Takaisin Tulosta

Suurten suonten jäykistyminen ja keskeisen verenkierron paine

Lisätietoa aiheesta
Ilkka Kantola ja Ilkka Pörsti
10.9.2020

Suurten suonten jäykistyminen ja tästä aiheutuva keskeisen verenkierron paineheijasteiden kasvu johtaa systolisen paineen ja pulssipaineen nousuun «Safar ME, Levy BI, Struijker-Boudier H. Current pe...»1. Valtimopuuston jäykistyessä periferiasta takaisin heijastuvan paineaallon systolista ja pulssipainetta nostava vaikutus voimistuu «O'Rourke MF, Hashimoto J. Mechanical factors in ar...»2. Systolisen volyymiaallon ja takaisin heijastuvan paineaallon vaikutukset painetasoon ovat erilaisia kliinisen verenpainetason arviointiin käytettävässä olkavarren valtimossa ja keskeisen verenkierron osissa (kuten aortan tyvessä sepelvaltimoiden haarautumiskohdassa) «O'Rourke MF, Hashimoto J. Mechanical factors in ar...»2. Lisääntynyt valtimojäykkyys ja keskeisen verenkierron paineheijasteiden taso lisäävät verenkiertoelinriskiä «Williams B, Lacy PS, Thom SM ym. Differential impa...»3.

Yleisimmin hyväksytty menetelmä valtimojäykkyyden arvioimiseksi on pulssiaallon etenemisnopeuden mittaus kaula- ja reisivaltimon välillä «Laurent S, Cockcroft J, Van Bortel L ym. Expert co...»4. Näin mitattu lisääntynyt pulssiaallon etenemisnopeus on riippumaton lisääntyneen kokonaiskuolleisuuden, sydän- ja verenkiertoelinkuolleisuuden ja aivohalvausriskin ennustaja essentielliä hypertensiota sairastavilla potilailla «Laurent S, Boutouyrie P, Asmar R ym. Aortic stiffn...»5, «Willum-Hansen T, Staessen JA, Torp-Pedersen C ym. ...»6, «Boutouyrie P, Tropeano AI, Asmar R ym. Aortic stif...»7, «Laurent S, Katsahian S, Fassot C ym. Aortic stiffn...»8. Lisääntyneen valtimojäykkyyden verenkiertoelinriskin välillä on jatkuva yhteys, ja epänormaalin korkeana arvona pidetään pulssiaallon etenemisnopeutta > 10 m/s keski-ikäisillä hypertensiopotilailla (on huomattava, että eri menetelmien viitearvot poikkeavat hieman toisistaan) «Mancia G, De Backer G, Dominiczak A ym. 2007 Guide...»9, «Van Bortel LM, Laurent S, Boutouyrie P ym. Expert ...»14. Suosituksessa ehdotetaan mitatusta välimatkasta käyttämään vain 80 %, kun lasketaan pulssiaallon nopeutta, koska siten arvioidaan saatavan oikeampi välimatka.

Laajasti käytetty kajoamaton menetelmä sentraalisen painetason evaluoimiseksi on värttinävaltimosta pulssiaaltoanalyysin avulla määritetty takaisin heijastuvan paineaallon osuus, joka vaikuttaa aorttatason pulssipaineeseen (ns. augmentaatioindeksi, eli takaisin heijastuvan paineaallon prosenttiosuus pulssipaineesta) «Chen CH, Nevo E, Fetics B ym. Estimation of centra...»10, «Hope SA, Tay DB, Meredith IT ym. Use of arterial t...»11. Eri lääkehoidot näyttävät vaikuttavan eri lailla perifeeriseen olkavarsipaineeseen ja sentraaliseen verenpaineeseen sekä pulssipaineeseen «Williams B, Lacy PS, Thom SM ym. Differential impa...»3, «Morgan T, Lauri J, Bertram D ym. Effect of differe...»12, «Dhakam Z, McEniery CM, Yasmin ym. Atenolol and epr...»13.

Suositusten antamista laajempaan kliiniseen käyttöön rajoittaa nykyhetkellä laitteiston rajoitettu saatavuus, mutta myös kehittyneempien olkavarsimittareiden avulla voidaan evaluoida keskeisen verenkierron painetta matemaattisia algoritmeja käyttäen «Picone DS, Schultz MG, Otahal P ym. Accuracy of Cu...»15, «Herbert A, Cruickshank JK, Laurent S ym. Establish...»16. Keskeisen verenkierron paine voi lääkehoidon aikana ennustaa päätetapahtumia luotettavammin kuin olkavarsipaine «Williams B, Lacy PS, Thom SM ym. Differential impa...»3. Etenkin nuorilla pitkillä miehillä voi olkavarsimittauksessa olla kohonnut verenpainelukema, mutta samanaikaisesti evaluoitu keskeisen verenkierron paine voi olla normaali. Vielä ei kuitenkaan ole käsitystä siitä, onko keskeisen verenkierron paineen avulla tehdyllä riskinarviolla merkitystä potilaan ennusteen kannalta «Lurbe E, Redon J. Isolated Systolic Hypertension i...»17, «McEniery CM, Franklin SS, Cockcroft JR ym. Isolate...»18, «Vlachopoulos C, Aznaouridis K, O'Rourke MF ym. Pre...»19. Keskeisen ja perifeerisen verenpainetason ennustevaikutusten ja näihin painetasoihin vaikuttavien lääkehoitojen ennustevaikutusten vertailu on vahvistettava tulevaisuuden tutkimuksissa.

Kirjallisuutta

 1. Safar ME, Levy BI, Struijker-Boudier H. Current perspectives on arterial stiffness and pulse pressure in hypertension and cardiovascular diseases. Circulation 2003;107:2864-9 «PMID: 12796414»PubMed
 2. O'Rourke MF, Hashimoto J. Mechanical factors in arterial aging: a clinical perspective. J Am Coll Cardiol 2007;50:1-13 «PMID: 17601538»PubMed
 3. Williams B, Lacy PS, Thom SM ym. Differential impact of blood pressure-lowering drugs on central aortic pressure and clinical outcomes: principal results of the Conduit Artery Function Evaluation (CAFE) study. Circulation 2006;113:1213-25 «PMID: 16476843»PubMed
 4. Laurent S, Cockcroft J, Van Bortel L ym. Expert consensus document on arterial stiffness: methodological issues and clinical applications. Eur Heart J 2006;27:2588-605 «PMID: 17000623»PubMed
 5. Laurent S, Boutouyrie P, Asmar R ym. Aortic stiffness is an independent predictor of all-cause and cardiovascular mortality in hypertensive patients. Hypertension 2001;37:1236-41 «PMID: 11358934»PubMed
 6. Willum-Hansen T, Staessen JA, Torp-Pedersen C ym. Prognostic value of aortic pulse wave velocity as index of arterial stiffness in the general population. Circulation 2006;113:664-70 «PMID: 16461839»PubMed
 7. Boutouyrie P, Tropeano AI, Asmar R ym. Aortic stiffness is an independent predictor of primary coronary events in hypertensive patients: a longitudinal study. Hypertension 2002;39:10-5 «PMID: 11799071»PubMed
 8. Laurent S, Katsahian S, Fassot C ym. Aortic stiffness is an independent predictor of fatal stroke in essential hypertension. Stroke 2003;34:1203-6 «PMID: 12677025»PubMed
 9. Mancia G, De Backer G, Dominiczak A ym. 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens 2007;25:1105-87 «PMID: 17563527»PubMed
 10. Chen CH, Nevo E, Fetics B ym. Estimation of central aortic pressure waveform by mathematical transformation of radial tonometry pressure. Validation of generalized transfer function. Circulation 1997;95:1827-36 «PMID: 9107170»PubMed
 11. Hope SA, Tay DB, Meredith IT ym. Use of arterial transfer functions for the derivation of aortic waveform characteristics. J Hypertens 2003;21:1299-305 «PMID: 12817176»PubMed
 12. Morgan T, Lauri J, Bertram D ym. Effect of different antihypertensive drug classes on central aortic pressure. Am J Hypertens 2004;17:118-23 «PMID: 14751652»PubMed
 13. Dhakam Z, McEniery CM, Yasmin ym. Atenolol and eprosartan: differential effects on central blood pressure and aortic pulse wave velocity. Am J Hypertens 2006;19:214-9 «PMID: 16448896»PubMed
 14. Van Bortel LM, Laurent S, Boutouyrie P ym. Expert consensus document on the measurement of aortic stiffness in daily practice using carotid-femoral pulse wave velocity. J Hypertens 2012;30:445-8 «PMID: 22278144»PubMed
 15. Picone DS, Schultz MG, Otahal P ym. Accuracy of Cuff-Measured Blood Pressure: Systematic Reviews and Meta-Analyses. J Am Coll Cardiol 2017;70:572-586 «PMID: 28750701»PubMed
 16. Herbert A, Cruickshank JK, Laurent S ym. Establishing reference values for central blood pressure and its amplification in a general healthy population and according to cardiovascular risk factors. Eur Heart J 2014;35:3122-33 «PMID: 25112663»PubMed
 17. Lurbe E, Redon J. Isolated Systolic Hypertension in Young People Is Not Spurious and Should Be Treated: Con Side of the Argument. Hypertension 2016;68:276-80 «PMID: 27324227»PubMed
 18. McEniery CM, Franklin SS, Cockcroft JR ym. Isolated Systolic Hypertension in Young People Is Not Spurious and Should Be Treated: Pro Side of the Argument. Hypertension 2016;68:269-75 «PMID: 27324230»PubMed
 19. Vlachopoulos C, Aznaouridis K, O'Rourke MF ym. Prediction of cardiovascular events and all-cause mortality with central haemodynamics: a systematic review and meta-analysis. Eur Heart J 2010;31:1865-71 «PMID: 20197424»PubMed