Dyslipidemiat

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä
18.12.2017

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sanoma

Kohderyhmät

 • Suositus on tarkoitettu kaikille valtimotautien ehkäisyä ja dyslipidemioiden hoitoa toteuttaville.

Hoidon tavoitteet

 • Dyslipidemioiden hoidon päätavoitteina ovat ateroskleroosin ehkäisy ja kaikkien siitä johtuvien valtimotaudin esiintymismuotojen (sepelvaltimotauti, aivovaltimotauti, aortan ateroskleroosi ja ääreisvaltimotauti) hoito.
 • Haimatulehduksen estämiseksi vaikea-asteisen hypertriglyseridemian hoito on aiheellista.

Kokonaisriskin arviointi ja dyslipidemioiden hoidon kohdistaminen aikuisilla

Dyslipidemioiden hoidon tärkeimmät kohderyhmät

Primaari- ja sekundaaripreventio

 • Primaarinen ehkäisy kohdistetaan henkilöihin, joilla ei ole ollut ateroskleroottisen sairauden oireita tai löydöksiä. Elämäntapahoito on aina ensisijainen hoitokeino «Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia...»26. Lääkehoito kohdistetaan yleensä niihin, joilla valtimotaudin kokonaisvaara on suuri elämäntapamuutoksien toteuttamisen jälkeenkin.
 • Sekundaarisella ehkäisyllä pyritään estämään jo syntyneen sairauden pahenemista tai uusia sairauskohtauksia, mikä yleensä edellyttää elämäntapahoidon lisäksi myös lääkehoitoa.
 • Primaari- ja sekundaariprevention välinen raja on liukuva, koska oireettomilla voi olla yhtä suuri tai suurempikin valtimotautitapahtuman riski kuin jo sairastuneilla.
 • Sydäninfarktipotilaista kuolee ennen sairaalaan pääsyä 25–30 % «Lehto HR, Lehto S, Havulinna AS ym. Sex difference...»27, jolloin sekundaariprevention hyödyt jäävät saavuttamatta.

Epidemiologia

Plasman lipidipitoisuudet Suomessa

Kuva 1.

Dyslipidemian yleisyys (%) yli 30-vuotiailla suomalaisilla eri lipoproteiinipitoisuuksista käytettyjen raja-arvojen mukaan FinTerveys-tutkimuksessa vuonna 2017.

Lähde: Koponen P, Borodulin K, Lundqvist A, Sääksjärvi K, Koskinen S (toim.). Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa. FinTerveys 2017-tutkimus. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-105-8 «http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-105-8»23

Plasman lipidipitoisuuksien ja ruokavalion muutokset väestössä

Lapset ja nuoret

 • Suomalaisten lasten ja nuorten plasman kokonaiskolesterolipitoisuus on pienentynyt viimeisten 20–30 vuoden aikana keskimäärin 0,4 mmol/l (9 %).
 • Lasten ruokavaliossa tyydyttyneen rasvan saanti on vähentynyt, mutta se ylittää edelleen suosituksen (alle 10 % kokonaisenergiasta).
 • Ks. lisätietoa «Lasten ja nuorten lipidiarvojen ja ravitsemuksen kehitys»6.

Dyslipidemiat ateroskleroosin riskitekijöinä

Diagnostiikka

Kuva 2.

Kuvio on johdettu MRFIT-tutkimuksen perusteella (Hyperkolesterolemian ja muiden dyslipidemioiden diagnostiikka ja hoito aikuisilla. Duodecim 1988;104:1425-38). Plasman kolesterolipitoisuuteen liittyvä sepelvaltimotaudin vaara (kun vaaratekijät ovat "keskimääräiset") kaksinkertaistuu, kun pitoisuus suurenee 5,0 mmol/l:sta 6,5 mmol/l:iin, ja nelinkertaistuu, kun pitoisuus suurenee 8,0 mmol/l:iin. Plasman kolesterolipitoisuuden ihanteelliseksi väestötason tavoitearvoksi on siten asetettu < 5,0 mmol/l. On kuitenkin huomattava, että yksilön lääkehoitoa vaativa plasman kolesterolipitoisuus määräytyy kokonaisvaara-arvioinnin perusteella.

Taulukko 1. Tilapäiset tai sekundaarista dyslipidemiaa aiheuttavat tekijät, jotka voidaan mahdollisesti korjata tai poistaa. Jos taustasyyn hoito ei ole mahdollista tai se ei riittävästi pienennä valtimotaudin riskiä, on dyslipidemian hoitoa lisäksi syytä harkita. Taulukossa kuvataan kliinisesti tärkeimmät lipidimuutokset.
Dyslipidemiaa aiheuttava tekijä Lipidimuutosten tyyppi
Kilpirauhasen toimintahäiriö
 • Hypotyreoosi (myös subkliininen) suurentaa usein huomattavasti LDL-kolesterolipitoisuutta.
 • Hypertyreoosi pienentää LDL-kolesterolipitoisuutta.
Tuore sydäninfarkti ja akuutit infektiot
 • LDL- ja HDL-kolesterolipitoisuudet pienenevät ohimenevästi.
Raskaus
 • Suurentaa plasman kolesteroli- ja triglyseridipitoisuuksia joskus huomattavasti
Maksa- ja munuaissairaudet
 • Vaikuttavat kaikkiin lipoproteiinipitoisuuksiin
Syömishäiriöt
 • Anorexia nervosa suurentaa LDL-kolesterolipitoisuutta.
 • Runsas yksinkertaisten hiilihydraattien saanti voi suurentaa triglyseridipitoisuutta.
Alkoholismi
 • Lyhytkestoinen alkoholin suurkulutus saattaa suurentaa triglyseridipitoisuutta huomattavasti.
 • Krooniseen alkoholismiin liittyvät pienentynyt LDL-kolesteroli- ja triglyseridipitoisuus ja suurentunut HDL-kolesterolipitoisuus.
Lääkkeet
 • Anaboliset steroidit pienentävät voimakkaasti HDL-kolesterolipitoisuutta.
 • Psykoosilääkkeistä ketiapiini, klotsapiini, olantsapiini, paliperidoni ja risperidoni saattavat aiheuttaa dyslipidemiaa, tavallisimmin triglyseridipitoisuuden suurenemista.
 • HIV-lääkkeistä erityisesti proteaasin estäjät suurentavat triglyseridipitoisuutta.
 • Isotretinoiini voi aiheuttaa triglyseridipitoisuuden suurenemista ja HDL-kolesterolipitoisuuden pienenemistä.
 • Monet muut lääkkeet, mm. oraalinen estrogeeni, tamoksifeeni, antiandrogeenihoito, glukokortikoidit, siklosporiini ja useat syöpälääkkeet, voivat aiheuttaa dyslipidemiaa.
Harvinaiset sairaudet, joissa esiintyy dyslipidemiaa
 • Paraproteinemiat,
 • Systeeminen lupus erythematosus,
 • Cushingin tauti,
 • Lipodystrofiat

Perinnölliset dyslipidemiat

Kuva 3.

Jänneksantooma sormen ojentajajänteessä. Familiaalisen hyperkolesterolemian tyypillisiä kliinisiä löydöksiä ovat jänneksantoomat, joita esiintyy etenkin sormien ojentajajänteissä ja akillesjänteissä

Julkaistaan Orionin luvalla.

Kuva 4.

Jänneksantoomat akillesjänteissä. Familiaalisen hyperkolesterolemian tyypillisiä kliinisiä löydöksiä ovat jänneksantoomat, joita esiintyy etenkin sormien ojentajajänteissä ja akillesjänteissä

Julkaistaan Orionin luvalla.

Kuva 5.

Isot jänneksantoomat akillesjänteissä. Familiaalisen hyperkolesterolemian tyypillisiä kliinisiä löydöksiä ovat jänneksantoomat, joita esiintyy etenkin sormien ojentajajänteissä ja akillesjänteissä

Julkaistaan Orionin luvalla.

Familiaalinen hyperkolesterolemia (FH)

Muut perinnölliset dyslipidemiat

 • Familiaalinen kombinoitunut hyperlipidemia (FKH):
  • FKH on yleinen dyslipidemian muoto, jota esiintyy 1–2 %:lla väestöstä ja jopa 20 %:lla varhain sepelvaltimotaudin saaneista.
  • FKH:n patogeneesi selittyy perimän ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta, jolloin yksilölle on kasautunut useita dyslipidemian alttiusgeenejä, minkä lisäksi ympäristötekijät, kuten ikä ja ylipaino, muuntelevat valtimotaudin riskiä «Catapano AL, Graham I, De Backer G ym. 2016 ESC/EA...»1, «Ripatti P, Rämö JT, Söderlund S ym. The Contributi...»81.
  • Geneettinen diagnostiikka ei nykyään ole mahdollista.
  • Kliininen diagnoosi on haasteellinen: FKH-potilaalla ja hänen sukulaisillaan esiintyy varhaiseen valtimotautiin yhdistyneenä dyslipidemian erilaisia ilmenemismuotoja: hyperkolesterolemia, hypertriglyseridemia (tyypillisesti > 1,5 mmol/l), suurentunut apoB-pitoisuus (> 1,2 g/l) tai näiden yhdistelmiä «Veerkamp MJ, de Graaf J, Bredie SJ ym. Diagnosis o...»82, jotka saattavat vaihdella ajan kuluessa.
  • FKH:n esiintyminen suvussa on tärkeä anamnestinen tieto dyslipidemian hoidon kannalta, koska se suurentaa valtimotaudin riskin noin viisinkertaiseksi ja puoltaa aktiivista hoitoa.
  • Ks. lisätietoja «Familiaalinen kombinoitunut hyperlipidemia (FKH)»4.
 • Tyypin III hyperlipidemia eli familiaalinen dysbetalipoproteinemia (erittäin harvinainen):
  • Kolesteroli- ja triglyseridipitoisuudet ovat yleensä suurentuneet 5–10 mmol/l:iin.
  • Tyypillisiä löydöksiä ovat kämmenvakojen keltaisuus ja kyynärpäiden ja polvien ihoksantoomat, jotka ovat punertavia ja kyhmyisiä.
  • Yleensä potilaalla on APOE ε2/ε2 -genotyyppi.
  • Dyslipidemia kehittyy potilaille, joilla on APOE ε2/ε2 -genotyyppi ja dyslipidemiaa aiheuttava lisätekijä, kuten diabetes, ylipaino, hypotyreoosi tai jokin muu hypertriglyseridemiaa aiheuttava tekijä.
  • Ks. lisätietoaineisto «FH-taudin ja tyypin III dyslipidemian diagnostiikka ja hoito»3.
 • Ks. lisätietoa muista harvinaisista perinnöllisistä dyslipidemioista «Kovanen P, Pentikäinen M, Viikari J. Dyslipidemiat...»62.

Tavoiteltavat lipidiarvot aikuisilla

Taulukko 2. Hoidon tavoite eli LDL-kolesterolipitoisuus (mmol/l) riskin arvioinnin jälkeen erityisen suuren, suuren ja kohtalaisen tai pienen riskin henkilöillä.
Erityisen suuri riski Suuri riski Kohtalainen tai pieni riski
1tai vähintään 50 %:n pieneneminen
alle 1,81 alle 2,51 alle 3,0

Elämäntapahoito

Yleistä

Taulukko 3. Elämäntapamuutoksien vaikutus plasman lipoproteiinipitoisuuksiin ( «Catapano AL, Graham I, De Backer G ym. 2016 ESC/EA...»1, mukailtu).
Elämäntapamuutos Vaikutus seerumin lipidipitoisuuteen Näyttö
KOL, kokonaiskolesteroli; LDL, LDL-kolesteroli; HDL, HDL-kolesteroli; TG, triglyseridit
↑ Pitoisuus suurenee vähän. ↑↑ Pitoisuus suurenee paljon.
↓ Pitoisuus pienenee vähän. ↓↓ Pitoisuus pienenee paljon.
Tyydyttyneiden rasvojen saannin vähentäminen ja korvaaminen kerta- ja monityydyttymättömillä rasvahapoilla KOL↓↓, LDL↓↓, TG↓ «Fats and fatty acids in human nutrition. Report of...»115
Transrasvan saannin vähentäminen ja korvaaminen moni- ja kertatyydyttymättömillä rasvahapoilla KOL↓↓, LDL↓↓, HDL↑ «Aronis KN, Khan SM, Mantzoros CS. Effects of trans...»139
Kuidun saannin lisääminen KOL↓, LDL↓ «Ravintokuidut, joiden lähteenä ovat kasvikset, marjat, hedelmät ja täysjyväviljatuotteet, pienentävät seerumin kokonais- ja LDL-kolesterolipitoisuutta 3–5 %.»A
Kolesterolin vähentäminen ruokavaliosta KOL↓, LDL↓ «Sarkkinen E, Korhonen M, Erkkilä A ym. Effect of a...»333
Kalan käytön lisääminen TG↓ «Eslick GD, Howe PR, Smith C ym. Benefits of fish o...»162
Vähäkuituisten hiilihydraattien (sokerit mukaan luettuina) käytön vähentäminen TG↓↓ «Hofmann SM, Tschöp MH. Dietary sugars: a fat diffe...»334, «Kelishadi R, Mansourian M, Heidari-Beni M. Associa...»335
Laihduttaminen (ylipainoiset) KOL↓, LDL↓, HDL↑, TG↓↓ «Liikapainoisen dyslipidemiapotilaan laihduttaminen vähentää veren triglyseridien pitoisuuksia ja lisää veren HDL-kolesterolipitoisuutta.»A
Alkoholinkäytön vähentäminen TG↓↓ «Van de Wiel A. The effect of alcohol on postprandi...»153
Tupakoinnin lopettaminen HDL↑ «Imamura H, Tanaka K, Hirae C ym. Relationship of c...»179, «Maeda K, Noguchi Y, Fukui T. The effects of cessat...»180
Kestävyysliikunta KOL↓, LDL↓, HDL↑, TG↓↓ «Kestävyysliikuntaharjoittelu suurentaa plasman HDL-kolesterolin pitoisuutta sekä pienentää triglyseridien pitoisuuksia terveillä, aiemmin vähän liikkuneilla henkilöillä. Muutosten suuruus on pienehkö, keskimäärin noin 5 % lähtötilanteesta.»A
Lihasvoimaharjoittelu LDL↓, TG↓ «Lihasvoimaharjoittelu vähentää hieman (noin 5 %) kokonaiskolesterolin, LDL-kolesterolin, ei-HDL-kolesterolin ja triglyseridien pitoisuutta, mutta HDL-kolesteroli ei muutu.»A

Ravitsemushoito

Ravinnon vaikutus valtimotautitapahtumiin

Plasman suurentunut LDL-kolesterolipitoisuus

Plasman pienentynyt HDL-kolesterolipitoisuus

Plasman suurentunut triglyseridipitoisuus

 • Keskeiset ravitsemushoidon keinot plasman suurentuneen triglyseridipitoisuuden ehkäisemiseksi ja pienentämiseksi ovat
  • ylipainoisilla laihduttaminen
  • alkoholin liikakäytön vähentäminen
  • kalan, etenkin rasvaisen, käytön lisääminen
  • ruokavalion kuitupitoisuuden lisääminen
  • sokerin ja sokeripitoisten tuotteiden käytön vähentäminen.
  • pehmeän tyydyttymättömän rasvan osuuden lisääminen.
 • Kalan rasva:
 • Alkoholi:
 • Kuitu:
  • Vähän kuitua sisältävä ruokavalio altistaa suurentuneelle plasman triglyseridipitoisuudelle ja pienentyneelle HDL-kolesterolipitoisuudelle, etenkin jos ruokavalion hiilihydraattipitoisuus on hyvin suuri ja rasvan määrä tarpeettoman pieni (alle 20 % energiasta).
  • Ks. lisätietoaineisto «Kuidun saannin lisääminen ravinnosta»16.

Ylipaino ja lihavuus

Ravitsemusneuvonta

Terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja ravintolisät

 • Kasvistanolit ja -sterolit:
 • Kalaöljyt:
 • Beetaglukaani:
 • Punariisi:
  • Punariisi valmistetaan keitetystä riisistä fermentoimalla sitä Monascus-sukuun kuuluvien homesienten kanssa. Punariisiä on saatavilla sekä elintarvikkeeksi tarkoitettuna riisinä että kapselina.
  • Punariisivalmisteet saattavat pienentää plasman kolesterolipitoisuutta niiden sisältämien statiinin kaltaisten yhdisteiden vuoksi. Niistä on raportoitu myös samanlaisia haittavaikutuksia kuin statiineista.
  • Kiinassa tehdyssä satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa punariisivalmiste, jonka vuorokausiannos sisälsi noin 6 mg lovastatiinia, vähensi merkitsevästi sydäninfarkteja ja kokonaiskuolleisuutta «Lu Z, Kou W, Du B ym. Effect of Xuezhikang, an ext...»167.
  • Punariisivalmisteet ovat ravintolisiä, joita ei tuoteta lääkkeeltä vaadittavalla tavalla, joten niiden sisältämä statiinimäärä saattaa vaihdella. Punariisivalmisteissa on myös muita yhdisteitä, joiden hyöty- tai haittavaikutuksia ei tunneta, ja osassa saattaa olla epäpuhtautena haitallisia homemyrkkyjä. Näistä syistä niiden käyttöä ei suositella «Enkovaara AL. [With red rice against cholesterol?]...»168.

Fyysinen aktiivisuus (liikunta ja liikkuminen vapaa-aikana ja työmatkoilla)

Tupakointi

Aikuisten lääkehoito

Yleistä

Taulukko 4. Päälinjat lääkehoidon valinnassa, kun lääkehoito on arvioitu tarpeelliseksi.
Dyslipidemiatyyppi Lääkitys
1Huomattava hypertriglyseridemia (yli 10 mmol/l, jopa ad 100 mmol/l) tai pankreatiittioireet edellyttävät ensisijaisesti lähes rasvatonta ruokavaliota ja alkoholinkäytön lopettamista. Oireisilla potilailla tarvitaan aluksi sairaalaseurantaa.
2Tietyissä tapauksissa voidaan käyttää statiinia, jotta plasman LDL-kolesterolipitoisuus saadaan tavoitealueen ylärajan alapuolelle.
Hyperkolesterolemia (LDL-kolesterolipitoisuus suurentunut yli kokonaisriskin määrittämän tavoitearvon, triglyseridipitoisuus ei suurentunut) statiini (tarvittaessa lisätään etsetimibi tai resiini)
Kombinoitunut hyperlipidemia (LDL-kolesteroli- ja triglyseridipitoisuus suurentuneet)
 • triglyseridipitoisuus 1,7–4,5 mmol/l
statiini
 • triglyseridipitoisuus yli 4,5 mmol/l1
statiini + tarvittaessa fenofibraatti tai kalaöljyvalmiste 2–4 g/vrk
Hypertriglyseridemia (muut lipidipitoisuudet eivät suurentuneet)1 fibraatti2, kalaöljyvalmiste 2–4 g/vrk
Kuva 6.

NNT-luku (potilasmäärä, joka on hoidettava, jotta yksi hyötyisi) ja lumeryhmän kardiovaskulaaritapahtumien absoluuttinen vaara tärkeimmissä lumekontrolloiduissa dyslipidemian pitkäkestoisissa lääkehoitotutkimuksissa.

Statiinit

Yleistä

Taulukko 5. Statiinien toisiaan vastaavat annokset ja käyttöannokset (mukailtu artikkeleista «Chong PH, Seeger JD, Franklin C. Clinically releva...»190, «Law MR, Wald NJ, Rudnicka AR. Quantifying effect o...»336, «Jones PH, Davidson MH, Stein EA ym. Comparison of ...»337).
Statiini Vastaava annos (mg/vrk)¹ Valmistajan annossuositus (mg/vrk)
1Vastaavat annokset ovat suuntaa-antavia. Käytännössä annos on aina säädettävä yksilöllisen hoitovasteen mukaan.
2Suuriannoksisella statiinilla tarkoitetaan yleensä atorvastatiinia 40–80 mg/vrk:n annoksena tai rosuvastatiinia 20–40 mg/vrk:n annoksena.
380 mg:n simvastatiiniannosta suositellaan vain potilaille, jotka ovat jo käyttäneet sitä ilman haittoja.
Atorvastatiini 10 10–802
Fluvastatiini 80 20–80
Lovastatiini 40 20–80
Pravastatiini 40 20–40
Simvastatiini 20 10–803
Rosuvastatiini 5 10–402
Kuva 7.

Vertailu kuuden statiinin ja niiden eri annoksien vaikutuksista plasman LDL-kolesterolipitoisuuden pienenemiseen.

Piste-estimaatit kuvaavat tutkittavien lukumäärällä painotettuja keskiarvoja koontianalyysissä (meta-analyysi) ja pystyjanat kuvaavat eri tutkimuksien vaihteluvälejä. Vaaka-akselilla ovat eri statiinit ja niiden annokset (mg/vrk). Δ tarkoittaa LDL-kolesterolipitoisuuden muutosta (%). (Mukailtu Weng TC ym. J Clin Pharm Ther 2010;35:139-51)

Statiinien vaikutukset sairastavuuteen ja kuolleisuuteen

Haittavaikutukset

Taulukko 6. Statiinihoitoon liittyviä mahdollisia haittavaikutuksia.
Haittavaikutuksen kohde elintoiminnoissa Yleisyys Huomattavaa
? = ei tutkimustietoa
1 Ks. (Taulukko «Eräitä statiinien yhteisvaikutuksia (vaikutus plasman statiinipitoisuuteen, tehoon ja toksisuuteen) muiden lääkkeiden kanssa. Tiedot perustuvat lähteisiin ja ....»7).
2 Ks. lisätietoaineisto «Statiinit, fibraatit ja haimatulehduksen riski»30.
3 Ks. lisätietoaineisto «Statiinihoito ja aivotoiminnat»29.
Lihakset
Rabdomyolyysi 1–4/100 000 henkilövuotta Rabdomyolyysi on vakavin mutta hyvin harvinainen haittavaikutus. Se liittyy usein yhteisvaikutuksiin ja statiinipitoisuuden huomattavaan suurenemiseen. Myös mm. hyvin korkea ikä, pieni BMI, geneettiset tekijät, akuutti infektio, munuaisten vajaatoiminta, laaja kirurginen operaatio ja hypotyreoosi saattavat altistaa rabdomyolyysille «Stroes ES, Thompson PD, Corsini A ym. Statin-assoc...»225, «Law M, Rudnicka AR. Statin safety: a systematic re...»235, «Omar MA, Wilson JP, Cox TS. Rhabdomyolysis and HMG...»338. Ks. lisätietoja riskitekijöistä «Geneettinen alttius ja muut riskitekijät statiinien aiheuttamien lihashaittavaikutusten taustalla»27.
Myopatia (oireet ja kreatiinikinaasiaktiivisuuden lisääntyminen) 11/100 000 henkilövuotta Myopatia on usein geneettinen «SEARCH Collaborative Group., Link E, Parish S ym. ...»234. Riski suurenee suuria statiiniannoksia käytettäessä ja samanaikaisesti käytettyjen muiden lääkkeiden yhteisvaikutuksesta «Neuvonen PJ. Drug interactions with HMG-CoA reduct...»3391.
Lihaskipu tai -heikkous ? Lumekontrolloiduissa tutkimuksissa lihaskipuja on ollut yhtä paljon lume- kuin statiiniryhmissä. Yhdessä kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa statiinilla hoidetuilla on ollut kaksinkertainen esiintyvyys (9,4 vs 4,6 %) «Parker BA, Capizzi JA, Grimaldi AS ym. Effect of s...»340.
Lihaskouristukset (”suonenveto”) ? Yhteys statiinihoitoon osoittamatta.
Kreatiinikinaasin aktiivisuuden oireeton suureneminen ? 6 kuukauden atorvastatiinihoito suurensi CK-arvoa n. 20 U/l lumeeseen verrattuna «Parker BA, Capizzi JA, Grimaldi AS ym. Effect of s...»340. Kliininen merkitys on epävarma.
Glukoosiaineenvaihdunta
Tyypin 2 diabetes Statiinilla hoidetuilla on todettu meta-analyysissä 9 % enemmän diabetesta kuin lumeryhmillä «Sattar N, Preiss D, Murray HM ym. Statins and risk...»246, ja suuriannoksinen hoito aiheuttanut enemmän uutta diabetesta (12 %) kuin pieniannoksinen «Preiss D, Seshasai SR, Welsh P ym. Risk of inciden...»247.
Gastrointestinaaliset oireet
Transaminaasiaktiivisuuden suureneminen 0,6–2,5 % (myös lumeryhmillä) Kliininen merkitys on osoittamatta. Aktiivisuus voi normaalistua, vaikka hoitoa jatketaan. Muut syyt on suljettava pois
Maksatoksisuus (hepatiitti, vajaatoiminta) ? Ei ole osoitettu «Cohen DE, Anania FA, Chalasani N ym. An assessment...»242.
Haimatulehdus ? Meta-analyysissa haimatulehdukset vähentyneet «Preiss D, Tikkanen MJ, Welsh P ym. Lipid-modifying...»2552.
Neurologiset oireet Neurologiset oireet ovat hyvin harvinaisia. Perifeeristä neuropatiaa ei ole todettu kontrolloiduissa hoitotutkimuksissa «Brass LM, Alberts MJ, Sparks L ym. An assessment o...»254 mutta sitä on raportoitu tapausselostuksissa ja kohorttitutkimuksissa «Law M, Rudnicka AR. Statin safety: a systematic re...»235. Oireilla ei ole vaikutusta kognitioon3.
Kaihi ? Havainnoivissa tutkimuksissa on saatu vaihtelevia tuloksia. Useimmissa satunnaistetuissa tutkimuksissa ei ole ilmennyt vaikutusta.
Kuva 8.

Statiinien aiheuttaman myopatian diagnoosi ja hoito. Avaa kaavion tulostettava versio tästä linkistä «hoi50025b.pdf»

Yhteisvaikutukset

Taulukko 7. Eräitä statiinien yhteisvaikutuksia (vaikutus plasman statiinipitoisuuteen, tehoon ja toksisuuteen) muiden lääkkeiden kanssa. Tiedot perustuvat lähteisiin «Neuvonen PJ, Niemi M, Backman JT. Drug interaction...»257 ja «Duodecim lääketietokanta. http://www.terveysportti...»341.
Samanaikainen lääke tai aine ja sen vaikutus statiinin pitoisuuteen, tehoon tai toksisuuteen Lova-statiini Simva-statiini Atorva-statiini Fluva-statiini Prava-statiini Rosuva-statiini
1CYP3A = useita eri lääkeaineita (mm. eräitä statiineja) metaboloiva entsyymijärjestelmä maksassa ja suolen seinämässä. Eräät statiinit (mm. simvastatiini, rosuvastatiini ja fluvastatiini) saattavat lisätä varfariinin vaikutusta, minkä vuoksi varfariinia käyttäville suositellaan INR:n tavallista tiheämpää seurantaa (ja tarvittaessa annoksen muutosta) statiinilääkityksen aloittamisen, lopettamisen ja annosmuutosten yhteydessä.
 1. + = joillakin lääkkeillä suuri vaikutus (mm. itrakonatsoli ja ritonaviiri voivat yli kymmenenkertaistaa simvastatiinin pitoisuuden)
 2. (+) = yleensä vaikutus vähäinen
 3. 0 = statiinin tehovaikutus säilyy ennallaan tai muuttuu vain vähän
 4. - = statiinin teho voi heikentyä
 5. (-) = statiinin teho ei muutu tai heikkenee jonkin verran.
 6. > = useammin kuin
CYP3A-entsyymien1 estäjät kuten atsoliryhmän sienilääkkeet, erytromysiini, klaritromysiini ja greippimehu + + + 0 tai (+) 0 tai (+) 0
BCRP- tai OATP1B1-kuljettajaproteiinien estäjät, kuten siklosporiini ja monet HIV-proteaasin estäjät + + + (+) + +
Gemfibrotsiili (> muut fibraatit) + + + (+) + +
Entsyymi- ja kuljettajaproteiinien induktorit (rifampisiini, karbamatsepiini) - - - (-) (-) (-) tai (+)

Statiinihoidon seuranta

 • Hoidon seurannan tärkein tavoite on varmistaa tavoitteiden toteutuminen ja hoitomotivaation ylläpito «Helin-Salmivaara A, Lavikainen P, Korhonen MJ ym. ...»259. Lisäksi on pidettävä silmällä lääkehoidon mahdollisia haittavaikutuksia.
 • Lipidipitoisuudet, useimmiten LDL-kolesterolipitoisuuden suora mittaus, on syytä tarkistaa aluksi 1–2 kuukauden kuluttua lääkehoidon aloituksesta ja sen jälkeen tilanteen mukaan. Myöhemmin riittää yleensä noin 12 kuukauden seurantaväli. Lääkehoidossa keskeistä on säätää annos sellaiseksi, että tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin.
 • Plasman alaniiniaminotransferaasin (ALAT) aktiivisuus on suositeltavaa mitata ennen statiinihoidon aloitusta. Arvojen rutiininomainen seuranta ei ole tarpeen, sillä statiinit eivät ole maksatoksisia. Ks. kohta Haittavaikutukset «A11»12.
  • Jos lähtötilanteessa ALAT-aktiivisuus on ennen statiinihoitoa suurentunut mutta ei ylitä vähintään kolminkertaisesti viitealueen ylärajaa, seurantaväli on tapauskohtainen. Usein syynä ALAT-muutoksiin ovat MBO ja rasvamaksa, jolloin statiinihoito on erityisen aiheellinen «Athyros VG, Tziomalos K, Gossios TD ym. Safety and...»240, «Chalasani N. Statins and hepatotoxicity: focus on ...»243.
  • Jos maksaentsyymien aktiivisuus ylittää viitearvon ylärajan yli kolminkertaisesti (yleensä 6 kuukauden kuluessa hoidon aloituksesta), hoito on keskeytettävä ja suurentumisen syy (lääkereaktio tai muu maksasairaus) on selvitettävä.
   • Jos muu maksasairaus on suljettu pois ja arvot pysyvät enintään kolminkertaisesti viitearvon ylärajan yläpuolella, hoito voidaan tarvittaessa aloittaa uudelleen, kunhan entsyymejä seurataan. Tällöin voidaan pienentää annosta tai valita toinen statiini.
 • Lihaksiin kohdistuvat vakavat statiinin haittavaikutukset ovat harvinaisia, eikä plasman kreatiinikinaasin (CK) rutiininomaisia määrityksiä tarvita. Ks. kohta Haittavaikutukset «A11»12.

Statiinilääkityksen keskeyttäminen ja lopettaminen

Etsetimibi

Fibraatit

Resiinit

PCSK9:n estäjät

Lääkeyhdistelmät

 • Ellei tavoitteita saavuteta pelkällä statiinilääkityksellä, statiinihoitoon voidaan liittää etsetimibi, resiini, fenofibraatti tai PCSK9:n estäjä. Usein on syytä konsultoida erikoislääkäriä. Ks. kohta Erikoissairaanhoidon konsultaatio «A2»3.
 • Näyttöä valtimotautitapahtumien ehkäisystä yhdistelmähoidossa statiinimonoterapiaan verrattuna on ainoastaan etsetimibistä ja evolokumabista.

Erityisryhmät (lapset, iäkkäät, diabetes)

Lapset ja nuoret

Ruokavaliohoito

Lääkehoito

Iäkkäät

Diabetes ja muut glukoosiaineenvaihdunnan häiriöt

Hoidon porrastus

Perusterveydenhuolto

Erikoissairaanhoito (aikuiset)

 • Hoidon yleisperiaatteet ovat samat kuin perusterveydenhuollossa.
 • Kaikille dyslipidemiapotilaille annetaan elämäntapaohjeet (dyslipidemioiden hoitoon perehtynyt hoitaja tai ravitsemusterapeutti) ja niiden toteutumista seurataan. Ks. interaktiivinen kaavio «http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50025a/Etusivu.html»4.
 • Lipidilääkitys tulee aloittaa elämäntapahoidon ohella kaikille valtimotautipotilaille lipidiarvoista riippumatta jo sairaalassa. Lähtötilanteen selvittämiseksi on suositeltavaa ottaa verinäyte lipidimäärityksiä varten mahdollisimman pian sairaalaan tulon jälkeen, koska akuutti sairaus muuntaa lipidiaineenvaihduntaa.

Erikoissairaanhoidon konsultaatio

 • Sähköistä konsultaatiota tai puhelua ja tarvittaessa lähetettä erikoislääkärille on syytä harkita seuraavissa aikuispotilaiden tapauksissa:
  • vahvistamaton FH-epäily (varma tai todennäköinen FH), joka vaatisi diagnoosin varmistusta esimerkiksi laajemman geenitutkimuksen avulla
  • uudet FH-tapaukset (neuvonta, sukupolviseulonta)
  • suuren tai erityisen suuren riskin potilaat, joilla ei päästä hoitotavoitteisiin statiinin ja etsetimibin yhdistelmällä (esim. lääkkeiden sieto-ongelmien vuoksi)
  • vaikeat hypertriglyseridemiat (P-Trigly > 10 mmol/l)
  • raskautta suunnittelevat suuren riskin potilaat (FH, valtimotauti)
  • epäily fytosterolemiasta (suurentunut kolesteroli- ja kasvisterolipitoisuus; aiempi termi sitosterolemia)
  • spontaanisti erittäin pieni plasman HDL-kolesterolipitoisuus (alle 0,5 mmol/l), kun anabolisten steroidien käyttö on suljettu pois
  • poikkeavat kliiniset löydökset dyslipidemian yhteydessä, kuten

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä

Dyslipidemiat-suosituksen historiatiedot «Dyslipidemiat, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»34

Puheenjohtaja

Timo Strandberg, LKT, professori, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri; Helsingin yliopisto, HYKS Sisätaudit ja kuntoutus ja Oulun yliopiston elinikäisen terveyden tutkimuksen yksikkö

Kokoava kirjoittaja

Mikko Syvänne, LT, sisätautiopin dosentti, kardiologian, sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri, professori h.c.

Työryhmän jäsenet

Juhani Kahri, LKT, dosentti, sisätautien erikoislääkäri, ylilääkäri; HYKS Sisätaudit ja kuntoutus

Eeva Ketola, LT, eMBA, yleislääketieteen erikoislääkäri, projektijohtaja; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Katriina Kukkonen-Harjula, LKT, dosentti, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, ylilääkäri; Eksote, kuntoutus, Käypä hoito -toimittaja

Tiina Laatikainen, LT, professori; Lääketieteen laitos, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Niina Matikainen, LT, dosentti, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri; HYKS Vatsakeskus, endokrinologian poliklinikka

Päivi Ruokoniemi, LT, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri, ylilääkäri; Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Matti K. Salo, LT, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri, ylilääkäri; Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Ursula Schwab, FT, laillistettu ravitsemusterapeutti, professori; Lääketieteen laitos, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto ja Medisiininen keskus, kliinisen ravitsemuksen yksikkö, KYS

Hannu Vanhanen, LKT, dosentti, sisätautien erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri; Työeläkeyhtiö ELO

Alpo Vuorio, LT, dosentti, työterveyshuollon erikoislääkäri; Mehiläinen Airport ja Helsingin yliopisto

Asiantuntija

Terho Lehtimäki, professori, kliinisen kemian erikoislääkäri, ylilääkäri; Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta ja Fimlab Oy, kliinisen kemian toimiala

Sidonnaisuudet

Juhani Kahri: Asiantuntijapalkkio (Amgen, AstraZeneca, Sanofi, Suomen MSD), Luentopalkkio (Amgen, Sanofi), Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (Amgen, Sanofi).

Eeva Ketola: Luentopalkkio (FCG, Kuntia, Professio, Orion).

Katriina Kukkonen-Harjula: Luentopalkkio (MSD Finland).

Tiina Laatikainen: Asiantuntijapalkkio rekisteritutkimuksen suunnitteluun liittyen (Amgen); tutkimusapurahoja THL (Juho Vainion säätiö, Tekes), UEF (Sydäntutkimussäätiö), Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (STM/valtion tutkimusrahoitus); Suomen Lääkärilehden lääkäritoimituksen jäsen (kokous- ja toimituspalkkiot).

Niina Matikainen: Asiantuntijapalkkio (Novo Nordisk, Orion, Sanofi), Luentopalkkio (Amgen, Novo Nordisk, MSD), Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (Amgen, Novo Nordisk, Sanofi, Ipsen, Pfizer), Tutkimustyö: Novo Nordisk.

Päivi Ruokoniemi: Apuraha (Kelan projektiraha akateemisen tutkimustyön toteuttamista varten), Asiantuntijapalkkio (STM/Hintalautakunta), Luentopalkkio (Lääkäripäivät), Muu palkkio (Suomen lääkärilehti).

Matti K.Salo: Ei sidonnaisuuksia.

Ursula Schwab: Asiantuntijapalkkio (IPSSA), Valion Pohjois-Savon eettisen neuvottelukunnan jäsen.

Timo Strandberg: Apuraha (Kela, Akatemia, VTR), Asiantuntijapalkkio (Duodecim, Lääkärilehti, Käytännössä kaikki dyslipidemialääkkeisiin liittyvät yritykset, Orion, Servier), Luentopalkkio (Käytännössä useimmat dyslipidemialääkkeisiin liittyvät yritykset), Lisenssitulo tai tekijänpalkkio (Duodecim), Osakeomistus (Orion ja muita pörssiyrityksiä), Lisenssitulo tai tekijänpalkkio (WSOY), Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (EUGMS), Sydänliiton Sydänmerkkiryhmän jäsen. IMI rahoitus liikunta- ja ravitsemusprojektiin (SPRINTT). Erilaista yhteistyötä valtimosairauslääkkeitä valmistavien yritysten kanssa.

Mikko Syvänne: Asiantuntijapalkkio (Amgen, Boehringer Ingelheim, Lundbeck, Medaffcon, Orion, Pfizer, Recallmed, Suomen Diabetesliitto), Luentopalkkio (Amgen, Duodecim, Kansan raamattuseura, Laurea AMK, MSD, Mediuutiset, Novartis, Novo Nordisk, Tampereen lääkäripäivät), Osakeomistus (RemoteA Oy), Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (Novo Nordisk).

Hannu Vanhanen: Ei sidonnaisuuksia.

Alpo Vuorio: Asiantuntijapalkkio (Raisio group), Osakeomistus (Pihlajalinna, Silmäasema), Suomen Liikennelääketieteen Yhdistys, puheenjohtaja. Potilasvastaanotto Mehiläinen. Oma yritys Skyleron Oy.

Kirjallisuusviite

Dyslipidemiat. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»19

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Catapano AL, Graham I, De Backer G ym. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias. Eur Heart J 2016;37:2999-3058 «PMID: 27567407»PubMed
 2. Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S ym. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts) Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J 2016;37:2315-81 «PMID: 27222591»PubMed
 3. Stone NJ, Robinson JG, Lichtenstein AH ym. 2013 ACC/AHA guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2014;129:S1-45 «PMID: 24222016»PubMed
 4. US Preventive Services Task Force., Bibbins-Domingo K, Grossman DC ym. Statin Use for the Primary Prevention of Cardiovascular Disease in Adults: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA 2016;316:1997-2007 «PMID: 27838723»PubMed
 5. Cardiovascular disease: risk assessment and reduction, including lipid modifification. Clinical guideline. Published: 18 July 2014. nice.org.uk/guidance/cg181.
 6. Anderson TJ, Grégoire J, Pearson GJ ym. 2016 Canadian Cardiovascular Society Guidelines for the Management of Dyslipidemia for the Prevention of Cardiovascular Disease in the Adult. Can J Cardiol 2016;32:1263-1282 «PMID: 27712954»PubMed
 7. National Vascular Disease Prevention Alliance. Guidelines for the management of absolute cardiovascular disease risk. 2012. https://www.heartfoundation.org.au/images/uploads/publications/Absolute-CVD-Risk-Full-Guidelines.pdf «https://www.heartfoundation.org.au/images/uploads/publications/Absolute-CVD-Risk-Full-Guidelines.pdf»20.
 8. Vartiainen E, Laatikainen T, Salomaa V, Jousilahti P, Peltonen M, Puska P. Sydäninfarkti- ja aivohalvausriskin arviointi FINRISKI-tutkimuksessa. Suom Lääkäril 2007;62:4507-13
 9. Vartiainen E, Laatikainen T, Peltonen M, Salomaa V. Verisuonisairauksien riskiarvio riippuu menetelmästä: vertailussa FINRISKI, SCORE ja Framingham. Suom Lääkäril 2010;65;2079-82
 10. Vartiainen E, Laatikainen T, Peltonen M ym. Predicting Coronary Heart Disease and Stroke: The FINRISK Calculator. Glob Heart 2016;11:213-6 «PMID: 27242089»PubMed
 11. Vartiainen E, Laatikainen T, Strandberg T, Salomaa V, Jousilahti P, Jula A. FINRISKI-tutkimus 2007 ja 2012: Riskiryhmien kolesterolilääkitys vaatii tehostamista. Suom Lääkäril 2013;68:2594-9
 12. Rantanen K, Strandberg T, Vanhanen H. Aivohalvausriski verenpainelääkityillä avohoitopotilailla. Suom Lääkäril 2005;60:2445-50
 13. Laatikainen T, Jula A, Kastarinen M ym. Verenpainetasot ja hoitotasapaino FINRISKI –tutkimusalueilla 1982-2012. Suom Lääkäril 2013;24:1803-9
 14. Ahola T, Johansson J, Jula A. Komplisoitumattoman hypertension lääkehoito ei vastaa hoitosuosituksia. Suomen Lääkäril 2016;71:219-25
 15. Jones PH, Nair R, Thakker KM. Prevalence of dyslipidemia and lipid goal attainment in statin-treated subjects from 3 data sources: a retrospective analysis. J Am Heart Assoc 2012;1:e001800 «PMID: 23316314»PubMed
 16. Kauffman AB, Olson KL, Youngblood ML ym. Attainment of low-density lipoprotein cholesterol goals in coronary artery disease. J Clin Lipidol 2010;4:173-80 «PMID: 21122649»PubMed
 17. Reiner Ž, De Backer G, Fras Z ym. Lipid lowering drug therapy in patients with coronary heart disease from 24 European countries--Findings from the EUROASPIRE IV survey. Atherosclerosis 2016;246:243-50 «PMID: 26812002»PubMed
 18. Paulsen MS, Andersen M, Munck AP ym. Socio-economic status influences blood pressure control despite equal access to care. Fam Pract 2012;29:503-10 «PMID: 22234552»PubMed
 19. Ikeda N, Sapienza D, Guerrero R ym. Control of hypertension with medication: a comparative analysis of national surveys in 20 countries. Bull World Health Organ 2014;92:10-19C «PMID: 24391296»PubMed
 20. Hlatky MA. Expanding the orbit of primary prevention--moving beyond JUPITER. N Engl J Med 2008;359:2280-2 «PMID: 18997195»PubMed
 21. Salomaa V, Saarela O, Havulinna AS, Kuulasmaa K. Uudet menetelmät valtimotautitapahtumien ennustajina terveillä henkilöillä. Suom Lääkäril 2011;66:827-32
 22. Vallejo-Vaz AJ, Robertson M, Catapano AL ym. Low-Density Lipoprotein Cholesterol Lowering for the Primary Prevention of Cardiovascular Disease Among Men With Primary Elevations of Low-Density Lipoprotein Cholesterol Levels of 190 mg/dL or Above: Analyses From the WOSCOPS (West of Scotland Coronary Prevention Study) 5-Year Randomized Trial and 20-Year Observational Follow-Up. Circulation 2017;136:1878-91 «PMID: 28877913»PubMed
 23. Kohonnut verenpaine. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu 22.9.2016). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 24. Ward S, Lloyd Jones M, Pandor A ym. A systematic review and economic evaluation of statins for the prevention of coronary events. Health Technol Assess 2007;11:1-160, iii-iv «PMID: 17408535»PubMed
 25. Nguyen L, Jurvanen H, Häkkinen U, Sund R, Syvänne M, Tierala I. Lääkkeet sydäninfarktin hoidossa. Statiinihoidon hyödyt ja haitat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 6/2016, 62 sivua. Helsinki 2016. ISBN 978-952-302-663-6 (painettu); ISBN 978-952-302-664-3 (verkkojulkaisu). «http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-664-3»21
 26. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia. Painopiste preventioon. Konsensuslausuma tarttumattomien sairauksien ehkäisystä 2017. http://www.duodecim.fi/wp-content/uploads/sites/9/2017/04/Konsensuslausuma-2017.pdf «http://www.duodecim.fi/wp-content/uploads/sites/9/2017/04/Konsensuslausuma-2017.pdf»22
 27. Lehto HR, Lehto S, Havulinna AS ym. Sex differences in short- and long-term case-fatality of myocardial infarction. Eur J Epidemiol 2011;26:851-61 «PMID: 21717199»PubMed
 28. Koponen P, Borodulin K, Lundqvist A, Sääksjärvi K, Koskinen S (toim.). Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa. FinTerveys 2017-tutkimus. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-105-8 «http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-105-8»23
 29. Vartiainen E, Helldán A, Virtanen S. Kolesterolitaso ja tyydyttyneen rasvan saanti ovat nousseet. Tutkimuksesta tiiviisti 1, marraskuu 2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki «http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-105-8»23
 30. Pietinen P, Paturi M, Reinivuo H, ym. Finravinto-2007-tutkimus: Ravintotottumukset ovat kehittyneet enimmäkseen myönteiseen suuntaan. Suom Lääkäril 2008;33:2595-9
 31. Ference BA, Ginsberg HN, Graham I ym. Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Eur Heart J 2017;38:2459-2472 «PMID: 28444290»PubMed
 32. Steinberg D. Thematic review series: the pathogenesis of atherosclerosis. An interpretive history of the cholesterol controversy: part I. J Lipid Res 2004;45:1583-93 «PMID: 15102877»PubMed
 33. Steinberg D. Thematic review series: the pathogenesis of atherosclerosis. An interpretive history of the cholesterol controversy: part II: the early evidence linking hypercholesterolemia to coronary disease in humans. J Lipid Res 2005;46:179-90 «PMID: 15547293»PubMed
 34. Steinberg D. Thematic review series: the pathogenesis of atherosclerosis: an interpretive history of the cholesterol controversy, part III: mechanistically defining the role of hyperlipidemia. J Lipid Res 2005;46:2037-51 «PMID: 15995167»PubMed
 35. Steinberg D. The pathogenesis of atherosclerosis. An interpretive history of the cholesterol controversy, part IV: the 1984 coronary primary prevention trial ends it--almost. J Lipid Res 2006;47:1-14 «PMID: 16227628»PubMed
 36. Steinberg D. Thematic review series: the pathogenesis of atherosclerosis. An interpretive history of the cholesterol controversy, part V: the discovery of the statins and the end of the controversy. J Lipid Res 2006;47:1339-51 «PMID: 16585781»PubMed
 37. Steinberg D. The LDL modification hypothesis of atherogenesis: an update. J Lipid Res 2009;50 Suppl:S376-81 «PMID: 19011257»PubMed
 38. Ference BA, Yoo W, Alesh I ym. Effect of long-term exposure to lower low-density lipoprotein cholesterol beginning early in life on the risk of coronary heart disease: a Mendelian randomization analysis. J Am Coll Cardiol 2012;60:2631-9 «PMID: 23083789»PubMed
 39. Catapano AL, Ference BA. IMPROVE-IT and genetics reaffirm the causal role of LDL in Cardiovascular Disease. Atherosclerosis 2015;241:498-501 «PMID: 26091974»PubMed
 40. Swerdlow DI, Hingorani AD, Humphries SE. Genetic risk factors and Mendelian randomization in cardiovascular disease. Curr Cardiol Rep 2015;17:33 «PMID: 25894797»PubMed
 41. Swerdlow DI, Humphries SE. Genetics of CHD in 2016: Common and rare genetic variants and risk of CHD. Nat Rev Cardiol 2017;14:73-74 «PMID: 28054577»PubMed
 42. Strandberg TE, Strandberg A, Rantanen K, Salomaa VV, Pitkälä K, Miettinen TA. Kolesteroli, kuolemanvaara ja elämänlaatu vanhuusiässä Helsingin johtajatutkimuksen 39 vuoden seuranta. Suom Lääkäril 2005;60:4963-7
 43. Prospective Studies Collaboration., Lewington S, Whitlock G ym. Blood cholesterol and vascular mortality by age, sex, and blood pressure: a meta-analysis of individual data from 61 prospective studies with 55,000 vascular deaths. Lancet 2007;370:1829-39 «PMID: 18061058»PubMed
 44. Postmus I, Deelen J, Sedaghat S ym. LDL cholesterol still a problem in old age? A Mendelian randomization study. Int J Epidemiol 2015;44:604-12 «PMID: 25855712»PubMed
 45. Schatz IJ, Masaki K, Yano K ym. Cholesterol and all-cause mortality in elderly people from the Honolulu Heart Program: a cohort study. Lancet 2001;358:351-5 «PMID: 11502313»PubMed
 46. Schupf N, Costa R, Luchsinger J ym. Relationship between plasma lipids and all-cause mortality in nondemented elderly. J Am Geriatr Soc 2005;53:219-26 «PMID: 15673344»PubMed
 47. Solomon A, Kåreholt I, Ngandu T ym. Serum cholesterol changes after midlife and late-life cognition: twenty-one-year follow-up study. Neurology 2007;68:751-6 «PMID: 17339582»PubMed
 48. Tilvis RS, Valvanne JN, Strandberg TE ym. Prognostic significance of serum cholesterol, lathosterol, and sitosterol in old age; a 17-year population study. Ann Med 2011;43:292-301 «PMID: 21254906»PubMed
 49. Voight BF, Peloso GM, Orho-Melander M ym. Plasma HDL cholesterol and risk of myocardial infarction: a mendelian randomisation study. Lancet 2012;380:572-80 «PMID: 22607825»PubMed
 50. Keene D, Price C, Shun-Shin MJ ym. Effect on cardiovascular risk of high density lipoprotein targeted drug treatments niacin, fibrates, and CETP inhibitors: meta-analysis of randomised controlled trials including 117,411 patients. BMJ 2014;349:g4379 «PMID: 25038074»PubMed
 51. Rohatgi A, Khera A, Berry JD ym. HDL cholesterol efflux capacity and incident cardiovascular events. N Engl J Med 2014;371:2383-93 «PMID: 25404125»PubMed
 52. Borén J, Matikainen N, Adiels M ym. Postprandial hypertriglyceridemia as a coronary risk factor. Clin Chim Acta 2014;431:131-42 «PMID: 24508990»PubMed
 53. Isomaa B, Almgren P, Tuomi T ym. Cardiovascular morbidity and mortality associated with the metabolic syndrome. Diabetes Care 2001;24:683-9 «PMID: 11315831»PubMed
 54. Lakka HM, Laaksonen DE, Lakka TA ym. The metabolic syndrome and total and cardiovascular disease mortality in middle-aged men. JAMA 2002;288:2709-16 «PMID: 12460094»PubMed
 55. Broekhuizen LN, Boekholdt SM, Arsenault BJ ym. Physical activity, metabolic syndrome, and coronary risk: the EPIC-Norfolk prospective population study. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2011;18:209-17 «PMID: 21450666»PubMed
 56. Lihavuus (lapset). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu 4.12.2017). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 57. Ridker PM, Everett BM, Thuren T ym. Antiinflammatory therapy with canakinumab for atherosclerotic disease. N Engl J Med 2017;377:1119-1131 «PMID: 28845751»PubMed
 58. Ridker PM. From C-reactive protein to interleukin-6 to Interleukin-1: Moving Upstream To Identify Novel Targets for Atheroprotection. Circ Res 2016;118:145-56 «PMID: 26837745»PubMed
 59. Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. Clin Chem 1972;18:499-502 «PMID: 4337382»PubMed
 60. Nordestgaard BG, Langsted A, Mora S ym. Fasting is not routinely required for determination of a lipid profile: clinical and laboratory implications including flagging at desirable concentration cut-points-a joint consensus statement from the European Atherosclerosis Society and European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Eur Heart J 2016;37:1944-58 «PMID: 27122601»PubMed
 61. Leiviskä J, Kouri T, Pulkki K. Lipidipitoisuukisen mittaaminen – paasto vai ei? Duodecim 2017;133:127-8
 62. Kovanen P, Pentikäinen M, Viikari J. Dyslipidemiat. Kirjassa: Endokrinologia. Toim. Välimäki M, Sane T, Dunkel L. 2. painos. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino & Kustannus Oy Duodecim 2009:779-880
 63. Semenkovich CF, Goldberg AC, Goldberg IC. Overview of hyperlipidemia and dyslipidemia.S. 1649-50. Kirjassa: Williams R, Melmed S. Williams Textbook of Endocrinology 12th ed. Philadelphia: Saunders; 2011. Saatavissa: eBook Collection (EBSCOhost)
 64. Robinson JG, Wang S, Smith BJ ym. Meta-analysis of the relationship between non-high-density lipoprotein cholesterol reduction and coronary heart disease risk. J Am Coll Cardiol 2009;53:316-22 «PMID: 19161879»PubMed
 65. Kovanen PT, Jauhiainen M. Coronary heart disease prediction: Apolipoprotein B shows its might again--but still in vain? Eur J Prev Cardiol 2015;22:1317-20 «PMID: 25873630»PubMed
 66. Walldius G, Jungner I, Aastveit AH ym. The apoB/apoA-I ratio is better than the cholesterol ratios to estimate the balance between plasma proatherogenic and antiatherogenic lipoproteins and to predict coronary risk. Clin Chem Lab Med 2004;42:1355-63 «PMID: 15576296»PubMed
 67. Nordestgaard BG, Langsted A. Lipoprotein (a) as a cause of cardiovascular disease: insights from epidemiology, genetics, and biology. J Lipid Res 2016;57:1953-1975 «PMID: 27677946»PubMed
 68. Chow CK, Pell AC, Walker A ym. Families of patients with premature coronary heart disease: an obvious but neglected target for primary prevention. BMJ 2007;335:481-5 «PMID: 17823190»PubMed
 69. Wiegman A, Gidding SS, Watts GF ym. Familial hypercholesterolaemia in children and adolescents: gaining decades of life by optimizing detection and treatment. Eur Heart J 2015;36:2425-37 «PMID: 26009596»PubMed
 70. Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents. National Heart, Lung, and Blood Institute. Expert panel on integrated guidelines for cardiovascular health and risk reduction in children and adolescents: summary report. Pediatrics 2011;128 Suppl 5:S213-56 «PMID: 22084329»PubMed
 71. Nordestgaard BG, Chapman MJ, Humphries SE ym. Familial hypercholesterolaemia is underdiagnosed and undertreated in the general population: guidance for clinicians to prevent coronary heart disease: consensus statement of the European Atherosclerosis Society. Eur Heart J 2013;34:3478-90a «PMID: 23956253»PubMed
 72. Santos RD, Gidding SS, Hegele RA ym. Defining severe familial hypercholesterolaemia and the implications for clinical management: a consensus statement from the International Atherosclerosis Society Severe Familial Hypercholesterolemia Panel. Lancet Diabetes Endocrinol 2016;4:850-61 «PMID: 27246162»PubMed
 73. Vuorio AF, Turtola H, Piilahti KM ym. Familial hypercholesterolemia in the Finnish north Karelia. A molecular, clinical, and genealogical study. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1997;17:3127-38 «PMID: 9409302»PubMed
 74. Lahtinen AM, Havulinna AS, Jula A ym. Prevalence and clinical correlates of familial hypercholesterolemia founder mutations in the general population. Atherosclerosis 2015;238:64-9 «PMID: 25437892»PubMed
 75. Benn M, Watts GF, Tybjaerg-Hansen A ym. Familial hypercholesterolemia in the danish general population: prevalence, coronary artery disease, and cholesterol-lowering medication. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:3956-64 «PMID: 22893714»PubMed
 76. de Ferranti SD, Rodday AM, Mendelson MM ym. Prevalence of familial hypercholesterolemia in the 1999 to 2012 United States National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES). Circulation 2016;133:1067-72 «PMID: 26976914»PubMed
 77. Benn M, Watts GF, Tybjærg-Hansen A ym. Mutations causative of familial hypercholesterolaemia: screening of 98 098 individuals from the Copenhagen General Population Study estimated a prevalence of 1 in 217. Eur Heart J 2016;37:1384-94 «PMID: 26908947»PubMed
 78. Talmud PJ, Shah S, Whittall R ym. Use of low-density lipoprotein cholesterol gene score to distinguish patients with polygenic and monogenic familial hypercholesterolaemia: a case-control study. Lancet 2013;381:1293-301 «PMID: 23433573»PubMed
 79. Heliö T, Aalto-Setälä K. Geenitestit kardiologisessa diagnostiikassa. Duodecim 2010;126:1685-92 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus duo98953»24
 80. Tzavella E, Hatzimichael E, Kostara C ym. Sitosterolemia: A multifaceted metabolic disorder with important clinical consequences. J Clin Lipidol 2017;11:1095-1100 «PMID: 28545928»PubMed
 81. Ripatti P, Rämö JT, Söderlund S ym. The Contribution of GWAS Loci in Familial Dyslipidemias. PLoS Genet 2016;12:e1006078 «PMID: 27227539»PubMed
 82. Veerkamp MJ, de Graaf J, Bredie SJ ym. Diagnosis of familial combined hyperlipidemia based on lipid phenotype expression in 32 families: results of a 5-year follow-up study. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2002;22:274-82 «PMID: 11834528»PubMed
 83. Pedersen SB, Langsted A, Nordestgaard BG. Nonfasting Mild-to-Moderate Hypertriglyceridemia and Risk of Acute Pancreatitis. JAMA Intern Med 2016;176:1834-1842 «PMID: 27820614»PubMed
 84. Adiamah A, Psaltis E, Crook M ym. A systematic review of the epidemiology, pathophysiology and current management of hyperlipidaemic pancreatitis. Clin Nutr 2017;: «PMID: 29056284»PubMed
 85. Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG ym. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001;344:1343-50 «PMID: 11333990»PubMed
 86. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE ym. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 2002;346:393-403 «PMID: 11832527»PubMed
 87. Schwab U, Lauritzen L, Tholstrup T ym. Effect of the amount and type of dietary fat on cardiometabolic risk factors and risk of developing type 2 diabetes, cardiovascular diseases, and cancer: a systematic review. Food Nutr Res 2014;58: «PMID: 25045347»PubMed
 88. de Lorgeril M, Salen P, Martin JL ym. Mediterranean diet, traditional risk factors, and the rate of cardiovascular complications after myocardial infarction: final report of the Lyon Diet Heart Study. Circulation 1999;99:779-85 «PMID: 9989963»PubMed
 89. Knoops KT, de Groot LC, Kromhout D ym. Mediterranean diet, lifestyle factors, and 10-year mortality in elderly European men and women: the HALE project. JAMA 2004;292:1433-9 «PMID: 15383513»PubMed
 90. Sofi F, Cesari F, Abbate R ym. Adherence to Mediterranean diet and health status: meta-analysis. BMJ 2008;337:a1344 «PMID: 18786971»PubMed
 91. Mente A, de Koning L, Shannon HS ym. A systematic review of the evidence supporting a causal link between dietary factors and coronary heart disease. Arch Intern Med 2009;169:659-69 «PMID: 19364995»PubMed
 92. Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J ym. Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet. N Engl J Med 2013;368:1279-90 «PMID: 23432189»PubMed
 93. Nordmann AJ, Suter-Zimmermann K, Bucher HC ym. Meta-analysis comparing Mediterranean to low-fat diets for modification of cardiovascular risk factors. Am J Med 2011;124:841-51.e2 «PMID: 21854893»PubMed
 94. Rees K, Hartley L, Flowers N ym. 'Mediterranean' dietary pattern for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD009825 «PMID: 23939686»PubMed
 95. Fung TT, Chiuve SE, McCullough ML ym. Adherence to a DASH-style diet and risk of coronary heart disease and stroke in women. Arch Intern Med 2008;168:713-20 «PMID: 18413553»PubMed
 96. Chen ST, Maruthur NM, Appel LJ. The effect of dietary patterns on estimated coronary heart disease risk: results from the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) trial. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2010;3:484-9 «PMID: 20807884»PubMed
 97. Uusitupa M, Hermansen K, Savolainen MJ ym. Effects of an isocaloric healthy Nordic diet on insulin sensitivity, lipid profile and inflammation markers in metabolic syndrome -- a randomized study (SYSDIET). J Intern Med 2013;274:52-66 «PMID: 23398528»PubMed
 98. Adamsson V, Reumark A, Fredriksson IB ym. Effects of a healthy Nordic diet on cardiovascular risk factors in hypercholesterolaemic subjects: a randomized controlled trial (NORDIET). J Intern Med 2011;269:150-9 «PMID: 20964740»PubMed
 99. Dayton S, Pearce ML. Prevention of coronary heart disease and other complications of arteriosclerosis by modified diet. Am J Med 1969;46:751-62 «PMID: 4892340»PubMed
 100. Miettinen M, Turpeinen O, Karvonen MJ ym. Effect of cholesterol-lowering diet on mortality from coronary heart-disease and other causes. A twelve-year clinical trial in men and women. Lancet 1972;2:835-8 «PMID: 4116551»PubMed
 101. Hjermann I, Velve Byre K, Holme I ym. Effect of diet and smoking intervention on the incidence of coronary heart disease. Report from the Oslo Study Group of a randomised trial in healthy men. Lancet 1981;2:1303-10 «PMID: 6118715»PubMed
 102. Howard BV, Van Horn L, Hsia J ym. Low-fat dietary pattern and risk of cardiovascular disease: the Women's Health Initiative Randomized Controlled Dietary Modification Trial. JAMA 2006;295:655-66 «PMID: 16467234»PubMed
 103. Mozaffarian D, Micha R, Wallace S. Effects on coronary heart disease of increasing polyunsaturated fat in place of saturated fat: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS Med 2010;7:e1000252 «PMID: 20351774»PubMed
 104. Hooper L, Martin N, Abdelhamid A ym. Reduction in saturated fat intake for cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD011737 «PMID: 26068959»PubMed
 105. Hooper L, Summerbell CD, Thompson R ym. Reduced or modified dietary fat for preventing cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2012;:CD002137 «PMID: 22592684»PubMed
 106. Li Y, Hruby A, Bernstein AM ym. Saturated Fats Compared With Unsaturated Fats and Sources of Carbohydrates in Relation to Risk of Coronary Heart Disease: A Prospective Cohort Study. J Am Coll Cardiol 2015;66:1538-1548 «PMID: 26429077»PubMed
 107. Chen M, Li Y, Sun Q ym. Dairy fat and risk of cardiovascular disease in 3 cohorts of US adults. Am J Clin Nutr 2016;104:1209-1217 «PMID: 27557656»PubMed
 108. Hu FB, Willett WC. Optimal diets for prevention of coronary heart disease. JAMA 2002;288:2569-78 «PMID: 12444864»PubMed
 109. Oh K, Hu FB, Manson JE ym. Dietary fat intake and risk of coronary heart disease in women: 20 years of follow-up of the nurses' health study. Am J Epidemiol 2005;161:672-9 «PMID: 15781956»PubMed
 110. Wang DD, Li Y, Chiuve SE ym. Association of specific dietary fats with total and cause-specific mortality. JAMA Intern Med 2016;176:1134-45 «PMID: 27379574»PubMed
 111. Sacks FM, Lichtenstein AH, Wu JHY ym. Dietary fats and cardiovascular disease: a presidential advisory from the American Heart Association. Circulation 2017;136:e1-e23 «PMID: 28620111»PubMed
 112. Zong G, Li Y, Wanders AJ ym. Intake of individual saturated fatty acids and risk of coronary heart disease in US men and women: two prospective longitudinal cohort studies. BMJ 2016;355:i5796 «PMID: 27881409»PubMed
 113. Joris PJ, Mensink RP. Role of cis-Monounsaturated fatty acids in the Prevention of Coronary Heart Disease. Curr Atheroscler Rep 2016;18:38 «PMID: 27221500»PubMed
 114. Schwingshackl L, Hoffmann G. Monounsaturated fatty acids and risk of cardiovascular disease: synopsis of the evidence available from systematic reviews and meta-analyses. Nutrients 2012;4:1989-2007 «PMID: 23363996»PubMed
 115. Fats and fatty acids in human nutrition. Report of an expert consultation. FAO Food Nutr Pap 2010;91:1-166 «PMID: 21812367»PubMed
 116. Schaefer EJ, Lichtenstein AH, Lamon-Fava S ym. Body weight and low-density lipoprotein cholesterol changes after consumption of a low-fat ad libitum diet. JAMA 1995;274:1450-5 «PMID: 7474191»PubMed
 117. Dehghan M, Mente A, Zhang X ym. Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study. Lancet 2017;: «PMID: 28864332»PubMed
 118. Hu FB, Stampfer MJ, Manson JE ym. Dietary fat intake and the risk of coronary heart disease in women. N Engl J Med 1997;337:1491-9 «PMID: 9366580»PubMed
 119. Blekkenhorst LC, Prince RL, Hodgson JM ym. Dietary saturated fat intake and atherosclerotic vascular disease mortality in elderly women: a prospective cohort study. Am J Clin Nutr 2015;101:1263-8 «PMID: 25948671»PubMed
 120. Jula A, Marniemi J, Huupponen R ym. Effects of diet and simvastatin on serum lipids, insulin, and antioxidants in hypercholesterolemic men: a randomized controlled trial. JAMA 2002;287:598-605 «PMID: 11829698»PubMed
 121. Swain JF, McCarron PB, Hamilton EF ym. Characteristics of the diet patterns tested in the optimal macronutrient intake trial to prevent heart disease (OmniHeart): options for a heart-healthy diet. J Am Diet Assoc 2008;108:257-65 «PMID: 18237574»PubMed
 122. Mozaffarian D, Rimm EB. Fish intake, contaminants, and human health: evaluating the risks and the benefits. JAMA 2006;296:1885-99 «PMID: 17047219»PubMed
 123. He K, Song Y, Daviglus ML ym. Accumulated evidence on fish consumption and coronary heart disease mortality: a meta-analysis of cohort studies. Circulation 2004;109:2705-11 «PMID: 15184295»PubMed
 124. Rhee JJ, Kim E, Buring JE ym. Fish Consumption, Omega-3 Fatty Acids, and Risk of Cardiovascular Disease. Am J Prev Med 2017;52:10-19 «PMID: 27646568»PubMed
 125. Lichtenstein AH, Ausman LM, Carrasco W ym. Effects of canola, corn, and olive oils on fasting and postprandial plasma lipoproteins in humans as part of a National Cholesterol Education Program Step 2 diet. Arterioscler Thromb 1993;13:1533-42 «PMID: 8399091»PubMed
 126. Poudyal H, Panchal SK, Diwan V ym. Omega-3 fatty acids and metabolic syndrome: effects and emerging mechanisms of action. Prog Lipid Res 2011;50:372-87 «PMID: 21762726»PubMed
 127. Wang C, Harris WS, Chung M ym. n-3 Fatty acids from fish or fish-oil supplements, but not alpha-linolenic acid, benefit cardiovascular disease outcomes in primary- and secondary-prevention studies: a systematic review. Am J Clin Nutr 2006;84:5-17 «PMID: 16825676»PubMed
 128. Deckelbaum RJ, Leaf A, Mozaffarian D ym. Conclusions and recommendations from the symposium, Beyond cholesterol: prevention and treatment of coronary Heart Disease with n-3 Fatty Acids. Am J Clin Nutr 2008;87:2010S-2S «PMID: 18541603»PubMed
 129. Kromhout D, Giltay EJ, Geleijnse JM ym. n-3 fatty acids and cardiovascular events after myocardial infarction. N Engl J Med 2010;363:2015-26 «PMID: 20929341»PubMed
 130. Mozaffarian D, Wu JH. Omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: effects on risk factors, molecular pathways, and clinical events. J Am Coll Cardiol 2011;58:2047-67 «PMID: 22051327»PubMed
 131. Vedtofte MS, Jakobsen MU, Lauritzen L ym. The role of essential fatty acids in the control of coronary heart disease. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2012;15:592-6 «PMID: 23037902»PubMed
 132. Pan A, Chen M, Chowdhury R ym. a-Linolenic acid and risk of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr 2012;96:1262-73 «PMID: 23076616»PubMed
 133. Vessby B, Uusitupa M, Hermansen K ym. Substituting dietary saturated for monounsaturated fat impairs insulin sensitivity in healthy men and women: The KANWU Study. Diabetologia 2001;44:312-9 «PMID: 11317662»PubMed
 134. Mensink RP, Zock PL, Kester AD ym. Effects of dietary fatty acids and carbohydrates on the ratio of serum total to HDL cholesterol and on serum lipids and apolipoproteins: a meta-analysis of 60 controlled trials. Am J Clin Nutr 2003;77:1146-55 «PMID: 12716665»PubMed
 135. Mensink RP, Katan MB. Effect of dietary fatty acids on serum lipids and lipoproteins. A meta-analysis of 27 trials. Arterioscler Thromb 1992;12:911-9 «PMID: 1386252»PubMed
 136. Clarke R, Frost C, Collins R ym. Dietary lipids and blood cholesterol: quantitative meta-analysis of metabolic ward studies. BMJ 1997;314:112-7 «PMID: 9006469»PubMed
 137. Mensink RP. Effects of saturated fatty acids on serum lipids and lipoproteins: a systematic review and regression analysis. Geneva: World Helath Organization; 2016
 138. Eckel RH, Jakicic JM, Ard JD ym. 2013 AHA/ACC guideline on lifestyle management to reduce cardiovascular risk: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2014;63:2960-84 «PMID: 24239922»PubMed
 139. Aronis KN, Khan SM, Mantzoros CS. Effects of trans fatty acids on glucose homeostasis: a meta-analysis of randomized, placebo-controlled clinical trials. Am J Clin Nutr 2012;96:1093-9 «PMID: 23053553»PubMed
 140. Brouwer IA. Effects of trans-fatty acid intake on blood lipids and lipoproteins: a systematic review and meta-regression analysis. Geneva: World Health Organization; 2016
 141. Raulio S, Ovaskainen M-L, Laatikainen T, Männistö S, Vartiainen E, Virtanen S. Kovien rasvojen saanti suomalaisilla aikuisilla: Finravinto 2012 -tutkimus. Tutkimuksesta tiiviisti 11, huhtikuu 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
 142. Brouwer IA, Wanders AJ, Katan MB. Effect of animal and industrial trans fatty acids on HDL and LDL cholesterol levels in humans--a quantitative review. PLoS One 2010;5:e9434 «PMID: 20209147»PubMed
 143. Gebauer SK, Destaillats F, Dionisi F ym. Vaccenic acid and trans fatty acid isomers from partially hydrogenated oil both adversely affect LDL cholesterol: a double-blind, randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2015;102:1339-46 «PMID: 26561632»PubMed
 144. Threapleton DE, Greenwood DC, Evans CE ym. Dietary fibre intake and risk of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2013;347:f6879 «PMID: 24355537»PubMed
 145. Schwingshackl L, Dias S, Hoffmann G. Impact of long-term lifestyle programmes on weight loss and cardiovascular risk factors in overweight/obese participants: a systematic review and network meta-analysis. Syst Rev 2014;3:130 «PMID: 25358395»PubMed
 146. Baraona E, Lieber CS. Alcohol and lipids. Recent Dev Alcohol 1998;14:97-134 «PMID: 9751944»PubMed
 147. Brien SE, Ronksley PE, Turner BJ ym. Effect of alcohol consumption on biological markers associated with risk of coronary heart disease: systematic review and meta-analysis of interventional studies. BMJ 2011;342:d636 «PMID: 21343206»PubMed
 148. Suomen Sydänliitto ry. Ruoka sydänterveyden edistämisessä – Sydänliiton ravitsemussuositus. Suomen Sydänliitto 2016. https://sydanliitto.fi/ammattilaisnetti/ravitsemus/suosituksia/sydan-ja-ruoka-suositus
 149. Holmes MV, Dale CE, Zuccolo L ym. Association between alcohol and cardiovascular disease: Mendelian randomisation analysis based on individual participant data. BMJ 2014;349:g4164 «PMID: 25011450»PubMed
 150. Schwab U. Potilaan ruokailutottumusten selvittäminen ja ravitsemusneuvonta. Kirjassa: Ravitsemustiede. Aro A, Mutanen M, Uusitupa M (toim.). Kustannus Oy Duodecim 2012:341-6
 151. Erkkilä AT, Schwab US, de Mello VD ym. Effects of fatty and lean fish intake on blood pressure in subjects with coronary heart disease using multiple medications. Eur J Nutr 2008;47:319-28 «PMID: 18665413»PubMed
 152. Ouellet V, Marois J, Weisnagel SJ ym. Dietary cod protein improves insulin sensitivity in insulin-resistant men and women: a randomized controlled trial. Diabetes Care 2007;30:2816-21 «PMID: 17682120»PubMed
 153. Van de Wiel A. The effect of alcohol on postprandial and fasting triglycerides. Int J Vasc Med 2012;2012:862504 «PMID: 21961068»PubMed
 154. Alkoholiongelmaisen hoito. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015 (viitattu 4.12.2017). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 155. Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM ym. 2013 AHA/ACC/TOS guideline for the management of overweight and obesity in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. Circulation 2014;129:S102-38 «PMID: 24222017»PubMed
 156. Kelley GA, Kelley KS, Roberts S ym. Combined effects of aerobic exercise and diet on lipids and lipoproteins in overweight and obese adults: a meta-analysis. J Obes 2012;2012:985902 «PMID: 22523670»PubMed
 157. Aucott L, Gray D, Rothnie H ym. Effects of lifestyle interventions and long-term weight loss on lipid outcomes - a systematic review. Obes Rev 2011;12:e412-25 «PMID: 21371252»PubMed
 158. Lihavuus (aikuiset). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu 4.12.2017). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 159. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Helsinki 2010.
 160. Jakulj L, Trip MD, Sudhop T ym. Inhibition of cholesterol absorption by the combination of dietary plant sterols and ezetimibe: effects on plasma lipid levels. J Lipid Res 2005;46:2692-8 «PMID: 16162943»PubMed
 161. Lin X, Racette SB, Lefevre M ym. Combined effects of ezetimibe and phytosterols on cholesterol metabolism: a randomized, controlled feeding study in humans. Circulation 2011;124:596-601 «PMID: 21768544»PubMed
 162. Eslick GD, Howe PR, Smith C ym. Benefits of fish oil supplementation in hyperlipidemia: a systematic review and meta-analysis. Int J Cardiol 2009;136:4-16 «PMID: 18774613»PubMed
 163. Bays H. Clinical overview of Omacor: a concentrated formulation of omega-3 polyunsaturated fatty acids. Am J Cardiol 2006;98:71i-76i «PMID: 16919519»PubMed
 164. Hartweg J, Perera R, Montori V ym. Omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2008;:CD003205 «PMID: 18254017»PubMed
 165. Rivellese AA, Maffettone A, Vessby B ym. Effects of dietary saturated, monounsaturated and n-3 fatty acids on fasting lipoproteins, LDL size and post-prandial lipid metabolism in healthy subjects. Atherosclerosis 2003;167:149-58 «PMID: 12618280»PubMed
 166. Zhu X, Sun X, Wang M ym. Quantitative assessment of the effects of beta-glucan consumption on serum lipid profile and glucose level in hypercholesterolemic subjects. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2015;25:714-23 «PMID: 26026211»PubMed
 167. Lu Z, Kou W, Du B ym. Effect of Xuezhikang, an extract from red yeast Chinese rice, on coronary events in a Chinese population with previous myocardial infarction. Am J Cardiol 2008;101:1689-93 «PMID: 18549841»PubMed
 168. Enkovaara AL. [With red rice against cholesterol?]. Duodecim 2010;126:623-6 «PMID: 20597312»PubMed
 169. Sattelmair J, Pertman J, Ding EL ym. Dose response between physical activity and risk of coronary heart disease: a meta-analysis. Circulation 2011;124:789-95 «PMID: 21810663»PubMed
 170. Arem H, Moore SC, Patel A ym. Leisure time physical activity and mortality: a detailed pooled analysis of the dose-response relationship. JAMA Intern Med 2015;175:959-67 «PMID: 25844730»PubMed
 171. Liikunta. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 4.12.2017). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 172. Lin X, Zhang X, Guo J ym. Effects of exercise training on cardiorespiratory fitness and biomarkers of cardiometabolic health: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Am Heart Assoc 2015;4: «PMID: 26116691»PubMed
 173. Sarzynski MA, Burton J, Rankinen T ym. The effects of exercise on the lipoprotein subclass profile: A meta-analysis of 10 interventions. Atherosclerosis 2015;243:364-72 «PMID: 26520888»PubMed
 174. Mann S, Beedie C, Jimenez A. Differential effects of aerobic exercise, resistance training and combined exercise modalities on cholesterol and the lipid profile: review, synthesis and recommendations. Sports Med 2014;44:211-21 «PMID: 24174305»PubMed
 175. Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2012 (viitattu 4.12.2017). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 176. Critchley JA, Capewell S. Mortality risk reduction associated with smoking cessation in patients with coronary heart disease: a systematic review. JAMA 2003;290:86-97 «PMID: 12837716»PubMed
 177. Godtfredsen NS, Osler M, Vestbo J ym. Smoking reduction, smoking cessation, and incidence of fatal and non-fatal myocardial infarction in Denmark 1976-1998: a pooled cohort study. J Epidemiol Community Health 2003;57:412-6 «PMID: 12775785»PubMed
 178. Dagenais GR, Yi Q, Lonn E ym. Impact of cigarette smoking in high-risk patients participating in a clinical trial. A substudy from the Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) trial. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2005;12:75-81 «PMID: 15703510»PubMed
 179. Imamura H, Tanaka K, Hirae C ym. Relationship of cigarette smoking to blood pressure and serum lipids and lipoproteins in men. Clin Exp Pharmacol Physiol 1996;23:397-402 «PMID: 8713678»PubMed
 180. Maeda K, Noguchi Y, Fukui T. The effects of cessation from cigarette smoking on the lipid and lipoprotein profiles: a meta-analysis. Prev Med 2003;37:283-90 «PMID: 14507483»PubMed
 181. Anthonisen NR, Skeans MA, Wise RA ym. The effects of a smoking cessation intervention on 14.5-year mortality: a randomized clinical trial. Ann Intern Med 2005;142:233-9 «PMID: 15710956»PubMed
 182. Shalev V, Chodick G, Silber H ym. Continuation of statin treatment and all-cause mortality: a population-based cohort study. Arch Intern Med 2009;169:260-8 «PMID: 19204217»PubMed
 183. Korhonen MJ, Robinson JG, Annis IE ym. Adherence Tradeoff to Multiple Preventive Therapies and All-Cause Mortality After Acute Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol 2017;70:1543-1554 «PMID: 28935030»PubMed
 184. Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration. Baigent C, Blackwell L ym. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet 2010;376:1670-81 «PMID: 21067804»PubMed
 185. Kassai B, Gueyffier F, Boissel JP ym. Absolute benefit, number needed to treat and gain in life expectancy: which efficacy indices for measuring the treatment benefit? J Clin Epidemiol 2003;56:977-82 «PMID: 14568629»PubMed
 186. Kovanen PT, Palomäki A. Kolesterolitutkimuksen voittokulku - 20 vuotta Nobelin palkinnosta. Suom Lääkäril 2005;60:5117-22
 187. Collins R, Reith C, Emberson J ym. Interpretation of the evidence for the efficacy and safety of statin therapy. Lancet 2016;388:2532-2561 «PMID: 27616593»PubMed
 188. Strandberg T. Yhä voimissaan – statiinihoito täyttää 30 vuotta. Suom Lääkäril 2017;72:1283-8
 189. Oesterle A, Laufs U, Liao JK. Pleiotropic effects of statins on the cardiovascular system. Circ Res 2017;120:229-243 «PMID: 28057795»PubMed
 190. Chong PH, Seeger JD, Franklin C. Clinically relevant differences between the statins: implications for therapeutic selection. Am J Med 2001;111:390-400 «PMID: 11583643»PubMed
 191. Yusuf S, Bosch J, Dagenais G ym. Cholesterol Lowering in Intermediate-Risk Persons without Cardiovascular Disease. N Engl J Med 2016;374:2021-31 «PMID: 27040132»PubMed
 192. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators. Mihaylova B, Emberson J ym. The effects of lowering LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials. Lancet 2012;380:581-90 «PMID: 22607822»PubMed
 193. Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2002;360:7-22 «PMID: 12114036»PubMed
 194. Sacks FM, Pfeffer MA, Moye LA ym. The effect of pravastatin on coronary events after myocardial infarction in patients with average cholesterol levels. Cholesterol and Recurrent Events Trial investigators. N Engl J Med 1996;335:1001-9 «PMID: 8801446»PubMed
 195. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet 1994;344:1383-9 «PMID: 7968073»PubMed
 196. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton lääkärineuvoston asettama työryhmä. Diabetes. Käypä hoito -suositus (online www.kaypahoito.fi) 22.03.2016
 197. Gami AS, Montori VM, Erwin PJ ym. Systematic review of lipid lowering for primary prevention of coronary heart disease in diabetes. BMJ 2003;326:528-9 «PMID: 12623912»PubMed
 198. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaboration., Fulcher J, O'Connell R ym. Efficacy and safety of LDL-lowering therapy among men and women: meta-analysis of individual data from 174,000 participants in 27 randomised trials. Lancet 2015;385:1397-405 «PMID: 25579834»PubMed
 199. Duceppe E, Parlow J, MacDonald P ym. Canadian Cardiovascular Society Guidelines on Perioperative cardiac risk assessment and management for patients who undergo noncardiac surgery. Can J Cardiol 2017;33:17-32 «PMID: 27865641»PubMed
 200. Sanders RD, Nicholson A, Lewis SR ym. Perioperative statin therapy for improving outcomes during and after noncardiac vascular surgery. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD009971 «PMID: 23824754»PubMed
 201. Kuhn EW, Slottosch I, Wahlers T ym. Preoperative statin therapy for patients undergoing cardiac surgery. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD008493 «PMID: 26270008»PubMed
 202. Cannon CP, Steinberg BA, Murphy SA ym. Meta-analysis of cardiovascular outcomes trials comparing intensive versus moderate statin therapy. J Am Coll Cardiol 2006;48:438-45 «PMID: 16875966»PubMed
 203. Josan K, Majumdar SR, McAlister FA. The efficacy and safety of intensive statin therapy: a meta-analysis of randomized trials. CMAJ 2008;178:576-84 «PMID: 18299547»PubMed
 204. Aivoinfarkti ja TIA. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 4.12.2017). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 205. Strandberg TE. Lipid-lowering drugs and heart failure: where do we go after the statin trials? Curr Opin Cardiol 2010;25:385-93 «PMID: 20549843»PubMed
 206. Preiss D, Campbell RT, Murray HM ym. The effect of statin therapy on heart failure events: a collaborative meta-analysis of unpublished data from major randomized trials. Eur Heart J 2015;36:1536-46 «PMID: 25802390»PubMed
 207. Kjekshus J, Apetrei E, Barrios V ym. Rosuvastatin in older patients with systolic heart failure. N Engl J Med 2007;357:2248-61 «PMID: 17984166»PubMed
 208. Tavazzi L, Maggioni AP, Marchioli R ym. Effect of rosuvastatin in patients with chronic heart failure (the GISSI-HF trial): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2008;372:1231-9 «PMID: 18757089»PubMed
 209. Gerhard-Herman MD, Gornik HL, Barrett C ym. 2016 AHA/ACC Guideline on the Management of Patients With Lower Extremity Peripheral Artery Disease: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2017;69:1465-1508 «PMID: 27851991»PubMed
 210. Heart Protection Study Collaborative Group.. Randomized trial of the effects of cholesterol-lowering with simvastatin on peripheral vascular and other major vascular outcomes in 20,536 people with peripheral arterial disease and other high-risk conditions. J Vasc Surg 2007;45:645-654; discussion 653-4 «PMID: 17398372»PubMed
 211. Jenkins M, Goldsmith D. Statins and kidney disease: is the study of heart and renal protection at the cutting edge of evidence? Curr Opin Cardiol 2012;27:429-40 «PMID: 22678410»PubMed
 212. Palmer SC, Craig JC, Navaneethan SD ym. Benefits and harms of statin therapy for persons with chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 2012;157:263-75 «PMID: 22910937»PubMed
 213. Pedersen TR, Wilhelmsen L, Faergeman O ym. Follow-up study of patients randomized in the Scandinavian simvastatin survival study (4S) of cholesterol lowering. Am J Cardiol 2000;86:257-62 «PMID: 10922429»PubMed
 214. Strandberg TE, Pyörälä K, Cook TJ ym. Mortality and incidence of cancer during 10-year follow-up of the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet 2004;364:771-7 «PMID: 15337403»PubMed
 215. LIPID Study Group (Long-term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease).. Long-term effectiveness and safety of pravastatin in 9014 patients with coronary heart disease and average cholesterol concentrations: the LIPID trial follow-up. Lancet 2002;359:1379-87 «PMID: 11978335»PubMed
 216. Heart Protection Study Collaborative Group. Effects on 11-year mortality and morbidity of lowering LDL cholesterol with simvastatin for about 5 years in 20,536 high-risk individuals: a randomised controlled trial. Lancet 2011;378:2013-2020 «PMID: 22115874»PubMed
 217. Ford I, Murray H, McCowan C ym. Long-Term Safety and Efficacy of Lowering Low-Density Lipoprotein Cholesterol With Statin Therapy: 20-Year Follow-Up of West of Scotland Coronary Prevention Study. Circulation 2016;133:1073-80 «PMID: 26864092»PubMed
 218. Atar D, Ong S, Lansberg PJ. Expanding the Evidence Base: Comparing Randomized Controlled Trials and Observational Studies of Statins. Am J Ther 2015;22:e141-50 «PMID: 22487773»PubMed
 219. Spence JD, Dresser GK. Overcoming challenges with statin therapy. J Am Heart Assoc 2016;5: «PMID: 26819251»PubMed
 220. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaboration., Emberson JR, Kearney PM ym. Lack of effect of lowering LDL cholesterol on cancer: meta-analysis of individual data from 175,000 people in 27 randomised trials of statin therapy. PLoS One 2012;7:e29849 «PMID: 22276132»PubMed
 221. Finegold JA, Manisty CH, Goldacre B ym. What proportion of symptomatic side effects in patients taking statins are genuinely caused by the drug? Systematic review of randomized placebo-controlled trials to aid individual patient choice. Eur J Prev Cardiol 2014;21:464-74 «PMID: 24623264»PubMed
 222. Kazmin A, Garcia-Bournissen F, Koren G. Risks of statin use during pregnancy: a systematic review. J Obstet Gynaecol Can 2007;29:906-908 «PMID: 17977494»PubMed
 223. Kusters DM, Hassani Lahsinoui H, van de Post JA ym. Statin use during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Expert Rev Cardiovasc Ther 2012;10:363-78 «PMID: 22390808»PubMed
 224. Bateman BT, Hernandez-Diaz S, Fischer MA ym. Statins and congenital malformations: cohort study. BMJ 2015;350:h1035 «PMID: 25784688»PubMed
 225. Stroes ES, Thompson PD, Corsini A ym. Statin-associated muscle symptoms: impact on statin therapy-European Atherosclerosis Society Consensus Panel Statement on Assessment, Aetiology and Management. Eur Heart J 2015;36:1012-22 «PMID: 25694464»PubMed
 226. Zhang H, Plutzky J, Skentzos S ym. Discontinuation of statins in routine care settings: a cohort study. Ann Intern Med 2013;158:526-34 «PMID: 23546564»PubMed
 227. Mampuya WM, Frid D, Rocco M ym. Treatment strategies in patients with statin intolerance: the Cleveland Clinic experience. Am Heart J 2013;166:597-603 «PMID: 24016512»PubMed
 228. Joy TR, Monjed A, Zou GY ym. N-of-1 (single-patient) trials for statin-related myalgia. Ann Intern Med 2014;160:301-10 «PMID: 24737272»PubMed
 229. Nissen SE, Stroes E, Dent-Acosta RE ym. Efficacy and tolerability of evolocumab vs ezetimibe in patients with muscle-related statin intolerance: The GAUSS-3 Randomized Clinical Trial. JAMA 2016;315:1580-90 «PMID: 27039291»PubMed
 230. Shepherd J, Blauw GJ, Murphy MB ym. Pravastatin in elderly individuals at risk of vascular disease (PROSPER): a randomised controlled trial. Lancet 2002;360:1623-30 «PMID: 12457784»PubMed
 231. Ganga HV, Slim HB, Thompson PD. A systematic review of statin-induced muscle problems in clinical trials. Am Heart J 2014;168:6-15 «PMID: 24952854»PubMed
 232. Stroes ES, Thompson PD, Corsini A ym. Statin-associated muscle symptoms: impact on statin therapy-European Atherosclerosis Society Consensus Panel Statement on Assessment, Aetiology and Management. Eur Heart J 2015;36:1012-22 «PMID: 25694464»PubMed
 233. Sathasivam S, Lecky B. Statin induced myopathy. BMJ 2008;337:a2286 «PMID: 18988647»PubMed
 234. SEARCH Collaborative Group., Link E, Parish S ym. SLCO1B1 variants and statin-induced myopathy--a genomewide study. N Engl J Med 2008;359:789-99 «PMID: 18650507»PubMed
 235. Law M, Rudnicka AR. Statin safety: a systematic review. Am J Cardiol 2006;97:52C-60C «PMID: 16581329»PubMed
 236. Marcoff L, Thompson PD. The role of coenzyme Q10 in statin-associated myopathy: a systematic review. J Am Coll Cardiol 2007;49:2231-7 «PMID: 17560286»PubMed
 237. Michalska-Kasiczak M, Sahebkar A, Mikhailidis DP ym. Analysis of vitamin D levels in patients with and without statin-associated myalgia - a systematic review and meta-analysis of 7 studies with 2420 patients. Int J Cardiol 2015;178:111-6 «PMID: 25464233»PubMed
 238. Limaye V, Bundell C, Hollingsworth P ym. Clinical and genetic associations of autoantibodies to 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzyme a reductase in patients with immune-mediated myositis and necrotizing myopathy. Muscle Nerve 2015;52:196-203 «PMID: 25521389»PubMed
 239. Tikkanen MJ. Statiinihoito ja maksa-arvot. Suom Lääkäril 2012;67:1637
 240. Athyros VG, Tziomalos K, Gossios TD ym. Safety and efficacy of long-term statin treatment for cardiovascular events in patients with coronary heart disease and abnormal liver tests in the Greek Atorvastatin and Coronary Heart Disease Evaluation (GREACE) Study: a post-hoc analysis. Lancet 2010;376:1916-22 «PMID: 21109302»PubMed
 241. Bader T. Liver tests are irrelevant when prescribing statins. Lancet 2010;376:1882-3 «PMID: 21109303»PubMed
 242. Cohen DE, Anania FA, Chalasani N ym. An assessment of statin safety by hepatologists. Am J Cardiol 2006;97:77C-81C «PMID: 16581333»PubMed
 243. Chalasani N. Statins and hepatotoxicity: focus on patients with fatty liver. Hepatology 2005;41:690-5 «PMID: 15789367»PubMed
 244. Tikkanen MJ. Statiinit ja diabetes. Duodecim 2011;1879-80 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus duo99783»25
 245. Lotta LA, Sharp SJ, Burgess S ym. Association Between Low-Density Lipoprotein Cholesterol-Lowering Genetic Variants and Risk of Type 2 Diabetes: A Meta-analysis. JAMA 2016;316:1383-1391 «PMID: 27701660»PubMed
 246. Sattar N, Preiss D, Murray HM ym. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. Lancet 2010;375:735-42 «PMID: 20167359»PubMed
 247. Preiss D, Seshasai SR, Welsh P ym. Risk of incident diabetes with intensive-dose compared with moderate-dose statin therapy: a meta-analysis. JAMA 2011;305:2556-64 «PMID: 21693744»PubMed
 248. Waters DD, Ho JE, Boekholdt SM ym. Cardiovascular event reduction versus new-onset diabetes during atorvastatin therapy: effect of baseline risk factors for diabetes. J Am Coll Cardiol 2013;61:148-52 «PMID: 23219296»PubMed
 249. Waters DD, Ho JE, DeMicco DA ym. Predictors of new-onset diabetes in patients treated with atorvastatin: results from 3 large randomized clinical trials. J Am Coll Cardiol 2011;57:1535-45 «PMID: 21453832»PubMed
 250. Cederberg H, Stancáková A, Yaluri N ym. Increased risk of diabetes with statin treatment is associated with impaired insulin sensitivity and insulin secretion: a 6 year follow-up study of the METSIM cohort. Diabetologia 2015;58:1109-17 «PMID: 25754552»PubMed
 251. Haffner SM, Alexander CM, Cook TJ ym. Reduced coronary events in simvastatin-treated patients with coronary heart disease and diabetes or impaired fasting glucose levels: subgroup analyses in the Scandinavian Simvastatin Survival Study. Arch Intern Med 1999;159:2661-7 «PMID: 10597756»PubMed
 252. Erqou S, Lee CC, Adler AI. Statins and glycaemic control in individuals with diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diabetologia 2014;57:2444-52 «PMID: 25245638»PubMed
 253. Anyanwagu U, Mamza J, Donnelly R ym. Effects of background statin therapy on glycemic response and cardiovascular events following initiation of insulin therapy in type 2 diabetes: a large UK cohort study. Cardiovasc Diabetol 2017;16:107 «PMID: 28830436»PubMed
 254. Brass LM, Alberts MJ, Sparks L ym. An assessment of statin safety by neurologists. Am J Cardiol 2006;97:86C-88C «PMID: 16581335»PubMed
 255. Preiss D, Tikkanen MJ, Welsh P ym. Lipid-modifying therapies and risk of pancreatitis: a meta-analysis. JAMA 2012;308:804-11 «PMID: 22910758»PubMed
 256. Strandberg TE, Kolehmainen L, Vuorio A. Evaluation and treatment of older patients with hypercholesterolemia: a clinical review. JAMA 2014;312:1136-44 «PMID: 25226479»PubMed
 257. Neuvonen PJ, Niemi M, Backman JT. Drug interactions with lipid-lowering drugs: mechanisms and clinical relevance. Clin Pharmacol Ther 2006;80:565-81 «PMID: 17178259»PubMed
 258. Huupponen R, Laine K, Klaukka T. Potentiaaliset lääkeinteraktiot statiinihoidon aikana. Suom Lääkäril 2001;56:5274-7
 259. Helin-Salmivaara A, Lavikainen P, Korhonen MJ ym. Long-term persistence with statin therapy: a nationwide register study in Finland. Clin Ther 2008;30 Pt 2:2228-40 «PMID: 19281917»PubMed
 260. McGowan MP, Treating to New Target (TNT) Study Group.. There is no evidence for an increase in acute coronary syndromes after short-term abrupt discontinuation of statins in stable cardiac patients. Circulation 2004;110:2333-5 «PMID: 15477411»PubMed
 261. Spencer FA, Fonarow GC, Frederick PD ym. Early withdrawal of statin therapy in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction: national registry of myocardial infarction. Arch Intern Med 2004;164:2162-8 «PMID: 15505131»PubMed
 262. Colivicchi F, Bassi A, Santini M ym. Discontinuation of statin therapy and clinical outcome after ischemic stroke. Stroke 2007;38:2652-7 «PMID: 17761916»PubMed
 263. Kutner JS, Blatchford PJ, Taylor DH Jr ym. Safety and benefit of discontinuing statin therapy in the setting of advanced, life-limiting illness: a randomized clinical trial. JAMA Intern Med 2015;175:691-700 «PMID: 25798575»PubMed
 264. Tjia J, Kutner JS, Ritchie CS ym. Perceptions of statin discontinuation among patients with life-limiting illness. J Palliat Med 2017;20:1098-1103 «PMID: 28520522»PubMed
 265. Agarwala A, Kajani Z, Miedema MD ym. The Role of ezetimibe in the treatment of cardiovascular disease. Curr Atheroscler Rep 2016;18:8 «PMID: 26792014»PubMed
 266. Pandor A, Ara RM, Tumur I ym. Ezetimibe monotherapy for cholesterol lowering in 2,722 people: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Intern Med 2009;265:568-80 «PMID: 19141093»PubMed
 267. Morrone D, Weintraub WS, Toth PP ym. Lipid-altering efficacy of ezetimibe plus statin and statin monotherapy and identification of factors associated with treatment response: a pooled analysis of over 21,000 subjects from 27 clinical trials. Atherosclerosis 2012;223:251-61 «PMID: 22410123»PubMed
 268. Savarese G, De Ferrari GM, Rosano GM ym. Safety and efficacy of ezetimibe: A meta-analysis. Int J Cardiol 2015;201:247-52 «PMID: 26301648»PubMed
 269. Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP ym. Ezetimibe added to statin therapy after acute coronary syndromes. N Engl J Med 2015;372:2387-97 «PMID: 26039521»PubMed
 270. Rossebø AB, Pedersen TR, Boman K ym. Intensive lipid lowering with simvastatin and ezetimibe in aortic stenosis. N Engl J Med 2008;359:1343-56 «PMID: 18765433»PubMed
 271. Baigent C, Landray MJ, Reith C ym. The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2011;377:2181-92 «PMID: 21663949»PubMed
 272. Kastelein JJ, Akdim F, Stroes ES ym. Simvastatin with or without ezetimibe in familial hypercholesterolemia. N Engl J Med 2008;358:1431-43 «PMID: 18376000»PubMed
 273. Tsujita K, Sugiyama S, Sumida H ym. Impact of dual lipid-lowering strategy with ezetimibe and atorvastatin on coronary plaque regression in patients with percutaneous coronary intervention: the multicenter randomized controlled PRECISE-IVUS Trial. J Am Coll Cardiol 2015;66:495-507 «PMID: 26227186»PubMed
 274. Jun M, Foote C, Lv J ym. Effects of fibrates on cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2010;375:1875-84 «PMID: 20462635»PubMed
 275. Jun M, Zhu B, Tonelli M ym. Effects of fibrates in kidney disease: a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2012;60:2061-71 «PMID: 23083786»PubMed
 276. ACCORD Study Group., Ginsberg HN, Elam MB ym. Effects of combination lipid therapy in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2010;362:1563-74 «PMID: 20228404»PubMed
 277. Levy P. Review of studies on the effect of bile acid sequestrants in patients with type 2 diabetes mellitus. Metab Syndr Relat Disord 2010;8 Suppl 1:S9-13 «PMID: 20946010»PubMed
 278. Fonseca VA, Handelsman Y, Staels B. Colesevelam lowers glucose and lipid levels in type 2 diabetes: the clinical evidence. Diabetes Obes Metab 2010;12:384-92 «PMID: 20415686»PubMed
 279. Zhang DW, Lagace TA, Garuti R ym. Binding of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 to epidermal growth factor-like repeat A of low density lipoprotein receptor decreases receptor recycling and increases degradation. J Biol Chem 2007;282:18602-12 «PMID: 17452316»PubMed
 280. Ajufo E, Rader DJ. Recent advances in the pharmacological management of hypercholesterolaemia. Lancet Diabetes Endocrinol 2016;4:436-46 «PMID: 27012540»PubMed
 281. Dadu RT, Ballantyne CM. Lipid lowering with PCSK9 inhibitors. Nat Rev Cardiol 2014;11:563-75 «PMID: 24958078»PubMed
 282. Kastelein JJ, Ginsberg HN, Langslet G ym. ODYSSEY FH I and FH II: 78 week results with alirocumab treatment in 735 patients with heterozygous familial hypercholesterolaemia. Eur Heart J 2015;36:2996-3003 «PMID: 26330422»PubMed
 283. Raal FJ, Stein EA, Dufour R ym. PCSK9 inhibition with evolocumab (AMG 145) in heterozygous familial hypercholesterolaemia (RUTHERFORD-2): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2015;385:331-40 «PMID: 25282519»PubMed
 284. Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC ym. Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular Disease. N Engl J Med 2017;376:1713-1722 «PMID: 28304224»PubMed
 285. Nissen SE, Stroes E, Dent-Acosta RE ym. Efficacy and tolerability of evolocumab vs ezetimibe in patients with muscle-related statin intolerance: The GAUSS-3 Randomized Clinical Trial. JAMA 2016;315:1580-90 «PMID: 27039291»PubMed
 286. Moriarty PM, Thompson PD, Cannon CP ym. Efficacy and safety of alirocumab vs ezetimibe in statin-intolerant patients, with a statin rechallenge arm: The ODYSSEY ALTERNATIVE randomized trial. J Clin Lipidol 2015;9:758-769 «PMID: 26687696»PubMed
 287. Landmesser U, Chapman MJ, Farnier M ym. European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society Task Force consensus statement on proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibitors: practical guidance for use in patients at very high cardiovascular risk. Eur Heart J 2017;38:2245-2255 «PMID: 27789571»PubMed
 288. Lozano P, Henrikson NB, Dunn J ym. Lipid Screening in Childhood and Adolescence for Detection of Familial Hypercholesterolemia: A Systematic Evidence Review for the U.S. Preventive Services Task Force [Internet]. 2016;: «PMID: 27559556»PubMed
 289. Kavey RE, Allada V, Daniels SR ym. Cardiovascular risk reduction in high-risk pediatric patients: a scientific statement from the American Heart Association Expert Panel on Population and Prevention Science; the Councils on Cardiovascular Disease in the Young, Epidemiology and Prevention, Nutrition, Physical Activity and Metabolism, High Blood Pressure Research, Cardiovascular Nursing, and the Kidney in Heart Disease; and the Interdisciplinary Working Group on Quality of Care and Outcomes Research: endorsed by the American Academy of Pediatrics. Circulation 2006;114:2710-38 «PMID: 17130340»PubMed
 290. Daniels SR, Gidding SS, de Ferranti SD ym. Pediatric aspects of familial hypercholesterolemias: recommendations from the National Lipid Association Expert Panel on Familial Hypercholesterolemia. J Clin Lipidol 2011;5:S30-7 «PMID: 21600527»PubMed
 291. DeMott K, Nherera L, Shaw EJ ym. National Institute for Health and Clinical Excellence. Clinical guidelines and evidence review for familial hypercholesterolaemia: the identification and managementof adults and children with familial hypercholesterolaemia. 2008 (Clinical guideline 71.) www.nice.org.uk/CG71
 292. Pahkala K, Niinikoski H ja Raitakari O. Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy lapsuudesta alkaen. Duodecim 2014;130(8):778-84
 293. Braamskamp MJAM, Kastelein JJP, Kusters DM ym. Statin Initiation During Childhood in Patients With Familial Hypercholesterolemia: Consequences for Cardiovascular Risk. J Am Coll Cardiol 2016;67:455-456 «PMID: 26821635»PubMed
 294. Salo M, Viikari J, Nuutinen M ym. Lasten hyperkolesterolemian ja muiden hyperlipidemioiden diagnostiikka ja hoito - Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen suositus. Duodecim 1994;110:1719 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus duo40382»26
 295. Watts GF, Sullivan DR, Poplawski N ym. Familial hypercholesterolaemia: a model of care for Australasia. Atheroscler Suppl 2011;12:221-63 «PMID: 21917530»PubMed
 296. Wald DS, Bestwick JP, Morris JK ym. Child-parent familial hypercholesterolemia screening in primary care. N Engl J Med 2016;375:1628-1637 «PMID: 27783906»PubMed
 297. Identification and management of familial hypercholesterolaemia. NICE clinical guideline 71. National Institute for Health and Clinical Excellence, August 2008. www.nice.org.uk/CG071
 298. Niinikoski H, Lagström H, Jokinen E ym. Impact of repeated dietary counseling between infancy and 14 years of age on dietary intakes and serum lipids and lipoproteins: the STRIP study. Circulation 2007;116:1032-40 «PMID: 17698729»PubMed
 299. Obarzanek E, Kimm SY, Barton BA ym. Long-term safety and efficacy of a cholesterol-lowering diet in children with elevated low-density lipoprotein cholesterol: seven-year results of the Dietary Intervention Study in Children (DISC). Pediatrics 2001;107:256-64 «PMID: 11158455»PubMed
 300. Räsänen M, Niinikoski H, Keskinen S ym. Parental nutrition knowledge and nutrient intake in an atherosclerosis prevention project: the impact of child-targeted nutrition counselling. Appetite 2003;41:69-77 «PMID: 12880623»PubMed
 301. Gylling H, Plat J, Turley S ym. Plant sterols and plant stanols in the management of dyslipidaemia and prevention of cardiovascular disease. Atherosclerosis 2014;232:346-60 «PMID: 24468148»PubMed
 302. Gylling H, Siimes MA, Miettinen TA. Sitostanol ester margarine in dietary treatment of children with familial hypercholesterolemia. J Lipid Res 1995;36:1807-12 «PMID: 7595101»PubMed
 303. Becker M, Staab D, Von Bergman K. Long-term treatment of severe familial hypercholesterolemia in children: effect of sitosterol and bezafibrate. Pediatrics 1992;89:138-42 «PMID: 1727999»PubMed
 304. Ketomäki AM, Gylling H, Antikainen M ym. Red cell and plasma plant sterols are related during consumption of plant stanol and sterol ester spreads in children with hypercholesterolemia. J Pediatr 2003;142:524-31 «PMID: 12756385»PubMed
 305. Vuorio A, Kuoppala J, Kovanen PT ym. Statins for children with familial hypercholesterolemia. Cochrane Database Syst Rev 2017;7:CD006401 «PMID: 28685504»PubMed
 306. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. 2010. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf «http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf»27
 307. Strandberg TE, Kolehmainen L, Vuorio A. Evaluation and treatment of older patients with hypercholesterolemia: a clinical review. JAMA 2014;312:1136-44 «PMID: 25226479»PubMed
 308. Koivukangas M, Strandberg T, Leskinen R, Keinänen-Kiukaanniemi S, Antikainen R. Vanhuksen gerastenia -tunnista riskipotilas. Suom Lääkäril 2017;72;425-430
 309. Verkkokurssi https://www.fimea.fi/documents/160140/753095/17702_julkaisut_Kapseli35.pdf «https://www.fimea.fi/documents/160140/753095/17702_julkaisut_Kapseli35.pdf»28
 310. LaCroix AZ, Gray SL, Aragaki A ym. Statin use and incident frailty in women aged 65 years or older: prospective findings from the Women's Health Initiative Observational Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2008;63:369-75 «PMID: 18426960»PubMed
 311. Korpela M, Pettersson T, Strandberg T, Löfberg M, Kiuru-Enari S. Vanhusten lihasongelmat. Suom Lääkäril 2011; 34: 2409 - 2416
 312. Rao Kondapally Seshasai S, Kaptoge S, Thompson A ym. Diabetes mellitus, fasting glucose, and risk of cause-specific death. N Engl J Med 2011;364:829-841 «PMID: 21366474»PubMed
 313. Sattar N. Revisiting the links between glycaemia, diabetes and cardiovascular disease. Diabetologia 2013;56:686-95 «PMID: 23354123»PubMed
 314. Nathan DM, Cleary PA, Backlund JY ym. Intensive diabetes treatment and cardiovascular disease in patients with type 1 diabetes. N Engl J Med 2005;353:2643-53 «PMID: 16371630»PubMed
 315. National Clinical Guideline Centre (UK). 2015;: «PMID: 26334079»PubMed
 316. Authors/Task Force Members., Rydén L, Grant PJ ym. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD: the Task Force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and developed in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur Heart J 2013;34:3035-87 «PMID: 23996285»PubMed
 317. Emerging Risk Factors Collaboration., Sarwar N, Gao P ym. Diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration, and risk of vascular disease: a collaborative meta-analysis of 102 prospective studies. Lancet 2010;375:2215-22 «PMID: 20609967»PubMed
 318. Mottillo S, Filion KB, Genest J ym. The metabolic syndrome and cardiovascular risk a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2010;56:1113-32 «PMID: 20863953»PubMed
 319. Collins R, Armitage J, Parish S ym. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol-lowering with simvastatin in 5963 people with diabetes: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2003;361:2005-16 «PMID: 12814710»PubMed
 320. Colhoun HM, Betteridge DJ, Durrington PN ym. Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): multicentre randomised placebo-controlled trial. Lancet 2004;364:685-96 «PMID: 15325833»PubMed
 321. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators. Kearney PM, Blackwell L ym. Efficacy of cholesterol-lowering therapy in 18,686 people with diabetes in 14 randomised trials of statins: a meta-analysis. Lancet 2008;371:117-25 «PMID: 18191683»PubMed
 322. Shepherd J, Barter P, Carmena R ym. Effect of lowering LDL cholesterol substantially below currently recommended levels in patients with coronary heart disease and diabetes: the Treating to New Targets (TNT) study. Diabetes Care 2006;29:1220-6 «PMID: 16731999»PubMed
 323. Ellis JJ, Erickson SR, Stevenson JG ym. Suboptimal statin adherence and discontinuation in primary and secondary prevention populations. J Gen Intern Med 2004;19:638-45 «PMID: 15209602»PubMed
 324. Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication. N Engl J Med 2005;353:487-97 «PMID: 16079372»PubMed
 325. Lemstra M, Blackburn D, Crawley A ym. Proportion and risk indicators of nonadherence to statin therapy: a meta-analysis. Can J Cardiol 2012;28:574-80 «PMID: 22884278»PubMed
 326. Ho PM, Bryson CL, Rumsfeld JS. Medication adherence: its importance in cardiovascular outcomes. Circulation 2009;119:3028-35 «PMID: 19528344»PubMed
 327. Rasmussen JN, Chong A, Alter DA. Relationship between adherence to evidence-based pharmacotherapy and long-term mortality after acute myocardial infarction. JAMA 2007;297:177-86 «PMID: 17213401»PubMed
 328. Berra K, Miller NH, Jennings C. Nurse-based models for cardiovascular disease prevention: from research to clinical practice. J Cardiovasc Nurs 2011;26:S46-55 «PMID: 21659813»PubMed
 329. Campbell NC, Ritchie LD, Thain J ym. Secondary prevention in coronary heart disease: a randomised trial of nurse led clinics in primary care. Heart 1998;80:447-52 «PMID: 9930042»PubMed
 330. Voogdt-Pruis HR, Beusmans GH, Gorgels AP ym. Effectiveness of nurse-delivered cardiovascular risk management in primary care: a randomised trial. Br J Gen Pract 2010;60:40-6 «PMID: 20040167»PubMed
 331. Wood DA, Kotseva K, Connolly S ym. Nurse-coordinated multidisciplinary, family-based cardiovascular disease prevention programme (EUROACTION) for patients with coronary heart disease and asymptomatic individuals at high risk of cardiovascular disease: a paired, cluster-randomised controlled trial. Lancet 2008;371:1999-2012 «PMID: 18555911»PubMed
 332. Clark AM, Hartling L, Vandermeer B ym. Secondary prevention programmes for coronary heart disease: a meta-regression showing the merits of shorter, generalist, primary care-based interventions. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2007;14:538-46 «PMID: 17667645»PubMed
 333. Sarkkinen E, Korhonen M, Erkkilä A ym. Effect of apolipoprotein E polymorphism on serum lipid response to the separate modification of dietary fat and dietary cholesterol. Am J Clin Nutr 1998;68:1215-22 «PMID: 9846849»PubMed
 334. Hofmann SM, Tschöp MH. Dietary sugars: a fat difference. J Clin Invest 2009;119:1089-92 «PMID: 19422101»PubMed
 335. Kelishadi R, Mansourian M, Heidari-Beni M. Association of fructose consumption and components of metabolic syndrome in human studies: a systematic review and meta-analysis. Nutrition 2014;30:503-10 «PMID: 24698343»PubMed
 336. Law MR, Wald NJ, Rudnicka AR. Quantifying effect of statins on low density lipoprotein cholesterol, ischaemic heart disease, and stroke: systematic review and meta-analysis. BMJ 2003;326:1423 «PMID: 12829554»PubMed
 337. Jones PH, Davidson MH, Stein EA ym. Comparison of the efficacy and safety of rosuvastatin versus atorvastatin, simvastatin, and pravastatin across doses (STELLAR* Trial). Am J Cardiol 2003;92:152-60 «PMID: 12860216»PubMed
 338. Omar MA, Wilson JP, Cox TS. Rhabdomyolysis and HMG-CoA reductase inhibitors. Ann Pharmacother 2001;35:1096-107 «PMID: 11573861»PubMed
 339. Neuvonen PJ. Drug interactions with HMG-CoA reductase inhibitors (statins): the importance of CYP enzymes, transporters and pharmacogenetics. Curr Opin Investig Drugs 2010;11:323-32 «PMID: 20178046»PubMed
 340. Parker BA, Capizzi JA, Grimaldi AS ym. Effect of statins on skeletal muscle function. Circulation 2013;127:96-103 «PMID: 23183941»PubMed
 341. Duodecim lääketietokanta. http://www.terveysportti.fi/terveysportti/dlr_laake.koti «http://www.terveysportti.fi/terveysportti/dlr_laake.koti»29
 342. Lee PJ, Modha K, Chua T ym. Association of statins with decreased acute pancreatitis severity: a propensity score analysis. J Clin Gastroenterol 2017;: «PMID: 29095423»PubMed
 343. Varret M, Abifadel M, Rabès JP ym. Genetic heterogeneity of autosomal dominant hypercholesterolemia. Clin Genet 2008;73:1-13 «PMID: 18028451»PubMed
 344. Afilalo J, Duque G, Steele R ym. Statins for secondary prevention in elderly patients: a hierarchical bayesian meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2008;51:37-45 «PMID: 18174034»PubMed
 345. AHA, ACC, National Heart, Lung, and Blood Institute. AHA/ACC guidelines for secondary prevention for patients with coronary and other atherosclerotic vascular disease: 2006 update endorsed by the National Heart, Lung, and Blood Institute. J Am Coll Cardiol 2006;47:2130-9 «PMID: 16697342»PubMed
 346. Alexander DD, Miller PE, Van Elswyk ME ym. A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials and Prospective Cohort Studies of Eicosapentaenoic and Docosahexaenoic Long-Chain Omega-3 Fatty Acids and Coronary Heart Disease Risk. Mayo Clin Proc 2017;92:15-29 «PMID: 28062061»PubMed
 347. Amarenco P, Bogousslavsky J, Callahan A 3rd ym. High-dose atorvastatin after stroke or transient ischemic attack. N Engl J Med 2006;355:549-59 «PMID: 16899775»PubMed
 348. Amarenco P, Labreuche J. Lipid management in the prevention of stroke: review and updated meta-analysis of statins for stroke prevention. Lancet Neurol 2009;8:453-63 «PMID: 19375663»PubMed
 349. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes--2013. Diabetes Care 2013;36 Suppl 1:S11-66 «PMID: 23264422»PubMed
 350. Aung PP, Maxwell HG, Jepson RG ym. Lipid-lowering for peripheral arterial disease of the lower limb. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD000123 «PMID: 17943736»PubMed
 351. Baigent C, Keech A, Kearney PM ym. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet 2005;366:1267-78 «PMID: 16214597»PubMed
 352. Bruckert E, Labreuche J, Deplanque D ym. Fibrates effect on cardiovascular risk is greater in patients with high triglyceride levels or atherogenic dyslipidemia profile: a systematic review and meta-analysis. J Cardiovasc Pharmacol 2011;57:267-72 «PMID: 21052016»PubMed
 353. Brunner E, White I, Thorogood M ym. Can dietary interventions change diet and cardiovascular risk factors? A meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Public Health 1997;87:1415-22 «PMID: 9314790»PubMed
 354. Bucher HC, Griffith LE, Guyatt GH. Effect of HMGcoA reductase inhibitors on stroke. A meta-analysis of randomized, controlled trials. Ann Intern Med 1998;128:89-95 «PMID: 9441587»PubMed
 355. Cannon CP, Braunwald E, McCabe CH ym. Intensive versus moderate lipid lowering with statins after acute coronary syndromes. N Engl J Med 2004;350:1495-504 «PMID: 15007110»PubMed
 356. de Jongh S, Ose L, Szamosi T ym. Efficacy and safety of statin therapy in children with familial hypercholesterolemia: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial with simvastatin. Circulation 2002;106:2231-7 «PMID: 12390953»PubMed
 357. de Lemos JA, Blazing MA, Wiviott SD ym. Early intensive vs a delayed conservative simvastatin strategy in patients with acute coronary syndromes: phase Z of the A to Z trial. JAMA 2004;292:1307-16 «PMID: 15337732»PubMed
 358. Delgado-Lista J, Perez-Martinez P, Lopez-Miranda J ym. Long chain omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: a systematic review. Br J Nutr 2012;107 Suppl 2:S201-13 «PMID: 22591894»PubMed
 359. Dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: results of the GISSI-Prevenzione trial. Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell'Infarto miocardico. Lancet 1999;354:447-55 «PMID: 10465168»PubMed
 360. Effect of fenofibrate on progression of coronary-artery disease in type 2 diabetes: the Diabetes Atherosclerosis Intervention Study, a randomised study. Lancet 2001;357:905-10 «PMID: 11289345»PubMed
 361. Hartley L, May MD, Loveman E ym. Dietary fibre for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2016;:CD011472 «PMID: 26758499»PubMed
 362. Jakob T, Nordmann AJ, Schandelmaier S ym. Fibrates for primary prevention of cardiovascular disease events. Cochrane Database Syst Rev 2016;11:CD009753 «PMID: 27849333»PubMed
 363. Jakobsen MU, Dethlefsen C, Joensen AM ym. Intake of carbohydrates compared with intake of saturated fatty acids and risk of myocardial infarction: importance of the glycemic index. Am J Clin Nutr 2010;91:1764-8 «PMID: 20375186»PubMed
 364. Jakobsen MU, O'Reilly EJ, Heitmann BL ym. Major types of dietary fat and risk of coronary heart disease: a pooled analysis of 11 cohort studies. Am J Clin Nutr 2009;89:1425-32 «PMID: 19211817»PubMed
 365. Joyce NR, Zachariah JP, Eaton CB ym. Statin use and the risk of type 2 diabetes mellitus in children and adolescents. Acad Pediatr 2017;17:515-522 «PMID: 28232259»PubMed
 366. Keech A, Simes RJ, Barter P ym. Effects of long-term fenofibrate therapy on cardiovascular events in 9795 people with type 2 diabetes mellitus (the FIELD study): randomised controlled trial. Lancet 2005;366:1849-61 «PMID: 16310551»PubMed
 367. Kelley GA, Kelley K. Impact of progressive resistance training on lipids and lipoproteins in adults: another look at a meta-analysis using prediction intervals. Prev Med 2009;49:473-5 «PMID: 19804794»PubMed
 368. Kelley GA, Kelley KS, Roberts S ym. Comparison of aerobic exercise, diet or both on lipids and lipoproteins in adults: a meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Nutr 2012;31:156-67 «PMID: 22154987»PubMed
 369. Kelley GA, Kelley KS. Effects of diet, aerobic exercise, or both on Non-HDL-C in adults: a meta-analysis of randomized controlled trials. Cholesterol 2012;2012:840935 «PMID: 23198142»PubMed
 370. Kelley GA, Kelley KS. Impact of progressive resistance training on lipids and lipoproteins in adults: a meta-analysis of randomized controlled trials. Prev Med 2009;48:9-19 «PMID: 19013187»PubMed
 371. Kodama S, Tanaka S, Saito K ym. Effect of aerobic exercise training on serum levels of high-density lipoprotein cholesterol: a meta-analysis. Arch Intern Med 2007;167:999-1008 «PMID: 17533202»PubMed
 372. Koskinen P, Mänttäri M, Manninen V ym. Coronary heart disease incidence in NIDDM patients in the Helsinki Heart Study. Diabetes Care 1992;15:820-5 «PMID: 1516498»PubMed
 373. Kwak SM, Myung SK, Lee YJ ym. Efficacy of omega-3 fatty acid supplements (eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid) in the secondary prevention of cardiovascular disease: a meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled trials. Arch Intern Med 2012;172:686-94 «PMID: 22493407»PubMed
 374. LaRosa JC, Deedwania PC, Shepherd J ym. Comparison of 80 versus 10 mg of atorvastatin on occurrence of cardiovascular events after the first event (from the Treating to New Targets [TNT] trial). Am J Cardiol 2010;105:283-7 «PMID: 20102935»PubMed
 375. LaRosa JC, Grundy SM, Waters DD ym. Intensive lipid lowering with atorvastatin in patients with stable coronary disease. N Engl J Med 2005;352:1425-35 «PMID: 15755765»PubMed
 376. León H, Shibata MC, Sivakumaran S ym. Effect of fish oil on arrhythmias and mortality: systematic review. BMJ 2008;337:a2931 «PMID: 19106137»PubMed
 377. Metz JA, Stern JS, Kris-Etherton P ym. A randomized trial of improved weight loss with a prepared meal plan in overweight and obese patients: impact on cardiovascular risk reduction. Arch Intern Med 2000;160:2150-8 «PMID: 10904458»PubMed
 378. Nuotio K, Soinne L, Hänninen H ym. Life-threatening coronary disease is prevalent in patients with stenosing carotid artery disease. Int J Stroke 2015;10:1217-23 «PMID: 26311319»PubMed
 379. O'Keefe JH Jr, Cordain L, Harris WH ym. Optimal low-density lipoprotein is 50 to 70 mg/dl: lower is better and physiologically normal. J Am Coll Cardiol 2004;43:2142-6 «PMID: 15172426»PubMed
 380. ORIGIN Trial Investigators, Bosch J, Gerstein HC ym. n-3 fatty acids and cardiovascular outcomes in patients with dysglycemia. N Engl J Med 2012;367:309-18 «PMID: 22686415»PubMed
 381. Palmer SC, Navaneethan SD, Craig JC et al. HMG CoA reductase inhibitors (statins) for people with chronic kidney disease not requiring dialysis. Cochrane Database Syst Rev 2014;(5):CD007784. «PMID: 24880031»PubMed
 382. Palomäki A , Kovanen P. LDL-kolesterolin luonnonmukainen pitoisuus on saavutettavissa turvallisesti. Duodecim 2006;122;1747-56 30
 383. Pedersen TR, Faergeman O, Kastelein JJ ym. High-dose atorvastatin vs usual-dose simvastatin for secondary prevention after myocardial infarction: the IDEAL study: a randomized controlled trial. JAMA 2005;294:2437-45 «PMID: 16287954»PubMed
 384. Perk J, De Backer G, Gohlke H ym. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Eur Heart J 2012;33:1635-701 «PMID: 22555213»PubMed
 385. Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID) Study Group.. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. N Engl J Med 1998;339:1349-57 «PMID: 9841303»PubMed
 386. Ramos R, García-Gil M, Comas-Cufí M ym. Statins for Prevention of Cardiovascular Events in a Low-Risk Population With Low Ankle Brachial Index. J Am Coll Cardiol 2016;67:630-640 «PMID: 26868687»PubMed
 387. Rizos EC, Ntzani EE, Bika E ym. Association between omega-3 fatty acid supplementation and risk of major cardiovascular disease events: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2012;308:1024-33 «PMID: 22968891»PubMed
 388. Roberts CG, Guallar E, Rodriguez A. Efficacy and safety of statin monotherapy in older adults: a meta-analysis. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2007;62:879-87 «PMID: 17702880»PubMed
 389. Rodenburg J, Vissers MN, Wiegman A ym. Statin treatment in children with familial hypercholesterolemia: the younger, the better. Circulation 2007;116:664-8 «PMID: 17664376»PubMed
 390. Rubins HB, Robins SJ, Collins D ym. Diabetes, plasma insulin, and cardiovascular disease: subgroup analysis from the Department of Veterans Affairs high-density lipoprotein intervention trial (VA-HIT). Arch Intern Med 2002;162:2597-604 «PMID: 12456232»PubMed
 391. Ruppar TM, Conn VS, Chase JA ym. Lipid outcomes from supervised exercise interventions in healthy adults. Am J Health Behav 2014;38:823-30 «PMID: 25207508»PubMed
 392. Saha SA, Arora RR. Fibrates in the prevention of cardiovascular disease in patients with type 2 diabetes mellitus--a pooled meta-analysis of randomized placebo-controlled clinical trials. Int J Cardiol 2010;141:157-66 «PMID: 19232762»PubMed
 393. Sandhu S, Wiebe N, Fried LF, Tonelli M. Statins for improving renal outcomes: a meta-analysis. J Am Soc Nephrol 2006 Jul;17(7):2006-16 «PMID: 16762986»PubMed «DARE-12006002842»DARE
 394. Sever PS, Dahlöf B, Poulter NR ym. Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial--Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2003;361:1149-58 «PMID: 12686036»PubMed
 395. Sever PS, Poulter NR, Dahlöf B ym. Reduction in cardiovascular events with atorvastatin in 2,532 patients with type 2 diabetes: Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial--lipid-lowering arm (ASCOT-LLA). Diabetes Care 2005;28:1151-7 «PMID: 15855581»PubMed
 396. Stefanick ML, Mackey S, Sheehan M ym. Effects of diet and exercise in men and postmenopausal women with low levels of HDL cholesterol and high levels of LDL cholesterol. N Engl J Med 1998;339:12-20 «PMID: 9647874»PubMed
 397. Studer M, Briel M, Leimenstoll B ym. Effect of different antilipidemic agents and diets on mortality: a systematic review. Arch Intern Med 2005;165:725-30 «PMID: 15824290»PubMed
 398. Su X, Zhang L, Lv J et al. Effect of Statins on Kidney Disease Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. Am J Kidney Dis 2016;67(6):881-92. «PMID: 26905361»PubMed
 399. Tang JL, Armitage JM, Lancaster T ym. Systematic review of dietary intervention trials to lower blood total cholesterol in free-living subjects. BMJ 1998;316:1213-20 «PMID: 9552999»PubMed
 400. Taylor F, Ward K, Moore TH ym. Statins for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD004816 «PMID: 21249663»PubMed
 401. The Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial results. I. Reduction in incidence of coronary heart disease. JAMA 1984;251:351-64 «PMID: 6361299»PubMed
 402. The Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial results. II. The relationship of reduction in incidence of coronary heart disease to cholesterol lowering. JAMA 1984;251:365-74 «PMID: 6361300»PubMed
 403. Tikkanen MJ, Szarek M, Fayyad R ym. Total cardiovascular disease burden: comparing intensive with moderate statin therapy insights from the IDEAL (Incremental Decrease in End Points Through Aggressive Lipid Lowering) trial. J Am Coll Cardiol 2009;54:2353-7 «PMID: 20082922»PubMed
 404. Wang D, Liu B, Tao W ym. Fibrates for secondary prevention of cardiovascular disease and stroke. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD009580 «PMID: 26497361»PubMed
 405. Wiegman A, Hutten BA, de Groot E ym. Efficacy and safety of statin therapy in children with familial hypercholesterolemia: a randomized controlled trial. JAMA 2004;292:331-7 «PMID: 15265847»PubMed
 406. Wiviott SD, Cannon CP, Morrow DA ym. Can low-density lipoprotein be too low? The safety and efficacy of achieving very low low-density lipoprotein with intensive statin therapy: a PROVE IT-TIMI 22 substudy. J Am Coll Cardiol 2005;46:1411-6 «PMID: 16226163»PubMed
 407. Yokoyama M, Origasa H, Matsuzaki M ym. Effects of eicosapentaenoic acid on major coronary events in hypercholesterolaemic patients (JELIS): a randomised open-label, blinded endpoint analysis. Lancet 2007;369:1090-8 «PMID: 17398308»PubMed
 408. Yu-Poth S, Zhao G, Etherton T ym. Effects of the National Cholesterol Education Program's Step I and Step II dietary intervention programs on cardiovascular disease risk factors: a meta-analysis. Am J Clin Nutr 1999;69:632-46 «PMID: 10197564»PubMed
 409. Hu FB, Manson JE. Omega-3 fatty acids and secondary prevention of cardiovascular disease-is it just a fish tale?: comment on “Efficacy of omega-3 fatty acid supplements (eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid) in the secondary prevention of cardiovascular disease”. Arch Intern Med 2012;172:694-6 «PMID: 22493410»PubMed
 410. Defesche JC, Lansberg PJ, Umans-Eckenhausen MA ym. Advanced method for the identification of patients with inherited hypercholesterolemia. Semin Vasc Med 2004;4:59-65 «PMID: 15199434»PubMed
Jatka lukemista

A

Elintapamuutoksilla laihduttamisen vaikutus veren lipoproteiineihin

Liikapainoisen dyslipidemiapotilaan laihduttaminen vähentää veren triglyseridien pitoisuuksia ja lisää veren HDL-kolesterolipitoisuutta.

A

Fibraattihoito sepelvaltimosairaustapahtumien primaari- ja sekundaaripreventiossa

Fibraattihoito vähentää sepelvaltimosairaustapahtumia primaari- ja sekundaaripreventiossa.

A

Kestävyysliikuntaharjoittelu ja plasman lipidit

Kestävyysliikuntaharjoittelu suurentaa plasman HDL-kolesterolin pitoisuutta sekä pienentää triglyseridien pitoisuuksia terveillä, aiemmin vähän liikkuneilla henkilöillä. Muutosten suuruus on pienehkö, keskimäärin noin 5 % lähtötilanteesta.

A

LDL-kolesterolin yleinen tavoitearvo diabeetikoilla alle 2,5 mmol/l

Sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeetikoilla tulee pyrkiä pienempään LDL-kolesteroliarvoon kuin 2,5 mmol/l elintapojen ja tarvittaessa statiinin avulla.

A

Lihasvoimaharjoittelu ja plasman lipidit

Lihasvoimaharjoittelu vähentää hieman (noin 5 %) kokonaiskolesterolin, LDL-kolesterolin, ei-HDL-kolesterolin ja triglyseridien pitoisuutta, mutta HDL-kolesteroli ei muutu.

A

Perifeerisen valtimotaudin hoito statiinilla

Statiinihoito on hyödyllinen kaikille potilaille kolesterolitasosta ja oireista riippumatta.

A

Ravinnon rasvan laadun vaikutus valtimosairaustapahtumiin

Pitkäkestoiset ruokavaliomuutokset, jotka tähtäävät tyydyttyneen rasvan vähentämiseen ja monityydyttymättömän rasvan lisäämiseen, pienentävät sairastuvuutta ateroskleroottisiin sydän- ja verisuonitauteihin.

A

Ravintokuidut ja seerumin kolesteroli

Ravintokuidut, joiden lähteenä ovat kasvikset, marjat, hedelmät ja täysjyväviljatuotteet, pienentävät seerumin kokonais- ja LDL-kolesterolipitoisuutta 3–5 %.

A

Ruokavaliohoidon vaikutus plasman lipideihin

Ruokavaliohoito pienentää plasman kolesterolin pitoisuutta hyperkolesterolemiassa.

A

Statiinihoito ja aivoinfarktit

Statiinihoito vähentää aivoinfarktien ilmaantuvuutta.

A

Statiinit ja iäkkäiden kuolleisuus

Statiinihoito vähentää valtimosairaustapahtumia ja myös kokonaiskuolleisuutta 60-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla preventiotutkimuksissa.

A

Statiinit valtimosairauksien primaari- tai sekundaariehkäisyssä

Satunnaistetuissa tutkimuksissa statiinihoito on pienentänyt kokonaiskuolleisuutta ja merkittäviä valtimosairaustapahtumia riippumatta lähtövaiheen valtimosairausriskistä.

A

Statins for improving renal outcomes

Statins may have a small effect in slowing the rate of loss of kidney function, especially in patients with cardiovascular disease. However, statins reduce all-cause and cardiovascular mortality in patients with chronic kidney disease.

A

Suuriannoksinen statiinihoito

Sepelvaltimosairauspotilailla ja erityisesti sepelvaltimokohtauksen yhteydessä suuresta statiiniannoksesta (atorvastatiini 80 mg/vrk) on saatu kliinistä lisähyötyä tavanomaiseen statiiniannokseen verrattuna.

B

Etsetimibin ja simvastatiinin yhdistelmä sepelvaltimotautikohtauksen jälkeen

Etsetimibin ja simvastatiinin yhdistelmä ilmeisesti vähentää sepel- ja aivovaltimotautitapahtumia enemmän kuin simvastatiinimonoterapia sepelvaltimotautikohtauksen sairastaneilla potilailla.

B

Kalaöljyjä sisältävien ravintolisien vaikutus sydän- ja verisuonitautien päätetapahtumiin

Tutkimustulokset kalaöljyjä (pitkäketjuisia omega-3-rasvahappoja) sisältävien ravintolisien vaikutuksista sydän- ja verisuonitautien päätetapahtumiin ovat ristiriitaisia. Niistä ei ilmeisesti ole hyötyä ateroskleroottisten sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä.

B

Kolestyramiinihoito ja sydäninfarkti

Kolestyramiini näyttää estävän sydäninfarkteja pitkäkestoisessa tutkimuksessa.

B

LDL-kolesterolin tavoitearvo ateroskleroottisten sairauksien sekundaaripreventiossa

Diabeetikoilla, joilla on sepelvaltimosairaus, aivovaltimosairaus tai perifeerinen valtimosairaus (mukaan lukien aortan ateroskleroottinen aneurysma), on järkevää pyrkiä pienempään LDL-kolesteroliarvoon kuin 1,8 mmol/l ja käyttämään statiinia kolesteroliarvoista riippumatta, ellei statiinille ole vasta-aihetta. LDL-arvon tavoitteelle ei käytännössä ole alarajaa.

B

Statiinilääkityksen teho ja turvallisuus FH-taudin hoidossa lapsilla

Statiinilääkitys FH-taudin hoidossa lapsilla ilmeisesti pienentää LDL-kolesterolipitoisuutta ilman haitallisia vaikutuksia lasten kasvuun ja kehitykseen.

B

Suuriannoksinen atorvastatiinihoito potilailla, joilla on ollut aiempi AVH

Suuriannoksinen atorvastatiinihoito ilmeisesti vähentää uusia aivoinfarkteja potilailla, joilla jo on aivoverenkiertohäiriö muttei sepelvaltimosairautta.

B

Tyydyttyneen rasvan korvaaminen hiilihydraateilla

Hiilihydraattien laatu ilmeisesti vaikuttaa sydäninfarktiriskiin korvattaessa tyydyttynyttä rasvaa hiilihydraateilla siten, että tyydyttyneen rasvan korvaaminen nopeasti imeytyvillä hiilihydraateilla, kuten vaaleilla viljatuotteilla ja sokeripitoisilla tuotteilla, ei ole edullista.

C

Fibraattihoito diabeetikoilla

Fibraatin ja statiinin yhdistelmä on vaihtoehto diabeettisen dyslipidemian hoidossa ja verisuonisairauksien estossa, jos statiinihoidon aikana P-trigly on yli 2,3 mmol/l.

Dyslipidemian yleisyys (%) yli 30-vuotiailla suomalaisilla eri lipoproteiinipitoisuuksista käytettyjen raja-arvojen mukaan FinTerveys-tutkimuksessa vuonna 2017
Isot jänneksantoomat akillesjänteissä
Jänneksantooma sormen ojentajajänteessä
Jänneksantoomat akillesjänteissä
NNT-luku (potilasmäärä, joka on hoidettava, jotta yksi hyötyisi) ja lumeryhmän kardiovaskulaaritapahtumien absoluuttinen vaara tärkeimmissä lumekontrolloiduissa dyslipidemian pitkäkestoisissa lääkehoitotutkimuksissa
Sepelvaltimotaudin vaara suhteessa plasman kolesterolipitoisuuteen
Statiinien aiheuttaman myopatian diagnoosi ja hoito
Statiinien terapeuttinen teho

Aiheeseen liittyviä suosituksia