Duodecim 1995;111:858-62 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo50204»14
 67. Lihavuus (aikuiset) (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 68. Kumpusalo E, Lappi J, Miettinen H ym. Prevalence of left ventricular hypertrophy in Finnish primary health care hypertensive patients. J Hum Hypertens 2001;15:255-8 «PMID: 11319673»PubMed
 69. Liebson PR, Grandits G, Prineas R ym. Echocardiographic correlates of left ventricular structure among 844 mildly hypertensive men and women in the Treatment of Mild Hypertension Study (TOMHS). Circulation 1993;87:476-86 «PMID: 8425295»PubMed
 70. Kupari M, Koskinen P, Virolainen J. Correlates of left ventricular mass in a population sample aged 36 to 37 years. Focus on lifestyle and salt intake. Circulation 1994;89:1041-50 «PMID: 8124789»PubMed
 71. Ganau A, Devereux RB, Pickering TG ym. Relation of left ventricular hemodynamic load and contractile performance to left ventricular mass in hypertension. Circulation 1990;81:25-36 «PMID: 2297829»PubMed
 72. Messerli FH. Clinical determinants and manifestations of left ventricular hypertrophy. Kirjassa: Messerli FH, toim. The heart and hypertension. New York: Yorke Medical Books, 1987:219-30
 73. Frohlich ED, Apstein C, Chobanian AV ym. The heart in hypertension. N Engl J Med 1992;327:998-1008 «PMID: 1518549»PubMed
 74. Messerli FH, Aepfelbacher FC. Hypertension and left-ventricular hypertrophy. Cardiol Clin 1995;13:549-57 «PMID: 8565018»PubMed
 75. Morgan HE, Baker KM. Cardiac hypertrophy. Mechanical, neural, and endocrine dependence. Circulation 1991;83:13-25 «PMID: 1824620»PubMed
 76. Johnston CI. Tissue angiotensin converting enzyme in cardiac and vascular hypertrophy, repair, and remodeling. Hypertension 1994;23:258-68 «PMID: 8307637»PubMed
 77. SOKOLOW M, LYON TP. The ventricular complex in left ventricular hypertrophy as obtained by unipolar precordial and limb leads. Am Heart J 1949;37:161-86 «PMID: 18107386»PubMed
 78. Molloy TJ, Okin PM, Devereux RB ym. Electrocardiographic detection of left ventricular hypertrophy by the simple QRS voltage-duration product. J Am Coll Cardiol 1992;20:1180-6 «PMID: 1401620»PubMed
 79. Schillaci G, Verdecchia P, Borgioni C ym. Improved electrocardiographic diagnosis of left ventricular hypertrophy. Am J Cardiol 1994;74:714-9 «PMID: 7942532»PubMed
 80. Varis JP, Puukka PJ, Karanko HM ym. Risk assessment of echocardiographic left ventricular hypertrophy with electrocardiography, body mass index and blood pressure. Blood Press 2014;23:39-46 «PMID: 23772751»PubMed
 81. Okin PM, Devereux RB, Jern S ym. Baseline characteristics in relation to electrocardiographic left ventricular hypertrophy in hypertensive patients: the Losartan intervention for endpoint reduction (LIFE) in hypertension study. The Life Study Investigators. Hypertension 2000;36:766-73 «PMID: 11082141»PubMed
 82. Koren MJ, Devereux RB, Casale PN ym. Relation of left ventricular mass and geometry to morbidity and mortality in uncomplicated essential hypertension. Ann Intern Med 1991;114:45-52
 83. Casale PN, Devereux RB, Milner M ym. Value of echocardiographic measurement of left ventricular mass in predicting cardiovascular morbid events in hypertensive men. Ann Intern Med 1986;105:173-8 «PMID: 2942070»PubMed
 84. Devereux RB, Roman MJ, Ganau A ym. Cardiac and arterial hypertrophy and atherosclerosis in hypertension. Hypertension 1994;23:802-9 «PMID: 8206580»PubMed
 85. Anavekar NS, McMurray JJ, Velazquez EJ ym. Relation between renal dysfunction and cardiovascular outcomes after myocardial infarction. N Engl J Med 2004;351:1285-95 «PMID: 15385655»PubMed
 86. Gall MA, Borch-Johnsen K, Hougaard P ym. Albuminuria and poor glycemic control predict mortality in NIDDM. Diabetes 1995;44:1303-9 «PMID: 7589828»PubMed
 87. Pontremoli R, Sofia A, Ravera M ym. Prevalence and clinical correlates of microalbuminuria in essential hypertension: the MAGIC Study. Microalbuminuria: A Genoa Investigation on Complications. Hypertension 1997;30:1135-43 «PMID: 9369267»PubMed
 88. Rodicio JL, Campo C, Ruilope LM. Microalbuminuria in essential hypertension. Kidney Int Suppl 1998;68:S51-4 «PMID: 9839284»PubMed
 89. Diabeettinen nefropatia (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Nefrologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2007. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 90. Breslin DJ, Gifford RW Jr, Fairbairn JF 2nd ym. Prognostic importance of ophthalmoscopic findings in essential hypertension. JAMA 1966;195:335-8 «PMID: 5951889»PubMed
 91. FRANT R, GROEN J. Prognosis of vascular hypertension; a 9 year follow-up study of 418 cases. Arch Intern Med (Chic) 1950;85:727-50 «PMID: 15414008»PubMed
 92. Ong YT, Wong TY, Klein R ym. Hypertensive retinopathy and risk of stroke. Hypertension 2013;62:706-11 «PMID: 23940194»PubMed
 93. Diabeettinen retinopatia (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistyksen ja Diabetesliiton lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2006. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 94. ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension. 2013 Practice guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and the European Society of Cardiology (ESC): ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension. J Hypertens 2013;31:1925-38 «PMID: 24107724»PubMed
 95. Tikkanen T. Lääkkeiden ja nautintoaineiden aiheuttama hypertensio. Käyt Lääk 1998;41:88–94
 96. Grossman E, Messerli FH. Drug-induced hypertension: an unappreciated cause of secondary hypertension. Am J Med 2012;125:14-22 «PMID: 22195528»PubMed
 97. Rossi GP, Seccia TM, Maniero C ym. Drug-related hypertension and resistance to antihypertensive treatment: a call for action. J Hypertens 2011;29:2295-309 «PMID: 22002334»PubMed
 98. Tulehduskipulääkkeet (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2009. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 99. Tikkanen I, Tikkanen T. Sekundaariset hypertensiot. Kirjassa: Kardiologia, 2. painos. Toim. J. Heikkilä, M. Kupari, J. Airaksinen, H. Huikuri, M.S. Nieminen, K. Peuhkurinen. Kustannus Oy Duodecim 2008
 100. Rakova N, Jüttner K, Dahlmann A ym. Long-term space flight simulation reveals infradian rhythmicity in human Na(+) balance. Cell Metab 2013;17:125-31 «PMID: 23312287»PubMed
 101. Eurooppalainen suositus. Sydän- ja verisuonitautien ehkäisy käytännön lääkärintyössä: Yhteenveto. Suom Lääkäril 2008;63(49, liite):1-51
 102. Kastarinen M, Laatikainen T, Salomaa V ym. Trends in lifestyle factors affecting blood pressure in hypertensive and normotensive Finns during 1982-2002. J Hypertens 2007;25:299-305 «PMID: 17211236»PubMed
 103. Laatikainen T, Pietinen P, Valsta L ym. Sodium in the Finnish diet: 20-year trends in urinary sodium excretion among the adult population. Eur J Clin Nutr 2006;60:965-70 «PMID: 16482074»PubMed
 104. Reinivuo H, Valsta LM, Laatikainen T ym. Sodium in the Finnish diet: II trends in dietary sodium intake and comparison between intake and 24-h excretion of sodium. Eur J Clin Nutr 2006;60:1160-7 «PMID: 16639417»PubMed
 105. Paturi M, Tapanainen H, Reinivuo H, Pietinen P (toim.) Finravinto 2007 -tutkimus. The National FINDIET 2007 Survey. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B23/2008. «https://www.julkari.fi/handle/10024/109891»15
 106. Helldán A, Raulio S, Kosola M ym. Finravinto 2012 -tutkimus. The National FINDIET 2012 Survey. THL Raportti 16/2013. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-951-0 «http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-951-0»16
 107. Ovaskainen ML, Tapanainen H, Raulio S ym. Finnravinto-tutkimus: Kovan rasvan käyttö kasvoi selvästi vuosina 2007-2012. Suom Lääkär 2014; 69:1067-72
 108. Mäkelä P, Mustonen H, Tigerstedt C (toim). Suomi juo. Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. THL. Yliopistopaino 2010. Helsinki. https://www.julkari.fi/handle/10024/80301 «https://www.julkari.fi/handle/10024/80301»17
 109. Kastarinen MJ, Puska PM, Korhonen MH ym. Non-pharmacological treatment of hypertension in primary health care: a 2-year open randomized controlled trial of lifestyle intervention against hypertension in eastern Finland. J Hypertens 2002;20:2505-12 «PMID: 12473876»PubMed
 110. Commission of the European Communities. Reports of the Scientific Committee for Food (Thirty-first series). Nutrient and energy intakes for the European Community. Luxembourg, 1993.
 111. Elliott P, Stamler J, Nichols R ym. Intersalt revisited: further analyses of 24 hour sodium excretion and blood pressure within and across populations. Intersalt Cooperative Research Group. BMJ 1996;312:1249-53 «PMID: 8634612»PubMed
 112. Perry IJ, Beevers DG. Salt intake and stroke: a possible direct effect. J Hum Hypertens 1992;6:23-5 «PMID: 1583626»PubMed
 113. Yamori Y, Nara Y, Mizushima S ym. Nutritional factors for stroke and major cardiovascular diseases: international epidemiological comparison of dietary prevention. Health Rep 1994;6:22-7 «PMID: 7919085»PubMed
 114. Alderman MH, Cohen H, Madhavan S. Dietary sodium intake and mortality: the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES I). Lancet 1998;351:781-5 «PMID: 9519949»PubMed
 115. Tuomilehto J, Jousilahti P, Rastenyte D ym. Urinary sodium excretion and cardiovascular mortality in Finland: a prospective study. Lancet 2001;357:848-51 «PMID: 11265954»PubMed
 116. He J, Ogden LG, Vupputuri S ym. Dietary sodium intake and subsequent risk of cardiovascular disease in overweight adults. JAMA 1999;282:2027-34 «PMID: 10591385»PubMed
 117. Strazzullo P, D'Elia L, Kandala NB ym. Salt intake, stroke, and cardiovascular disease: meta-analysis of prospective studies. BMJ 2009;339:b4567 «PMID: 19934192»PubMed
 118. He FJ, MacGregor GA. Effect of longer-term salt reduction on blood pressure (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 4, 2008. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.
 119. He FJ, MacGregor GA. Importance of salt in determining blood pressure in children: meta-analysis of controlled trials. Hypertension 2006;48:861-9 «PMID: 17000923»PubMed
 120. He FJ, MacGregor GA. Effect of longer-term modest salt reduction on blood pressure. Cochrane Database Syst Rev 2004;:CD004937 «PMID: 15266549»PubMed
 121. Cook NR, Cutler JA, Obarzanek E ym. Long term effects of dietary sodium reduction on cardiovascular disease outcomes: observational follow-up of the trials of hypertension prevention (TOHP). BMJ 2007;334:885-8 «PMID: 17449506»PubMed
 122. Bibbins-Domingo K, Chertow GM, Coxson PG ym. Projected effect of dietary salt reductions on future cardiovascular disease. N Engl J Med 2010;362:590-9 «PMID: 20089957»PubMed
 123. He FJ, MacGregor GA. Salt reduction lowers cardiovascular risk: meta-analysis of outcome trials. Lancet 2011;378:380-2 «PMID: 21803192»PubMed
 124. He FJ, Burnier M, Macgregor GA. Nutrition in cardiovascular disease: salt in hypertension and heart failure. Eur Heart J 2011;32:3073-80 «PMID: 21705359»PubMed
 125. Cook NR, Cutler JA, Obarzanek E ym. Long term effects of dietary sodium reduction on cardiovascular disease outcomes: observational follow-up of the trials of hypertension prevention (TOHP). BMJ 2007;334:885-8 «PMID: 17449506»PubMed
 126. Khaw KT, Barrett-Connor E. Dietary potassium and stroke-associated mortality. A 12-year prospective population study. N Engl J Med 1987;316:235-40 «PMID: 3796701»PubMed
 127. Aro A, Pietinen P, Valsta LM ym. Lack of effect on blood pressure by low fat diets with different fatty acid compositions. J Hum Hypertens 1998;12:383-9 «PMID: 9705040»PubMed
 128. Jula A, Marniemi J, Huupponen R ym. Effects of diet and simvastatin on serum lipids, insulin, and antioxidants in hypercholesterolemic men: a randomized controlled trial. JAMA 2002;287:598-605 «PMID: 11829698»PubMed
 129. Huai P, Xun H, Reilly KH ym. Physical activity and risk of hypertension: a meta-analysis of prospective cohort studies. Hypertension 2013;62:1021-6 «PMID: 24082054»PubMed
 130. U.S. Department of Health and Human Services. 2008 Physical Activity Guidelines for Americans. Be Active, Healthy, and Happy! ODPHP Publication No. U0036, October 2008. www.health.gov/paguidelines/pdf/paguide.pdf «http://www.health.gov/paguidelines/pdf/paguide.pdf»18(63 s.)
 131. Liikunta (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2012. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 132. Neter JE, Stam BE, Kok FJ ym. Influence of weight reduction on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. Hypertension 2003;42:878-84 «PMID: 12975389»PubMed
 133. Horvath K, Jeitler K, Siering U ym. Long-term effects of weight-reducing interventions in hypertensive patients: systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med 2008;168:571-80 «PMID: 18362248»PubMed
 134. Aucott L, Rothnie H, McIntyre L ym. Long-term weight loss from lifestyle intervention benefits blood pressure?: a systematic review. Hypertension 2009;54:756-62 «PMID: 19704106»PubMed
 135. Siebenhofer A, Jeitler K, Berghold A ym. Long-term effects of weight-reducing diets in hypertensive patients. Cochrane Database Syst Rev 2011;9:CD008274 «PMID: 21901719»PubMed
 136. Gloy VL, Briel M, Bhatt DL ym. Bariatric surgery versus non-surgical treatment for obesity: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2013;347:f5934 «PMID: 24149519»PubMed
 137. Siebenhofer A, Horvath K, Jeitler K ym. Long-term effects of weight-reducing drugs in hypertensive patients. Cochrane Database Syst Rev 2009;3:CD007654 «PMID: 19588440»PubMed
 138. Fagerberg B, Andersson OK, Isaksson B ym. Blood pressure control during weight reduction in obese hypertensive men: separate effects of sodium and energy restriction. Br Med J (Clin Res Ed) 1984;288:11-4 «PMID: 6418295»PubMed
 139. Bao DQ, Mori TA, Burke V ym. Effects of dietary fish and weight reduction on ambulatory blood pressure in overweight hypertensives. Hypertension 1998;32:710-7 «PMID: 9774368»PubMed
 140. Marmot MG, Elliott P, Shipley MJ ym. Alcohol and blood pressure: the INTERSALT study. BMJ 1994;308:1263-7 «PMID: 7802765»PubMed
 141. Gill JS, Shipley MJ, Tsementzis SA ym. Alcohol consumption--a risk factor for hemorrhagic and non-hemorrhagic stroke. Am J Med 1991;90:489-97 «PMID: 2012089»PubMed
 142. Puddey IB, Parker M, Beilin LJ ym. Effects of alcohol and caloric restrictions on blood pressure and serum lipids in overweight men. Hypertension 1992;20:533-41 «PMID: 1356922»PubMed
 143. Alkoholiongelmaisen hoito (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2011. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 144. Spence JD, Barnett PA, Linden W ym. Lifestyle modifications to prevent and control hypertension. 7. Recommendations on stress management. Canadian Hypertension Society, Canadian Coalition for High Blood Pressure Prevention and Control, Laboratory Centre for Disease Control at Health Canada, Heart and Stroke Foundation of Canada. CMAJ 1999;160:S46-50 «PMID: 10333853»PubMed
 145. Nakao M, Yano E, Nomura S ym. Blood pressure-lowering effects of biofeedback treatment in hypertension: a meta-analysis of randomized controlled trials. Hypertens Res 2003;26:37-46 «PMID: 12661911»PubMed
 146. Canter PH, Ernst E. Insufficient evidence to conclude whether or not Transcendental Meditation decreases blood pressure: results of a systematic review of randomized clinical trials. J Hypertens 2004;22:2049-54 «PMID: 15480084»PubMed
 147. Dickinson H, Campbell F, Beyer F ym. Relaxation therapies for the management of primary hypertension in adults: a Cochrane review. J Hum Hypertens 2008;22:809-20 «PMID: 18548088»PubMed
 148. Lee MS, Pittler MH, Guo R ym. Qigong for hypertension: a systematic review of randomized clinical trials. J Hypertens 2007;25:1525-32 «PMID: 17620944»PubMed
 149. Yeh GY, Wang C, Wayne PM ym. The effect of tai chi exercise on blood pressure: a systematic review. Prev Cardiol 2008;11:82-9 «PMID: 18401235»PubMed
 150. Lee H, Kim SY, Park J ym. Acupuncture for lowering blood pressure: systematic review and meta-analysis. Am J Hypertens 2009;22:122-8 «PMID: 19008863»PubMed
 151. Minami J, Ishimitsu T, Matsuoka H. Effects of smoking cessation on blood pressure and heart rate variability in habitual smokers. Hypertension 1999;33:586-90 «PMID: 9931170»PubMed
 152. Oncken CA, White WB, Cooney JL, Van Kirk JR, Ahluwalia JS, Giacco S. Impact of smoking cessation on ambulatory blood pressure and heart rate in postmenopausal women. Am J Hypertens. 2001 Sep;14(9 Pt 1):942-9.
 153. WHO. Guideline: Sodium intake for adults and children. Geneva, World Health Organization (WHO), 2012
 154. Terveyttä ruoasta. Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014. Tampere 2014. ISBN 978-952-453-800-8 (painettu), ISBN 978-952-453-801-5 (verkkojulkaisu)
 155. Evira (Elintarviketurvallisuusvirasto). Pakkausmerkintäopas. Eviran ohje 17005/3, 2008. «http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/julkaisut/?a=view&productId=114»19
 156. Jula A, Seppänen R, Aaltonen T. Kohonneen verenpaineen seurannassa olevien 35–54-vuotiaiden turkulaisten elintavat. Suom Lääkäril 1997;52:3201-6
 157. Pescatello LS, Franklin BA, Fagard R ym. American College of Sports Medicine position stand. Exercise and hypertension. Med Sci Sports Exerc 2004;36:533-53 «PMID: 15076798»PubMed
 158. Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults--The Evidence Report. National Institutes of Health. Obes Res 1998;6 Suppl 2:51S-209S «PMID: 9813653»PubMed
 159. Law MR, Wald NJ, Morris JK ym. Value of low dose combination treatment with blood pressure lowering drugs: analysis of 354 randomised trials. BMJ 2003;326:1427 «PMID: 12829555»PubMed
 160. Turnbull F, Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration. Effects of different blood-pressure-lowering regimens on major cardiovascular events: results of prospectively-designed overviews of randomised trials. Lancet 2003;362:1527-35 «PMID: 14615107»PubMed
 161. Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG ym. Effects of intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment (HOT) randomised trial. HOT Study Group. Lancet 1998;351:1755-62 «PMID: 9635947»PubMed
 162. MacMahon S, Rodgers A. The effects of blood pressure reduction in older patients: an overview of five randomized controlled trials in elderly hypertensives. Clin Exp Hypertens 1993;15:967-78 «PMID: 8268901»PubMed
 163. Psaty BM, Smith NL, Siscovick DS ym. Health outcomes associated with antihypertensive therapies used as first-line agents. A systematic review and meta-analysis. JAMA 1997;277:739-45 «PMID: 9042847»PubMed
 164. Psaty BM, Lumley T, Furberg CD ym. Health outcomes associated with various antihypertensive therapies used as first-line agents: a network meta-analysis. JAMA 2003;289:2534-44 «PMID: 12759325»PubMed
 165. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration, Turnbull F, Neal B ym. Effects of different regimens to lower blood pressure on major cardiovascular events in older and younger adults: meta-analysis of randomised trials. BMJ 2008;336:1121-3 «PMID: 18480116»PubMed
 166. Turnbull F, Woodward M, Neal B ym. Do men and women respond differently to blood pressure-lowering treatment? Results of prospectively designed overviews of randomized trials. Eur Heart J 2008;29:2669-80 «PMID: 18852183»PubMed
 167. Turnbull F, Neal B, Algert C ym. Effects of different blood pressure-lowering regimens on major cardiovascular events in individuals with and without diabetes mellitus: results of prospectively designed overviews of randomized trials. Arch Intern Med 2005;165:1410-9 «PMID: 15983291»PubMed
 168. Musini VM, Fortin PM, Bassett K ym. Blood pressure lowering efficacy of renin inhibitors for primary hypertension. Cochrane Database Syst Rev 2008;4:CD007066 «PMID: 18843743»PubMed
 169. Calhoun DA. Use of aldosterone antagonists in resistant hypertension. Prog Cardiovasc Dis 2006;48:387-96 «PMID: 16714158»PubMed
 170. Pannarale G. Optimal drug treatment of systolic hypertension in the elderly. Drugs Aging 2008;25:1-8 «PMID: 18184024»PubMed
 171. Beckett NS, Peters R, Fletcher AE ym. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. N Engl J Med 2008;358:1887-98 «PMID: 18378519»PubMed
 172. ONTARGET Investigators, Yusuf S, Teo KK ym. Telmisartan, ramipril, or both in patients at high risk for vascular events. N Engl J Med 2008;358:1547-59 PubMed
 173. Chapman N, Dobson J, Wilson S ym. Effect of spironolactone on blood pressure in subjects with resistant hypertension. Hypertension 2007;49:839-45 «PMID: 17309946»PubMed
 174. Prevention of stroke by antihypertensive drug treatment in older persons with isolated systolic hypertension. Final results of the Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP). SHEP Cooperative Research Group. JAMA 1991;265:3255-64 «PMID: 2046107»PubMed
 175. Staessen JA, Fagard R, Thijs L ym. Randomised double-blind comparison of placebo and active treatment for older patients with isolated systolic hypertension. The Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) Trial Investigators. Lancet 1997;350:757-64 «PMID: 9297994»PubMed
 176. Kjeldsen SE, Dahlöf B, Devereux RB ym. Effects of losartan on cardiovascular morbidity and mortality in patients with isolated systolic hypertension and left ventricular hypertrophy: a Losartan Intervention for Endpoint Reduction (LIFE) substudy. JAMA 2002;288:1491-8 «PMID: 12243636»PubMed
 177. Hansson L, Lindholm LH, Ekbom T ym. Randomised trial of old and new antihypertensive drugs in elderly patients: cardiovascular mortality and morbidity the Swedish Trial in Old Patients with Hypertension-2 study. Lancet 1999;354:1751-6 «PMID: 10577635»PubMed
 178. Dyslipidemiat (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 179. Sever PS, Dahlöf B, Poulter NR ym. Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial--Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2003;361:1149-58 «PMID: 12686036»PubMed
 180. ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group. The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial. Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic: The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). JAMA 2002;288:2981-97 «PMID: 12479763»PubMed
 181. Diabetes (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 182. Verdecchia P, Schillaci G, Borgioni C ym. Prognostic significance of serial changes in left ventricular mass in essential hypertension. Circulation 1998;97:48-54 «PMID: 9443431»PubMed
 183. Mosterd A, D'Agostino RB, Silbershatz H ym. Trends in the prevalence of hypertension, antihypertensive therapy, and left ventricular hypertrophy from 1950 to 1989. N Engl J Med 1999;340:1221-7 «PMID: 10210704»PubMed
 184. Dahlöf B, Devereux RB, Kjeldsen SE ym. Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet 2002;359:995-1003 «PMID: 11937178»PubMed
 185. Ruilope LM, Schmieder RE. Left ventricular hypertrophy and clinical outcomes in hypertensive patients. Am J Hypertens 2008;21:500-8 «PMID: 18437140»PubMed
 186. Fagard RH, Celis H, Thijs L ym. Regression of left ventricular mass by antihypertensive treatment: a meta-analysis of randomized comparative studies. Hypertension 2009;54:1084-91 «PMID: 19770405»PubMed
 187. Domanski MJ, Mitchell GF, Norman JE ym. Independent prognostic information provided by sphygmomanometrically determined pulse pressure and mean arterial pressure in patients with left ventricular dysfunction. J Am Coll Cardiol 1999;33:951-8 «PMID: 10091821»PubMed
 188. Yap YG, Duong T, Bland JM ym. Prognostic value of blood pressure measured during hospitalization after acute myocardial infarction: an insight from survival trials. J Hypertens 2007;25:307-13 «PMID: 17211237»PubMed
 189. Freemantle N, Cleland J, Young P ym. beta Blockade after myocardial infarction: systematic review and meta regression analysis. BMJ 1999;318:1730-7 «PMID: 10381708»PubMed
 190. Tocci G, Sciarretta S, Volpe M. Development of heart failure in recent hypertension trials. J Hypertens 2008;26:1477-86 «PMID: 18551026»PubMed
 191. Moser M, Hebert PR. Prevention of disease progression, left ventricular hypertrophy and congestive heart failure in hypertension treatment trials. J Am Coll Cardiol 1996;27:1214-8 «PMID: 8609345»PubMed
 192. Law MR, Morris JK, Wald NJ. Use of blood pressure lowering drugs in the prevention of cardiovascular disease: meta-analysis of 147 randomised trials in the context of expectations from prospective epidemiological studies. BMJ 2009;338:b1665 «PMID: 19454737»PubMed
 193. Golzari H, Cebul RD, Bahler RC. Atrial fibrillation: restoration and maintenance of sinus rhythm and indications for anticoagulation therapy. Ann Intern Med 1996;125:311-23 «PMID: 8678396»PubMed
 194. Prystowsky EN. Management of atrial fibrillation: therapeutic options and clinical decisions. Am J Cardiol 2000;85:3D-11D «PMID: 10822035»PubMed
 195. Segal JB, McNamara RL, Miller MR ym. The evidence regarding the drugs used for ventricular rate control. J Fam Pract 2000;49:47-59 «PMID: 10678340»PubMed
 196. Hirsch AT, Haskal ZJ, Hertzer NR ym. ACC/AHA 2005 guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic): executive summary a collaborative report from the American Association for Vascular Surgery/Society for Vascular Surgery, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society for Vascular Medicine and Biology, Society of Interventional Radiology, and the ACC/AHA Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for the Management of Patients With Peripheral Arterial Disease) endorsed by the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation; National Heart, Lung, and Blood Institute; Society for Vascular Nursing; TransAtlantic Inter-Society Consensus; and Vascular Disease Foundation. J Am Coll Cardiol 2006;47:1239-312 «PMID: 16545667»PubMed
 197. Diehm N, Schmidli J, Setacci C ym. Chapter III: Management of cardiovascular risk factors and medical therapy. Eur J Vasc Endovasc Surg 2011;42 Suppl 2:S33-42 «PMID: 22172471»PubMed
 198. Yusuf S, Sleight P, Pogue J ym. Effects of an angiotensin-converting-enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients. The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. N Engl J Med 2000;342:145-53 «PMID: 10639539»PubMed
 199. Blinc A, Poredos P. Pharmacological prevention of atherothrombotic events in patients with peripheral arterial disease. Eur J Clin Invest 2007;37:157-64 «PMID: 17359482»PubMed
 200. Gueyffier F, Boissel JP, Boutitie F ym. Effect of antihypertensive treatment in patients having already suffered from stroke. Gathering the evidence. The INDANA (INdividual Data ANalysis of Antihypertensive intervention trials) Project Collaborators. Stroke 1997;28:2557-62 «PMID: 9412649»PubMed
 201. MacMahon S, Rodgers A, Neal B ym. Blood pressure lowering for the secondary prevention of myocardial infarction and stroke. Hypertension 1997;29:537-8 «PMID: 9040434»PubMed
 202. Schrader J, Lüders S, Kulschewski A ym. The ACCESS Study: evaluation of Acute Candesartan Cilexetil Therapy in Stroke Survivors. Stroke 2003;34:1699-703 «PMID: 12817109»PubMed
 203. PROGRESS Collaborative Group. Randomised trial of a perindopril-based blood-pressure-lowering regimen among 6,105 individuals with previous stroke or transient ischaemic attack. Lancet 2001;358:1033-41
 204. Schrader J, Lüders S, Kulschewski A ym. Morbidity and Mortality After Stroke, Eprosartan Compared with Nitrendipine for Secondary Prevention: principal results of a prospective randomized controlled study (MOSES). Stroke 2005;36:1218-26 «PMID: 15879332»PubMed
 205. Aivoinfarkti (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2011. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 206. Kivipelto M, Laakso MP, Tuomilehto J ym. Hypertension and hypercholesterolaemia as risk factors for Alzheimer's disease: potential for pharmacological intervention. CNS Drugs 2002;16:435-44 «PMID: 12056919»PubMed
 207. Hilgers KF, Mann JF. ACE inhibitors versus AT(1) receptor antagonists in patients with chronic renal disease. J Am Soc Nephrol 2002;13:1100-8 «PMID: 11912272»PubMed
 208. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR ym. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 report. JAMA 2003;289:2560-72 «PMID: 12748199»PubMed
 209. Kvasnicka J, Flack JM, Grimm RH. Treatment of hypertension in the presence of coexisting medical conditions. Drugs Aging 1994;4:304-12 «PMID: 8019053»PubMed
 210. Hill NS. Fluid and electrolyte considerations in diuretic therapy for hypertensive patients with chronic obstructive pulmonary disease. Arch Intern Med 1986;146:129-33 «PMID: 2867747»PubMed
 211. Lindgren BR, Andersson RG. Angiotensin-converting enzyme inhibitors and their influence on inflammation, bronchial reactivity and cough. A research review. Med Toxicol Adverse Drug Exp 1989;4:369-80 «PMID: 2682132»PubMed
 212. Löfdahl CG. Antihypertensive drugs and airway function, with special reference to calcium channel blockade. J Cardiovasc Pharmacol 1989;14 Suppl 10:S40-51; discussion S59-62 «PMID: 2483571»PubMed
 213. von Dadelszen P, Ornstein MP, Bull SB ym. Fall in mean arterial pressure and fetal growth restriction in pregnancy hypertension: a meta-analysis. Lancet 2000;355:87-92 «PMID: 10675164»PubMed
 214. Mastrobattista JM. Angiotensin converting enzyme inhibitors in pregnancy. Semin Perinatol 1997;21:124-34 «PMID: 9201818»PubMed
 215. Papadopoulos DP, Mourouzis I, Thomopoulos C ym. Hypertension crisis. Blood Press 2010;19:328-36 «PMID: 20504242»PubMed
 216. Perez MI, Musini VM. Pharmacological interventions for hypertensive emergencies. Cochrane Database Syst Rev 2008;:CD003653 «PMID: 18254026»PubMed
 217. Varon J. Treatment of acute severe hypertension: current and newer agents. Drugs 2008;68:283-97 «PMID: 18257607»PubMed
 218. Antikainen R, Strandberg T, Tuomilehto J. Yli 80-vuotiaiden kohonneen verenpaineen lääkehoito kannattaa. Suom Lääkäril 2009;64:909-13
 219. Hakala SM, Tilvis RS, Strandberg TE. Blood pressure and mortality in an older population. A 5-year follow-up of the Helsinki Ageing Study. Eur Heart J 1997;18:1019-23 «PMID: 9183596»PubMed
 220. Rastas S, Pirttilä T, Viramo P ym. Association between blood pressure and survival over 9 years in a general population aged 85 and older. J Am Geriatr Soc 2006;54:912-8 «PMID: 16776785»PubMed
 221. Boshuizen HC, Izaks GJ, van Buuren S ym. Blood pressure and mortality in elderly people aged 85 and older: community based study. BMJ 1998;316:1780-4 «PMID: 9624064»PubMed
 222. van Bemmel T, Gussekloo J, Westendorp RG, Blaw GJ. In a population-based prospective study, no association between high blood pressure and mortality after age 85 years. J Hypertens 2005;24:287-92
 223. Qiu C, Winblad B, Fratiglioni L. The age-dependent relation of blood pressure to cognitive function and dementia. Lancet Neurol 2005;4:487-99 «PMID: 16033691»PubMed
 224. van Bemmel T, Holman ER, Gussekloo J ym. Low blood pressure in the very old, a consequence of imminent heart failure: the Leiden 85-plus Study. J Hum Hypertens 2009;23:27-32 «PMID: 18650839»PubMed
 225. Oates DJ, Berlowitz DR, Glickman ME ym. Blood pressure and survival in the oldest old. J Am Geriatr Soc 2007;55:383-8 «PMID: 17341240»PubMed
 226. Somes GW, Pahor M, Shorr RI ym. The role of diastolic blood pressure when treating isolated systolic hypertension. Arch Intern Med 1999;159:2004-9 «PMID: 10510985»PubMed
 227. Wang JG, Staessen JA, Franklin SS ym. Systolic and diastolic blood pressure lowering as determinants of cardiovascular outcome. Hypertension 2005;45:907-13 «PMID: 15837826»PubMed
 228. Fagard RH, Staessen JA, Thijs L ym. On-treatment diastolic blood pressure and prognosis in systolic hypertension. Arch Intern Med 2007;167:1884-91 «PMID: 17893310»PubMed
 229. Peters R, Beckett N, Forette F ym. Incident dementia and blood pressure lowering in the Hypertension in the Very Elderly Trial cognitive function assessment (HYVET-COG): a double-blind, placebo controlled trial. Lancet Neurol 2008;7:683-9 «PMID: 18614402»PubMed
 230. Antithrombotic Trialists' (ATT) Collaboration, Baigent C, Blackwell L ym. Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised trials. Lancet 2009;373:1849-60 «PMID: 19482214»PubMed
 231. Jardine MJ, Ninomiya T, Perkovic V ym. Aspirin is beneficial in hypertensive patients with chronic kidney disease: a post-hoc subgroup analysis of a randomized controlled trial. J Am Coll Cardiol 2010;56:956-65 «PMID: 20828648»PubMed
 232. Eteisvärinä (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 233. Metsärinne K, Mäkikallio T, Booth N, Majamaa H, Isojärvi J, Roine RP. Munuaisvaltimon sympaattinen denervaatio hoitoresistentin hypertension hoidossa. Suom Lääkäril 2013;68:1967-72
 234. Persu A, Jin Y, Baelen M ym. Eligibility for renal denervation: experience at 11 European expert centers. Hypertension 2014;63:1319-25 «PMID: 24664290»PubMed
 235. Mahfoud F, Lüscher TF, Andersson B ym. Expert consensus document from the European Society of Cardiology on catheter-based renal denervation. Eur Heart J 2013;34:2149-57 «PMID: 23620497»PubMed
 236. Calhoun DA, Jones D, Textor S ym. Resistant hypertension: diagnosis, evaluation, and treatment. A scientific statement from the American Heart Association Professional Education Committee of the Council for High Blood Pressure Research. Hypertension 2008;51:1403-19 «PMID: 18391085»PubMed
 237. Sarafidis PA, Bakris GL. Resistant hypertension: an overview of evaluation and treatment. J Am Coll Cardiol 2008;52:1749-57 «PMID: 19022154»PubMed
 238. Nelson M, Reid C, Krum H ym. A systematic review of predictors of maintenance of normotension after withdrawal of antihypertensive drugs. Am J Hypertens 2001;14:98-105 «PMID: 11243314»PubMed
 239. Birtwhistle RV, Godwin MS, Delva MD ym. Randomised equivalence trial comparing three month and six month follow up of patients with hypertension by family practitioners. BMJ 2004;328:204 «PMID: 14726370»PubMed
 240. Clark CE, Smith LF, Taylor RS ym. Nurse led interventions to improve control of blood pressure in people with hypertension: systematic review and meta-analysis. BMJ 2010;341:c3995 «PMID: 20732968»PubMed
 241. Meriranta P, Tikkanen I, Kumpusalo E ym. Verenpainepotilas terveyskeskuksessa: hoitotulokset paranemassa. Suom Lääkäril 2004;59:3253-8
 242. Varis J, Savola H, Vesalainen R ym. Treatment of hypertension in Finnish general practice seems unsatisfactory despite evidence-based guidelines. Blood Press 2009;18:62-7 «PMID: 19353413»PubMed
 243. Takala J, Niemelä N, Rosti J ym. Improving compliance with therapeutic regimens in hypertensive patients in a community health center. Circulation 1979;59:540-3 «PMID: 761334»PubMed
 244. Alanen SI, Johannala-Kemppainen R, Ijäs JJ ym. Evaluation of current care effectiveness: a survey of hypertension guideline implementation in Finnish health centres. Scand J Prim Health Care 2007;25:232-6 «PMID: 17852969»PubMed
 245. Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2012. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 246. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K ym. 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2013;34:2159-219 «PMID: 23771844»PubMed
 247. Aburto NJ, Hanson S, Gutierrez H ym. Effect of increased potassium intake on cardiovascular risk factors and disease: systematic review and meta-analyses. BMJ 2013;346:f1378 «PMID: 23558164»PubMed
 248. ACCORD Study Group, Cushman WC, Evans GW ym. Effects of intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2010;362:1575-85
 249. Ahola TL, Kantola IM, Mäki J ym. Adding a low-dose antihypertensive regimen would substantially improve the control of hypertension and reduce cardiovascular morbidity among uncomplicated hypertensive patients. Eur J Prev Cardiol 2012;19:712-22 «PMID: 21609976»PubMed
 250. Ahola TL, Kantola IM, Puukka P ym. Positive change in the utilization of antihypertensive and lipid-lowering drugs among adult CHD patients in Finland: results from a large national database between 2000 and 2006. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2010;17:477-85 «PMID: 20220527»PubMed
 251. Allender PS, Cutler JA, Follmann D ym. Dietary calcium and blood pressure: a meta-analysis of randomized clinical trials. Ann Intern Med 1996;124:825-31 «PMID: 8610952»PubMed
 252. Al-Mallah MH, Tleyjeh IM, Abdel-Latif AA ym. Angiotensin-converting enzyme inhibitors in coronary artery disease and preserved left ventricular systolic function: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Am Coll Cardiol 2006;47:1576-83 «PMID: 16630993»PubMed
 253. Appel LJ, Moore TJ, Obarzanek E ym. A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure. DASH Collaborative Research Group. N Engl J Med 1997;336:1117-24 «PMID: 9099655»PubMed
 254. Appel LJ, Wright JT Jr, Greene T ym. Intensive blood-pressure control in hypertensive chronic kidney disease. N Engl J Med 2010;363:918-29 «PMID: 20818902»PubMed
 255. Arguedas JA, Perez MI, Wright JM. Treatment blood pressure targets for hypertension. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD004349 «PMID: 19588353»PubMed
 256. Bangalore S, Kamalakkannan G, Parkar S ym. Fixed-dose combinations improve medication compliance: a meta-analysis. Am J Med 2007;120:713-9 «PMID: 17679131»PubMed
 257. Beard TC, Cooke HM, Gray WR ym. Randomised controlled trial of a no-added-sodium diet for mild hypertension. Lancet 1982;2:455-8 «PMID: 6125636»PubMed
 258. Beckett N, Peters R, Tuomilehto J ym. Immediate and late benefits of treating very elderly people with hypertension: results from active treatment extension to Hypertension in the Very Elderly randomised controlled trial. BMJ 2011;344:d7541 «PMID: 22218098»PubMed
 259. Bloom BS. Continuation of initial antihypertensive medication after 1 year of therapy. Clin Ther 1998;20:671-81 «PMID: 9737827»PubMed
 260. Brenner BM, Cooper ME, de Zeeuw D ym. Effects of losartan on renal and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med 2001;345:861-9 «PMID: 11565518»PubMed
 261. Bucher HC, Cook RJ, Guyatt GH ym. Effects of dietary calcium supplementation on blood pressure. A meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA 1996;275:1016-22 «PMID: 8596234»PubMed
 262. Campbell F, Dickinson HO, Critchley JA ym. A systematic review of fish-oil supplements for the prevention and treatment of hypertension. Eur J Prev Cardiol 2013;20:107-20 «PMID: 22345681»PubMed
 263. Can non-pharmacological interventions reduce doses of drugs needed for the treatment of hypertension? World Hypertension League. Bull World Health Organ 1992;70:685-90 «PMID: 1486664»PubMed
 264. Carlson DJ, Dieberg G, Hess NC ym. Isometric exercise training for blood pressure management: a systematic review and meta-analysis. Mayo Clin Proc 2014;89:327-34 «PMID: 24582191»PubMed
 265. Carney SL, Gillies AH, Smith AJ ym. Effect of dietary sodium restriction on patients receiving antihypertensive medication. Clin Exp Hypertens A 1984;6:1095-105 «PMID: 6744639»PubMed
 266. Collins R, MacMahon S. Blood pressure, antihypertensive drug treatment and the risks of stroke and of coronary heart disease. Br Med Bull 1994;50:272-98 «PMID: 8205459»PubMed
 267. Collins R, Peto R, MacMahon S ym. Blood pressure, stroke, and coronary heart disease. Part 2, Short-term reductions in blood pressure: overview of randomised drug trials in their epidemiological context. Lancet 1990;335:827-38 «PMID: 1969567»PubMed
 268. Cornelissen VA, Buys R, Smart NA. Endurance exercise beneficially affects ambulatory blood pressure: a systematic review and meta-analysis. J Hypertens 2013;31:639-48 «PMID: 23325392»PubMed
 269. Cornelissen VA, Fagard RH, Coeckelberghs E ym. Impact of resistance training on blood pressure and other cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Hypertension 2011;58:950-8 «PMID: 21896934»PubMed
 270. Cornelissen VA, Smart NA. Exercise training for blood pressure: a systematic review and meta-analysis. J Am Heart Assoc 2013;2:e004473 «PMID: 23525435»PubMed
 271. Curb JD, Pressel SL, Cutler JA ym. Effect of diuretic-based antihypertensive treatment on cardiovascular disease risk in older diabetic patients with isolated systolic hypertension. Systolic Hypertension in the Elderly Program Cooperative Research Group. JAMA 1996;276:1886-92 «PMID: 8968014»PubMed
 272. Cushman WC, Cutler JA, Hanna E ym. Prevention and Treatment of Hypertension Study (PATHS): effects of an alcohol treatment program on blood pressure. Arch Intern Med 1998;158:1197-207 «PMID: 9625399»PubMed
 273. Cuspidi C, Esposito A, Negri F ym. Studies on left ventricular hypertrophy regression in arterial hypertension: a clear message for the clinician? Am J Hypertens 2008;21:458-63 «PMID: 18369363»PubMed
 274. Dahlöf B, Gosse P, Guéret P ym. Perindopril/indapamide combination more effective than enalapril in reducing blood pressure and left ventricular mass: the PICXEL study. J Hypertens 2005;23:2063-70 «PMID: 16208150»PubMed
 275. Devereux RB, Dahlöf B, Gerdts E ym. Regression of hypertensive left ventricular hypertrophy by losartan compared with atenolol: the Losartan Intervention for Endpoint Reduction in Hypertension (LIFE) trial. Circulation 2004;110:1456-62 «PMID: 15326072»PubMed
 276. Diao D, Wright JM, Cundiff DK ym. Pharmacotherapy for mild hypertension. Cochrane Database Syst Rev 2012;8:CD006742 «PMID: 22895954»PubMed
 277. Dickinson HO, Nicolson DJ, Campbell F ym. Magnesium supplementation for the management of essential hypertension in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD004640 «PMID: 16856052»PubMed
 278. Dickinson HO, Nicolson DJ, Campbell F ym. Potassium supplementation for the management of primary hypertension in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD004641 «PMID: 16856053»PubMed
 279. Dickinson HO, Nicolson DJ, Cook JV ym. Calcium supplementation for the management of primary hypertension in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;2:CD004639 «PMID: 16625609»PubMed
 280. Dickstein K, Kjekshus J, OPTIMAAL Steering Committee of the OPTIMAAL Study Group. Effects of losartan and captopril on mortality and morbidity in high-risk patients after acute myocardial infarction: the OPTIMAAL randomised trial. Optimal Trial in Myocardial Infarction with Angiotensin II Antagonist Losartan. Lancet 2002;360:752-60 «PMID: 12241832»PubMed
 281. Domino FJ. Improving adherence to treatment for hypertension. Am Fam Physician 2005;71:2089-90 «PMID: 15952435»PubMed
 282. Duley L, Henderson-Smart DJ. Drugs for treatment of very high blood pressure during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2002;:CD001449 «PMID: 12519557»PubMed
 283. Effects of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: results of the HOPE study and MICRO-HOPE substudy. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Lancet 2000;355:253-9 «PMID: 10675071»PubMed
 284. Effects of treatment on morbidity in hypertension. II. Results in patients with diastolic blood pressure averaging 90 through 114 mm Hg. JAMA 1970;213:1143-52 «PMID: 4914579»PubMed
 285. Efficacy of atenolol and captopril in reducing risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 39. UK Prospective Diabetes Study Group. BMJ 1998;317:713-20 «PMID: 9732338»PubMed
 286. Elliott WJ, Meyer PM. Incident diabetes in clinical trials of antihypertensive drugs: a network meta-analysis. Lancet 2007;369:201-7 «PMID: 17240286»PubMed
 287. Erwteman TM, Nagelkerke N, Lubsen J ym. Beta blockade, diuretics, and salt restriction for the management of mild hypertension: a randomised double blind trial. Br Med J (Clin Res Ed) 1984;289:406-9 «PMID: 6432119»PubMed
 288. Estacio RO, Jeffers BW, Gifford N ym. Effect of blood pressure control on diabetic microvascular complications in patients with hypertension and type 2 diabetes. Diabetes Care 2000;23 Suppl 2:B54-64 «PMID: 10860192»PubMed
 289. Estacio RO, Jeffers BW, Hiatt WR ym. The effect of nisoldipine as compared with enalapril on cardiovascular outcomes in patients with non-insulin-dependent diabetes and hypertension. N Engl J Med 1998;338:645-52 «PMID: 9486993»PubMed
 290. Five-year findings of the hypertension detection and follow-up program. I. Reduction in mortality of persons with high blood pressure, including mild hypertension. Hypertension Detection and Follow-up Program Cooperative Group. JAMA 1979;242:2562-71 «PMID: 490882»PubMed
 291. Five-year findings of the hypertension detection and follow-up program. III. Reduction in stroke incidence among persons with high blood pressure. Hypertension Detection and Follow-up Program Cooperative Group. JAMA 1982;247:633-8 «PMID: 7033578»PubMed
 292. Furie KL, Kasner SE, Adams RJ ym. Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke or transient ischemic attack: a guideline for healthcare professionals from the american heart association/american stroke association. Stroke 2011;42:227-76 «PMID: 20966421»PubMed
 293. Geleijnse JM, Giltay EJ, Grobbee DE ym. Blood pressure response to fish oil supplementation: metaregression analysis of randomized trials. J Hypertens 2002;20:1493-9 «PMID: 12172309»PubMed
 294. Gottdiener JS, Reda DJ, Massie BM ym. Effect of single-drug therapy on reduction of left ventricular mass in mild to moderate hypertension: comparison of six antihypertensive agents. The Department of Veterans Affairs Cooperative Study Group on Antihypertensive Agents. Circulation 1997;95:2007-14 «PMID: 9133508»PubMed
 295. Graudal NA, Hubeck-Graudal T, Jürgens G. Effects of low-sodium diet vs. high-sodium diet on blood pressure, renin, aldosterone, catecholamines, cholesterol, and triglyceride (Cochrane Review). Am J Hypertens 2012;25:1-15 «PMID: 22068710»PubMed
 296. Grimm RH Jr, Flack JM, Grandits GA ym. Long-term effects on plasma lipids of diet and drugs to treat hypertension. Treatment of Mild Hypertension Study (TOMHS) Research Group. JAMA 1996;275:1549-56 «PMID: 8622245»PubMed
 297. Grimm RH Jr, Grandits GA, Cutler JA ym. Relationships of quality-of-life measures to long-term lifestyle and drug treatment in the Treatment of Mild Hypertension Study. Arch Intern Med 1997;157:638-48 «PMID: 9080918»PubMed
 298. Grimm RH Jr, Grandits GA, Prineas RJ ym. Long-term effects on sexual function of five antihypertensive drugs and nutritional hygienic treatment in hypertensive men and women. Treatment of Mild Hypertension Study (TOMHS) Hypertension 1997;29:8-14 «PMID: 9039073»PubMed
 299. Gueyffier F, Bulpitt C, Boissel JP ym. Antihypertensive drugs in very old people: a subgroup meta-analysis of randomised controlled trials. INDANA Group. Lancet 1999;353:793-6 «PMID: 10459960»PubMed
 300. Gupta AK, Dahlof B, Dobson J ym. Determinants of new-onset diabetes among 19,257 hypertensive patients randomized in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial--Blood Pressure Lowering Arm and the relative influence of antihypertensive medication. Diabetes Care 2008;31:982-8 «PMID: 18235048»PubMed
 301. Hansson L, Hedner T, Lund-Johansen P ym. Randomised trial of effects of calcium antagonists compared with diuretics and beta-blockers on cardiovascular morbidity and mortality in hypertension: the Nordic Diltiazem (NORDIL) study. Lancet 2000;356:359-65 «PMID: 10972367»PubMed
 302. Hansson L, Lindholm LH, Niskanen L ym. Effect of angiotensin-converting-enzyme inhibition compared with conventional therapy on cardiovascular morbidity and mortality in hypertension: the Captopril Prevention Project (CAPPP) randomised trial. Lancet 1999;353:611-6 «PMID: 10030325»PubMed
 303. He FJ, Li J, Macgregor GA. Effect of longer term modest salt reduction on blood pressure: Cochrane systematic review and meta-analysis of randomised trials. BMJ 2013;346:f1325 «PMID: 23558162»PubMed
 304. Hinderliter A, Sherwood A, Gullette EC ym. Reduction of left ventricular hypertrophy after exercise and weight loss in overweight patients with mild hypertension. Arch Intern Med 2002;162:1333-9 «PMID: 12076231»PubMed
 305. Holman RR, Paul SK, Bethel MA ym. Long-term follow-up after tight control of blood pressure in type 2 diabetes. N Engl J Med 2008;359:1565-76 «PMID: 18784091»PubMed
 306. Houlihan CA, Allen TJ, Baxter AL ym. A low-sodium diet potentiates the effects of losartan in type 2 diabetes. Diabetes Care 2002;25:663-71 «PMID: 11919122»PubMed
 307. JATOS Study Group. Principal results of the Japanese trial to assess optimal systolic blood pressure in elderly hypertensive patients (JATOS). Hypertens Res 2008;31:2115-27
 308. John JH, Ziebland S, Yudkin P ym. Effects of fruit and vegetable consumption on plasma antioxidant concentrations and blood pressure: a randomised controlled trial. Lancet 2002;359:1969-74 «PMID: 12076551»PubMed
 309. Jones JK, Gorkin L, Lian JF ym. Discontinuation of and changes in treatment after start of new courses of antihypertensive drugs: a study of a United Kingdom population. BMJ 1995;311:293-5 «PMID: 7633238»PubMed
 310. Jula AM, Karanko HM. Effects on left ventricular hypertrophy of long-term nonpharmacological treatment with sodium restriction in mild-to-moderate essential hypertension. Circulation 1994;89:1023-31 «PMID: 8124787»PubMed
 311. Kasiske BL, Ma JZ, Kalil RS ym. Effects of antihypertensive therapy on serum lipids. Ann Intern Med 1995;122:133-41 «PMID: 7992988»PubMed
 312. Kass L, Weekes J, Carpenter L. Effect of magnesium supplementation on blood pressure: a meta-analysis. Eur J Clin Nutr 2012;66:411-8 «PMID: 22318649»PubMed
 313. Khan N, McAlister FA. Re-examining the efficacy of beta-blockers for the treatment of hypertension: a meta-analysis. CMAJ 2006;174:1737-42 «PMID: 16754904»PubMed
 314. Khedun SM, Moodley J, Naicker T ym. Drug management of hypertensive disorders of pregnancy. Pharmacol Ther 1997;74:221-58 «PMID: 9336024»PubMed
 315. Klahr S, Levey AS, Beck GJ ym. The effects of dietary protein restriction and blood-pressure control on the progression of chronic renal disease. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. N Engl J Med 1994;330:877-84 «PMID: 8114857»PubMed
 316. Klingbeil AU, Schneider M, Martus P ym. A meta-analysis of the effects of treatment on left ventricular mass in essential hypertension. Am J Med 2003;115:41-6 «PMID: 12867233»PubMed
 317. Kostis JB, Wilson AC, Freudenberger RS ym. Long-term effect of diuretic-based therapy on fatal outcomes in subjects with isolated systolic hypertension with and without diabetes. Am J Cardiol 2005;95:29-35 «PMID: 15619390»PubMed
 318. Lakhsman RM, Reda DJ, Materson BJ ym. for the Department of Veterans Affairs Cooperative Study Group on Antihypertensive Agents. Diuretics and beta-blockers do not have adverse effects at 1 year on plasma lipid and lipoprotein profiles in men with hypertension. Arch Intern Med 1999;159:551-8
 319. Law MR, Frost CD, Wald NJ. By how much does dietary salt reduction lower blood pressure? I--Analysis of observational data among populations. BMJ 1991;302:811-5 «PMID: 2025703»PubMed
 320. Law MR, Frost CD, Wald N. By how much does dietary salt reduction lower blood pressure? III--Analysis of data from trials of salt reduction. BMJ 1991;302:819-24 «PMID: 1827353»PubMed
 321. Lawes CM, Bennett DA, Feigin VL ym. Blood pressure and stroke: an overview of published reviews. Stroke 2004;35:776-85 «PMID: 14976329»PubMed
 322. Lewis EJ, Hunsicker LG, Clarke WR ym. Renoprotective effect of the angiotensin-receptor antagonist irbesartan in patients with nephropathy due to type 2 diabetes. N Engl J Med 2001;345:851-60 «PMID: 11565517»PubMed
 323. Liebson PR, Grandits GA, Dianzumba S ym. Comparison of five antihypertensive monotherapies and placebo for change in left ventricular mass in patients receiving nutritional-hygienic therapy in the Treatment of Mild Hypertension Study (TOMHS). Circulation 1995;91:698-706 «PMID: 7828296»PubMed
 324. Lièvre M, Gueyffier F, Ekbom T ym. Efficacy of diuretics and beta-blockers in diabetic hypertensive patients. Results from a meta-analysis. The INDANA Steering Committee. Diabetes Care 2000;23 Suppl 2:B65-71 «PMID: 10860193»PubMed
 325. Lindholm LH, Carlberg B, Samuelsson O. Should beta blockers remain first choice in the treatment of primary hypertension? A meta-analysis. Lancet 2005;366:1545-53 «PMID: 16257341»PubMed
 326. Lindholm LH, Ibsen H, Dahlöf B ym. Cardiovascular morbidity and mortality in patients with diabetes in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet 2002;359:1004-10 «PMID: 11937179»PubMed
 327. Lipsitz LA. A 91-year-old woman with difficult-to-control hypertension: a clinical review. JAMA 2013;310:1274-80 «PMID: 24065014»PubMed
 328. Liu L, Zhang Y, Liu G ym. The Felodipine Event Reduction (FEVER) Study: a randomized long-term placebo-controlled trial in Chinese hypertensive patients. J Hypertens 2005;23:2157-72 «PMID: 16269957»PubMed
 329. MacGregor GA, Markandu ND, Singer DR ym. Moderate sodium restriction with angiotensin converting enzyme inhibitor in essential hypertension: a double blind study. Br Med J (Clin Res Ed) 1987;294:531-4 «PMID: 3103761»PubMed
 330. MacMahon SW, Wilcken DE, Macdonald GJ. The effect of weight reduction on left ventricular mass. A randomized controlled trial in young, overweight hypertensive patients. N Engl J Med 1986;314:334-9 «PMID: 2935737»PubMed
 331. Magee LA, Elran E, Bull SB ym. Risks and benefits of beta-receptor blockers for pregnancy hypertension: overview of the randomized trials. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2000;88:15-26 «PMID: 10659912»PubMed
 332. Magee LA, Ornstein MP, von Dadelszen P. Fortnightly review: management of hypertension in pregnancy. BMJ 1999;318:1332-6 «PMID: 10323823»PubMed
 333. Magee LA, Schick B, Donnenfeld AE ym. The safety of calcium channel blockers in human pregnancy: a prospective, multicenter cohort study. Am J Obstet Gynecol 1996;174:823-8 «PMID: 8633650»PubMed
 334. Materson BJ, Reda DJ, Cushman WC ym. Single-drug therapy for hypertension in men. A comparison of six antihypertensive agents with placebo. The Department of Veterans Affairs Cooperative Study Group on Antihypertensive Agents. N Engl J Med 1993;328:914-21 «PMID: 8446138»PubMed
 335. Medical Research Council trial of treatment of hypertension in older adults: principal results. MRC Working Party. BMJ 1992;304:405-12 «PMID: 1445513»PubMed
 336. Midgley JP, Matthew AG, Greenwood CM ym. Effect of reduced dietary sodium on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA 1996;275:1590-7 «PMID: 8622251»PubMed
 337. Millar PJ, McGowan CL, Cornelissen VA ym. Evidence for the role of isometric exercise training in reducing blood pressure: potential mechanisms and future directions. Sports Med 2014;44:345-56 «PMID: 24174307»PubMed
 338. Mori TA, Bao DQ, Burke V ym. Docosahexaenoic acid but not eicosapentaenoic acid lowers ambulatory blood pressure and heart rate in humans. Hypertension 1999;34:253-60 «PMID: 10454450»PubMed
 339. Morris MC, Sacks F, Rosner B. Does fish oil lower blood pressure? A meta-analysis of controlled trials. Circulation 1993;88:523-33 «PMID: 8339414»PubMed
 340. MRC trial of treatment of mild hypertension: principal results. Medical Research Council Working Party. Br Med J (Clin Res Ed) 1985;291:97-104
 341. Muller M, Smulders YM, de Leeuw PW ym. Treatment of hypertension in the oldest old: a critical role for frailty? Hypertension 2014;63:433-41 «PMID: 24324042»PubMed
 342. Navis G, de Jong PE, Donker AJ ym. Moderate sodium restriction in hypertensive subjects: renal effects of ACE-inhibition. Kidney Int 1987;31:815-9 «PMID: 3033389»PubMed
 343. Neaton JD, Grimm RH Jr, Prineas RJ ym. Treatment of Mild Hypertension Study. Final results. Treatment of Mild Hypertension Study Research Group. JAMA 1993;270:713-24 «PMID: 8336373»PubMed
 344. Ogihara T, Saruta T, Rakugi H ym. Target blood pressure for treatment of isolated systolic hypertension in the elderly: valsartan in elderly isolated systolic hypertension study. Hypertension 2010;56:196-202 «PMID: 20530299»PubMed
 345. Owens CJ, Brackett NC Jr. Role of sodium intake in the antihypertensive effect of propranolol. South Med J 1978;71:43-6 «PMID: 622601»PubMed
 346. Pahor M, Psaty BM, Alderman MH ym. Health outcomes associated with calcium antagonists compared with other first-line antihypertensive therapies: a meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet 2000;356:1949-54 «PMID: 11130522»PubMed
 347. Parijs J, Joossens JV, Van der Linden L ym. Moderate sodium restriction and diuretics in the treatment of hypertension. Am Heart J 1973;85:22-34 «PMID: 4564947»PubMed
 348. Patel A, ADVANCE Collaborative Group, MacMahon S ym. Effects of a fixed combination of perindopril and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomised controlled trial. Lancet 2007;370:829-40 «PMID: 17765963»PubMed
 349. Pfeffer MA, McMurray JJ, Velazquez EJ ym. Valsartan, captopril, or both in myocardial infarction complicated by heart failure, left ventricular dysfunction, or both. N Engl J Med 2003;349:1893-906 «PMID: 14610160»PubMed
 350. Philipp T, Anlauf M, Distler A ym. Randomised, double blind, multicentre comparison of hydrochlorothiazide, atenolol, nitrendipine, and enalapril in antihypertensive treatment: results of the HANE study. HANE Trial Research Group. BMJ 1997;315:154-9 «PMID: 9251545»PubMed
 351. Puddey IB, Beilin LJ, Vandongen R ym. Evidence for a direct effect of alcohol consumption on blood pressure in normotensive men. A randomized controlled trial. Hypertension 1985;7:707-13 «PMID: 3897044»PubMed
 352. Puddey IB, Beilin LJ, Vandongen R. Regular alcohol use raises blood pressure in treated hypertensive subjects. A randomised controlled trial. Lancet 1987;1:647-51 «PMID: 2882082»PubMed
 353. Ram CV, Garrett BN, Kaplan NM. Moderate sodium restriction and various diuretics in the treatment of hypertension. Arch Intern Med 1981;141:1015-9 «PMID: 7247587»PubMed
 354. Rossi AM, Moullec G, Lavoie KL ym. The evolution of a Canadian Hypertension Education Program recommendation: the impact of resistance training on resting blood pressure in adults as an example. Can J Cardiol 2013;29:622-7 «PMID: 23541664»PubMed
 355. Ruggenenti P, Perna A, Loriga G ym. Blood-pressure control for renoprotection in patients with non-diabetic chronic renal disease (REIN-2): multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2005;365:939-46 «PMID: 15766995»PubMed
 356. Sacks FM, Svetkey LP, Vollmer WM ym. Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. DASH-Sodium Collaborative Research Group. N Engl J Med 2001;344:3-10 «PMID: 11136953»PubMed
 357. Sarnak MJ, Greene T, Wang X ym. The effect of a lower target blood pressure on the progression of kidney disease: long-term follow-up of the modification of diet in renal disease study. Ann Intern Med 2005;142:342-51 «PMID: 15738453»PubMed
 358. Schall P, Wehling M. Treatment of arterial hypertension in the very elderly: a meta-analysis of clinical trials. Arzneimittelforschung 2011;61:221-8 «PMID: 21650080»PubMed
 359. Schmieder RE, Martus P, Klingbeil A. Reversal of left ventricular hypertrophy in essential hypertension. A meta-analysis of randomized double-blind studies. JAMA 1996;275:1507-13 «PMID: 8622227»PubMed
 360. Schmieder RE, Schlaich MP, Klingbeil AU ym. Update on reversal of left ventricular hypertrophy in essential hypertension (a meta-analysis of all randomized double-blind studies until December 1996). Nephrol Dial Transplant 1998;13:564-9 «PMID: 9550628»PubMed
 361. Singer DR, Markandu ND, Cappuccio FP ym. Reduction of salt intake during converting enzyme inhibitor treatment compared with addition of a thiazide. Hypertension 1995;25:1042-4 «PMID: 7737713»PubMed
 362. Staessen JA, Gasowski J, Wang JG ym. Risks of untreated and treated isolated systolic hypertension in the elderly: meta-analysis of outcome trials. Lancet 2000;355:865-72 «PMID: 10752701»PubMed
 363. Streppel MT, Arends LR, van 't Veer P ym. Dietary fiber and blood pressure: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Arch Intern Med 2005;165:150-6 «PMID: 15668359»PubMed
 364. Takala J, Kumpusalo E ym. Verenpainepotilas terveyskeskuksessa: hoidossa yhä parantamisen varaa. Suom Lääkäril 2001;56:269-73
 365. Takala J. Miksi kohonneen verenpaineen hoito epäonnistuu. Suom Lääkäril 1995;50:27-32
 366. Takiya LN, Peterson AM, Finley RS. Meta-analysis of interventions for medication adherence to antihypertensives. Ann Pharmacother 2004;38:1617-24 «PMID: 15304624»PubMed
 367. Tatti P, Pahor M, Byington RP ym. Outcome results of the Fosinopril Versus Amlodipine Cardiovascular Events Randomized Trial (FACET) in patients with hypertension and NIDDM. Diabetes Care 1998;21:597-603 «PMID: 9571349»PubMed
 368. Telmisartan Randomised AssessmeNt Study in ACE iNtolerant subjects with cardiovascular Disease (TRANSCEND) Investigators, Yusuf S, Teo K ym. Effects of the angiotensin-receptor blocker telmisartan on cardiovascular events in high-risk patients intolerant to angiotensin-converting enzyme inhibitors: a randomised controlled trial. Lancet 2008;372:1174-83 «PMID: 18757085»PubMed
 369. The Australian therapeutic trial in mild hypertension. Report by the Management Committee. Lancet 1980;1:1261-7
 370. The effect of treatment on mortality in "mild" hypertension: results of the hypertension detection and follow-up program. N Engl J Med 1982;307:976-80
 371. Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. UK Prospective Diabetes Study Group. BMJ 1998;317:703-13 «PMID: 9732337»PubMed
 372. Tuomilehto J, Rastenyte D, Birkenhäger WH ym. Effects of calcium-channel blockade in older patients with diabetes and systolic hypertension. Systolic Hypertension in Europe Trial Investigators. N Engl J Med 1999;340:677-84 «PMID: 10053176»PubMed
 373. Ueshima H, Mikawa K, Baba S ym. Effect of reduced alcohol consumption on blood pressure in untreated hypertensive men. Hypertension 1993;21:248-52 «PMID: 8428787»PubMed
 374. Upadhyay A, Earley A, Haynes SM ym. Systematic review: blood pressure target in chronic kidney disease and proteinuria as an effect modifier. Ann Intern Med 2011;154:541-8 «PMID: 21403055»PubMed
 375. Wald DS, Law M, Morris JK ym. Combination therapy versus monotherapy in reducing blood pressure: meta-analysis on 11,000 participants from 42 trials. Am J Med 2009;122:290-300 «PMID: 19272490»PubMed
 376. van Brummelen P, Schalekamp M, de Graeff J. Influence of sodium intake on hydrochlorothiazide-induced changes in blood pressure, serum electrolytes, renin and aldosterone in essential hypertension. Acta Med Scand 1978;204:151-7 «PMID: 696414»PubMed
 377. van Mierlo LA, Arends LR, Streppel MT ym. Blood pressure response to calcium supplementation: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Hum Hypertens 2006;20:571-80 «PMID: 16673011»PubMed
 378. Varis J, Savola H, Vesalainen R, Kantola I. Verenpainetaudin hoitotasapaino ei ole Suomessa vieläkään hyvä. Suom Lääkäril 2008;63:3289-95
 379. Weinberger MH, Cohen SJ, Miller JZ ym. Dietary sodium restriction as adjunctive treatment of hypertension. JAMA 1988;259:2561-5 «PMID: 3357230»PubMed
 380. Verdecchia P, Angeli F, Borgioni C ym. Changes in cardiovascular risk by reduction of left ventricular mass in hypertension: a meta-analysis. Am J Hypertens 2003;16:895-9 «PMID: 14573325»PubMed
 381. Verdecchia P, Staessen JA, Angeli F ym. Usual versus tight control of systolic blood pressure in non-diabetic patients with hypertension (Cardio-Sis): an open-label randomised trial. Lancet 2009;374:525-33 «PMID: 19683638»PubMed
 382. Whelton PK, He J, Cutler JA ym. Effects of oral potassium on blood pressure. Meta-analysis of randomized controlled clinical trials. JAMA 1997;277:1624-32 «PMID: 9168293»PubMed
 383. Whelton SP, Hyre AD, Pedersen B ym. Effect of dietary fiber intake on blood pressure: a meta-analysis of randomized, controlled clinical trials. J Hypertens 2005;23:475-81 «PMID: 15716684»PubMed
 384. Wiysonge CS, Bradley H, Mayosi BM ym. Beta-blockers for hypertension. Cochrane Database Syst Rev 2007;1:CD002003 «PMID: 17253471»PubMed
 385. Wright JM, Lee CH, Chambers GK. Systematic review of antihypertensive therapies: Does the evidence assist in choosing a first-line drug? Can Med Assoc J 1999;161:25-32
 386. Wright JT Jr, Bakris G, Greene T ym. Effect of blood pressure lowering and antihypertensive drug class on progression of hypertensive kidney disease: results from the AASK trial. JAMA 2002;288:2421-31 «PMID: 12435255»PubMed
 387. Xin X, He J, Frontini MG ym. Effects of alcohol reduction on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. Hypertension 2001;38:1112-7 «PMID: 11711507»PubMed
 388. Yusuf S, Diener HC, Sacco RL ym. Telmisartan to prevent recurrent stroke and cardiovascular events. N Engl J Med 2008;359:1225-37 «PMID: 18753639»PubMed
 389. Zhang Y, Zhang X, Liu L ym. Is a systolic blood pressure target <140 mmHg indicated in all hypertensives? Subgroup analyses of findings from the randomized FEVER trial. Eur Heart J 2011;32:1500-8 «PMID: 21345850»PubMed
Jatka lukemista

A

ACE:n estäjien käyttö sepelvaltimotautipotilaiden hypertension hoidossa

ACE:n estäjät vähentävät sydäninfarkteja ja äkkikuolemia noin 20 % potilailla, joilla on valtimoja ahtauttava sairaus tai diabetes ja joku muu sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijä.

A

Angiotensiini II -reseptorin salpaajien käyttö sepelvaltimotautipotilaiden hypertension hoidossa

ATR-salpaaja voi korvata ACE:n estäjän niillä sepelvaltimotautipotilailla, joille ACE:n estäjä ei sovi.

A

Isoloidun systolisen hypertension lääkehoidon vaikutukset sydän-aivokomplikaatioihin

Isoloidun systolisen hypertension lääkehoito vähensi neljässä vuodessa sepelvaltimotapahtumia keskimäärin 23 % ja aivohalvauksia 30 %.

A

Kaliumlisän vaikutus verenpaineeseen

Kaliumlisä alentaa verenpainetta hypertensiivisillä henkilöillä. Kaliumlisän verenpainetta alentava vaikutus on voimakkaampi runsasnatriumisen dieetin yhteydessä.

A

Kalsiumlisän vaikutus verenpaineeseen hypertensiivisillä henkilöillä

Kalsiumlisä alentaa verenpainetta hypertensiivisillä henkilöillä.

A

Kestävyysliikunta ja lepoverenpaine

Kohtuukuormitteinen kestävyysliikuntaharjoittelu vähentää lepoverenpainetta keskimäärin 8/5 mmHg henkilöillä, joilla on kohonnut verenpaine. Liikuntaharjoittelun vaikutus normaalialueella olevaan lepoverenpaineeseen on vähäinen.

A

Kohonneen verenpaineen hoidon toteutuminen

Kohonneen verenpaineen hoidon keskeisiä ongelmia ovat huono sitoutuminen hoitoon ja hoitotavoitteiden riittämätön toteutuminen.

A

Kohonneen verenpaineen lääkehoidon aloitus kohtalaisesti kohonneessa verenpaineessa

Lääkehoito aloitetaan, mikäli elintapahoidoista huolimatta verenpaine on toistuvissa mittauksissa vähintään kohtalaisesti koholla: systolinen paine vähintään 160 mmHg tai diastolinen paine vähintään 100 mmHg.

A

Kohonneen verenpaineen lääkehoidon vaikutukset aivo- ja sepelvaltimotapahtumiin

Kohonneen verenpaineen alentaminen lääkkein vähentää viidessä vuodessa vakavia aivovaltimotautitapahtumia 30–40 % ja vakavia sepelvaltimotautitapahtumia 16 %.

A

Kohonneen verenpaineen lääkehoidon yleinen tavoitetaso

Verenpaineen hoitotavoitteeksi suositellaan systolista painetta vähintään alle 140 mmHg ja diastolista painetta alle 90 mmHg.

A

Kuitulisän vaikutus verenpaineeseen

Kuitulisä alentaa verenpainetta.

A

Natriumin vähentämisen vaikutus verenpaineeseen

Natriumin päivittäisen saannin vähentäminen alentaa verenpainetta annosriippuvaisesti.

A

n-3-rasvahappojen vaikutus verenpaineeseen

Kalaperäiset n-3 sarjan rasvahapot alentavat suurina annoksina verenpainetta.

A

Verenpaineen lääkehoidon siedettävyys

Pieniä annoksia käytettäessä kaikkien verenpaineen hoitoon tarkoitettujen päälääkeryhmien valmisteet ovat hyvin siedettyjä.

A

Verenpaineen lääkehoidon vaikutus verenpaineeseen

Kohonneen verenpaineen hoidossa olevat päälääkeaineryhmät alentavat verenpainetta keskimäärin samansuuruisesti.

A

Verenpaineen lääkehoitoon liittyvä diabetesriski

Beetasalpaajien ja erityisesti beetasalpaajien ja diureetin yhdistelmää tulisi välttää ensisijaislääkityksenä potilailla, joilla on ns. metabolinen syndrooma tai lisääntynyt riski sairastua diabetekseen.

A

Verenpainelääkehoidon vaikutus vasemman kammion hypertrofiaan

Kohonneen verenpaineen lääkehoito pienentää vasemman kammion massaa.

A

Verenpainelääkkeen valinta diabetesennusteen kannalta

ACE:n estäjä-, diureetti-, beetasalpaaja- ja kalsiumkanavan salpaaja -pohjainen verenpaineen lääkehoito parantavat diabeetikoiden ennustetta.

A

Verenpainelääkkeiden vaikutukset sydän- ja aivokomplikaatioihin

ACE:n estäjä-, ATR-salpaaja-, beetasalpaaja-, diureetti- ja kalsiumsalpaajapohjaiset hoidot vähentävät sydän- ja verisuonitautitapahtumia.

A

Yhdistelmähoidon vaikutus verenpaineeseen

Kahden verenpainelääkkeen yhdistelmä alentaa verenpainetta merkittävästi enemmän kuin yhden verenpainelääkkeen annoksen kaksinkertaistaminen.

B

Alkoholinkäytön vähentämisen vaikutus verenpaineeseen

Runsaan alkoholinkäytön vähentäminen 21–28 alkoholiannoksella viikossa (keskimäärin 3–4 annoksella vuorokaudessa) alentaa kohonnutta verenpainetta keskimäärin 3/2 mmHg:a.

B

Beetasalpaajahoidon vaikutus sydän- ja verisuonitapahtumiin iäkkäillä

Beetasalpaajat pienentävät aivohalvausriskiä muita ensisijaislääkkeitä vähemmän erityisesti iäkkäillä potilailla.

B

Hypertensiopotilaan lääkevalinta aivoverisuonisairauden yhteydessä

Kohonneen verenpaineen lääkehoito vähentää aivohalvauksen sairastaneiden hypertensiopotilaiden sairastumista uuteen aivohalvaukseen. Eniten ennustenäyttöä on ACE:n estäjän ja diureetin yhdistelmähoidosta sekä ATR-salpaajaan pohjautuvasta hoidosta.

B

Kestävyysliikunta ja ambulatorisesti mitattu verenpaine

Ambulatorisesti mitattu päiväaikainen verenpaine normo- ja hypertensiivisillä ilmeisesti pienenee kestävyysharjoittelun jälkeen noin 3/3 mmHg. Muutos on suunnilleen samansuuruinen kuin lepoverenpaineen kertamittauksiin perustuvassa seurannassa. Yöaikainen verenpaine ei ilmeisesti muutu.

B

Kohonneen verenpaineen lääkehoito yli 80-vuotiailla

Suhteellisen hyväkuntoisilla yli 80-vuotiailla kohonneen verenpaineen alentaminen lääkityksellä vähentää merkittäviä kardiovaskulaaritapahtumia ja kokonaiskuolleisuutta.

B

Kohonnut verenpaine ja kognitio

Kohonneen verenpaineen alentamisesta on hyötyä myös kognitiivisen funktion kannalta.

B

Laihtuminen ja verenpaineen lasku

Vähäenergiaisen ruokavalion avulla saavutettu noin 4 %:n laihtuminen alentaa liikapainoisten hypertensiivisten henkilöiden systolista ja diastolista verenpainetta noin 6/3 mmHg:ä ja pienentää lääkehoidon tarvetta. Orlistaatin avulla saavutettu laihtuminen alentaa verenpainetta vähemmän kuin ruokavalion avulla.

B

Lihasvoimaharjoittelu ja lepoverenpaine

Kohtuukuormitteinen lihasvoimaharjoittelu kuntosalilla ilmeisesti alentaa kohonnutta verenpainetta muutaman mmHg-yksikön verran erityisesti henkilöillä, joiden verenpaine on kohonnut lievästi (tai se on normaalialueella).

B

Magnesiumlisän vaikutus verenpaineeseen

Magnesiumlisä ilmeisesti alentaa verenpainetta hypertensiivisillä henkilöillä.

B

Natriumrajoituksen vaikutus ACE:n estäjien tehoon

Natriumin saannin rajoittaminen ilmeisesti parantaa ACE:n estäjien kohonnutta verenpainetta alentavaa vaikutusta.

B

Natriumrajoituksen vaikutus beetasalpaajien tehoon

Natriumin saannin rajoittaminen ilmeisesti parantaa beetasalpaajien kohonnutta verenpainetta alentavaa vaikutusta.

B

Natriumrajoituksen vaikutus diureettien tehoon

Natriumin saannin rajoittaminen ilmeisesti parantaa diureettien kohonnutta verenpainetta alentavaa vaikutusta.

B

Natriumrajoituksen vaikutus sydämen vasempaan kammioon

Natriumrajoitus ilmeisesti pienentää sydämen vasemman kammion massaa.

B

Natriumrajoitus ja verenpainelääkkeiden tarve

Natriumrajoitus ilmeisesti vähentää verenpainelääkkeiden tarvetta.

B

Runsaasti hedelmiä ja kasviksia sekä niukasti tyydyttynyttä rasvaa sisältävän ruokavalion vaikutus verenpaineeseen

Runsaasti hedelmiä ja kasviksia sisältävä ruokavalio ilmeisesti alentaa kohonnutta verenpainetta. Vaikutus tehostuu, jos ruokavalioon lisätään niukasti tyydyttynyttä rasvaa sisältäviä vähärasvaisia maitovalmisteita tai natriumin saantia vähennetään.

B

Verenpainelääkkeen valinta raskauden aikana

Raskauden aikana kohonneen verenpaineen lääkehoitona voidaan käyttää beetasalpaajia, yhdistettyä alfa- ja beetasalpaajaa (labetaloli) ja vasodilatoivia pitkävaikutteisia kalsiuminestäjiä.

B

Verenpainelääkkeiden lipidivaikutukset

Verenpainelääkkeiden lipidivaikutukset ovat ilmeisesti vähäisiä; vaikutusten kliininen merkitys on epäselvä.

C

Kohonneen verenpaineen lääkehoidon aloitus lievästi kohonneessa verenpaineessa

Lääkehoito suositellaan aloitettavaksi, jos verenpaine on elintapahoidosta huolimatta toistuvissa vastaanottomittauksissa lievästi kohonnut (systolinen painetaso 140–159 mmHg tai diastolinen painetaso 90–99 mmHg), ja kohonnut painetaso on varmistettu kotimittauksen tai pitkäaikaisrekisteröinnin avulla.

C

Kohonneen verenpaineen lääkehoidon tavoitetaso diabeetikoilla

Diabeetikoilla diastolisen verenpaineen hoitotavoite alle 80 mmHg (C).

C

Laihdutuksen vaikutus sydämen vasempaan kammioon

Laihtuminen, joka on saatu aikaan vähäenergiaisella dieetillä ja jota voidaan täydentää vähänatriumisella dieetillä, näyttää pienentävän sydämen vasemman kammion massaa. Samantyyppinen edullinen vaikutus saadaan ilmeisesti myös liikuntaharjoittelulla, joka aiheuttaa laihtumista.

C

Natriumrajoitus ja ATR-salpaajat

Natriumin saannin rajoittaminen parantanee ATR-salpaajien hypotensiivista vaikutusta.

D

Kohonneen verenpaineen lääkehoidon tavoitetaso diabeetikoilla

Diabeetikoilla systolisen verenpaineen hoitotavoite on alle 140 mmHg (D).

D

Kohonneen verenpaineen lääkehoidon tavoitetotaso diabeettisessa ja ei-diabeettisessa nefropatiassa, johon liittyy proteinuria

Diabeettisessa ja ei-diabeettisessa nefropatiassa, johon liittyy proteinuria, systolisen verenpaineen hoitotavoite on alle 130/80 mmHg.

Kohonnutta verenpainetta alentavan yhdistelmälääkehoidon valinta
Lautasmalli
Miesten ja naisten verenpaine Suomessa vuosina 1980 ja 2000 Mini-Suomi- ja Terveys 2000 -tutkimusten mukaan
Ruokakolmio

Aiheeseen liittyviä suosituksia