Takaisin

Natriumrajoitus ja verenpainelääkkeiden tarve

Näytönastekatsaukset
Antti Jula ja Eero Mervaala
10.9.2020

Näytön aste: B

Natriumrajoitus ilmeisesti vähentää verenpainelääkkeiden tarvetta.

Satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «Beard TC, Cooke HM, Gray WR ym. Randomised control...»1verrattiin 90 verenpainepotilaalla (25–69-vuotiaita) 12 viikon natriumrajoituksen (natriumin eritys keskimäärin 37 mmol/vrk; n = 45 potilasta) ja normaalidieetin (natriumin eritys 161 mmol/vrk; n = 45 potilasta) vaikutuksia verenpaineeseen ja verenpainelääkkeiden tarpeeseen. Verenpainepotilaat käyttivät useita erityyppisiä verenpainelääkkeitä. Normaalidieettiryhmässä verenpainepotilaat käyttivät keskimäärin 3,2 tablettia/vrk ja natriumrajoitusryhmässä 3,6 tablettia/vrk.

Tulos: Lääkehoidot laskivat verenpainetta yhtä tehokkaasti normaalidieetti- ja natriumrajoitusryhmässä. Verenpaine oli kokeen lopussa normaalidieettiryhmässä 131 ± 18 / 82 ± 9 mmHg ja natriumrajoitusryhmässä 133 ± 15 / 83 ± 9 mmHg (p = NS). Lääkkeiden tarve kokeen lopussa oli normaalidieettiryhmässä 3,1 tablettia/vrk ja natriumrajoitusryhmässä ainoastaan 1,7 tablettia/vrk. Natriumrajoitusryhmässä 31 % potilaista oli kyennyt lopettamaan verenpainelääkityksensä ja 51 % vähentämään verenpainelääkitystä. Ainoastaan 18 %:lla potilaista verenpainelääkityksessä ei ollut tapahtunut vähenemistä. Vastaavat luvut normaalidieettiryhmässä olivat 9 %, 24 % ja 67 % (p < 0,001).

114 verenpainepotilaan (80 miestä, 34 naista, keski-ikä 50 ± 12 vuotta) tutkimuksessa «Weinberger MH, Cohen SJ, Miller JZ ym. Dietary sod...»2arvioitiin 30 viikon suolarajoituksen vaikutusta verenpainelääkkeiden tehoon ja tarpeeseen. Ravitsemusneuvonnan avulla potilaiden natriumin eritys laski tasolta 170 mmol/vrk noin tasolle 95 mmol/vrk. Kokeen lopussa natriumrajoituksen tavoitetason (natriumin eritys 80 mmol/vrk tai vähemmän) oli saavuttanut 30 % potilaista. Potilaat jaettiin tämän perusteella hoito-ohjeita noudattaneisiin (kompliantit) ja noudattamattomiin (ei-kompliantit) natriumrajoituksen tavoitetason saavuttamisen perusteella.

Tulos: Komplianteista potilaista noin kolmannes (18/46) oli kyennyt vähentämään verenpainelääkkeiden käyttöä, ei-komplianteista alle viidennes (p = 0,025). Verenpainelääkkeiden käytön vähentäminen natriumrajoituksen avulla onnistui useimmiten diureettien käyttäjillä (p = 0,008 vs. ei-kompliantit).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Katso myös aihepiiriin liittyvä katsausartikkeli «Can non-pharmacological interventions reduce doses...»3.

Kirjallisuutta

  1. Beard TC, Cooke HM, Gray WR ym. Randomised controlled trial of a no-added-sodium diet for mild hypertension. Lancet 1982;2:455-8 «PMID: 6125636»PubMed
  2. Weinberger MH, Cohen SJ, Miller JZ ym. Dietary sodium restriction as adjunctive treatment of hypertension. JAMA 1988;259:2561-5 «PMID: 3357230»PubMed
  3. Can non-pharmacological interventions reduce doses of drugs needed for the treatment of hypertension? World Hypertension League. Bull World Health Organ 1992;70:685-90 «PMID: 1486664»PubMed