Dyslipidemiat

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä
25.1.2021

Ota käyttöön

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sanoma

Tiivistelmä ja potilasversio

Kohderyhmät

 • Suositus on tarkoitettu kaikille valtimotautien ehkäisyä ja dyslipidemioiden hoitoa toteuttaville.

Hoidon tavoitteet

 • Dyslipidemioiden hoidon päätavoitteina ovat ateroskleroosin ehkäisy ja kaikkien ateroskleroosista johtuvien valtimotaudin esiintymismuotojen (sepelvaltimotauti, aivovaltimotauti, aortan ateroskleroosi ja ääreisvaltimotauti) hoito.
 • Haimatulehduksen estämiseksi vaikea-asteisen hypertriglyseridemian hoito on aiheellista.

Kokonaisriskin arviointi ja dyslipidemioiden hoidon kohdistaminen aikuisilla

Dyslipidemioiden hoidon tärkeimmät kohderyhmät

Primaari- ja sekundaaripreventio

 • Primaarinen ehkäisy kohdistetaan henkilöihin, joilla ei ole ollut ateroskleroottisen sairauden oireita tai löydöksiä. Elämäntapahoito on aina ensisijainen hoitokeino «Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia...»34. Lääkehoito kohdistetaan yleensä niihin, joilla valtimotaudin kokonaisriski on suuri elämäntapamuutoksien toteuttamisen jälkeenkin.
 • Sekundaarisella ehkäisyllä pyritään estämään jo syntyneen sairauden pahenemista tai uusia sairauskohtauksia, mikä yleensä edellyttää elämäntapahoidon lisäksi myös lääkehoitoa. Ks. tuore eurooppalainen suositus «Ambrosetti M, Abreu A, Corrà U ym. Secondary preve...»35.
 • Primaari- ja sekundaariprevention välinen raja on liukuva, koska oireettomilla voi olla yhtä suuri tai suurempikin valtimotautitapahtuman riski kuin jo sairastuneilla.
 • Sydäninfarktipotilaista kuolee ennen sairaalaan pääsyä 25–30 % «Lehto HR, Lehto S, Havulinna AS ym. Sex difference...»36, jolloin sekundaariprevention hyödyt jäävät saavuttamatta.

Epidemiologia

Plasman lipidipitoisuudet Suomessa

Kuva 1.

Dyslipidemian yleisyys (%) yli 30-vuotiailla suomalaisilla eri lipoproteiinipitoisuuksista käytettyjen raja-arvojen mukaan FinTerveys-tutkimuksessa vuonna 2017.

Lähde: Koponen P, Borodulin K, Lundqvist A, Sääksjärvi K, Koskinen S (toim.). Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa. FinTerveys 2017-tutkimus. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-105-8 «http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-105-8»28

Plasman lipidipitoisuuksien ja ruokavalion muutokset väestössä

Lapset ja nuoret

 • Suomalaisten lasten ja nuorten plasman kokonaiskolesterolipitoisuus on pienentynyt viimeisten 20–30 vuoden aikana keskimäärin 0,4 mmol/l (9 %).
 • Lasten ruokavaliossa tyydyttyneen rasvan saanti on vähentynyt, mutta se ylittää edelleen suosituksen (alle 10 % kokonaisenergiasta).
 • Ks. lisätietoaineisto «Lasten ja nuorten lipidiarvojen ja ravitsemuksen kehitys»7.

Dyslipidemiat ateroskleroosin riskitekijöinä

Diagnostiikka

Taulukko 1. Tilapäiset tai sekundaarista dyslipidemiaa aiheuttavat tekijät, jotka voidaan mahdollisesti korjata tai poistaa. Jos taustasyyn hoito ei ole mahdollista tai se ei riittävästi pienennä valtimotaudin riskiä, on dyslipidemian hoitoa lisäksi syytä harkita. Taulukossa kuvataan kliinisesti tärkeimmät lipidimuutokset.
Dyslipidemiaa aiheuttava tekijä Lipidimuutosten tyyppi
Kilpirauhasen toimintahäiriö
 • Hypotyreoosi (myös subkliininen) suurentaa usein huomattavasti LDL-kolesterolipitoisuutta.
 • Hypertyreoosi pienentää LDL-kolesterolipitoisuutta.
Tuore sydäninfarkti ja akuutit infektiot
 • LDL- ja HDL-kolesterolipitoisuudet pienenevät ohimenevästi.
Raskaus
 • Raskaus suurentaa plasman kolesteroli- ja triglyseridipitoisuuksia joskus huomattavasti.
Maksa- ja munuaissairaudet
 • Maksa- ja munuaissairaudet vaikuttavat kaikkiin lipoproteiinipitoisuuksiin.
Syömishäiriöt
 • Anorexia nervosa suurentaa LDL-kolesterolipitoisuutta.
 • Yksinkertaisten hiilihydraattien runsas saanti voi suurentaa triglyseridipitoisuutta.
Alkoholismi
 • Alkoholin lyhytkestoinen suurkulutus saattaa suurentaa triglyseridipitoisuutta huomattavasti.
 • Krooniseen alkoholismiin liittyvät pienentynyt LDL-kolesteroli- ja triglyseridipitoisuus ja suurentunut HDL-kolesterolipitoisuus.
Lääkkeet
 • Anaboliset steroidit pienentävät voimakkaasti HDL-kolesterolipitoisuutta.
 • Psykoosilääkkeistä ketiapiini, klotsapiini, olantsapiini, paliperidoni ja risperidoni saattavat aiheuttaa dyslipidemiaa, tavallisimmin triglyseridipitoisuuden suurenemista.
 • HIV-lääkkeistä erityisesti proteaasin estäjät suurentavat triglyseridipitoisuutta.
 • Isotretinoiini voi aiheuttaa triglyseridipitoisuuden suurenemista ja HDL-kolesterolipitoisuuden pienenemistä.
 • Monet muut lääkkeet, mm. oraalinen estrogeeni, tamoksifeeni, antiandrogeenihoito, glukokortikoidit, siklosporiini ja useat syöpälääkkeet, voivat aiheuttaa dyslipidemioita.
Harvinaiset sairaudet, joissa esiintyy dyslipidemiaa
 • paraproteinemiat
 • systeeminen lupus erythematosus
 • Cushingin tauti
 • lipodystrofiat
Taulukko 2. LDL-kolesterolin, ei-HDL-kolesterolin ja apoB:n tavoitearvot valtimotautiriskin luokituksen mukaan
Valtimotautiriski LDL-kolesteroli, mmol/l Ei-HDL-kolesteroli, mmol/l ApoB, g/l
Kohtalainen < 2,6 < 3,4 < 1,0
Suuri < 1,8 < 2,6 < 0,80
Erityisen suuri < 1,4 < 2,2 < 0,65
Kuva 2.

Kuvio on johdettu MRFIT-tutkimuksen perusteella (Hyperkolesterolemian ja muiden dyslipidemioiden diagnostiikka ja hoito aikuisilla. Duodecim 1988;104:1425-38). Plasman kolesterolipitoisuuteen liittyvä sepelvaltimotaudin vaara (kun vaaratekijät ovat "keskimääräiset") kaksinkertaistuu, kun pitoisuus suurenee 5,0 mmol/l:sta 6,5 mmol/l:iin, ja nelinkertaistuu, kun pitoisuus suurenee 8,0 mmol/l:iin. Plasman kolesterolipitoisuuden ihanteelliseksi väestötason tavoitearvoksi on siten asetettu < 5,0 mmol/l. On kuitenkin huomattava, että yksilön lääkehoitoa vaativa plasman kolesterolipitoisuus määräytyy kokonaisvaara-arvioinnin perusteella.

Perinnölliset dyslipidemiat

Familiaalinen hyperkolesterolemia (FH)

Muut perinnölliset dyslipidemiat

 • Familiaalinen kombinoitunut hyperlipidemia (FKH):
 • Tyypin III hyperlipidemia eli familiaalinen dysbetalipoproteinemia (erittäin harvinainen):
  • Kolesteroli- ja triglyseridipitoisuudet ovat yleensä suurentuneet 5–10 mmol/l:iin.
  • Tyypillisiä löydöksiä ovat kämmenvakojen keltaisuus ja kyynärpäiden ja polvien ihoksantoomat, jotka ovat punertavia ja kyhmyisiä.
  • Yleensä potilaalla on APOE ε2/ε2 -genotyyppi.
  • Dyslipidemia kehittyy potilaille, joilla on APOE ε2/ε2 -genotyyppi ja dyslipidemiaa aiheuttava lisätekijä, kuten diabetes, ylipaino, hypotyreoosi tai jokin muu hypertriglyseridemiaa aiheuttava tekijä.
 • Ks. lisätietoa muista harvinaisista perinnöllisistä dyslipidemioista «Kovanen P, Pentikäinen M, Viikari J. Dyslipidemiat...»70.

Tavoiteltavat lipidien pitoisuudet aikuisilla

Taulukko 3. Hoidon tavoite eli LDL-kolesterolipitoisuus (mmol/l) riskin arvioinnin jälkeen erityisen suuren, suuren ja kohtalaisen riskin potilailla
Erityisen suuri riski Suuri riski Kohtalainen riski
alle 1,41 alle 1,81 alle 2,6
1tai mahdollisimman lähellä sitä oleva

Elämäntapahoito

Yleistä

 • Valtimoterveyttä edistävät
  • terveyttä edistävä ravinto
  • säännöllinen liikunta
  • painonhallinta
  • tupakoimattomuus ja muiden ei-lääkkeellisten nikotiinituotteiden välttäminen
  • liiallisen stressin välttäminen
  • riittävä lepo ja uni.
 • Hoitoa edeltää aina kokonaisriskin arviointi. Ks. interaktiivinen kaavio «http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50025/Dyslipidemiapotilaan_kokonaisriski.html»2.
  • Riskilaskurit ovat käyttökelpoisia apuvälineitä hoitoon motivoinnissa.
 • Elämäntapahoito on dyslipidemian hoidon perusta ja usein riittävä hoito pienen riskin potilaille.
 • Taulukossa «Elämäntapamuutoksien vaikutus plasman lipoproteiinipitoisuuksiin (, mukailtu)...»4 esitetään ruokavalioon ja muihin elämäntapoihin kohdistuvien muutosten vaikutuksia plasman lipidipitoisuuksiin.
 • Kohtuurasvainen, rasvakoostumukseltaan suosituksen mukainen ja runsaskuituinen ruokavalio, laihdutus (ylipainoiset) ja liikunnan lisääminen vähensivät tyypin 2 diabeteksen ilmaantumista 58 % henkilöillä, joiden glukoosinsieto oli heikentynyt «Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG ym. Prevent...»104, «Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE ym. Reduct...»105.
 • Suuren riskin potilailla (ks. kohta Dyslipidemioiden hoidon tärkeimmät kohderyhmät «A5»6) ruokavaliomuutokset pienentävät kokonaiskolesterolipitoisuutta keskimäärin 3–10 %. Muutoksien yksilölliset erot ovat huomattavia ja yhteydessä muun muassa lähtötilanteeseen ja elämäntapamuutosten toteutumiseen.
  • Erityisen suuren ja suuren riskin potilailla lääkehoito kannattaa aloittaa samanaikaisesti elämäntapamuutosten kanssa.
 • Kuten kaikissa pitkäaikaissairauksissa hoitotavoitteet asetetaan yhdessä potilaan kanssa.
 • Elämäntapamuutosten onnistumisen edellytyksenä ovat potilaan hyvä motivoituminen sekä riittävä ja ammattitaitoinen ohjaus ja seuranta.
 • Ks. interaktiivinen kaavio «http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50025a/Etusivu.html»3.
Taulukko 4. Elämäntapamuutoksien vaikutus plasman lipoproteiinipitoisuuksiin ( «Mach F, Baigent C, Catapano AL ym. 2019 ESC/EAS Gu...»1, mukailtu)
Elämäntapamuutos Vaikutus plasman lipidipitoisuuteen Näyttö
Tyydyttyneiden rasvojen saannin vähentäminen ja korvaaminen kerta- ja monityydyttymättömillä rasvahapoilla KOL↓↓, LDL↓↓, TG↓ «Fats and fatty acids in human nutrition. Report of...»106
Transrasvan saannin vähentäminen ja korvaaminen moni- ja kertatyydyttymättömillä rasvahapoilla KOL↓↓, LDL↓↓, HDL↑ «Aronis KN, Khan SM, Mantzoros CS. Effects of trans...»107
Kuidun saannin lisääminen KOL↓, LDL↓ «Hartley L, May MD, Loveman E ym. Dietary fibre for...»108
Kolesterolin vähentäminen ruokavaliosta KOL↓, LDL↓ «Sarkkinen E, Korhonen M, Erkkilä A ym. Effect of a...»109
Kalan käytön lisääminen TG↓ «Eslick GD, Howe PR, Smith C ym. Benefits of fish o...»110
Vähäkuituisten hiilihydraattien (sokerit mukaan luettuina) käytön vähentäminen TG↓↓ «Hofmann SM, Tschöp MH. Dietary sugars: a fat diffe...»111, «Kelishadi R, Mansourian M, Heidari-Beni M. Associa...»112
Laihduttaminen (ylipainoiset) KOL↓, LDL↓, HDL↑, TG↓↓ «Laihduttaminen elintapamuutoksin (ruokavalio ja liikunta) vähentää plasman triglyseridien ja lisää HDL-kolesterolin pitoisuutta ylipainoisilla ja lihavilla henkilöillä, jotka ovat ylipainoisia tai lihavia.»A
Alkoholinkäytön vähentäminen TG↓↓ «Van de Wiel A. The effect of alcohol on postprandi...»113
Tupakoinnin lopettaminen HDL↑ «Imamura H, Tanaka K, Hirae C ym. Relationship of c...»114, «Maeda K, Noguchi Y, Fukui T. The effects of cessat...»115
Kestävyysliikunta KOL↓, LDL↓, HDL↑, TG↓↓ «Kestävyysliikuntaharjoittelu suurentaa plasman HDL-kolesterolin pitoisuutta sekä pienentää triglyseridien pitoisuuksia terveillä, aiemmin vähän liikkuneilla henkilöillä, joilla ei ole todettu valtimotautia, mutta joilla on niiden vaaratekijöitä. Muutosten suuruus on pienehkö, keskimäärin noin 5 % lähtötilanteesta.»A
Lihasvoimaharjoittelu LDL↓, TG↓ «Lihasvoimaharjoittelu vähentää hieman (noin 5 %) kokonaiskolesterolin, LDL-kolesterolin, ei-HDL-kolesterolin ja triglyseridien pitoisuutta, mutta HDL-kolesteroli ei muutu. Tutkittavilla ei ollut diagnosoitua valtimotautia.»A
KOL, kokonaiskolesteroli; LDL, LDL-kolesteroli; HDL, HDL-kolesteroli; TG, triglyseridit
↑ Pitoisuus suurenee vähän. ↑↑ Pitoisuus suurenee paljon.
↓ Pitoisuus pienenee vähän. ↓↓ Pitoisuus pienenee paljon.

Ravitsemushoito

Ravinnon vaikutus valtimotautitapahtumiin

Ravinnon vaikutus plasman suurentuneeseen LDL-kolesterolipitoisuuteen

Ravinnon vaikutus plasman pienentyneeseen HDL-kolesterolipitoisuuteen

Ravinnon vaikutus plasman suurentuneeseen triglyseridipitoisuuteen

 • Keskeiset ravitsemushoidon keinot plasman suuren triglyseridipitoisuuden ehkäisemiseksi ja pienentämiseksi ovat
  • ylipainoisilla laihduttaminen
  • alkoholin liikakäytön vähentäminen
  • kalan, etenkin rasvaisen, käytön lisääminen
  • ruokavalion kuitupitoisuuden lisääminen
  • sokerin ja sokeripitoisten tuotteiden käytön vähentäminen
  • pehmeän tyydyttymättömän rasvan osuuden lisääminen.
 • Kalan rasva:
 • Alkoholi:
 • Kuitu:
  • Vähän kuitua sisältävä ruokavalio altistaa suurentuneelle plasman triglyseridipitoisuudelle ja pienentyneelle HDL-kolesterolipitoisuudelle, etenkin jos ruokavalion hiilihydraattipitoisuus on hyvin suuri ja rasvan määrä tarpeettoman pieni (alle 20 % energiasta).
  • Ks. lisätietoaineisto «Kuidun saannin lisääminen ravintoon»15.

Lihavuus ja ylipaino

Ravitsemusneuvonta

Terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja ravintolisät

 • Kasvistanolit ja -sterolit:
 • Kalaöljyt:
 • Beetaglukaani:
 • Punariisi:
  • Punariisi valmistetaan keitetystä riisistä fermentoimalla sitä Monascus-sukuun kuuluvien homesienten kanssa. Punariisiä on saatavilla sekä elintarvikkeeksi tarkoitettuna riisinä että kapseleina.
  • Punariisivalmisteet saattavat pienentää plasman kolesterolipitoisuutta niiden sisältämien statiinin kaltaisten yhdisteiden vuoksi. Niistä on raportoitu myös samanlaisia haittavaikutuksia kuin statiineista.
  • Kiinassa tehdyssä satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa punariisivalmiste, jonka vuorokausiannos sisälsi noin 6 mg lovastatiinia, vähensi merkitsevästi sydäninfarkteja ja kokonaiskuolleisuutta henkilöillä, joilla oli aiempi sydäninfarkti «Lu Z, Kou W, Du B ym. Effect of Xuezhikang, an ext...»197.
  • Punariisivalmisteet ovat ravintolisiä, joita ei tuoteta lääkkeeltä vaadittavalla tavalla, joten niiden sisältämä statiinimäärä saattaa vaihdella. Punariisivalmisteissa on myös muita yhdisteitä, joiden hyöty- tai haittavaikutuksia ei tunneta, ja osassa saattaa olla epäpuhtautena haitallisia homemyrkkyjä. Näistä syistä punariisin käyttöä ei suositella «Enkovaara AL. Punariisilläkö kolesterolia vastaan?...»198.

Fyysinen aktiivisuus (liikunta ja liikkuminen)

Tupakointi

Aikuisten lääkehoito

Yleistä

Taulukko 5. Päälinjat lääkehoidon valinnassa, kun lääkehoito on arvioitu tarpeelliseksi
Dyslipidemiatyyppi Lääkitys
Hyperkolesterolemia
(LDL-kolesterolipitoisuus suurentunut yli kokonaisriskin määrittämän tavoitearvon, triglyseridipitoisuus ei suurentunut)
 • statiini
  • tarvittaessa lisätään
   • etsetimibi
   • PCSK9:n estäjä
   • (resiini)
Kombinoitunut hyperlipidemia
(LDL-kolesteroli- ja triglyseridipitoisuus suurentuneet)
 • triglyseridipitoisuus 1,7–4,5 mmol/l
 • statiini
 • triglyseridipitoisuus yli 4,5 mmol/l1
 • statiini
  • tarvittaessa lisätään
   • fenofibraatti tai betsafibraatti
   • (kalaöljyvalmiste)3
Hypertriglyseridemia
(muut lipidipitoisuudet eivät suurentuneet)1
 • fibraatti2
 • (kalaöljyvalmiste)3
1Huomattava hypertriglyseridemia (yli 10 mmol/l, jopa ad 100 mmol/l) tai pankreatiittioireet edellyttävät ensisijaisesti lähes rasvatonta ruokavaliota ja alkoholin käytön lopettamista. Oireisilla potilailla tarvitaan aluksi sairaalaseurantaa.
2Tietyissä tapauksissa voidaan käyttää statiinia, jotta plasman LDL-kolesterolipitoisuus saadaan tavoitealueen ylärajan alapuolelle.
3Eri valmisteilla ja annostuksilla on erilainen näyttö päätetapahtumien osalta.
Kuva 3.

NNT-luku (potilasmäärä, joka on hoidettava, jotta yksi hyötyisi) ja lumeryhmän kardiovaskulaaritapahtumien absoluuttinen vaara tärkeimmissä lumekontrolloiduissa dyslipidemian pitkäkestoisissa lääkehoitotutkimuksissa.

Statiinit

Yleistä

Taulukko 6. Statiinien toisiaan vastaavat annokset ja käyttöannokset (mukailtu «Chong PH, Seeger JD, Franklin C. Clinically releva...»219, «Law MR, Wald NJ, Rudnicka AR. Quantifying effect o...»220, «Jones PH, Davidson MH, Stein EA ym. Comparison of ...»221)
Statiini Vastaava annos (mg/vrk)¹ Valmistajan annossuositus (mg/vrk)
Atorvastatiini 10 10–802
Fluvastatiini 80 20–80
Lovastatiini 40 20–80
Pravastatiini 40 20–40
Simvastatiini 20 10–803
Rosuvastatiini 5 10–402
1Vastaavat annokset ovat suuntaa-antavia. Käytännössä annos on aina säädettävä yksilöllisen hoitovasteen mukaan.
2Suuriannoksisella statiinilla tarkoitetaan yleensä atorvastatiinia 40–80 mg/vrk:n annoksena tai rosuvastatiinia 20–40 mg/vrk:n annoksena.
3Yli 40 mg:n simvastatiiniannosta suositellaan vain potilaille, jotka ovat jo käyttäneet sitä ilman haittoja.
Kuva 4.

Vertailu kuuden statiinin ja niiden eri annoksien vaikutuksista plasman LDL-kolesterolipitoisuuden pienenemiseen.

Piste-estimaatit kuvaavat tutkittavien lukumäärällä painotettuja keskiarvoja koontianalyysissä (meta-analyysi) ja pystyjanat kuvaavat eri tutkimuksien vaihteluvälejä. Vaaka-akselilla ovat eri statiinit ja niiden annokset (mg/vrk). Δ tarkoittaa LDL-kolesterolipitoisuuden muutosta (%). (Mukailtu Weng TC ym. J Clin Pharm Ther 2010;35:139-51)

Statiinien vaikutukset sairastavuuteen ja kuolleisuuteen

Haittavaikutukset

Taulukko 7. Statiinihoitoon liittyviä mahdollisia haittavaikutuksia
Haittavaikutuksen kohde elintoiminnoissa Yleisyys Huomattavaa
Lihakset
Rabdomyolyysi 1–4 tapausta / 100 000 henkilövuotta Rabdomyolyysi on vakavin mutta hyvin harvinainen haittavaikutus. Se liittyy usein yhteisvaikutuksiin ja statiinipitoisuuden huomattavaan suurenemiseen. Myös mm. hyvin korkea ikä, pieni BMI, geneettiset tekijät, akuutti infektio, munuaisten vajaatoiminta, suuri kirurginen operaatio ja hypotyreoosi saattavat altistaa rabdomyolyysille «Stroes ES, Thompson PD, Corsini A ym. Statin-assoc...»257, «Law M, Rudnicka AR. Statin safety: a systematic re...»268, «Omar MA, Wilson JP, Cox TS. Rhabdomyolysis and HMG...»292. Ks. lisätietoja riskitekijöistä «Geneettinen alttius ja muut riskitekijät statiinien aiheuttamien lihashaittavaikutusten taustalla»26.
Myopatia (oireet ja kreatiinikinaasin aktiivisuuden suureneminen) 11 tapausta / 100 000 henkilövuotta Myopatia on usein geneettinen «SEARCH Collaborative Group., Link E, Parish S ym. ...»267. Riski suurenee suuria statiiniannoksia käytettäessä ja samanaikaisesti käytettyjen muiden lääkkeiden yhteisvaikutuksesta «Neuvonen PJ. Drug interactions with HMG-CoA reduct...»2931.
Lihaskipu tai -heikkous ? Lumekontrolloiduissa tutkimuksissa lihaskipuja on ollut yhtä paljon lume- kuin statiiniryhmissä. Yhdessä kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa statiinilla hoidetuilla on ollut kaksinkertainen esiintyvyys (9,4 vs. 4,6 %) «Parker BA, Capizzi JA, Grimaldi AS ym. Effect of s...»294.
Lihaskouristukset ("suonenveto") ? Yhteys statiinihoitoon on osoittamatta.
Kreatiinikinaasin aktiivisuuden oireeton suureneminen ? 6 kuukauden atorvastatiinihoito terveillä henkilöillä suurensi CK-arvoa n. 20 U/l lumeeseen verrattuna «Parker BA, Capizzi JA, Grimaldi AS ym. Effect of s...»294. Kliininen merkitys on epävarma.
Glukoosiaineenvaihdunta
Tyypin 2 diabetes Statiinilla hoidetuilla on todettu meta-analyysissä 9 % enemmän diabetesta kuin lumeryhmillä «Sattar N, Preiss D, Murray HM ym. Statins and risk...»279, ja suuriannoksinen hoito on aiheuttanut enemmän uutta diabetesta (12 %) kuin pieniannoksinen «Preiss D, Seshasai SR, Welsh P ym. Risk of inciden...»280.
Gastrointestinaaliset oireet
Transaminaasiaktiivisuuden suureneminen 0,6–2,5 % (myös lumeryhmillä) Kliininen merkitys on osoittamatta. Aktiivisuus voi normaalistua, vaikka hoitoa jatketaan. Muut syyt on suljettava pois.
Maksatoksisuus (hepatiitti, vajaatoiminta) ? Maksatoksisuutta ei ole osoitettu «Cohen DE, Anania FA, Chalasani N ym. An assessment...»275.
Haimatulehdus ? Meta-analyysissa haimatulehdukset ovat vähentyneet «Preiss D, Tikkanen MJ, Welsh P ym. Lipid-modifying...»2882.
Neurologiset oireet Neurologiset oireet ovat hyvin harvinaisia. Perifeeristä neuropatiaa ei ole todettu kontrolloiduissa hoitotutkimuksissa «Brass LM, Alberts MJ, Sparks L ym. An assessment o...»287, mutta sitä on raportoitu tapausselostuksissa ja kohorttitutkimuksissa «Law M, Rudnicka AR. Statin safety: a systematic re...»268. Oireilla ei ole vaikutusta kognitioon3.
Kaihi ? Havainnoivissa tutkimuksissa on saatu vaihtelevia tuloksia. Useimmissa satunnaistetuissa tutkimuksissa ei ole ilmennyt vaikutusta.
? = ei tutkimustietoa
1Ks. taulukko «Eräitä statiinien yhteisvaikutuksia (vaikutus plasman statiinipitoisuuteen, tehoon ja toksisuuteen) muiden lääkkeiden kanssa. Tiedot perustuvat lähteisiin ja ....»8
2Ks. lisätietoaineisto «Statiinit, fibraatit ja haimatulehduksen riski»29
3Ks. lisätietoaineisto «Kolesterolipitoisuuden pienentäminen, statiinihoito ja aivotoiminnat»28

Yhteisvaikutukset

Taulukko 8. Eräitä statiinien yhteisvaikutuksia (vaikutus plasman statiinipitoisuuteen, tehoon ja toksisuuteen) muiden lääkkeiden kanssa. Tiedot perustuvat lähteisiin «Neuvonen PJ, Niemi M, Backman JT. Drug interaction...»295 ja «Duodecim lääketietokanta. http://www.terveysportti...»297.
Samanaikainen lääke tai aine ja sen vaikutus statiinin pitoisuuteen, tehoon tai toksisuuteen Lova-statiini Simva-statiini Atorva-statiini Fluva-statiini Prava-statiini Rosuva-statiini
CYP3A-entsyymien1 estäjät, kuten atsoliryhmän sienilääkkeet, erytromysiini, klaritromysiini ja greippimehu + + + 0 tai (+) 0 tai (+) 0
BCRP- tai OATP1B1-kuljettajaproteiinien estäjät, kuten siklosporiini ja monet HIV-proteaasin estäjät + + + (+) + +
Gemfibrotsiili (> muut fibraatit) + + + (+) + +
Entsyymi- ja kuljettajaproteiinien induktorit (rifampisiini, karbamatsepiini) - - - (-) (-) (-) tai (+)
1CYP3A = useita eri lääkeaineita (mm. eräitä statiineja) metaboloiva entsyymijärjestelmä maksassa ja suolen seinämässä. Eräät statiinit (mm. simvastatiini, rosuvastatiini ja fluvastatiini) saattavat lisätä varfariinin vaikutusta, minkä vuoksi varfariinia käyttäville suositellaan INR:n seurantaa tavallista useammin (ja tarvittaessa annoksen muutosta), kun statiinilääkitys aloitetaan tai lopetetaan ja kun sen annostukseen tehdään muutoksia.
+ = joillakin lääkkeillä suuri vaikutus (mm. itrakonatsoli ja ritonaviiri voivat yli kymmenenkertaistaa simvastatiinin pitoisuuden)
(+) = vaikutus on yleensä vähäinen
0 = statiinin tehovaikutus säilyy ennallaan tai muuttuu vain vähän
- = statiinin teho voi heikentyä
(-) = statiinin teho ei muutu tai heikkenee jonkin verran
> = useammin kuin

Statiinihoidon seuranta

 • Hoidon seurannan tärkein tavoite on varmistaa hoitotavoitteiden toteutuminen ja hoitomotivaation ylläpito «Helin-Salmivaara A, Lavikainen P, Korhonen MJ ym. ...»298. Lisäksi on pidettävä silmällä lääkehoidon mahdollisia haittavaikutuksia.
 • Lipidipitoisuudet, useimmiten LDL-kolesterolipitoisuuden suora mittaus, on syytä tarkistaa aluksi 1–2 kuukauden kuluttua lääkehoidon aloituksesta ja sen jälkeen tilanteen mukaan. Myöhemmin riittää yleensä noin 12 kuukauden seurantaväli. Lääkehoidossa keskeistä on säätää annos sellaiseksi, että hoitotavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin.
 • Plasman alaniiniaminotransferaasin (ALAT) aktiivisuus on suositeltavaa mitata ennen statiinihoidon aloitusta. Arvojen rutiininomainen seuranta ei ole tarpeen, sillä statiinit eivät ole maksatoksisia. Ks. kohta Haittavaikutukset «A12»13.
  • Jos lähtötilanteessa ALAT-aktiivisuus on ennen statiinihoitoa suurentunut muttei ylitä vähintään kolminkertaisesti viitealueen ylärajaa, seurantaväli on tapauskohtainen. Usein syynä ALAT-muutoksiin ovat MBO ja rasvamaksa, jolloin statiinihoito on erityisen aiheellinen «Athyros VG, Tziomalos K, Gossios TD ym. Safety and...»273, «Chalasani N. Statins and hepatotoxicity: focus on ...»276.
  • Jos maksaentsyymien aktiivisuus ylittää viitearvon ylärajan yli kolminkertaisesti (yleensä 6 kuukauden kuluessa hoidon aloituksesta), hoito on keskeytettävä ja suurentumisen syy (lääkereaktio tai muu maksasairaus) on selvitettävä.
   • Jos muu maksasairaus on suljettu pois ja arvot pysyvät enintään kolminkertaisesti viitearvon ylärajan yläpuolella, hoito voidaan tarvittaessa aloittaa uudelleen, kunhan entsyymejä seurataan. Tällöin voidaan pienentää annosta tai valita toinen statiini.
 • Lihaksiin kohdistuvat vakavat statiinin haittavaikutukset ovat harvinaisia, eikä plasman kreatiinikinaasin (CK) rutiininomaisia määrityksiä tarvita. Ks. kohta Haittavaikutukset «A12»13.

Statiinilääkityksen keskeyttäminen ja lopettaminen

Etsetimibi

Fibraatit

Omega-3-rasvahapot

 • Vaikeassa hypertriglyseridemiassa (P-Trigly ~ 5–20 mmol/l) EPA:n ja DHA:n etyyliesterivalmiste 4 g:n vuorokausiannoksella pienentää triglyseridipitoisuutta 26–47 % «Bays H. Clinical overview of Omacor: a concentrate...»318.
  • Kalaöljyjen lääkkeenomaista käyttöä (2–4 g/vrk) suositellaan ainoastaan yhdeksi vaihtoehdoksi vaikean hypertriglyseridemian hoidossa, ensisijaisesti erikoissairaanhoidossa aloitettuna.
 • Puhdistettua EPA:ta sisältävä lääkevalmiste, jota annosteltiin 2 g kahdesti vuorokaudessa, vähensi lumeeseen verrattuna noin 5 vuoden aikana sydän- ja verisuonitautitapahtumia neljänneksen. Valmistetta ei ole saatavilla Suomessa.
 • Ks. lisätietoaineisto «Puhdistettu eikosapentaeenihappo (EPA) sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä»30.

Resiinit

PCSK9:n estäjät

 • PCSK9-molekyylin kiinnittyminen LDL-reseptoriin lisää maksasolujen LDL-reseptorien hajoamista, jolloin niiden takaisinkierrätys maksasolun pinnalle vähenee ja plasman LDL-kolesterolipitoisuus suurenee «Zhang DW, Lagace TA, Garuti R ym. Binding of propr...»321.
  • PCSK9:n estäjät eli PCSK9-vasta-aineet estävät PCSK9:n kiinnittymistä maksasolun LDL-reseptoriin, jolloin LDL-reseptorien määrä solun pinnalla suurenee ja plasman LDL-kolesterolipitoisuus ja kokonaiskolesterolipitoisuus vastaavasti pienenevät «Ajufo E, Rader DJ. Recent advances in the pharmaco...»322.
 • PCSK9:n estäjät vaikuttavat suotuisasti myös muihin lipoproteiineihin, sydän- ja verisuonitautien riskiä suurentava Lp(a) mukaan luettuna. PCSK9:n estäjät pienentävät sen pitoisuutta «Dadu RT, Ballantyne CM. Lipid lowering with PCSK9 ...»323, mikä vaikutus statiineilta puuttuu.
 • PCSK9-vasta-aineet annostellaan ihonalaisesti joko kerran tai kahdesti kuukaudessa.
 • PCSK9-vasta-aineista Suomessa ovat markkinoilla evolokumabi ja alirokumabi.
 • Primaarisessa hyperkolesterolemiassa tai sekamuotoisessa dyslipidemiassa PCSK9-vasta-aineet pienentävät LDL-kolesterolipitoisuutta 3–6 kuukauden seurannassa keskimäärin 50–60 % lumehoitoon verrattuna, hoidetaanpa potilasta jo statiinilla tai ei «Dadu RT, Ballantyne CM. Lipid lowering with PCSK9 ...»323.
 • Alirokumabi ja evolokumabi pienentävät LDL-kolesterolipitoisuutta heterotsygoottisessa familiaalisessa hyperkolesterolemiassa 50–60 %, vaikka potilaalla olisi jo käytössään intensiivinen statiinihoito «Kastelein JJ, Ginsberg HN, Langslet G ym. ODYSSEY ...»324, «Raal FJ, Stein EA, Dufour R ym. PCSK9 inhibition w...»325.
 • Yli 27 500 valtimotautipotilaan satunnaistetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC ym. Evolocumab...»326 statiinihoidon rinnalle lisätty evolokumabi
  • pienensi plasman LDL-kolesterolipitoisuuden mediaanin 2,4 mmol/l:sta 0,78 mmol/l:iin (keskimäärin 59 %:n vähenemä)
  • vähensi 2,2 vuoden seurannassa sydän- ja verisuonitautitapahtumien yhteismäärää keskimäärin 15 % (tapahtumien ilmaantuvuus lumeryhmässä 11,3 %, aktiiviryhmässä 9,8 %)
   • Vakavimmat tapahtumat (sydän- tai verisuonitautikuolemat, sydäninfarktit ja aivohalvaukset) vähenivät vastaavasti 20 % (7,4 % vs. 5,9).
  • ei aiheuttanut merkittäviä haittavaikutuksia pienimmässäkään saavutetun LDL-kolesterolipitoisuuden alaryhmässä.
 • Yli 18 900 sepelvaltimotautikohtauspotilaan satunnaistetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Schwartz GG, Steg PG, Szarek M ym. Alirocumab and ...»327 statiinihoidon rinnalle lisätty alirokumabi
  • pienensi plasman LDL-kolesterolipitoisuutta keskimäärin 54 %
  • vähensi 2,8 vuoden seurannassa sydän- ja verisuonitautitapahtumien yhteismäärää keskimäärin 14 % (tapahtumien ilmaantuvuus lumeryhmässä 11,1 %, aktiiviryhmässä 9,5 %)
   • Vakavimmat tapahtumat (kuolemat mistä tahansa syystä, sydäninfarktit ja aivohalvaukset) vähenivät 13,5 (11,9 % vs. 10,3 %).
  • vähensi sydän- ja verisuonitapahtumien yhteismäärää 24 % potilailla, joiden LDL-kolesterolipitoisuus oli lähtötilanteessa ≥ 2,6 mmol/l (tapahtumien ilmaantuvuus lumeryhmässä 14,9 % ja aktiiviryhmässä 11,5 %).
 • PCSK9:n estäjät vaikuttavat muidenkin tutkimusten perusteella hyvin siedetyiltä, mutta pitkän seuranta-ajan tutkimustietoa ei vielä ole «Dadu RT, Ballantyne CM. Lipid lowering with PCSK9 ...»323.
 • PCSK9:n estäjiä tulee harkita sellaisille erityisen suuren riskin potilaille – varsinkin sekundaaripreventiossa – ja FH-potilaille, jotka eivät haittavaikutusten vuoksi voi käyttää statiineja «Nissen SE, Stroes E, Dent-Acosta RE ym. Efficacy a...»328, «Moriarty PM, Thompson PD, Cannon CP ym. Efficacy a...»329 tai joiden LDL-kolesterolipitoisuus ei pienene tavoitetasolle suurimmalla siedetyllä statiiniannoksella yhdistettynä etsetimibiin «Santos RD, Gidding SS, Hegele RA ym. Defining seve...»87, «Landmesser U, Chapman MJ, Farnier M ym. European S...»330.
 • PCSK9:n estäjien käyttäjäkohderyhmä muotoutuu päätetapahtumatutkimusten tulosten, valmisteiden hinnoittelun ja sairausvakuutuksen korvattavuuden perusteella. Ks. «Kustannusvaikuttavuus»31.
  • Lääkkeiden hintalautakunta on myöntänyt evolokumabille ja alirokumabille erityiskorvattavuuden FH-taudin hoitoon sekä krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvän hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoitoon määräehdoin. Evolokumabilla ja alirokumabilla on rajoitettu peruskorvattavuus hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoitoon ateroskleroottisessa valtimosairaudessa määräehdoin.

Lääkeyhdistelmät

 • Ellei tavoitteita saavuteta pelkällä statiinilääkityksellä, statiinihoitoon voidaan liittää etsetimibi, PCSK9:n estäjä, fenofibraatti, betsafibraatti tai resiini. Usein on syytä konsultoida erikoislääkäriä. Ks. kohta Erikoissairaanhoidon konsultaatio «A3»4.
 • Näyttöä valtimotautitapahtumien ehkäisystä yhdistelmähoidossa statiinimonoterapiaan verrattuna on etsetimibistä, evolokumabista ja alirokumabista.

Uudentyyppisiä lääkkeitä dyslipidemioiden hoitoon

Erityisryhmät (lapset, iäkkäät, diabetes)

Lapset ja nuoret

Ravitsemushoito

 • Lasten ja nuorten dyslipidemioiden hoito perustuu ruokavalio- ja muuhun elämäntapahoitoon. FH-taudissa käytetään lisäksi lääkehoitoa.
 • Ravinnon tyydyttyneen rasvan ja kokonaisrasvamäärän vähentämisen sekä kasvistanoli- tai -sterolilevitteiden säännöllisen käytön teho ja turvallisuus plasman kolesterolipitoisuuden pienentämiseksi on osoitettu myös lapsilla.
 • Kasvistanolit ja -sterolit pienentävät FH-lasten plasman kolesterolipitoisuutta 10–20 %, ja ne ovat myös heillä käyttökelpoisia 6. ikävuodesta eteenpäin «Gylling H, Plat J, Turley S ym. Plant sterols and ...»352.
 • Dyslipidemioiden ravitsemushoito voidaan toteuttaa turvallisesti 1–2 vuoden iästä alkaen.
  • Lievissä dyslipidemioissa toimenpiteet ja seuranta toteutetaan perusterveydenhuollossa.
  • Erikoissairaanhoidon arvioitavaksi lapsi tai nuori pitää lähettää, jos
   • hänen plasman kolesterolipitoisuutensa on huomattavasti suurentunut (kokonaiskolesteroliarvo yli 7,0 mmol/l) tai
   • hänen plasman kokonaiskolesterolipitoisuutensa on 6 kuukauden ravitsemushoidon jälkeen yli 6,0 mmol/l tai LDL-kolesterolipitoisuutensa yli 4,0 mmol/l tai
   • dyslipidemian syyksi epäillään FH-tautia.
  • Ravitsemusohjauksen vastuuhenkilönä tulisi olla ravitsemusterapeutti tai dyslipidemioiden ravitsemushoitoon erittäin perusteellisesti koulutettu terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lääkäri.

Lääkehoito

Iäkkäät

Diabetes ja muut glukoosiaineenvaihdunnan häiriöt

Hoidon porrastus

Perusterveydenhuolto

Erikoissairaanhoito (aikuiset)

 • Hoidon yleisperiaatteet ovat samat kuin perusterveydenhuollossa.
 • Kaikille dyslipidemiapotilaille annetaan elämäntapaohjeet (ravitsemusterapeutti tai dyslipidemioiden hoitoon perehtynyt sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja) ja niiden toteutumista seurataan. Ks. interaktiivinen kaavio «http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50025a/Etusivu.html»3.
 • Lipidilääkitys tulee aloittaa elämäntapahoidon ohella kaikille valtimotautipotilaille ja muille erityisen suuren riskin potilaille lipidiarvoista riippumatta jo sairaalassa. Samalla tulisi arvioida ja optimoida valtimotaudin etenemiseen vaikuttavat muut riskitekijät. Lähtötilanteen selvittämiseksi on suositeltavaa ottaa verinäyte lipidimäärityksiä varten mahdollisimman pian sairaalaan tulon jälkeen, koska akuutti sairaus muuntaa lipidiaineenvaihduntaa.

Erikoissairaanhoidon konsultaatio

 • Sähköistä konsultaatiota tai puhelua ja tarvittaessa lähetettä erikoislääkärille on aikuispotilailla syytä harkita seuraavissa tapauksissa:
  • vahvistamaton FH-epäily (varma tai todennäköinen FH), joka vaatisi diagnoosin varmistusta esimerkiksi laajemman geenitutkimuksen avulla
  • uudet FH-tapaukset (neuvonta, sukupolviseulonta)
  • suuren tai erityisen suuren riskin potilaat, joilla ei päästä hoitotavoitteisiin statiinin ja etsetimibin yhdistelmällä (esim. lääkkeiden sieto-ongelmien vuoksi)
  • vaikeat hypertriglyseridemiat (P-Trigly > 10 mmol/l)
  • raskautta suunnittelevat suuren riskin potilaat (FH, valtimotauti)
  • spontaanisti erittäin pieni plasman HDL-kolesterolipitoisuus (alle 0,5 mmol/l), kun anabolisten steroidien käyttö on suljettu pois
  • epäily harvinaisesta dyslipidemiasta tai poikkeavat kliiniset löydökset dyslipidemian yhteydessä, kuten
   • eruptiiviset ksantoomat (massiivinen hypertriglyseridemia)
   • jänneksantoomat (ks. lisätietoaineisto «FH-taudin (familiaalisen hyperkolesterolemian) diagnostiikka ja hoito»4)
   • palmaarialueen striat (tyypin III dyslipidemia)
   • lipaemia retinalis (massiivinen hypertriglyseridemia)
   • suklaanruskea veri tai maitomainen plasma (massiivinen hypertriglyseridemia)
   • varhainen sepelvaltimotauti, anemia ja jänneksantomatoosi (fytosterolemia, aiempi termi sitosterolemia).

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä

Dyslipidemiat-suosituksen historiatiedot «Dyslipidemiat, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»34

Puheenjohtaja

Timo Strandberg, LKT, professori, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri; Helsingin yliopisto, HUS Sisätaudit ja kuntoutus ja Oulun yliopiston elinikäisen terveyden tutkimuksen yksikkö

Kokoava kirjoittaja

Mikko Syvänne, LT, sisätautiopin dosentti, kardiologian, sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri, professori h.c.

Työryhmän jäsenet

Juhani Kahri, LKT, dosentti, sisätautien erikoislääkäri, ylilääkäri; HYKS Sisätaudit ja kuntoutus

Katriina Kukkonen-Harjula, LKT, dosentti, terveydenhuollon erikoislääkäri, Käypä hoito -toimittaja

Tiina Laatikainen, LT, professori; Lääketieteen laitoksen Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Niina Matikainen, LT, dosentti, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri; HYKS Vatsakeskus, endokrinologian poliklinikka

Harri Niinikoski, LT, professori, lastentautien erikoislääkäri, lastenendokrinologi; TYKS ja Turun yliopisto

Ursula Schwab, FT, professori, laillistettu ravitsemusterapeutti; Lääketieteen laitos, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto ja Medisiininen keskus, endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikka, KYS

Hannu Vanhanen, LKT, dosentti, sisätautien erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri; Työeläkeyhtiö Elo

Alpo Vuorio, LT, dosentti, työterveyshuollon erikoislääkäri; Mehiläinen Airport ja Helsingin yliopisto

Asiantuntijat

Terho Lehtimäki, LT, professori, kliinisen kemian erikoislääkäri, ylilääkäri; Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta ja Fimlab Oy, kliinisen kemian toimiala

Päivi Ruokoniemi, LT, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri, ylilääkäri; Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Sidonnaisuudet

Sidonnaisuusilmoitukset on kerätty 27.10.2020 julkaistun suosituksen laatimisen yhteydessä.

Juhani Kahri: Sivutoimet: Suomen Terveystalo OY, yksityislääkäri. Tutkimusrahoitus: Amgen Oy, Pfizer Oy, Sanofi-Aventis Oy, Merck Oy. Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Amgen Oy, Sanofi-Aventis Oy, Suomen MSD Oy. Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: Amgen Oy, Sanofi-Aventis Oy.

Katriina Kukkonen-Harjula: Sivutoimet: Käypä hoito -toimittaja. Luentopalkkio: Edevent Oy. Korvaukset kongressikuluista: Viipurin Tuberkuloosisäätiö, matka-apuraha 2016–2020 geriatrian alan kongresseihin. Luottamustoimet: Suomen Lihavuustutkijat ry:n hallituksen jäsen.

Tiina Laatikainen: Sivutoimet: Siun sote, sivuvirka. Luottamustoimet: UKK-instituutin hallituksen jäsen; Lääkärilehden lääkäritoimituksen puheenjohtaja; Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen hallituksen puheenjohtaja; Kuopion Hengityssäätiön hallituksen varajäsen. Ohjaushankkeet: Kansallisen diabeteksen laaturekisterin kehittäminen.

Niina Matikainen: Sivutoimet: Aava, yksityislääkäri, Duodecim, lääkäritoimittaja. Tutkimusrahoitus: VTR-tutkimusrahoitus. Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Novo Nordisk, MSD, Sanofi. Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: Työnantajan toimeksianto: Sanofi, Novo Nordisk, Ipsen. Luottamustoimet: Endokrinologiyhdistys hallituksen jäsen, Diabetestutkijat ja Diabetologit hallituksen jäsen, Haavanhoidon erityispätevyystoimikunta. Muut sidonnaisuudet: Konsultointi Orion, Novo Nordisk, Gilead.

Harri Niinikoski: Sivutoimet: TYKS lasten ja nuorten klinikka, erikoislääkäri. Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Alexion, Sanofi-Genzyme, Takeda. Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: Sanofi Genzyme, Novo Nordisk.

Ursula Schwab: Sivutoimet: Kuopion yliopistollinen sairaala, Medisiininen keskus, Endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikka, ravitsemusterapeutti; Suomen Akatemia, Biotieteiden, terveyden ja ympäristöntutkimuksen toimikunta, puheenjohtaja. Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Danone, Baxter. Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: Nestle, ESPEN-kongressi. Luottamustoimet: Suomen Sydänliitto, ravitsemuksen asiantuntijaryhmän jäsen; Valtion ravitsemusneuvottelukunta, jäsen; Keliakialiitto, asiantuntijaryhmän jäsen ja ravitsemuksen asiantuntijaryhmän jäsen; Valviran pysyvä asiantuntija. Ohjaushankkeet: Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus, työryhmän puheenjohtaja.

Timo Strandberg: Sivutoimet: HUS, sisätaudit ja kuntoutus, ylilääkäri; Oulun yliopisto, tutkimusjohtaja. Tutkimusrahoitus: Amgen, NovoNordisk, Sanofi. Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Orion, Servier, Zora, MSD. Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: NovoNordisk. Luottamustoimet: EUGMS, IAGG-ER (palkattomia).

Mikko Syvänne: Sivutoimet: Suomen Terveystalo, Myyrmäki, vastaanotto; Eiran Lääkäriasema vastaanotto; Coronaria, asiantuntija (verenpaineen vuorokausirekisteröintien lausunnot). Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Orion, Novo Nordisk, Pfizer, Medaffcon. Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: Novo Nordisk.

Hannu Vanhanen: Sivutoimet: Asiantuntijalääkäri Työeläkeyhtiö Elo.

Alpo Vuorio: Sivutoimet: Onnettomuustutkintakeskus, asiantuntija. Luottamustoimet: Suomen Liikennelääketieteen Yhdistys, puheenjohtaja Liikenneturva, hallituksen varajäsen. Muut sidonnaisuudet: Oma yritys Skyleron Oy; osakeomistus Terveystalo, Pihlajalinna

Kirjallisuusviite

Dyslipidemiat. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»21

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Mach F, Baigent C, Catapano AL ym. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J 2020;41:111-188 «PMID: 31504418»PubMed
 2. Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S ym. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts)Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J 2016;37:2315-2381 «PMID: 27222591»PubMed
 3. Stone NJ, Robinson JG, Lichtenstein AH ym. 2013 ACC/AHA guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2014;129:S1-45 «PMID: 24222016»PubMed
 4. US Preventive Services Task Force., Bibbins-Domingo K, Grossman DC ym. Statin Use for the Primary Prevention of Cardiovascular Disease in Adults: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA 2016;316:1997-2007 «PMID: 27838723»PubMed
 5. Cardiovascular disease: risk assessment and reduction, including lipid modifification. Clinical guideline. Published: 18 July 2014. nice.org.uk/guidance/cg181 «https://www.nice.org.uk/guidance/cg181»22.
 6. Anderson TJ, Grégoire J, Pearson GJ ym. 2016 Canadian Cardiovascular Society Guidelines for the Management of Dyslipidemia for the Prevention of Cardiovascular Disease in the Adult. Can J Cardiol 2016;32:1263-1282 «PMID: 27712954»PubMed
 7. National Vascular Disease Prevention Alliance. Guidelines for the management of absolute cardiovascular disease risk. 2012. https://www.heartfoundation.org.au/images/uploads/publications/Absolute-CVD-Risk-Full-Guidelines.pdf «https://www.heartfoundation.org.au/images/uploads/publications/Absolute-CVD-Risk-Full-Guidelines.pdf»23
 8. Vartiainen E, Laatikainen T, Salomaa V, Jousilahti P, Peltonen M, Puska P. Sydäninfarkti- ja aivohalvausriskin arviointi FINRISKI-tutkimuksessa. Suom Lääkäril 2007;62:4507-13
 9. Vartiainen E, Laatikainen T, Peltonen M, Salomaa V. Verisuonisairauksien riskiarvio riippuu menetelmästä: vertailussa FINRISKI, SCORE ja Framingham. Suom Lääkäril 2010;65;2079-82
 10. Vartiainen E, Laatikainen T, Peltonen M ym. Predicting Coronary Heart Disease and Stroke: The FINRISK Calculator. Glob Heart 2016;11:213-6 «PMID: 27242089»PubMed
 11. Brunner FJ, Waldeyer C, Ojeda F ym. Application of non-HDL cholesterol for population-based cardiovascular risk stratification: results from the Multinational Cardiovascular Risk Consortium. Lancet 2019;394:2173-2183 «PMID: 31810609»PubMed
 12. Berry JD, Dyer A, Cai X ym. Lifetime risks of cardiovascular disease. N Engl J Med 2012;366:321-9 «PMID: 22276822»PubMed
 13. Vartiainen E, Laatikainen T, Strandberg T, Salomaa V, Jousilahti P, Jula A. FINRISKI-tutkimus 2007 ja 2012: Riskiryhmien kolesterolilääkitys vaatii tehostamista. Suom Lääkäril 2013;68:2594-9
 14. Rantanen K, Strandberg T, Vanhanen H. Aivohalvausriski verenpainelääkityillä avohoitopotilailla. Suom Lääkäril 2005;60:2445-50
 15. Laatikainen T, Jula A, Kastarinen M ym. Verenpainetasot ja hoitotasapaino FINRISKI –tutkimusalueilla 1982-2012. Suom Lääkäril 2013;24:1803-9
 16. Ahola T, Johansson J, Jula A. Komplisoitumattoman hypertension lääkehoito ei vastaa hoitosuosituksia. Suom Lääkäril 2016;71:219-25
 17. Jones PH, Nair R, Thakker KM. Prevalence of dyslipidemia and lipid goal attainment in statin-treated subjects from 3 data sources: a retrospective analysis. J Am Heart Assoc 2012;1:e001800 «PMID: 23316314»PubMed
 18. Kauffman AB, Olson KL, Youngblood ML ym. Attainment of low-density lipoprotein cholesterol goals in coronary artery disease. J Clin Lipidol 2010;4:173-80 «PMID: 21122649»PubMed
 19. Reiner Ž, De Backer G, Fras Z ym. Lipid lowering drug therapy in patients with coronary heart disease from 24 European countries--Findings from the EUROASPIRE IV survey. Atherosclerosis 2016;246:243-50 «PMID: 26812002»PubMed
 20. Paulsen MS, Andersen M, Munck AP ym. Socio-economic status influences blood pressure control despite equal access to care. Fam Pract 2012;29:503-10 «PMID: 22234552»PubMed
 21. Ikeda N, Sapienza D, Guerrero R ym. Control of hypertension with medication: a comparative analysis of national surveys in 20 countries. Bull World Health Organ 2014;92:10-19C «PMID: 24391296»PubMed
 22. Kotseva K, Wood D, De Bacquer D ym. EUROASPIRE IV: A European Society of Cardiology survey on the lifestyle, risk factor and therapeutic management of coronary patients from 24 European countries. Eur J Prev Cardiol 2016;23:636-48 «PMID: 25687109»PubMed
 23. Marques-Vidal P, Jankowski P, De Bacquer D ym. Dietary measures among patients with coronary heart disease in Europe. ESC EORP Euroaspire V. Int J Cardiol 2020;302:5-14 «PMID: 31937454»PubMed
 24. Hlatky MA. Expanding the orbit of primary prevention--moving beyond JUPITER. N Engl J Med 2008;359:2280-2 «PMID: 18997195»PubMed
 25. Salomaa V, Saarela O, Havulinna AS, Kuulasmaa K. Uudet menetelmät valtimotautitapahtumien ennustajina terveillä henkilöillä. Suom Lääkäril 2011;66:827-32
 26. Laaksonen R, Öörni K, Jauhiainen M, Hilvo M, Kovanen PT, Sinisalo J. Keramidit ja sepelvaltimotauti. Duodecim 2018;134:456-64 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo14202»24
 27. Lehtimäki T. Ateroskleroosin ennustetekijät ja valtimotaudit. Duodecim 2020;136:879-89 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo15540»25
 28. Lin JS, Evans CV, Johnson E ym. Nontraditional Risk Factors in Cardiovascular Disease Risk Assessment: Updated Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA 2018;320:281-297 «PMID: 29998301»PubMed
 29. Palotie A, Kaunisto M, Kääriäinen H, Perola M, Pitkänen K, Ripatti S, Soini S, Widén E. Genomitiedon arkaluonteisuus on tiukassa elävä myytti. Suom Lääkäril 2018;73;916– 7
 30. Vallejo-Vaz AJ, Robertson M, Catapano AL ym. Low-Density Lipoprotein Cholesterol Lowering for the Primary Prevention of Cardiovascular Disease Among Men With Primary Elevations of Low-Density Lipoprotein Cholesterol Levels of 190 mg/dL or Above: Analyses From the WOSCOPS (West of Scotland Coronary Prevention Study) 5-Year Randomized Trial and 20-Year Observational Follow-Up. Circulation 2017;136:1878-1891 «PMID: 28877913»PubMed
 31. Kohonnut verenpaine. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 32. Ward S, Lloyd Jones M, Pandor A ym. A systematic review and economic evaluation of statins for the prevention of coronary events. Health Technol Assess 2007;11:1-160, iii-iv «PMID: 17408535»PubMed
 33. Nguyen L, Jurvanen H, Häkkinen U, Sund R, Syvänne M, Tierala I. Lääkkeet sydäninfarktin hoidossa. Statiinihoidon hyödyt ja haitat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 6/2016, 62 sivua. Helsinki 2016. ISBN 978-952-302-663-6 (painettu); ISBN 978-952-302-664-3 (verkkojulkaisu). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-664-3 «http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-664-3»26
 34. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia. Painopiste preventioon. Konsensuslausuma tarttumattomien sairauksien ehkäisystä 2017. http://www.duodecim.fi/wp-content/uploads/sites/9/2017/04/Konsensuslausuma-2017.pdf «http://www.duodecim.fi/wp-content/uploads/sites/9/2017/04/Konsensuslausuma-2017.pdf»27
 35. Ambrosetti M, Abreu A, Corrà U ym. Secondary prevention through comprehensive cardiovascular rehabilitation: From knowledge to implementation. 2020 update. A position paper from the Secondary Prevention and Rehabilitation Section of the European Association of Preventive Cardiology. Eur J Prev Cardiol 2020;:2047487320913379 «PMID: 32223332»PubMed
 36. Lehto HR, Lehto S, Havulinna AS ym. Sex differences in short- and long-term case-fatality of myocardial infarction. Eur J Epidemiol 2011;26:851-61 «PMID: 21717199»PubMed
 37. Koponen P, Borodulin K, Lundqvist A, Sääksjärvi K, Koskinen S (toim.). Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa. FinTerveys 2017-tutkimus. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-105-8 «http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-105-8»28
 38. Laatikainen T, Tapanainen H, Jousilahti P, Valsta L, Vartiainen E. Suomalaisten kolesterolitasot ja tyydyttyneen rasvan saanti ylittävät edelleen suositukset. Tutkimuksesta tiiviisti 49, 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138968/URN_ISBN_978-952-343-434-9.pdf?sequence «https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138968/URN_ISBN_978-952-343-434-9.pdf?sequence»29
 39. Valsta L, Kaartinen N, Tapanainen H, Männistö S, Sääksjärvi K (toim.). Ravitsemus Suomessa – FinRavinto 2017 -tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 12/2018. Helsinki 2018, https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137433/Raportti_12_2018_netti%20uusi%202.4.pdf?sequence «https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137433/Raportti_12_2018_netti%20uusi%202.4.pdf?sequence»30
 40. Ference BA, Ginsberg HN, Graham I ym. Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Eur Heart J 2017;38:2459-2472 «PMID: 28444290»PubMed
 41. Steinberg D. Thematic review series: the pathogenesis of atherosclerosis. An interpretive history of the cholesterol controversy: part I. J Lipid Res 2004;45:1583-93 «PMID: 15102877»PubMed
 42. Steinberg D. Thematic review series: the pathogenesis of atherosclerosis. An interpretive history of the cholesterol controversy: part II: the early evidence linking hypercholesterolemia to coronary disease in humans. J Lipid Res 2005;46:179-90 «PMID: 15547293»PubMed
 43. Steinberg D. Thematic review series: the pathogenesis of atherosclerosis: an interpretive history of the cholesterol controversy, part III: mechanistically defining the role of hyperlipidemia. J Lipid Res 2005;46:2037-51 «PMID: 15995167»PubMed
 44. Steinberg D. The pathogenesis of atherosclerosis. An interpretive history of the cholesterol controversy, part IV: the 1984 coronary primary prevention trial ends it--almost. J Lipid Res 2006;47:1-14 «PMID: 16227628»PubMed
 45. Steinberg D. Thematic review series: the pathogenesis of atherosclerosis. An interpretive history of the cholesterol controversy, part V: the discovery of the statins and the end of the controversy. J Lipid Res 2006;47:1339-51 «PMID: 16585781»PubMed
 46. Steinberg D. The LDL modification hypothesis of atherogenesis: an update. J Lipid Res 2009;50 Suppl:S376-81 «PMID: 19011257»PubMed
 47. Borén J, Chapman MJ, Krauss RM ym. Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease: pathophysiological, genetic, and therapeutic insights: a consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Eur Heart J 2020;41:2313-2330 «PMID: 32052833»PubMed
 48. Ference BA, Yoo W, Alesh I ym. Effect of long-term exposure to lower low-density lipoprotein cholesterol beginning early in life on the risk of coronary heart disease: a Mendelian randomization analysis. J Am Coll Cardiol 2012;60:2631-9 «PMID: 23083789»PubMed
 49. Catapano AL, Ference BA. IMPROVE-IT and genetics reaffirm the causal role of LDL in Cardiovascular Disease. Atherosclerosis 2015;241:498-501 «PMID: 26091974»PubMed
 50. Swerdlow DI, Hingorani AD, Humphries SE. Genetic risk factors and Mendelian randomization in cardiovascular disease. Curr Cardiol Rep 2015;17:33 «PMID: 25894797»PubMed
 51. Swerdlow DI, Humphries SE. Genetics of CHD in 2016: Common and rare genetic variants and risk of CHD. Nat Rev Cardiol 2017;14:73-74 «PMID: 28054577»PubMed
 52. Strandberg TE, Strandberg A, Rantanen K, Salomaa VV, Pitkälä K, Miettinen TA. Kolesteroli, kuolemanvaara ja elämänlaatu vanhuusiässä Helsingin johtajatutkimuksen 39 vuoden seuranta. Suom Lääkäril 2005;60:4963-7
 53. Prospective Studies Collaboration., Lewington S, Whitlock G ym. Blood cholesterol and vascular mortality by age, sex, and blood pressure: a meta-analysis of individual data from 61 prospective studies with 55,000 vascular deaths. Lancet 2007;370:1829-39 «PMID: 18061058»PubMed
 54. Postmus I, Deelen J, Sedaghat S ym. LDL cholesterol still a problem in old age? A Mendelian randomization study. Int J Epidemiol 2015;44:604-12 «PMID: 25855712»PubMed
 55. Schatz IJ, Masaki K, Yano K ym. Cholesterol and all-cause mortality in elderly people from the Honolulu Heart Program: a cohort study. Lancet 2001;358:351-5 «PMID: 11502313»PubMed
 56. Schupf N, Costa R, Luchsinger J ym. Relationship between plasma lipids and all-cause mortality in nondemented elderly. J Am Geriatr Soc 2005;53:219-26 «PMID: 15673344»PubMed
 57. Solomon A, Kåreholt I, Ngandu T ym. Serum cholesterol changes after midlife and late-life cognition: twenty-one-year follow-up study. Neurology 2007;68:751-6 «PMID: 17339582»PubMed
 58. Tilvis RS, Valvanne JN, Strandberg TE ym. Prognostic significance of serum cholesterol, lathosterol, and sitosterol in old age; a 17-year population study. Ann Med 2011;43:292-301 «PMID: 21254906»PubMed
 59. Voight BF, Peloso GM, Orho-Melander M ym. Plasma HDL cholesterol and risk of myocardial infarction: a mendelian randomisation study. Lancet 2012;380:572-80 «PMID: 22607825»PubMed
 60. Keene D, Price C, Shun-Shin MJ ym. Effect on cardiovascular risk of high density lipoprotein targeted drug treatments niacin, fibrates, and CETP inhibitors: meta-analysis of randomised controlled trials including 117,411 patients. BMJ 2014;349:g4379 «PMID: 25038074»PubMed
 61. Rohatgi A, Khera A, Berry JD ym. HDL cholesterol efflux capacity and incident cardiovascular events. N Engl J Med 2014;371:2383-93 «PMID: 25404125»PubMed
 62. Borén J, Matikainen N, Adiels M ym. Postprandial hypertriglyceridemia as a coronary risk factor. Clin Chim Acta 2014;431:131-42 «PMID: 24508990»PubMed
 63. Isomaa B, Almgren P, Tuomi T ym. Cardiovascular morbidity and mortality associated with the metabolic syndrome. Diabetes Care 2001;24:683-9 «PMID: 11315831»PubMed
 64. Lakka HM, Laaksonen DE, Lakka TA ym. The metabolic syndrome and total and cardiovascular disease mortality in middle-aged men. JAMA 2002;288:2709-16 «PMID: 12460094»PubMed
 65. Broekhuizen LN, Boekholdt SM, Arsenault BJ ym. Physical activity, metabolic syndrome, and coronary risk: the EPIC-Norfolk prospective population study. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2011;18:209-17 «PMID: 21450666»PubMed
 66. Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset).  Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lihavuustutkijat ry:n ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 4.3.2020. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 67. Ridker PM, Everett BM, Thuren T ym. Antiinflammatory Therapy with Canakinumab for Atherosclerotic Disease. N Engl J Med 2017;377:1119-1131 «PMID: 28845751»PubMed
 68. Ridker PM. From C-Reactive Protein to Interleukin-6 to Interleukin-1: Moving Upstream To Identify Novel Targets for Atheroprotection. Circ Res 2016;118:145-56 «PMID: 26837745»PubMed
 69. Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. Clin Chem 1972;18:499-502 «PMID: 4337382»PubMed
 70. Kovanen P, Pentikäinen M, Viikari J. Dyslipidemiat. Kirjassa: Endokrinologia. Toim. Välimäki M, Sane T, Dunkel L. 2. painos. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino & Kustannus Oy Duodecim 2009:779-880
 71. Nordestgaard BG, Langsted A, Mora S ym. Fasting is not routinely required for determination of a lipid profile: clinical and laboratory implications including flagging at desirable concentration cut-points-a joint consensus statement from the European Atherosclerosis Society and European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Eur Heart J 2016;37:1944-58 «PMID: 27122601»PubMed
 72. Semenkovich CF, Goldberg AC, Goldberg IC. Overview of hyperlipidemia and dyslipidemia.S. 1649-50. Kirjassa: Williams R, Melmed S. Williams Textbook of Endocrinology 12th ed. Philadelphia: Saunders; 2011. Saatavissa: eBook Collection (EBSCOhost)
 73. Robinson JG, Wang S, Smith BJ ym. Meta-analysis of the relationship between non-high-density lipoprotein cholesterol reduction and coronary heart disease risk. J Am Coll Cardiol 2009;53:316-22 «PMID: 19161879»PubMed
 74. Kovanen PT, Jauhiainen M. Coronary heart disease prediction: Apolipoprotein B shows its might again--but still in vain? Eur J Prev Cardiol 2015;22:1317-20 «PMID: 25873630»PubMed
 75. Ference BA, Kastelein JJP, Catapano AL. Lipids and Lipoproteins in 2020. JAMA 2020;324:595-596 «PMID: 32717042»PubMed
 76. Matikainen N, Taskinen M-R. Dyslipidemian hoito täsmentyy. Duodecim 2020;136:1631-34 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo15639»31
 77. Walldius G, Jungner I, Aastveit AH ym. The apoB/apoA-I ratio is better than the cholesterol ratios to estimate the balance between plasma proatherogenic and antiatherogenic lipoproteins and to predict coronary risk. Clin Chem Lab Med 2004;42:1355-63 «PMID: 15576296»PubMed
 78. Nordestgaard BG, Langsted A. Lipoprotein (a) as a cause of cardiovascular disease: insights from epidemiology, genetics, and biology. J Lipid Res 2016;57:1953-1975 «PMID: 27677946»PubMed
 79. Eckardstein AV. Lipoprotein(a). Eur Heart J 2017;38:1530-1532 «PMID: 30052891»PubMed
 80. Vuorio A, Jauhiainen M, Kovanen P. Lipoproteiini (a):n suurentunut pitoisuus on ateroskleroottisen valtimotaudin riskitekijä, jonka tehokas hoito mahdollistuu uusilla täsmälääkkeillä. Duodecim 2020;136:2107-15
 81. Tsimikas S, Karwatowska-Prokopczuk E, Gouni-Berthold I ym. Lipoprotein(a) Reduction in Persons with Cardiovascular Disease. N Engl J Med 2020;382:244-255 «PMID: 31893580»PubMed
 82. Chow CK, Pell AC, Walker A ym. Families of patients with premature coronary heart disease: an obvious but neglected target for primary prevention. BMJ 2007;335:481-5 «PMID: 17823190»PubMed
 83. Wiegman A, Gidding SS, Watts GF ym. Familial hypercholesterolaemia in children and adolescents: gaining decades of life by optimizing detection and treatment. Eur Heart J 2015;36:2425-37 «PMID: 26009596»PubMed
 84. Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents., National Heart, Lung, and Blood Institute. Expert panel on integrated guidelines for cardiovascular health and risk reduction in children and adolescents: summary report. Pediatrics 2011;128 Suppl 5:S213-56 «PMID: 22084329»PubMed
 85. Nordestgaard BG, Chapman MJ, Humphries SE ym. Familial hypercholesterolaemia is underdiagnosed and undertreated in the general population: guidance for clinicians to prevent coronary heart disease: consensus statement of the European Atherosclerosis Society. Eur Heart J 2013;34:3478-90a «PMID: 23956253»PubMed
 86. Varret M, Abifadel M, Rabès JP ym. Genetic heterogeneity of autosomal dominant hypercholesterolemia. Clin Genet 2008;73:1-13 «PMID: 18028451»PubMed
 87. Santos RD, Gidding SS, Hegele RA ym. Defining severe familial hypercholesterolaemia and the implications for clinical management: a consensus statement from the International Atherosclerosis Society Severe Familial Hypercholesterolemia Panel. Lancet Diabetes Endocrinol 2016;4:850-61 «PMID: 27246162»PubMed
 88. France M, Rees A, Datta D ym. HEART UK statement on the management of homozygous familial hypercholesterolaemia in the United Kingdom. Atherosclerosis 2016;255:128-139 «PMID: 27839699»PubMed
 89. Vuorio AF, Turtola H, Piilahti KM ym. Familial hypercholesterolemia in the Finnish north Karelia. A molecular, clinical, and genealogical study. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1997;17:3127-38 «PMID: 9409302»PubMed
 90. Lahtinen AM, Havulinna AS, Jula A ym. Prevalence and clinical correlates of familial hypercholesterolemia founder mutations in the general population. Atherosclerosis 2015;238:64-9 «PMID: 25437892»PubMed
 91. Benn M, Watts GF, Tybjaerg-Hansen A ym. Familial hypercholesterolemia in the danish general population: prevalence, coronary artery disease, and cholesterol-lowering medication. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:3956-64 «PMID: 22893714»PubMed
 92. de Ferranti SD, Rodday AM, Mendelson MM ym. Prevalence of Familial Hypercholesterolemia in the 1999 to 2012 United States National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES). Circulation 2016;133:1067-72 «PMID: 26976914»PubMed
 93. Benn M, Watts GF, Tybjærg-Hansen A ym. Mutations causative of familial hypercholesterolaemia: screening of 98 098 individuals from the Copenhagen General Population Study estimated a prevalence of 1 in 217. Eur Heart J 2016;37:1384-94 «PMID: 26908947»PubMed
 94. Talmud PJ, Shah S, Whittall R ym. Use of low-density lipoprotein cholesterol gene score to distinguish patients with polygenic and monogenic familial hypercholesterolaemia: a case-control study. Lancet 2013;381:1293-301 «PMID: 23433573»PubMed
 95. Hu FB, Manson JE. Omega-3 fatty acids and secondary prevention of cardiovascular disease-is it just a fish tale?: comment on “Efficacy of omega-3 fatty acid supplements (eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid) in the secondary prevention of cardiovascular disease”. Arch Intern Med 2012;172:694-6 «PMID: 22493410»PubMed
 96. Heliö T, Aalto-Setälä K. Geenitestit kardiologisessa diagnostiikassa. Duodecim 2010;126:1685-92 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus duo98953»32
 97. Tzavella E, Hatzimichael E, Kostara C ym. Sitosterolemia: A multifaceted metabolic disorder with important clinical consequences. J Clin Lipidol 2017;11:1095-1100 «PMID: 28545928»PubMed
 98. Ripatti P, Rämö JT, Söderlund S ym. The Contribution of GWAS Loci in Familial Dyslipidemias. PLoS Genet 2016;12:e1006078 «PMID: 27227539»PubMed
 99. Veerkamp MJ, de Graaf J, Bredie SJ ym. Diagnosis of familial combined hyperlipidemia based on lipid phenotype expression in 32 families: results of a 5-year follow-up study. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2002;22:274-82 «PMID: 11834528»PubMed
 100. Rämö JT, Ripatti P, Tabassum R ym. Coronary Artery Disease Risk and Lipidomic Profiles Are Similar in Hyperlipidemias With Family History and Population-Ascertained Hyperlipidemias. J Am Heart Assoc 2019;8:e012415 «PMID: 31256696»PubMed
 101. Tyypin 2 diabetes. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 102. Pedersen SB, Langsted A, Nordestgaard BG. Nonfasting Mild-to-Moderate Hypertriglyceridemia and Risk of Acute Pancreatitis. JAMA Intern Med 2016;176:1834-1842 «PMID: 27820614»PubMed
 103. Adiamah A, Psaltis E, Crook M ym. A systematic review of the epidemiology, pathophysiology and current management of hyperlipidaemic pancreatitis. Clin Nutr 2018;37:1810-1822 «PMID: 29056284»PubMed
 104. Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG ym. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001;344:1343-50 «PMID: 11333990»PubMed
 105. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE ym. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 2002;346:393-403 «PMID: 11832527»PubMed
 106. Fats and fatty acids in human nutrition. Report of an expert consultation. FAO Food Nutr Pap 2010;91:1-166 «PMID: 21812367»PubMed
 107. Aronis KN, Khan SM, Mantzoros CS. Effects of trans fatty acids on glucose homeostasis: a meta-analysis of randomized, placebo-controlled clinical trials. Am J Clin Nutr 2012;96:1093-9 «PMID: 23053553»PubMed
 108. Hartley L, May MD, Loveman E ym. Dietary fibre for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2016;:CD011472 «PMID: 26758499»PubMed
 109. Sarkkinen E, Korhonen M, Erkkilä A ym. Effect of apolipoprotein E polymorphism on serum lipid response to the separate modification of dietary fat and dietary cholesterol. Am J Clin Nutr 1998;68:1215-22 «PMID: 9846849»PubMed
 110. Eslick GD, Howe PR, Smith C ym. Benefits of fish oil supplementation in hyperlipidemia: a systematic review and meta-analysis. Int J Cardiol 2009;136:4-16 «PMID: 18774613»PubMed
 111. Hofmann SM, Tschöp MH. Dietary sugars: a fat difference. J Clin Invest 2009;119:1089-92 «PMID: 19422101»PubMed
 112. Kelishadi R, Mansourian M, Heidari-Beni M. Association of fructose consumption and components of metabolic syndrome in human studies: a systematic review and meta-analysis. Nutrition 2014;30:503-10 «PMID: 24698343»PubMed
 113. Van de Wiel A. The effect of alcohol on postprandial and fasting triglycerides. Int J Vasc Med 2012;2012:862504 «PMID: 21961068»PubMed
 114. Imamura H, Tanaka K, Hirae C ym. Relationship of cigarette smoking to blood pressure and serum lipids and lipoproteins in men. Clin Exp Pharmacol Physiol 1996;23:397-402 «PMID: 8713678»PubMed
 115. Maeda K, Noguchi Y, Fukui T. The effects of cessation from cigarette smoking on the lipid and lipoprotein profiles: a meta-analysis. Prev Med 2003;37:283-90 «PMID: 14507483»PubMed
 116. Schwab U, Lauritzen L, Tholstrup T ym. Effect of the amount and type of dietary fat on cardiometabolic risk factors and risk of developing type 2 diabetes, cardiovascular diseases, and cancer: a systematic review. Food Nutr Res 2014;58: «PMID: 25045347»PubMed
 117. de Lorgeril M, Salen P, Martin JL ym. Mediterranean diet, traditional risk factors, and the rate of cardiovascular complications after myocardial infarction: final report of the Lyon Diet Heart Study. Circulation 1999;99:779-85 «PMID: 9989963»PubMed
 118. Knoops KT, de Groot LC, Kromhout D ym. Mediterranean diet, lifestyle factors, and 10-year mortality in elderly European men and women: the HALE project. JAMA 2004;292:1433-9 «PMID: 15383513»PubMed
 119. Sofi F, Cesari F, Abbate R ym. Adherence to Mediterranean diet and health status: meta-analysis. BMJ 2008;337:a1344 «PMID: 18786971»PubMed
 120. Mente A, de Koning L, Shannon HS ym. A systematic review of the evidence supporting a causal link between dietary factors and coronary heart disease. Arch Intern Med 2009;169:659-69 «PMID: 19364995»PubMed
 121. Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J ym. Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet. N Engl J Med 2013;368:1279-90 «PMID: 23432189»PubMed
 122. Nordmann AJ, Suter-Zimmermann K, Bucher HC ym. Meta-analysis comparing Mediterranean to low-fat diets for modification of cardiovascular risk factors. Am J Med 2011;124:841-51.e2 «PMID: 21854893»PubMed
 123. Rees K, Hartley L, Flowers N ym. 'Mediterranean' dietary pattern for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD009825 «PMID: 23939686»PubMed
 124. Fung TT, Chiuve SE, McCullough ML ym. Adherence to a DASH-style diet and risk of coronary heart disease and stroke in women. Arch Intern Med 2008;168:713-20 «PMID: 18413553»PubMed
 125. Chen ST, Maruthur NM, Appel LJ. The effect of dietary patterns on estimated coronary heart disease risk: results from the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) trial. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2010;3:484-9 «PMID: 20807884»PubMed
 126. Lagström H, Stenholm S, Akbaraly T ym. Diet quality as a predictor of cardiometabolic disease-free life expectancy: the Whitehall II cohort study. Am J Clin Nutr 2020;111:787-794 «PMID: 31927573»PubMed
 127. Ahmad S, Moorthy MV, Demler OV ym. Assessment of Risk Factors and Biomarkers Associated With Risk of Cardiovascular Disease Among Women Consuming a Mediterranean Diet. JAMA Netw Open 2018;1:e185708 «PMID: 30646282»PubMed
 128. Uusitupa M, Hermansen K, Savolainen MJ ym. Effects of an isocaloric healthy Nordic diet on insulin sensitivity, lipid profile and inflammation markers in metabolic syndrome -- a randomized study (SYSDIET). J Intern Med 2013;274:52-66 «PMID: 23398528»PubMed
 129. Adamsson V, Reumark A, Fredriksson IB ym. Effects of a healthy Nordic diet on cardiovascular risk factors in hypercholesterolaemic subjects: a randomized controlled trial (NORDIET). J Intern Med 2011;269:150-9 «PMID: 20964740»PubMed
 130. Galbete C, Kröger J, Jannasch F ym. Nordic diet, Mediterranean diet, and the risk of chronic diseases: the EPIC-Potsdam study. BMC Med 2018;16:99 «PMID: 29945632»PubMed
 131. Hu EA, Steffen LM, Coresh J ym. Adherence to the Healthy Eating Index-2015 and Other Dietary Patterns May Reduce Risk of Cardiovascular Disease, Cardiovascular Mortality, and All-Cause Mortality. J Nutr 2020;150:312-321 «PMID: 31529069»PubMed
 132. Dayton S, Pearce ML. Prevention of coronary heart disease and other complications of arteriosclerosis by modified diet. Am J Med 1969;46:751-62 «PMID: 4892340»PubMed
 133. Miettinen M, Turpeinen O, Karvonen MJ ym. Effect of cholesterol-lowering diet on mortality from coronary heart-disease and other causes. A twelve-year clinical trial in men and women. Lancet 1972;2:835-8 «PMID: 4116551»PubMed
 134. Hjermann I, Velve Byre K, Holme I ym. Effect of diet and smoking intervention on the incidence of coronary heart disease. Report from the Oslo Study Group of a randomised trial in healthy men. Lancet 1981;2:1303-10 «PMID: 6118715»PubMed
 135. Howard BV, Van Horn L, Hsia J ym. Low-fat dietary pattern and risk of cardiovascular disease: the Women's Health Initiative Randomized Controlled Dietary Modification Trial. JAMA 2006;295:655-66 «PMID: 16467234»PubMed
 136. Mozaffarian D, Micha R, Wallace S. Effects on coronary heart disease of increasing polyunsaturated fat in place of saturated fat: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS Med 2010;7:e1000252 «PMID: 20351774»PubMed
 137. Hooper L, Martin N, Abdelhamid A ym. Reduction in saturated fat intake for cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD011737 «PMID: 26068959»PubMed
 138. Hooper L, Summerbell CD, Thompson R ym. Reduced or modified dietary fat for preventing cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2012;:CD002137 «PMID: 22592684»PubMed
 139. Li Y, Hruby A, Bernstein AM ym. Saturated Fats Compared With Unsaturated Fats and Sources of Carbohydrates in Relation to Risk of Coronary Heart Disease: A Prospective Cohort Study. J Am Coll Cardiol 2015;66:1538-1548 «PMID: 26429077»PubMed
 140. Chen M, Li Y, Sun Q ym. Dairy fat and risk of cardiovascular disease in 3 cohorts of US adults. Am J Clin Nutr 2016;104:1209-1217 «PMID: 27557656»PubMed
 141. Hu FB, Willett WC. Optimal diets for prevention of coronary heart disease. JAMA 2002;288:2569-78 «PMID: 12444864»PubMed
 142. Oh K, Hu FB, Manson JE ym. Dietary fat intake and risk of coronary heart disease in women: 20 years of follow-up of the nurses' health study. Am J Epidemiol 2005;161:672-9 «PMID: 15781956»PubMed
 143. Wang DD, Li Y, Chiuve SE ym. Association of Specific Dietary Fats With Total and Cause-Specific Mortality. JAMA Intern Med 2016;176:1134-45 «PMID: 27379574»PubMed
 144. Sacks FM, Lichtenstein AH, Wu JHY ym. Dietary Fats and Cardiovascular Disease: A Presidential Advisory From the American Heart Association. Circulation 2017;136:e1-e23 «PMID: 28620111»PubMed
 145. Zong G, Li Y, Wanders AJ ym. Intake of individual saturated fatty acids and risk of coronary heart disease in US men and women: two prospective longitudinal cohort studies. BMJ 2016;355:i5796 «PMID: 27881409»PubMed
 146. Joris PJ, Mensink RP. Role of cis-Monounsaturated Fatty Acids in the Prevention of Coronary Heart Disease. Curr Atheroscler Rep 2016;18:38 «PMID: 27221500»PubMed
 147. Schwingshackl L, Hoffmann G. Monounsaturated fatty acids and risk of cardiovascular disease: synopsis of the evidence available from systematic reviews and meta-analyses. Nutrients 2012;4:1989-2007 «PMID: 23363996»PubMed
 148. Schwingshackl L, Hoffmann G, Iqbal K ym. Food groups and intermediate disease markers: a systematic review and network meta-analysis of randomized trials. Am J Clin Nutr 2018;108:576-586 «PMID: 30535089»PubMed
 149. Reynolds AN. Associations of fats and carbohydrates with cardiovascular disease and mortality-PURE and simple? Lancet 2018;391:1676 «PMID: 29726333»PubMed
 150. Lu M, Wan Y, Yang B ym. Effects of low-fat compared with high-fat diet on cardiometabolic indicators in people with overweight and obesity without overt metabolic disturbance: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Nutr 2018;119:96-108 «PMID: 29212558»PubMed
 151. Schaefer EJ, Lichtenstein AH, Lamon-Fava S ym. Body weight and low-density lipoprotein cholesterol changes after consumption of a low-fat ad libitum diet. JAMA 1995;274:1450-5 «PMID: 7474191»PubMed
 152. Dehghan M, Mente A, Zhang X ym. Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study. Lancet 2017;390:2050-2062 «PMID: 28864332»PubMed
 153. Hu FB, Stampfer MJ, Manson JE ym. Dietary fat intake and the risk of coronary heart disease in women. N Engl J Med 1997;337:1491-9 «PMID: 9366580»PubMed
 154. Blekkenhorst LC, Prince RL, Hodgson JM ym. Dietary saturated fat intake and atherosclerotic vascular disease mortality in elderly women: a prospective cohort study. Am J Clin Nutr 2015;101:1263-8 «PMID: 25948671»PubMed
 155. Jula A, Marniemi J, Huupponen R ym. Effects of diet and simvastatin on serum lipids, insulin, and antioxidants in hypercholesterolemic men: a randomized controlled trial. JAMA 2002;287:598-605 «PMID: 11829698»PubMed
 156. Swain JF, McCarron PB, Hamilton EF ym. Characteristics of the diet patterns tested in the optimal macronutrient intake trial to prevent heart disease (OmniHeart): options for a heart-healthy diet. J Am Diet Assoc 2008;108:257-65 «PMID: 18237574»PubMed
 157. Mozaffarian D, Rimm EB. Fish intake, contaminants, and human health: evaluating the risks and the benefits. JAMA 2006;296:1885-99 «PMID: 17047219»PubMed
 158. He K, Song Y, Daviglus ML ym. Accumulated evidence on fish consumption and coronary heart disease mortality: a meta-analysis of cohort studies. Circulation 2004;109:2705-11 «PMID: 15184295»PubMed
 159. Rhee JJ, Kim E, Buring JE ym. Fish Consumption, Omega-3 Fatty Acids, and Risk of Cardiovascular Disease. Am J Prev Med 2017;52:10-19 «PMID: 27646568»PubMed
 160. Lichtenstein AH, Ausman LM, Carrasco W ym. Effects of canola, corn, and olive oils on fasting and postprandial plasma lipoproteins in humans as part of a National Cholesterol Education Program Step 2 diet. Arterioscler Thromb 1993;13:1533-42 «PMID: 8399091»PubMed
 161. Poudyal H, Panchal SK, Diwan V ym. Omega-3 fatty acids and metabolic syndrome: effects and emerging mechanisms of action. Prog Lipid Res 2011;50:372-87 «PMID: 21762726»PubMed
 162. Wang C, Harris WS, Chung M ym. n-3 Fatty acids from fish or fish-oil supplements, but not alpha-linolenic acid, benefit cardiovascular disease outcomes in primary- and secondary-prevention studies: a systematic review. Am J Clin Nutr 2006;84:5-17 «PMID: 16825676»PubMed
 163. Deckelbaum RJ, Leaf A, Mozaffarian D ym. Conclusions and recommendations from the symposium, Beyond Cholesterol: Prevention and Treatment of Coronary Heart Disease with n-3 Fatty Acids. Am J Clin Nutr 2008;87:2010S-2S «PMID: 18541603»PubMed
 164. Kromhout D, Giltay EJ, Geleijnse JM ym. n-3 fatty acids and cardiovascular events after myocardial infarction. N Engl J Med 2010;363:2015-26 «PMID: 20929341»PubMed
 165. Mozaffarian D, Wu JH. Omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: effects on risk factors, molecular pathways, and clinical events. J Am Coll Cardiol 2011;58:2047-67 «PMID: 22051327»PubMed
 166. Vedtofte MS, Jakobsen MU, Lauritzen L ym. The role of essential fatty acids in the control of coronary heart disease. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2012;15:592-6 «PMID: 23037902»PubMed
 167. Pan A, Chen M, Chowdhury R ym. a-Linolenic acid and risk of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr 2012;96:1262-73 «PMID: 23076616»PubMed
 168. Scientific Advisory Committee on Nutrition. Saturated fats and health. Published July 2019, Crown copyright 2019,
 169. Vessby B, Uusitupa M, Hermansen K ym. Substituting dietary saturated for monounsaturated fat impairs insulin sensitivity in healthy men and women: The KANWU Study. Diabetologia 2001;44:312-9 «PMID: 11317662»PubMed
 170. Mensink RP, Zock PL, Kester AD ym. Effects of dietary fatty acids and carbohydrates on the ratio of serum total to HDL cholesterol and on serum lipids and apolipoproteins: a meta-analysis of 60 controlled trials. Am J Clin Nutr 2003;77:1146-55 «PMID: 12716665»PubMed
 171. Mensink RP, Katan MB. Effect of dietary fatty acids on serum lipids and lipoproteins. A meta-analysis of 27 trials. Arterioscler Thromb 1992;12:911-9 «PMID: 1386252»PubMed
 172. Clarke R, Frost C, Collins R ym. Dietary lipids and blood cholesterol: quantitative meta-analysis of metabolic ward studies. BMJ 1997;314:112-7 «PMID: 9006469»PubMed
 173. Mensink RP. Effects of saturated fatty acids on serum lipids and lipoproteins: a systematic review and regression analysis. Geneva: World Health Organization; 2016
 174. Bowen KJ, Kris-Etherton PM, West SG ym. Diets Enriched with Conventional or High-Oleic Acid Canola Oils Lower Atherogenic Lipids and Lipoproteins Compared to a Diet with a Western Fatty Acid Profile in Adults with Central Adiposity. J Nutr 2019;149:471-478 «PMID: 30773586»PubMed
 175. Eckel RH, Jakicic JM, Ard JD ym. 2013 AHA/ACC guideline on lifestyle management to reduce cardiovascular risk: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2014;63:2960-84 «PMID: 24239922»PubMed
 176. Brouwer IA. Effects of trans-fatty acid intake on blood lipids and lipoproteins: a systematic review and meta-regression analysis. Geneva: World Health Organization; 2016
 177. Brouwer IA, Wanders AJ, Katan MB. Effect of animal and industrial trans fatty acids on HDL and LDL cholesterol levels in humans--a quantitative review. PLoS One 2010;5:e9434 «PMID: 20209147»PubMed
 178. Gebauer SK, Destaillats F, Dionisi F ym. Vaccenic acid and trans fatty acid isomers from partially hydrogenated oil both adversely affect LDL cholesterol: a double-blind, randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2015;102:1339-46 «PMID: 26561632»PubMed
 179. Threapleton DE, Greenwood DC, Evans CE ym. Dietary fibre intake and risk of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2013;347:f6879 «PMID: 24355537»PubMed
 180. Vincent MJ, Allen B, Palacios OM ym. Meta-regression analysis of the effects of dietary cholesterol intake on LDL and HDL cholesterol. Am J Clin Nutr 2019;109:7-16 «PMID: 30596814»PubMed
 181. Schwingshackl L, Dias S, Hoffmann G. Impact of long-term lifestyle programmes on weight loss and cardiovascular risk factors in overweight/obese participants: a systematic review and network meta-analysis. Syst Rev 2014;3:130 «PMID: 25358395»PubMed
 182. Baraona E, Lieber CS. Alcohol and lipids. Recent Dev Alcohol 1998;14:97-134 PubMed
 183. Brien SE, Ronksley PE, Turner BJ ym. Effect of alcohol consumption on biological markers associated with risk of coronary heart disease: systematic review and meta-analysis of interventional studies. BMJ 2011;342:d636 «PMID: 21343206»PubMed
 184. Suomen Sydänliitto ry. Sydän ja ruoka - suosituksia sydänterveyttä edistävään ravitsemukseen. Suomen Sydänliitto 2019. http://www.sydan.fi/ravitsemussuositus «http://www.sydan.fi/ravitsemussuositus»12
 185. Holmes MV, Dale CE, Zuccolo L ym. Association between alcohol and cardiovascular disease: Mendelian randomisation analysis based on individual participant data. BMJ 2014;349:g4164 «PMID: 25011450»PubMed
 186. Lu M, Wan Y, Yang B ym. Effects of low-fat compared with high-fat diet on cardiometabolic indicators in people with overweight and obesity without overt metabolic disturbance: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Nutr 2018;119:96-108 «PMID: 29212558»PubMed
 187. Erkkilä AT, Schwab US, de Mello VD ym. Effects of fatty and lean fish intake on blood pressure in subjects with coronary heart disease using multiple medications. Eur J Nutr 2008;47:319-28 «PMID: 18665413»PubMed
 188. Ouellet V, Marois J, Weisnagel SJ ym. Dietary cod protein improves insulin sensitivity in insulin-resistant men and women: a randomized controlled trial. Diabetes Care 2007;30:2816-21 «PMID: 17682120»PubMed
 189. Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 190. Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM ym. 2013 AHA/ACC/TOS guideline for the management of overweight and obesity in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. Circulation 2014;129:S102-38 «PMID: 24222017»PubMed
 191. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Helsinki 2010, https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/ravitsemushoito_netti_2.painos.pdf «https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/ravitsemushoito_netti_2.painos.pdf»33
 192. Jakulj L, Trip MD, Sudhop T ym. Inhibition of cholesterol absorption by the combination of dietary plant sterols and ezetimibe: effects on plasma lipid levels. J Lipid Res 2005;46:2692-8 «PMID: 16162943»PubMed
 193. Lin X, Racette SB, Lefevre M ym. Combined effects of ezetimibe and phytosterols on cholesterol metabolism: a randomized, controlled feeding study in humans. Circulation 2011;124:596-601 «PMID: 21768544»PubMed
 194. Hartweg J, Perera R, Montori V ym. Omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD003205 «PMID: 18254017»PubMed
 195. Rivellese AA, Maffettone A, Vessby B ym. Effects of dietary saturated, monounsaturated and n-3 fatty acids on fasting lipoproteins, LDL size and post-prandial lipid metabolism in healthy subjects. Atherosclerosis 2003;167:149-58 «PMID: 12618280»PubMed
 196. Zhu X, Sun X, Wang M ym. Quantitative assessment of the effects of beta-glucan consumption on serum lipid profile and glucose level in hypercholesterolemic subjects. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2015;25:714-23 «PMID: 26026211»PubMed
 197. Lu Z, Kou W, Du B ym. Effect of Xuezhikang, an extract from red yeast Chinese rice, on coronary events in a Chinese population with previous myocardial infarction. Am J Cardiol 2008;101:1689-93 «PMID: 18549841»PubMed
 198. Enkovaara AL. Punariisilläkö kolesterolia vastaan? Duodecim 2010;126:623-6 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo98701»34
 199. Sattelmair J, Pertman J, Ding EL ym. Dose response between physical activity and risk of coronary heart disease: a meta-analysis. Circulation 2011;124:789-95 «PMID: 21810663»PubMed
 200. Arem H, Moore SC, Patel A ym. Leisure time physical activity and mortality: a detailed pooled analysis of the dose-response relationship. JAMA Intern Med 2015;175:959-67 «PMID: 25844730»PubMed
 201. Liikunta. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 202. Lin X, Zhang X, Guo J ym. Effects of Exercise Training on Cardiorespiratory Fitness and Biomarkers of Cardiometabolic Health: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Am Heart Assoc 2015;4: «PMID: 26116691»PubMed
 203. Sarzynski MA, Burton J, Rankinen T ym. The effects of exercise on the lipoprotein subclass profile: A meta-analysis of 10 interventions. Atherosclerosis 2015;243:364-72 «PMID: 26520888»PubMed
 204. Piercy KL, Troiano RP, Ballard RM ym. The Physical Activity Guidelines for Americans. JAMA 2018;320:2020-2028 «PMID: 30418471»PubMed
 205. Mann S, Beedie C, Jimenez A. Differential effects of aerobic exercise, resistance training and combined exercise modalities on cholesterol and the lipid profile: review, synthesis and recommendations. Sports Med 2014;44:211-21 «PMID: 24174305»PubMed
 206. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 207. Critchley JA, Capewell S. Mortality risk reduction associated with smoking cessation in patients with coronary heart disease: a systematic review. JAMA 2003;290:86-97 «PMID: 12837716»PubMed
 208. Godtfredsen NS, Osler M, Vestbo J ym. Smoking reduction, smoking cessation, and incidence of fatal and non-fatal myocardial infarction in Denmark 1976-1998: a pooled cohort study. J Epidemiol Community Health 2003;57:412-6 «PMID: 12775785»PubMed
 209. Dagenais GR, Yi Q, Lonn E ym. Impact of cigarette smoking in high-risk patients participating in a clinical trial. A substudy from the Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) trial. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2005;12:75-81 «PMID: 15703510»PubMed
 210. Anthonisen NR, Skeans MA, Wise RA ym. The effects of a smoking cessation intervention on 14.5-year mortality: a randomized clinical trial. Ann Intern Med 2005;142:233-9 «PMID: 15710956»PubMed
 211. Shalev V, Chodick G, Silber H ym. Continuation of statin treatment and all-cause mortality: a population-based cohort study. Arch Intern Med 2009;169:260-8 «PMID: 19204217»PubMed
 212. Korhonen MJ, Robinson JG, Annis IE ym. Adherence Tradeoff to Multiple Preventive Therapies and All-Cause Mortality After Acute Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol 2017;70:1543-1554 «PMID: 28935030»PubMed
 213. Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration., Baigent C, Blackwell L ym. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet 2010;376:1670-81 «PMID: 21067804»PubMed
 214. Kassai B, Gueyffier F, Boissel JP ym. Absolute benefit, number needed to treat and gain in life expectancy: which efficacy indices for measuring the treatment benefit? J Clin Epidemiol 2003;56:977-82 «PMID: 14568629»PubMed
 215. Kovanen PT, Palomäki A. Kolesterolitutkimuksen voittokulku - 20 vuotta Nobelin palkinnosta. Suom Lääkäril 2005;60:5117-22
 216. Collins R, Reith C, Emberson J ym. Interpretation of the evidence for the efficacy and safety of statin therapy. Lancet 2016;388:2532-2561 «PMID: 27616593»PubMed
 217. Strandberg T. Yhä voimissaan – statiinihoito täyttää 30 vuotta. Suom Lääkäril 2017;72:1283-8
 218. Oesterle A, Laufs U, Liao JK. Pleiotropic Effects of Statins on the Cardiovascular System. Circ Res 2017;120:229-243 «PMID: 28057795»PubMed
 219. Chong PH, Seeger JD, Franklin C. Clinically relevant differences between the statins: implications for therapeutic selection. Am J Med 2001;111:390-400 «PMID: 11583643»PubMed
 220. Law MR, Wald NJ, Rudnicka AR. Quantifying effect of statins on low density lipoprotein cholesterol, ischaemic heart disease, and stroke: systematic review and meta-analysis. BMJ 2003;326:1423 «PMID: 12829554»PubMed
 221. Jones PH, Davidson MH, Stein EA ym. Comparison of the efficacy and safety of rosuvastatin versus atorvastatin, simvastatin, and pravastatin across doses (STELLAR* Trial). Am J Cardiol 2003;92:152-60 «PMID: 12860216»PubMed
 222. Yusuf S, Bosch J, Dagenais G ym. Cholesterol Lowering in Intermediate-Risk Persons without Cardiovascular Disease. N Engl J Med 2016;374:2021-31 «PMID: 27040132»PubMed
 223. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators., Mihaylova B, Emberson J ym. The effects of lowering LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials. Lancet 2012;380:581-90 «PMID: 22607822»PubMed
 224. Heart Protection Study Collaborative Group.. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2002;360:7-22 «PMID: 12114036»PubMed
 225. Sacks FM, Pfeffer MA, Moye LA ym. The effect of pravastatin on coronary events after myocardial infarction in patients with average cholesterol levels. Cholesterol and Recurrent Events Trial investigators. N Engl J Med 1996;335:1001-9 «PMID: 8801446»PubMed
 226. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) Lancet 1994;344:1383-9 «PMID: 7968073»PubMed
 227. Gami AS, Montori VM, Erwin PJ ym. Systematic review of lipid lowering for primary prevention of coronary heart disease in diabetes. BMJ 2003;326:528-9 «PMID: 12623912»PubMed
 228. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaboration., Fulcher J, O'Connell R ym. Efficacy and safety of LDL-lowering therapy among men and women: meta-analysis of individual data from 174,000 participants in 27 randomised trials. Lancet 2015;385:1397-405 «PMID: 25579834»PubMed
 229. Duceppe E, Parlow J, MacDonald P ym. Canadian Cardiovascular Society Guidelines on Perioperative Cardiac Risk Assessment and Management for Patients Who Undergo Noncardiac Surgery. Can J Cardiol 2017;33:17-32 «PMID: 27865641»PubMed
 230. Sanders RD, Nicholson A, Lewis SR ym. Perioperative statin therapy for improving outcomes during and after noncardiac vascular surgery. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD009971 «PMID: 23824754»PubMed
 231. Kuhn EW, Slottosch I, Wahlers T ym. Preoperative statin therapy for patients undergoing cardiac surgery. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD008493 «PMID: 26270008»PubMed
 232. Cannon CP, Steinberg BA, Murphy SA ym. Meta-analysis of cardiovascular outcomes trials comparing intensive versus moderate statin therapy. J Am Coll Cardiol 2006;48:438-45 «PMID: 16875966»PubMed
 233. Josan K, Majumdar SR, McAlister FA. The efficacy and safety of intensive statin therapy: a meta-analysis of randomized trials. CMAJ 2008;178:576-84 «PMID: 18299547»PubMed
 234. Amarenco P, Bogousslavsky J, Callahan A 3rd ym. High-dose atorvastatin after stroke or transient ischemic attack. N Engl J Med 2006;355:549-59 «PMID: 16899775»PubMed
 235. Aivoinfarkti ja TIA. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 236. Strandberg TE. Lipid-lowering drugs and heart failure: where do we go after the statin trials? Curr Opin Cardiol 2010;25:385-93 «PMID: 20549843»PubMed
 237. Preiss D, Campbell RT, Murray HM ym. The effect of statin therapy on heart failure events: a collaborative meta-analysis of unpublished data from major randomized trials. Eur Heart J 2015;36:1536-46 «PMID: 25802390»PubMed
 238. Kjekshus J, Apetrei E, Barrios V ym. Rosuvastatin in older patients with systolic heart failure. N Engl J Med 2007;357:2248-61 «PMID: 17984166»PubMed
 239. Tavazzi L, Maggioni AP, Marchioli R ym. Effect of rosuvastatin in patients with chronic heart failure (the GISSI-HF trial): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2008;372:1231-9 «PMID: 18757089»PubMed
 240. Gerhard-Herman MD, Gornik HL, Barrett C ym. 2016 AHA/ACC Guideline on the Management of Patients With Lower Extremity Peripheral Artery Disease: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2017;69:1465-1508 «PMID: 27851991»PubMed
 241. Long CA, Mulder H, Fowkes FGR ym. Incidence and Factors Associated With Major Amputation in Patients With Peripheral Artery Disease: Insights From the EUCLID Trial. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2020;13:e006399 «PMID: 32615798»PubMed
 242. Heart Protection Study Collaborative Group.. Randomized trial of the effects of cholesterol-lowering with simvastatin on peripheral vascular and other major vascular outcomes in 20,536 people with peripheral arterial disease and other high-risk conditions. J Vasc Surg 2007;45:645-654; discussion 653-4 «PMID: 17398372»PubMed
 243. Jenkins M, Goldsmith D. Statins and kidney disease: is the study of heart and renal protection at the cutting edge of evidence? Curr Opin Cardiol 2012;27:429-40 «PMID: 22678410»PubMed
 244. Palmer SC, Craig JC, Navaneethan SD ym. Benefits and harms of statin therapy for persons with chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 2012;157:263-75 «PMID: 22910937»PubMed
 245. Pedersen TR, Wilhelmsen L, Faergeman O ym. Follow-up study of patients randomized in the Scandinavian simvastatin survival study (4S) of cholesterol lowering. Am J Cardiol 2000;86:257-62 «PMID: 10922429»PubMed
 246. Strandberg TE, Pyörälä K, Cook TJ ym. Mortality and incidence of cancer during 10-year follow-up of the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet 2004;364:771-7 «PMID: 15337403»PubMed
 247. LIPID Study Group (Long-term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease). Long-term effectiveness and safety of pravastatin in 9014 patients with coronary heart disease and average cholesterol concentrations: the LIPID trial follow-up. Lancet 2002;359:1379-87 «PMID: 11978335»PubMed
 248. Heart Protection Study Collaborative Group. Effects on 11-year mortality and morbidity of lowering LDL cholesterol with simvastatin for about 5 years in 20,536 high-risk individuals: a randomised controlled trial. Lancet 2011;378:2013-2020 «PMID: 22115874»PubMed
 249. Ford I, Murray H, McCowan C ym. Long-Term Safety and Efficacy of Lowering Low-Density Lipoprotein Cholesterol With Statin Therapy: 20-Year Follow-Up of West of Scotland Coronary Prevention Study. Circulation 2016;133:1073-80 «PMID: 26864092»PubMed
 250. Atar D, Ong S, Lansberg PJ. Expanding the Evidence Base: Comparing Randomized Controlled Trials and Observational Studies of Statins. Am J Ther 2015;22:e141-50 «PMID: 22487773»PubMed
 251. Spence JD, Dresser GK. Overcoming Challenges With Statin Therapy. J Am Heart Assoc 2016;5: «PMID: 26819251»PubMed
 252. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaboration., Emberson JR, Kearney PM ym. Lack of effect of lowering LDL cholesterol on cancer: meta-analysis of individual data from 175,000 people in 27 randomised trials of statin therapy. PLoS One 2012;7:e29849 «PMID: 22276132»PubMed
 253. Finegold JA, Manisty CH, Goldacre B ym. What proportion of symptomatic side effects in patients taking statins are genuinely caused by the drug? Systematic review of randomized placebo-controlled trials to aid individual patient choice. Eur J Prev Cardiol 2014;21:464-74 «PMID: 24623264»PubMed
 254. Kazmin A, Garcia-Bournissen F, Koren G. Risks of statin use during pregnancy: a systematic review. J Obstet Gynaecol Can 2007;29:906-908 «PMID: 17977494»PubMed
 255. Kusters DM, Hassani Lahsinoui H, van de Post JA ym. Statin use during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Expert Rev Cardiovasc Ther 2012;10:363-78 «PMID: 22390808»PubMed
 256. Bateman BT, Hernandez-Diaz S, Fischer MA ym. Statins and congenital malformations: cohort study. BMJ 2015;350:h1035 «PMID: 25784688»PubMed
 257. Stroes ES, Thompson PD, Corsini A ym. Statin-associated muscle symptoms: impact on statin therapy-European Atherosclerosis Society Consensus Panel Statement on Assessment, Aetiology and Management. Eur Heart J 2015;36:1012-22 «PMID: 25694464»PubMed
 258. Zhang H, Plutzky J, Skentzos S ym. Discontinuation of statins in routine care settings: a cohort study. Ann Intern Med 2013;158:526-34 «PMID: 23546564»PubMed
 259. Mampuya WM, Frid D, Rocco M ym. Treatment strategies in patients with statin intolerance: the Cleveland Clinic experience. Am Heart J 2013;166:597-603 «PMID: 24016512»PubMed
 260. Joy TR, Monjed A, Zou GY ym. N-of-1 (single-patient) trials for statin-related myalgia. Ann Intern Med 2014;160:301-10 «PMID: 24737272»PubMed
 261. Nissen SE, Stroes E, Dent-Acosta RE ym. Efficacy and Tolerability of Evolocumab vs Ezetimibe in Patients With Muscle-Related Statin Intolerance: The GAUSS-3 Randomized Clinical Trial. JAMA 2016;315:1580-90 «PMID: 27039291»PubMed
 262. Shepherd J, Blauw GJ, Murphy MB ym. Pravastatin in elderly individuals at risk of vascular disease (PROSPER): a randomised controlled trial. Lancet 2002;360:1623-30 «PMID: 12457784»PubMed
 263. Ganga HV, Slim HB, Thompson PD. A systematic review of statin-induced muscle problems in clinical trials. Am Heart J 2014;168:6-15 «PMID: 24952854»PubMed
 264. Gupta A, Thompson D, Whitehouse A ym. Adverse events associated with unblinded, but not with blinded, statin therapy in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid-Lowering Arm (ASCOT-LLA): a randomised double-blind placebo-controlled trial and its non-randomised non-blind extension phase. Lancet 2017;389:2473-2481 «PMID: 28476288»PubMed
 265. Stroes ES, Thompson PD, Corsini A ym. Statin-associated muscle symptoms: impact on statin therapy-European Atherosclerosis Society Consensus Panel Statement on Assessment, Aetiology and Management. Eur Heart J 2015;36:1012-22 «PMID: 25694464»PubMed
 266. Sathasivam S, Lecky B. Statin induced myopathy. BMJ 2008;337:a2286 «PMID: 18988647»PubMed
 267. SEARCH Collaborative Group., Link E, Parish S ym. SLCO1B1 variants and statin-induced myopathy--a genomewide study. N Engl J Med 2008;359:789-99 «PMID: 18650507»PubMed
 268. Law M, Rudnicka AR. Statin safety: a systematic review. Am J Cardiol 2006;97:52C-60C «PMID: 16581329»PubMed
 269. Marcoff L, Thompson PD. The role of coenzyme Q10 in statin-associated myopathy: a systematic review. J Am Coll Cardiol 2007;49:2231-7 «PMID: 17560286»PubMed
 270. Michalska-Kasiczak M, Sahebkar A, Mikhailidis DP ym. Analysis of vitamin D levels in patients with and without statin-associated myalgia - a systematic review and meta-analysis of 7 studies with 2420 patients. Int J Cardiol 2015;178:111-6 «PMID: 25464233»PubMed
 271. Limaye V, Bundell C, Hollingsworth P ym. Clinical and genetic associations of autoantibodies to 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzyme a reductase in patients with immune-mediated myositis and necrotizing myopathy. Muscle Nerve 2015;52:196-203 «PMID: 25521389»PubMed
 272. Tikkanen MJ. Statiinihoito ja maksa-arvot. Suom Lääkäril 2012;67:1637
 273. Athyros VG, Tziomalos K, Gossios TD ym. Safety and efficacy of long-term statin treatment for cardiovascular events in patients with coronary heart disease and abnormal liver tests in the Greek Atorvastatin and Coronary Heart Disease Evaluation (GREACE) Study: a post-hoc analysis. Lancet 2010;376:1916-22 «PMID: 21109302»PubMed
 274. Bader T. Liver tests are irrelevant when prescribing statins. Lancet 2010;376:1882-3 «PMID: 21109303»PubMed
 275. Cohen DE, Anania FA, Chalasani N ym. An assessment of statin safety by hepatologists. Am J Cardiol 2006;97:77C-81C «PMID: 16581333»PubMed
 276. Chalasani N. Statins and hepatotoxicity: focus on patients with fatty liver. Hepatology 2005;41:690-5 «PMID: 15789367»PubMed
 277. Tikkanen MJ. Statiinit ja diabetes. Duodecim 2011;1879-80 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus duo99783»35
 278. Lotta LA, Sharp SJ, Burgess S ym. Association Between Low-Density Lipoprotein Cholesterol-Lowering Genetic Variants and Risk of Type 2 Diabetes: A Meta-analysis. JAMA 2016;316:1383-1391 «PMID: 27701660»PubMed
 279. Sattar N, Preiss D, Murray HM ym. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. Lancet 2010;375:735-42 «PMID: 20167359»PubMed
 280. Preiss D, Seshasai SR, Welsh P ym. Risk of incident diabetes with intensive-dose compared with moderate-dose statin therapy: a meta-analysis. JAMA 2011;305:2556-64 «PMID: 21693744»PubMed
 281. Waters DD, Ho JE, Boekholdt SM ym. Cardiovascular event reduction versus new-onset diabetes during atorvastatin therapy: effect of baseline risk factors for diabetes. J Am Coll Cardiol 2013;61:148-52 «PMID: 23219296»PubMed
 282. Waters DD, Ho JE, DeMicco DA ym. Predictors of new-onset diabetes in patients treated with atorvastatin: results from 3 large randomized clinical trials. J Am Coll Cardiol 2011;57:1535-45 «PMID: 21453832»PubMed
 283. Cederberg H, Stancáková A, Yaluri N ym. Increased risk of diabetes with statin treatment is associated with impaired insulin sensitivity and insulin secretion: a 6 year follow-up study of the METSIM cohort. Diabetologia 2015;58:1109-17 «PMID: 25754552»PubMed
 284. Haffner SM, Alexander CM, Cook TJ ym. Reduced coronary events in simvastatin-treated patients with coronary heart disease and diabetes or impaired fasting glucose levels: subgroup analyses in the Scandinavian Simvastatin Survival Study. Arch Intern Med 1999;159:2661-7 «PMID: 10597756»PubMed
 285. Erqou S, Lee CC, Adler AI. Statins and glycaemic control in individuals with diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diabetologia 2014;57:2444-52 «PMID: 25245638»PubMed
 286. Anyanwagu U, Mamza J, Donnelly R ym. Effects of background statin therapy on glycemic response and cardiovascular events following initiation of insulin therapy in type 2 diabetes: a large UK cohort study. Cardiovasc Diabetol 2017;16:107 «PMID: 28830436»PubMed
 287. Brass LM, Alberts MJ, Sparks L ym. An assessment of statin safety by neurologists. Am J Cardiol 2006;97:86C-88C «PMID: 16581335»PubMed
 288. Preiss D, Tikkanen MJ, Welsh P ym. Lipid-modifying therapies and risk of pancreatitis: a meta-analysis. JAMA 2012;308:804-11 «PMID: 22910758»PubMed
 289. Lee PJ, Modha K, Chua T ym. Association of Statins With Decreased Acute Pancreatitis Severity: A Propensity Score Analysis. J Clin Gastroenterol 2018;52:742-746 «PMID: 29095423»PubMed
 290. Poropat G, Archibugi L, Korpela T ym. Statin use is not associated with an increased risk of acute pancreatitis-A meta-analysis of observational studies. United European Gastroenterol J 2018;6:1206-1214 «PMID: 30288283»PubMed
 291. Strandberg TE, Kolehmainen L, Vuorio A. Evaluation and treatment of older patients with hypercholesterolemia: a clinical review. JAMA 2014;312:1136-44 «PMID: 25226479»PubMed
 292. Omar MA, Wilson JP, Cox TS. Rhabdomyolysis and HMG-CoA reductase inhibitors. Ann Pharmacother 2001;35:1096-107 «PMID: 11573861»PubMed
 293. Neuvonen PJ. Drug interactions with HMG-CoA reductase inhibitors (statins): the importance of CYP enzymes, transporters and pharmacogenetics. Curr Opin Investig Drugs 2010;11:323-32 «PMID: 20178046»PubMed
 294. Parker BA, Capizzi JA, Grimaldi AS ym. Effect of statins on skeletal muscle function. Circulation 2013;127:96-103 «PMID: 23183941»PubMed
 295. Neuvonen PJ, Niemi M, Backman JT. Drug interactions with lipid-lowering drugs: mechanisms and clinical relevance. Clin Pharmacol Ther 2006;80:565-81 «PMID: 17178259»PubMed
 296. Huupponen R, Laine K, Klaukka T. Potentiaaliset lääkeinteraktiot statiinihoidon aikana. Suom Lääkäril 2001;56:5274-7
 297. Duodecim lääketietokanta. http://www.terveysportti.fi/terveysportti/dlr_laake.koti «http://www.terveysportti.fi/terveysportti/dlr_laake.koti»36
 298. Helin-Salmivaara A, Lavikainen P, Korhonen MJ ym. Long-term persistence with statin therapy: a nationwide register study in Finland. Clin Ther 2008;30 Pt 2:2228-40 «PMID: 19281917»PubMed
 299. McGowan MP, Treating to New Target (TNT) Study Group.. There is no evidence for an increase in acute coronary syndromes after short-term abrupt discontinuation of statins in stable cardiac patients. Circulation 2004;110:2333-5 «PMID: 15477411»PubMed
 300. Spencer FA, Fonarow GC, Frederick PD ym. Early withdrawal of statin therapy in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction: national registry of myocardial infarction. Arch Intern Med 2004;164:2162-8 «PMID: 15505131»PubMed
 301. Colivicchi F, Bassi A, Santini M ym. Discontinuation of statin therapy and clinical outcome after ischemic stroke. Stroke 2007;38:2652-7 «PMID: 17761916»PubMed
 302. Kutner JS, Blatchford PJ, Taylor DH Jr ym. Safety and benefit of discontinuing statin therapy in the setting of advanced, life-limiting illness: a randomized clinical trial. JAMA Intern Med 2015;175:691-700 «PMID: 25798575»PubMed
 303. Tjia J, Kutner JS, Ritchie CS ym. Perceptions of Statin Discontinuation among Patients with Life-Limiting Illness. J Palliat Med 2017;20:1098-1103 «PMID: 28520522»PubMed
 304. Alexopoulos AS, Blair R, Peters AL. Management of Preexisting Diabetes in Pregnancy: A Review. JAMA 2019;321:1811-1819 «PMID: 31087027»PubMed
 305. Maierean SM, Mikhailidis DP, Toth PP ym. The potential role of statins in preeclampsia and dyslipidemia during gestation: a narrative review. Expert Opin Investig Drugs 2018;27:427-435 «PMID: 29672173»PubMed
 306. Agarwala A, Kajani Z, Miedema MD ym. The Role of Ezetimibe in the Treatment of Cardiovascular Disease. Curr Atheroscler Rep 2016;18:8 «PMID: 26792014»PubMed
 307. Pandor A, Ara RM, Tumur I ym. Ezetimibe monotherapy for cholesterol lowering in 2,722 people: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Intern Med 2009;265:568-80 «PMID: 19141093»PubMed
 308. Morrone D, Weintraub WS, Toth PP ym. Lipid-altering efficacy of ezetimibe plus statin and statin monotherapy and identification of factors associated with treatment response: a pooled analysis of over 21,000 subjects from 27 clinical trials. Atherosclerosis 2012;223:251-61 «PMID: 22410123»PubMed
 309. Savarese G, De Ferrari GM, Rosano GM ym. Safety and efficacy of ezetimibe: A meta-analysis. Int J Cardiol 2015;201:247-52 «PMID: 26301648»PubMed
 310. Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP ym. Ezetimibe Added to Statin Therapy after Acute Coronary Syndromes. N Engl J Med 2015;372:2387-97 «PMID: 26039521»PubMed
 311. Rossebø AB, Pedersen TR, Boman K ym. Intensive lipid lowering with simvastatin and ezetimibe in aortic stenosis. N Engl J Med 2008;359:1343-56 «PMID: 18765433»PubMed
 312. Baigent C, Landray MJ, Reith C ym. The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2011;377:2181-92 «PMID: 21663949»PubMed
 313. Kastelein JJ, Akdim F, Stroes ES ym. Simvastatin with or without ezetimibe in familial hypercholesterolemia. N Engl J Med 2008;358:1431-43 «PMID: 18376000»PubMed
 314. Tsujita K, Sugiyama S, Sumida H ym. Impact of Dual Lipid-Lowering Strategy With Ezetimibe and Atorvastatin on Coronary Plaque Regression in Patients With Percutaneous Coronary Intervention: The Multicenter Randomized Controlled PRECISE-IVUS Trial. J Am Coll Cardiol 2015;66:495-507 «PMID: 26227186»PubMed
 315. Jun M, Foote C, Lv J ym. Effects of fibrates on cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2010;375:1875-84 «PMID: 20462635»PubMed
 316. Jun M, Zhu B, Tonelli M ym. Effects of fibrates in kidney disease: a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2012;60:2061-71 «PMID: 23083786»PubMed
 317. ACCORD Study Group., Ginsberg HN, Elam MB ym. Effects of combination lipid therapy in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2010;362:1563-74 «PMID: 20228404»PubMed
 318. Bays H. Clinical overview of Omacor: a concentrated formulation of omega-3 polyunsaturated fatty acids. Am J Cardiol 2006;98:71i-76i «PMID: 16919519»PubMed
 319. Levy P. Review of studies on the effect of bile acid sequestrants in patients with type 2 diabetes mellitus. Metab Syndr Relat Disord 2010;8 Suppl 1:S9-13 «PMID: 20946010»PubMed
 320. Fonseca VA, Handelsman Y, Staels B. Colesevelam lowers glucose and lipid levels in type 2 diabetes: the clinical evidence. Diabetes Obes Metab 2010;12:384-92 «PMID: 20415686»PubMed
 321. Zhang DW, Lagace TA, Garuti R ym. Binding of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 to epidermal growth factor-like repeat A of low density lipoprotein receptor decreases receptor recycling and increases degradation. J Biol Chem 2007;282:18602-12 «PMID: 17452316»PubMed
 322. Ajufo E, Rader DJ. Recent advances in the pharmacological management of hypercholesterolaemia. Lancet Diabetes Endocrinol 2016;4:436-46 «PMID: 27012540»PubMed
 323. Dadu RT, Ballantyne CM. Lipid lowering with PCSK9 inhibitors. Nat Rev Cardiol 2014;11:563-75 «PMID: 24958078»PubMed
 324. Kastelein JJ, Ginsberg HN, Langslet G ym. ODYSSEY FH I and FH II: 78 week results with alirocumab treatment in 735 patients with heterozygous familial hypercholesterolaemia. Eur Heart J 2015;36:2996-3003 «PMID: 26330422»PubMed
 325. Raal FJ, Stein EA, Dufour R ym. PCSK9 inhibition with evolocumab (AMG 145) in heterozygous familial hypercholesterolaemia (RUTHERFORD-2): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2015;385:331-40 «PMID: 25282519»PubMed
 326. Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC ym. Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular Disease. N Engl J Med 2017;376:1713-1722 «PMID: 28304224»PubMed
 327. Schwartz GG, Steg PG, Szarek M ym. Alirocumab and Cardiovascular Outcomes after Acute Coronary Syndrome. N Engl J Med 2018;379:2097-2107 «PMID: 30403574»PubMed
 328. Nissen SE, Stroes E, Dent-Acosta RE ym. Efficacy and Tolerability of Evolocumab vs Ezetimibe in Patients With Muscle-Related Statin Intolerance: The GAUSS-3 Randomized Clinical Trial. JAMA 2016;315:1580-90 «PMID: 27039291»PubMed
 329. Moriarty PM, Thompson PD, Cannon CP ym. Efficacy and safety of alirocumab vs ezetimibe in statin-intolerant patients, with a statin rechallenge arm: The ODYSSEY ALTERNATIVE randomized trial. J Clin Lipidol 2015;9:758-769 «PMID: 26687696»PubMed
 330. Landmesser U, Chapman MJ, Farnier M ym. European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society Task Force consensus statement on proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibitors: practical guidance for use in patients at very high cardiovascular risk. Eur Heart J 2017;38:2245-2255 «PMID: 27789571»PubMed
 331. Ray KK, Bays HE, Catapano AL ym. Safety and Efficacy of Bempedoic Acid to Reduce LDL Cholesterol. N Engl J Med 2019;380:1022-1032 «PMID: 30865796»PubMed
 332. Markham A. Bempedoic Acid: First Approval. Drugs 2020;80:747-753 «PMID: 32314225»PubMed
 333. Ray KK, Wright RS, Kallend D ym. Two Phase 3 Trials of Inclisiran in Patients with Elevated LDL Cholesterol. N Engl J Med 2020;382:1507-1519 «PMID: 32187462»PubMed
 334. Nandakumar R, Matveyenko A, Thomas T ym. Effects of mipomersen, an apolipoprotein B100 antisense, on lipoprotein (a) metabolism in healthy subjects. J Lipid Res 2018;59:2397-2402 «PMID: 30293969»PubMed
 335. Yamashita S, Masuda D, Matsuzawa Y. Pemafibrate, a New Selective PPARa Modulator: Drug Concept and Its Clinical Applications for Dyslipidemia and Metabolic Diseases. Curr Atheroscler Rep 2020;22:5 «PMID: 31974794»PubMed
 336. Lozano P, Henrikson NB, Dunn J ym. Lipid Screening in Childhood and Adolescence for Detection of Familial Hypercholesterolemia: Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA 2016;316:645-55 «PMID: 27532919»PubMed
 337. Armenian SH, Armstrong GT, Aune G ym. Cardiovascular Disease in Survivors of Childhood Cancer: Insights Into Epidemiology, Pathophysiology, and Prevention. J Clin Oncol 2018;36:2135-2144 «PMID: 29874141»PubMed
 338. Kavey RE, Allada V, Daniels SR ym. Cardiovascular risk reduction in high-risk pediatric patients: a scientific statement from the American Heart Association Expert Panel on Population and Prevention Science; the Councils on Cardiovascular Disease in the Young, Epidemiology and Prevention, Nutrition, Physical Activity and Metabolism, High Blood Pressure Research, Cardiovascular Nursing, and the Kidney in Heart Disease; and the Interdisciplinary Working Group on Quality of Care and Outcomes Research: endorsed by the American Academy of Pediatrics. Circulation 2006;114:2710-38 «PMID: 17130340»PubMed
 339. Daniels SR, Gidding SS, de Ferranti SD ym. Pediatric aspects of familial hypercholesterolemias: recommendations from the National Lipid Association Expert Panel on Familial Hypercholesterolemia. J Clin Lipidol 2011;5:S30-7 «PMID: 21600527»PubMed
 340. DeMott K, Nherera L, Shaw EJ ym. National Institute for Health and Clinical Excellence. Clinical guidelines and evidence review for familial hypercholesterolaemia: the identification and managementof adults and children with familial hypercholesterolaemia. 2008 (Clinical guideline 71.) www.nice.org.uk/CG71 «https://www.nice.org.uk/guidance/CG71»37
 341. Pahkala K, Niinikoski H ja Raitakari O. Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy lapsuudesta alkaen. Duodecim 2014;130(8):778-84
 342. Braamskamp MJAM, Kastelein JJP, Kusters DM ym. Statin Initiation During Childhood in Patients With Familial Hypercholesterolemia: Consequences for Cardiovascular Risk. J Am Coll Cardiol 2016;67:455-456 «PMID: 26821635»PubMed
 343. Luirink IK, Wiegman A, Kusters DM ym. 20-Year Follow-up of Statins in Children with Familial Hypercholesterolemia. N Engl J Med 2019;381:1547-1556 «PMID: 31618540»PubMed
 344. Salo M, Viikari J, Nuutinen M ym. Lasten hyperkolesterolemian ja muiden hyperlipidemioiden diagnostiikka ja hoito - Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen suositus. Duodecim 1994;110:1719 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus duo40382»38
 345. Watts GF, Sullivan DR, Poplawski N ym. Familial hypercholesterolaemia: a model of care for Australasia. Atheroscler Suppl 2011;12:221-63 «PMID: 21917530»PubMed
 346. Wald DS, Bestwick JP, Morris JK ym. Child-Parent Familial Hypercholesterolemia Screening in Primary Care. N Engl J Med 2016;375:1628-1637 «PMID: 27783906»PubMed
 347. Identification and management of familial hypercholesterolaemia. NICE clinical guideline 71. National Institute for Health and Clinical Excellence, August 2008. www.nice.org.uk/CG071 «https://www.nice.org.uk/guidance/CG71»37
 348. Wiegman A. Lipid Screening, Action, and Follow-up in Children and Adolescents. Curr Cardiol Rep 2018;20:80 «PMID: 30090990»PubMed
 349. Niinikoski H, Lagström H, Jokinen E ym. Impact of repeated dietary counseling between infancy and 14 years of age on dietary intakes and serum lipids and lipoproteins: the STRIP study. Circulation 2007;116:1032-40 «PMID: 17698729»PubMed
 350. Obarzanek E, Kimm SY, Barton BA ym. Long-term safety and efficacy of a cholesterol-lowering diet in children with elevated low-density lipoprotein cholesterol: seven-year results of the Dietary Intervention Study in Children (DISC). Pediatrics 2001;107:256-64 «PMID: 11158455»PubMed
 351. Räsänen M, Niinikoski H, Keskinen S ym. Parental nutrition knowledge and nutrient intake in an atherosclerosis prevention project: the impact of child-targeted nutrition counselling. Appetite 2003;41:69-77 «PMID: 12880623»PubMed
 352. Gylling H, Plat J, Turley S ym. Plant sterols and plant stanols in the management of dyslipidaemia and prevention of cardiovascular disease. Atherosclerosis 2014;232:346-60 «PMID: 24468148»PubMed
 353. Gylling H, Siimes MA, Miettinen TA. Sitostanol ester margarine in dietary treatment of children with familial hypercholesterolemia. J Lipid Res 1995;36:1807-12 «PMID: 7595101»PubMed
 354. Becker M, Staab D, Von Bergman K. Long-term treatment of severe familial hypercholesterolemia in children: effect of sitosterol and bezafibrate. Pediatrics 1992;89:138-42 «PMID: 1727999»PubMed
 355. Ketomäki AM, Gylling H, Antikainen M ym. Red cell and plasma plant sterols are related during consumption of plant stanol and sterol ester spreads in children with hypercholesterolemia. J Pediatr 2003;142:524-31 «PMID: 12756385»PubMed
 356. Vuorio A, Kuoppala J, Kovanen PT ym. Statins for children with familial hypercholesterolemia. Cochrane Database Syst Rev 2017;7:CD006401 «PMID: 28685504»PubMed
 357. Strandberg TE, Kolehmainen L, Vuorio A. Evaluation and treatment of older patients with hypercholesterolemia: a clinical review. JAMA 2014;312:1136-44 «PMID: 25226479»PubMed
 358. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus. 2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-472-1 «http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-472-1»39
 359. Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration.Efficacy and safety of statin therapy in older people: a meta-analysis of individual participant data from 28 randomised controlled trials. Lancet 2019;393:407-415 «PMID: 30712900»PubMed
 360. Strandberg TE. Role of Statin Therapy in Primary Prevention of Cardiovascular Disease in Elderly Patients. Curr Atheroscler Rep 2019;21:28 «PMID: 31111235»PubMed
 361. Ouchi Y, Sasaki J, Arai H ym. Ezetimibe Lipid-Lowering Trial on Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Disease in 75 or Older (EWTOPIA 75): A Randomized, Controlled Trial. Circulation 2019;140:992-1003 «PMID: 31434507»PubMed
 362. Sever P, Gouni-Berthold I, Keech A, ym.
 363. Koivukangas M, Strandberg T, Leskinen R, Keinänen-Kiukaanniemi S, Antikainen R. Vanhuksen gerastenia - tunnista riskipotilas. Suom Lääkäril 2017;72;425-430 
 364. Räihä I, Kivelä S-L. Iäkkäiden lääkehoito. Fimea 2007. https://www.fimea.fi/documents/160140/753095/17702_julkaisut_Kapseli35.pdf «https://www.fimea.fi/documents/160140/753095/17702_julkaisut_Kapseli35.pdf»40
 365. Korpela M, Pettersson T, Strandberg T, Löfberg M, Kiuru-Enari S. Vanhusten lihasongelmat. Suom Lääkäril 2011; 34: 2409 - 2416
 366. Rao Kondapally Seshasai S, Kaptoge S, Thompson A ym. Diabetes mellitus, fasting glucose, and risk of cause-specific death. N Engl J Med 2011;364:829-841 «PMID: 21366474»PubMed
 367. Sattar N. Revisiting the links between glycaemia, diabetes and cardiovascular disease. Diabetologia 2013;56:686-95 «PMID: 23354123»PubMed
 368. Nathan DM, Cleary PA, Backlund JY ym. Intensive diabetes treatment and cardiovascular disease in patients with type 1 diabetes. N Engl J Med 2005;353:2643-53 «PMID: 16371630»PubMed
 369. National Clinical Guideline Centre (UK). 2015;: «PMID: 26334079»PubMed
 370. Emerging Risk Factors Collaboration., Sarwar N, Gao P ym. Diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration, and risk of vascular disease: a collaborative meta-analysis of 102 prospective studies. Lancet 2010;375:2215-22 «PMID: 20609967»PubMed
 371. Mottillo S, Filion KB, Genest J ym. The metabolic syndrome and cardiovascular risk a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2010;56:1113-32 «PMID: 20863953»PubMed
 372. Lim S, Taskinen MR, Borén J. Crosstalk between nonalcoholic fatty liver disease and cardiometabolic syndrome. Obes Rev 2019;20:599-611 «PMID: 30589487»PubMed
 373. Stefan N, Häring HU, Cusi K. Non-alcoholic fatty liver disease: causes, diagnosis, cardiometabolic consequences, and treatment strategies. Lancet Diabetes Endocrinol 2019;7:313-324 «PMID: 30174213»PubMed
 374. Nelson AJ, Rochelau SK, Nicholls SJ. Managing Dyslipidemia in Type 2 Diabetes. Endocrinol Metab Clin North Am 2018;47:153-173 «PMID: 29407049»PubMed
 375. Ahlqvist E, Storm P, Käräjämäki A ym. Novel subgroups of adult-onset diabetes and their association with outcomes: a data-driven cluster analysis of six variables. Lancet Diabetes Endocrinol 2018;6:361-369 «PMID: 29503172»PubMed
 376. Authors/Task Force Members., Rydén L, Grant PJ ym. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD: the Task Force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and developed in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur Heart J 2013;34:3035-87 «PMID: 23996285»PubMed
 377. Groop PH, Thomas M, Feodoroff M ym. Excess Mortality in Patients With Type 1 Diabetes Without Albuminuria-Separating the Contribution of Early and Late Risks. Diabetes Care 2018;41:748-754 «PMID: 29378776»PubMed.
 378. Rawshani A, Sattar N, Franzén S ym. Excess mortality and cardiovascular disease in young adults with type 1 diabetes in relation to age at onset: a nationwide, register-based cohort study. Lancet 2018;392:477-486 «PMID: 30129464»PubMed
 379. Collins R, Armitage J, Parish S ym. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol-lowering with simvastatin in 5963 people with diabetes: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2003;361:2005-16 «PMID: 12814710»PubMed
 380. Colhoun HM, Betteridge DJ, Durrington PN ym. Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): multicentre randomised placebo-controlled trial. Lancet 2004;364:685-96 «PMID: 15325833»PubMed
 381. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators., Kearney PM, Blackwell L ym. Efficacy of cholesterol-lowering therapy in 18,686 people with diabetes in 14 randomised trials of statins: a meta-analysis. Lancet 2008;371:117-25 «PMID: 18191683»PubMed
 382. Bhatt DL, Steg PG, Miller M ym. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. N Engl J Med 2019;380:11-22 «PMID: 30415628»PubMed
 383. Sabatine MS, Leiter LA, Wiviott SD ym. Cardiovascular safety and efficacy of the PCSK9 inhibitor evolocumab in patients with and without diabetes and the effect of evolocumab on glycaemia and risk of new-onset diabetes: a prespecified analysis of the FOURIER randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2017;5:941-950 «PMID: 28927706»PubMed
 384. Leiter LA, Zamorano JL, Bujas-Bobanovic M ym. Lipid-lowering efficacy and safety of alirocumab in patients with or without diabetes: A sub-analysis of ODYSSEY COMBO II. Diabetes Obes Metab 2017;19:989-996 «PMID: 28206704»PubMed
 385. Ray KK, Colhoun HM, Szarek M ym. Effects of alirocumab on cardiovascular and metabolic outcomes after acute coronary syndrome in patients with or without diabetes: a prespecified analysis of the ODYSSEY OUTCOMES randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2019;7:618-628 «PMID: 31272931»PubMed
 386. Shepherd J, Barter P, Carmena R ym. Effect of lowering LDL cholesterol substantially below currently recommended levels in patients with coronary heart disease and diabetes: the Treating to New Targets (TNT) study. Diabetes Care 2006;29:1220-6 «PMID: 16731999»PubMed
 387. Ellis JJ, Erickson SR, Stevenson JG ym. Suboptimal statin adherence and discontinuation in primary and secondary prevention populations. J Gen Intern Med 2004;19:638-45 «PMID: 15209602»PubMed
 388. Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication. N Engl J Med 2005;353:487-97 «PMID: 16079372»PubMed
 389. Lemstra M, Blackburn D, Crawley A ym. Proportion and risk indicators of nonadherence to statin therapy: a meta-analysis. Can J Cardiol 2012;28:574-80 «PMID: 22884278»PubMed
 390. Ho PM, Bryson CL, Rumsfeld JS. Medication adherence: its importance in cardiovascular outcomes. Circulation 2009;119:3028-35 «PMID: 19528344»PubMed
 391. Rasmussen JN, Chong A, Alter DA. Relationship between adherence to evidence-based pharmacotherapy and long-term mortality after acute myocardial infarction. JAMA 2007;297:177-86 «PMID: 17213401»PubMed
 392. Berra K, Miller NH, Jennings C. Nurse-based models for cardiovascular disease prevention: from research to clinical practice. J Cardiovasc Nurs 2011;26:S46-55 «PMID: 21659813»PubMed
 393. Campbell NC, Ritchie LD, Thain J ym. Secondary prevention in coronary heart disease: a randomised trial of nurse led clinics in primary care. Heart 1998;80:447-52 «PMID: 9930042»PubMed
 394. Voogdt-Pruis HR, Beusmans GH, Gorgels AP ym. Effectiveness of nurse-delivered cardiovascular risk management in primary care: a randomised trial. Br J Gen Pract 2010;60:40-6 «PMID: 20040167»PubMed
 395. Wood DA, Kotseva K, Connolly S ym. Nurse-coordinated multidisciplinary, family-based cardiovascular disease prevention programme (EUROACTION) for patients with coronary heart disease and asymptomatic individuals at high risk of cardiovascular disease: a paired, cluster-randomised controlled trial. Lancet 2008;371:1999-2012 «PMID: 18555911»PubMed
 396. Clark AM, Hartling L, Vandermeer B ym. Secondary prevention programmes for coronary heart disease: a meta-regression showing the merits of shorter, generalist, primary care-based interventions. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2007;14:538-46 «PMID: 17667645»PubMed

A

Elintapamuutosten (laihduttaminen ja liikunta) vaikutus plasman lipoproteiineihin ylipainoisilla ja lihavilla

Laihduttaminen elintapamuutoksin (ruokavalio ja liikunta) vähentää plasman triglyseridien ja lisää HDL-kolesterolin pitoisuutta ylipainoisilla ja lihavilla henkilöillä, jotka ovat ylipainoisia tai lihavia.

A

Fibraattihoito sepelvaltimosairaustapahtumien primaari- ja sekundaaripreventiossa

Fibraattihoito vähentää sepelvaltimosairaustapahtumia primaari- ja sekundaaripreventiossa.

A

Kestävyysliikuntaharjoittelu ja plasman lipidit

Kestävyysliikuntaharjoittelu suurentaa plasman HDL-kolesterolin pitoisuutta sekä pienentää triglyseridien pitoisuuksia terveillä, aiemmin vähän liikkuneilla henkilöillä, joilla ei ole todettu valtimotautia, mutta joilla on niiden vaaratekijöitä. Muutosten suuruus on pienehkö, keskimäärin noin 5 % lähtötilanteesta.

A

LDL-kolesterolin yleinen tavoitearvo diabeetikoilla alle 2,5 mmol/l (Käypä hoito -suosituksen Diabetes näytönastekatsaus)

Sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeetikoilla tulee pyrkiä pienempään LDL-kolesteroliarvoon kuin 2,5 mmol/l elintapojen ja tarvittaessa statiinin avulla.

A

Lihasvoimaharjoittelu ja plasman lipidit

Lihasvoimaharjoittelu vähentää hieman (noin 5 %) kokonaiskolesterolin, LDL-kolesterolin, ei-HDL-kolesterolin ja triglyseridien pitoisuutta, mutta HDL-kolesteroli ei muutu. Tutkittavilla ei ollut diagnosoitua valtimotautia.

A

Perifeerisen valtimotaudin hoito statiinilla

Statiinihoito on hyödyllinen kaikille ääreisvaltimotautia sairastaville kolesterolitasosta ja oireista riippumatta.

A

Ravinnon rasvan laadun vaikutus valtimosairaustapahtumiin

Pitkäkestoiset ruokavaliomuutokset, jotka tähtäävät tyydyttyneen rasvan vähentämiseen ja monityydyttymättömän rasvan lisäämiseen, vähentävät sairastuvuutta ja niiden aiheuttamaa kuolleisuutta ateroskleroottisiin sydän- ja verisuonitauteihin.

A

Statiinihoito iäkkäillä potilailla

Statiinihoito vähentää valtimosairaustapahtumia iästä riippumatta satunnaistetuissa preventiotutkimuksissa.

A

Statiinit valtimosairauksien primaari- tai sekundaariehkäisyssä

Satunnaistetuissa tutkimuksissa statiinihoito pienentää kokonaiskuolleisuutta ja merkittäviä valtimosairaustapahtumia riippumatta lähtövaiheen valtimosairausriskistä.

A

Statins for improving renal outcomes

Statins may have a small effect in slowing the rate of loss of kidney function, especially in patients with cardiovascular disease. However, statins reduce all-cause and cardiovascular mortality in patients with chronic kidney disease.

A

Suuriannoksinen statiinihoito sepelvaltimotautia sairastavilla ja sepelvaltimokohtauksen yhteydessä

Sepelvaltimosairauspotilailla ja erityisesti sepelvaltimokohtauksen yhteydessä suuresta statiiniannoksesta (atorvastatiini 80 mg/vrk) saadaan kliinistä lisähyötyä tavanomaiseen statiiniannokseen verrattuna.

B

Etsetimibin ja simvastatiinin yhdistelmä sepelvaltimotautikohtauksen jälkeen

Etsetimibin ja simvastatiinin yhdistelmä ilmeisesti vähentää sepel- ja aivovaltimotautitapahtumia enemmän kuin simvastatiinimonoterapia sepelvaltimotautikohtauksen sairastaneilla potilailla.

B

Kalaöljyjä (omega-3-rasvahappoja) sisältävien ravintolisien vaikutus sydän- ja verisuonitautien päätetapahtumiin

Tutkimustulokset kalaöljyjä (pitkäketjuisia omega-3-rasvahappoja) sisältävien ravintolisien vaikutuksista sydän- ja verisuonitautien päätetapahtumiin ovat ristiriitaisia. Niistä ei ilmeisesti ole hyötyä ateroskleroottisten sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä.

B

Kolestyramiinihoito ja sydäninfarkti

Kolestyramiini ilmeisesti estää sydäninfarkteja pitkäkestoisessa tutkimuksessa.

B

LDL-kolesterolin tavoitearvo ateroskleroottisten sairauksien sekundaaripreventiossa

Diabeetikoilla, joilla on sepelvaltimosairaus, aivovaltimosairaus tai perifeerinen valtimosairaus (mukaan lukien aortan ateroskleroottinen aneurysma), on ilmeisesti aiheellista pyrkiä pienempään LDL-kolesteroliarvoon kuin 1,4 mmol/l ja käyttää statiinia kolesteroliarvoista riippumatta, ellei statiinille ole vasta-aihetta. LDL-arvon tavoitteelle ei käytännössä ilmeisesti ole alarajaa.

B

Statiinilääkityksen teho ja turvallisuus FH-taudin hoidossa lapsilla

Statiinilääkitys FH-taudin hoidossa lapsilla ilmeisesti pienentää LDL-kolesterolipitoisuutta ilman haitallisia vaikutuksia lasten kasvuun ja kehitykseen.

B

Suuriannoksinen atorvastatiinihoito potilailla, joilla on ollut aiempi aivoverenkiertohäiriö (AVH)

Suuriannoksinen atorvastatiinihoito ilmeisesti vähentää uusia aivoinfarkteja potilailla, joilla jo on aivoverenkiertohäiriö muttei sepelvaltimosairautta.

B

Tyydyttyneen rasvan korvaaminen nopeasti imeytyvillä hiilihydraateilla ja sydäninfarktin riski

Tyydyttyneen rasvan korvaaminen nopeasti imeytyvillä hiilihydraateilla ei ilmeisesti pienennä sydäninfarktiriskiä.

C

Fibraattihoidon ja statiinien yhdistelmä diabeetikoiden dyslipidemian hoidossa

Fibraatin ja statiinin yhdistelmä saattaa olla vaihtoehto diabeettisen dyslipidemian hoidossa ja verisuonisairauksien ehkäisyssä, jos statiinihoidon aikana P-trigly on yli 2,3 mmol/l.

Dyslipidemian yleisyys (%) yli 30-vuotiailla suomalaisilla eri lipoproteiinipitoisuuksista käytettyjen raja-arvojen mukaan FinTerveys-tutkimuksessa vuonna 2017
NNT-luku (potilasmäärä, joka on hoidettava, jotta yksi hyötyisi) ja lumeryhmän kardiovaskulaaritapahtumien absoluuttinen vaara tärkeimmissä lumekontrolloiduissa dyslipidemian pitkäkestoisissa lääkehoitotutkimuksissa
Sepelvaltimotaudin vaara suhteessa plasman kolesterolipitoisuuteen
Statiinien terapeuttinen teho

Aiheeseen liittyviä suosituksia