Takaisin

Natriumrajoituksen vaikutus sydämen vasempaan kammioon

Näytönastekatsaukset
Antti Jula ja Eero Mervaala
10.9.2020

Näytön aste: B

Natriumrajoitus ilmeisesti pienentää sydämen vasemman kammion massaa.

Satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «Jula AM, Karanko HM. Effects on left ventricular h...»1selvitettiin suolarajoitukseen painottuvan 1 vuoden pituisen kohonneen verenpaineen hoidon vaikutuksia sydämen vasempaan kammioon 76 iältään 31–55-vuotiaalla miehellä (n = 46) ja naisella (n = 30), joiden verenpaine oli lievästi tai kohtalaisesti kohonnut, mutta jotka eivät olleet lääkehoidossa. Hoito- ja verrokkiryhmään satunnaistetuilta henkilöiltä kerättiin vuorokausivirtsa natriumin ja kaliumin määrittämiseksi, ja heidän elintapojaan arvioitiin viikon ruokapäiväkirjan ja liikuntakyselyjen avulla tutkimuksen alussa ja 1 tutkimusvuoden aikana 3 kuukauden välein. Verenpaine mitattiin alussa ja 1 tutkimusvuoden aikana kuukauden välein. Sydämen kaikututkimus onnistui teknisesti 76:lle 91 tutkittavasta tutkimuksen alussa sekä 6 ja 12 kuukauden kontrollien yhteydessä.

Tulokset: Hoitoryhmään satunnaistettujen paino oli tutkimuksen alussa ja 6 ja 12 kuukauden kontrolleissa 81,4 ± 18,0 kg, 79,2 ± 17,4 kg ja 80,6 ± 17,5 kg ja vuorokausivirtsan natrium vastaavasti 195 ± 95 mmol, 94 ± 73 mmol ja 109 ± 74 mmol. Tutkimusryhmän verenpaine aleni ensimmäisen puolen vuoden aikana keskimäärin 8,9/6,7 mmHg (p < 0,001) ja jälkimmäisen puolen vuoden aikana keskimäärin 6,5/3,8 mmHg verrokkiryhmän verenpainetta enemmän. Vasemman kammion massa pieneni hoitoryhmässä vuodessa 5,4 % (238 ± 63 g:sta 225 ± 51 g:aan, p < 0,01), mutta pysyi kontrolliryhmässä muuttumattomana (221 ± 54 g vs. 225 ± 57 g). Vasemman kammion takaseinämän paksuus pieneni hoitoryhmässä kontrolliryhmää enemmän (p < 0,01). Vasemman kammion massa pieneni 8,6 % niillä hoitoryhmään kuuluneilla, joiden vasemman kammion massa ylitti miesten ja naisten vasemman kammion massan mediaanin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Jula AM, Karanko HM. Effects on left ventricular hypertrophy of long-term nonpharmacological treatment with sodium restriction in mild-to-moderate essential hypertension. Circulation 1994;89:1023-31 «PMID: 8124787»PubMed