Takaisin

Kuitulisän vaikutus verenpaineeseen

Näytönastekatsaukset
Antti Jula ja Eero Mervaala
10.9.2020

Näytön aste: A

Kuitulisä alentaa verenpainetta.

Meta-analyysin «Whelton SP, Hyre AD, Pedersen B ym. Effect of diet...»1tarkoituksena oli selvittää, alentaako kuitulisä verenpainetta. Mukaan hyväksyttiin 25 kontrolloitua satunnaistettua tutkimusta, joissa yksi haara oli arvottu saamaan kuitulisää ja toinen joko lumetta tai tavanomaista hoitoa tai joissa kuitu- ja lumelisän jaksot oli toteutettu satunnaistetussa järjestyksessä. Mukaan hyväksyttiin tutkimukset, joissa 1) tutkittavat olivat yli 16-vuotiaita, 2) hoito- ja verrokkiryhmien välillä ei ollut merkittäviä eroja, 3) tieto verenpaineen ryhmien tai hoitojaksojen välisistä verenpaineen nettoeroista ja niiden keskivirheestä oli käytettävissä ja 4) tutkimus julkaistu englanninkielisessä lehdessä.

Tulokset: 35 tutkimuksesta analyysiin hyväksyttiin 25 tutkimusta (1 477 tutkittavaa). Kuitulisän suuruus vaihteli 3,8 grammasta 125 grammaan vuorokaudessa (mediaani 10,7 g/vrk).

Tutkimuksen mukaan kuitulisä alensi systolista verenpainetta 1,15 mmHg (95 % luottamusväli, luottamusväli -2,68–0,39; p = ns) ja diastolista verenpainetta 1,65 mmHg (luottamusväli -2,70 – -0,61; p < 0,005). Tutkimuksissa, jotka olivat kestäneet vähintään 8 viikkoa (13 tutkimusta), systolinen verenpaine aleni 3,12 mmHg (95 % luottamusväli -5,68 – -0,56) ja diastolinen verenpaine 2,57 mmHg (95 % luottamusväli 4,01 – -1,14). Hypertensiivisillä henkilöillä systolinen verenpaine aleni 5,95 mmHg (luottamusväli -9,50 – -2,40; p < 0,001) ja diastolinen verenpaine 4,20 mmHg (luottamusväli -6,55 – -1,85; p < 0,001).

Niissä 8 tutkimuksessa, joissa kuitulisä annosteltiin tabletteina, vain diastolinen paine aleni merkitsevästi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Meta-analyysin «Streppel MT, Arends LR, van 't Veer P ym. Dietary ...»2tarkoituksena oli selvittää, alentaako kuitulisä verenpainetta. Mukaan hyväksyttiin satunnaistetut tutkimukset, joissa yksi haara oli arvottu saamaan kuitulisää ja toinen joko lumetta tai tavanomaista hoitoa tai joissa kuitu- ja lumelisän jaksot oli toteutettu satunnaistetussa järjestyksessä.

Tulokset: 72 tutkimuksesta analyysiin hyväksyttiin 24 tutkimusta (1 404 tutkittavaa). Kuitulisän suuruus vaihteli 3,5 grammasta 42,6 grammaan vuorokaudessa (keskimäärin 11,5 g/vrk). Tutkimuksen mukaan kuitulisä alensi systolista verenpainetta 1,13 mmHg (95 % luottamusväli, luottamusväli -2,49–0,23) ja diastolista verenpainetta 1,26 mmHg (luottamusväli -2,04 – -0,48). Systolisen verenpaineen lasku oli suurempi yli 40-vuotiailla kuin nuoremmilla (p = 0,001). Kuitulisä alensi hypertensiivisillä henkilöillä systolista verenpainetta (p < 0,001) ja diastolista verenpainetta (p = 0,019) normaalipaineisia enemmän. Ikä ja lihavuus eivät vaikuttaneet verenpaineen aleneman suuruuteen. Liukeneva kuitu alensi systolista ja diastolista verenpainetta, liukenematon vain diastolista verenpainetta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti: Kuitulisä voi lisätä kaliumin ja magnesiumin saantia, parantaa insuliiniherkkyyttä ja siten vaikuttaa verenpaineeseen.

Kirjallisuutta

  1. Whelton SP, Hyre AD, Pedersen B ym. Effect of dietary fiber intake on blood pressure: a meta-analysis of randomized, controlled clinical trials. J Hypertens 2005;23:475-81 «PMID: 15716684»PubMed
  2. Streppel MT, Arends LR, van 't Veer P ym. Dietary fiber and blood pressure: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Arch Intern Med 2005;165:150-6 «PMID: 15668359»PubMed