Takaisin Tulosta

FH-taudin ja tyypin III dyslipidemian diagnostiikka ja hoito

Lisätietoa aiheesta
Alpo Vuorio, Petri Kovanen ja Matti Salo
18.12.2017

FH-tauti (familiaalinen hyperkolesterolemia)

Hyperkolesterolemia

 • FH-tautiepäilyssä tulee sulkea pois sekundaarinen hyperkolesterolemia, jonka tärkein syy on hypotyreoosi.
 • Myös vaikeaan hypertriglyseridemiaan liittyvä hyperkolesterolemia tulee sulkea pois. Koska triglyseridejä kuljettavat lipoproteiinit (kylomikronit, VLDL-hiukkaset ja niiden jäänteet sekä patologiset ns. beta-VLDL-hiukkaset) sisältävät myös kolesterolia, liittyy voimakkaasti suurentuneeseen triglyseridipitoisuuteen aina myös suurentunut kolesterolipitoisuus. Erimerkiksi, jos seerumin triglyseridipitoisuus on yli 20 mmol/l, kuten esimerksi hoitamattomassa diabeteksessa, johon liittyy yleensä myös geneettinen alttius hypertriglyseridemiaan, on seerumin kokonaiskolesterolipitoisuus samaa luokkaa kuin FH-taudissa. Koska tällöin kyseessä ei ole LDL-hiukkasten lukumäärän suureneminen, ei kyseessä ole FH-tauti, vaikka avoterveydenhuollossa syntyykin usein epäily FH-taudista vaikean hyperkolesterolemian hälyttämänä.
 • Harvinaisessa perinnöllisessä kasvisterolien imeytymishäiriössä voi esiintyä ja hyperkolesterolemiaa ja ksantoomia. FH-taudista poiketen ensimmäisen asteen sukulaisilla ei yleensä ole hyperkolesterolemiaa johtuen sen autosomissa peittyvästä periytyvyydestä.
 • Lapset
 • Yleensä FH-tautia ei tule epäillä, ellei seerumin kolesterolipitoisuus ole > 7,0 mmol/l ja lapsilla > 6,7 mmol/l.
 • Toisin kuin dietaarinen hyperkolesterolemia, FH-taudista aiheutuva hyperkolesterolemia reagoi yleensä huonosti ruokavaliohoitoon «Shafiq N, Singh M, Kaur S ym. Dietary treatment fo...»9.
  • Koska kotona tapahtuvan ruokavaliohoidon toteutumista on vaikea varmistaa, on "dieettiresistenttiyden" erotusdiagnostinen merkitys myös melko vähäinen.

Sukulaisten tutkimus

 • FH-tauti periytyy autosomaalisesti dominantisti eli periytymiseen pätee 50 %:n sääntö, jonka mukaan sukupuolesta riippumatta puolet lapsista perii FH-taudin (joko isältä tai äidiltä).
 • Periytymistapa tulee esiin selvästi vain, jos sukulaisia on paljon.
 • Ensimmäisen asteen sukulaisten (vanhemmat, sisarukset ja lapset) seerumin kolesterolin pitoisuuden tutkiminen ja mahdollisen sepelvaltimotaudin osoittaminen auttaa olennaisesti FH-taudin diagnoosiin pääsyä.
 • Erityisesti, jos primaarista hyperkolesterolemiaa sairastavalla aikuisella on alle 25-vuotias lapsi, jolla seerumin kolesterolitaso on > 7 mmol/l, vahvistuu FH-taudin epäily.
 • Epäilyä lisää myös aikuisikäisten sisarusten tai vanhempien vaikea hyperkolesterolemia tai varhainen sepelvaltimotauti, mutta painoarvoltaan diagnoosin varmistamiseksi nämä löydökset eivät ole yhtä merkityksellisiä kuin lapsen hyperkolesterolemia.
 • On myös muistettava, että FH-potilaan isällä tai äidillä täytyy olla FH-tauti, mutta FH-potilaan kaikki lapset voivat olla terveitä (varsinkin, jos lapsia on vähän). FH-lapsen on siis täytynyt saada FH-geeni jommalta kummalta biologiselta vanhemmaltaan, jolla on FH-tauti. Toisaalta, jos FH-vanhemman lapsista kenelläkään ole FH-tautia, pysähtyy FH-geenin eteneminen kyseisessä sukuhaarassa. Koska perheet ovat nykyisin pieniä, niin 50 %:n periytyvyyden osoittamiseksi tarvitaan sukututkimus, jolloin tutkittavien lukumäärä myös suurenee. Sukututkimuksen avulla löydetään FH-tautia sairastavat sukulaiset ja asianmukainen hoito voidaan aloittaa. Useissa Euroopan maissa on sukututkimukseen perustuva "cascade screening" eli "sukupolvesta toiseen etenevä seulonta", jossa FH-potilaan 1. ja 2. asteen sekä mahdollisesti myös 3. asteen sukulaiset tutkitaan systemaattisesti «Ned RM, Sijbrands EJ. Cascade Screening for Famili...»10. Sen tehokkaan käytön avulla on Alankomaissa löydetty noin 70 % arvioidusta FH-potilasmäärästä. Seulonnan tavoite löytää mutaatiotutkimuksen avulla varmuudella diagnosoidun FH-potilaan eli ns. indeksipotilaan sukulaiset, jotta nämä saisivat asianmukaisen hoidon «Haase A, Goldberg AC. Identification of people wit...»11.

Jänne- ja ihoksantoomat

 • FH-taudissa seerumin LDL-kolesterolia kertyy valtimoiden seinämien lisäksi myös muihin kudoksiin, erityisesti jänteisiin.
 • Jänneksantoomia voidaan todeta
  • akillesjänteissä
  • sormien ekstensorijänteissä.
 • Ksantoomia saattaa olla myös
  • kyynärpäissä subkutaanisesti
  • polven alapuolella subperiostaalisesti.
 • Diagnostisesti tärkeimmät ovat akillesjänteiden bilateraaliset ksantoomat, jotka voidaan todeta kaikukuvaustutkimuksessa «Koivunen-Niemelä T, Alanen A, Viikari J. Sonograph...»12. Palpoimalla akillesksantoomien osoittaminen on epävarmaa, ja erityisesti lapsille olisi suoritettava kaikukuvaustutkimus «Koivunen-Niemelä T, Viikari J, Niinikoski H ym. So...»13.
 • Maassamme akillesjänteen kaikukuvaus ei ole kuitenkaan vakiintunut FH:n diagnostisena menetelmänä.

Sepelvaltimotaudin esiintyminen

 • Varhainen sepelvaltimotauti, sepelvaltimotaudin komplikaatio tai sydänkuolema (miehillä alle 45-vuotiaina ja naisilla alle 55-vuotiaina) vaikeaa dieettiresistenttiä hyperkolesterolemiaa sairastavalla henkilöllä aiheuttaa FH-tautiepäilyn «Hill JS, Hayden MR, Frohlich J ym. Genetic and env...»14.
 • Lisäviitteen FH-taudista antaa, jos FH-tautiepäillyn 1. asteen sukulaisella on varhainen sepelvaltimotauti. Aikaisemmissa sukupolvissa esiintynyt varhainen sepelvaltimotauti on myös tärkeä lisäviite (ks. yllä "Sukulaisten tutkimus").
 • Jos hyperkolesterolemiapotilaalla on suuren LDL-pitoisuuden lisäksi muita merkittäviä sepelvaltimotaudin vaaratekijöitä, sepelvaltimosairauslöydöksen diagnostinen merkitys vähenee.

Tärkeimpiä suomalaisia LDL-reseptorigeenimutaatioita

 • Jos hyperkolesterolemisen potilaan FH-diagnoosi jää kliinisin perustein epävarmaksi, on pyrittävä diagnoosiin DNA-testillä.
 • Erityisesti tällaisessa tilanteessa ollaan, jos potilaalla ei ole jänneksantoomia tai jos sukulaistietoja ei ole käytettävissä.
 • Suomessa on 7 FH-valtamutaatiota ("perustajageeniä") «Vuorio AF, Aalto-Setälä K, Koivisto UM ym. Familia...»15, «Kontula K. Supisuomalaiset sydäntautigeenit. Duode...»16:
  • FH-Helsinki
  • FH-Pohjois-Karjala
  • FH-Turku
  • FH-Pori
  • FH-Pogosta
  • FH-11
  • FH-12.
 • Näiden mutaatioiden esiintyvyyttä kliinisesti diagnosoiduilla FH-potilailla on tutkittu laajassa (N = 301) aineistossa, joka on kerätty keskussairaaloista (N = 16) eri puolilta Suomea «Vuorio AF, Aalto-Setälä K, Koivisto UM ym. Familia...»15.
  • Tutkimalla 5 ensin mainittua mutaatiota voitiin FH osoittaa alueellisesti vaihdellen 69–92 %:ssa potilaista. Arvioidaan, että noin 40 %:lla suomalaisista FH-potilaista on FH-Helsinki-mutaatio ja noin 30 %:lla FH-Pohjois-Karjala-mutaatio. Niinpä nämä kaksi mutaatiota selittävät arviolta 7 000 tapausta arvioidusta yhteensä 10 000:sta.
  • FH-Helsinki-mutaation esiintymistiheys on suurin Etelä- ja Pohjois-Suomessa ja FH-Pohjois-Karjala-mutaation esiintymistiheys Itä-Suomessa, kun taas Länsi-Suomessa FH-Turku ja FH-Pori kattavat noin puolet tautitapauksista.
 • Yllä luetellut 7 LDL-reseptorin valtamutaatiota kattavat yli 90 % tunnetusta suomalaisesta mutaatiokirjosta. Koska valtamutaatiot kattavat suurimman osan Suomen FH-tapauksista, voidaan FH-diagnoosin varmistus aloittaa kaikissa tapauksissa DNA-diagnostisesti «Kontula K. Supisuomalaiset sydäntautigeenit. Duode...»16.

FH:n hoito

Lasten hoito

Aikuisten hoito

Dieetti

Statiinit

 • Statiinien käyttö on olennaisin osa FH-taudin hyperkolesterolemian hoitoa. Statiinihoito on aloitettava aina välittömästi FH-diagnoosin varmistuttua.
 • Tietomme statiinien hyödyllisyydestä sepelvaltimotautitapahtumia vähentävänä hoitona FH-taudissa on perustunut etupäässä ekstrapolaatioihin, joita on tehty polygeenistä hyperkolesterolemiaa sairastavien potilaiden keskuudessa tehdyistä laajoista kontrolloiduista seurantatutkimuksista «Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 p...»23, «Shepherd J, Cobbe SM, Ford I ym. Prevention of cor...»24.
  • Koska hyöty näissä FH-tautiin verrattuna lievemmissä hyperkolesterolemiaryhmissä on ollut merkittävä, ei ole ollut eettisesti hyväksyttävää tehdä päätetapahtumiin perustuvia seurantatutkimuksia, joissa osa FH-potilaista toimisi ilman statiinihoitoa olevana kontrolliryhmänä. Niinpä kaikki FH-potilaat on hoidettu statiineilla, ja vertailut on täytynyt suorittaa epäsuorasti.
 • Epäsuora näyttö statiinien hyödyllisyydestä FH-taudin hoidossa on osoitettu brittiläisessä 1 185 FH-potilaan prospektiivisessa seurantatutkimuksesta vuosilta 1980–95 «Mortality in treated heterozygous familial hyperch...»25.
  • Tutkimuksessa verrattiin statiinihoidossa olleiden FH-potilaiden kuolleisuutta normaaliväestöön kyseisenä aikaperiodina.
  • Ikäryhmässä 20–59-vuotiaat nähtiin sepelvaltimokuolemaan liittyvän relatiivisen riskin pienentyminen, kun verrattiin tilannetta ennen vuotta 1992 ja sen jälkeen.
  • Jälkimmäisellä aikaperiodilla oli statiineja ehditty käyttää pidemmän aikaa, ja riski pieneni 8-kertaisesta 3,7-kertaiseksi.
   • Relatiivisena riskinä käytettiin kuolleiden FH-potilaiden määrää suhteutettuna normaaliväestön oletettuun kuolemien määrään.
 • Tämän lisäksi 2 tuoreessa tutkimuksessa on osoitettu aggressiivisen statiinihoidon vuorokausiannoksella 80 mg atorvastatiinia «Smilde TJ, van Wissen S, Wollersheim H ym. Effect ...»26 tai 80 mg simvastatiinia «de Sauvage Nolting PR, de Groot E, Zwinderman AH y...»27 aiheuttavan kaulavaltimoiden ateroskleroosin regressiota.
 • Tuore analyysi osoittaa, että statiinilla tehokkaasti hoidettujen FH-potilaiden vaara sairastua sydäninfarktiin ei enää poikkea merkittävästi muun väestön vaarasta sairastua tähän tautiin «Versmissen J, Oosterveer DM, Yazdanpanah M ym. Eff...»28. Nämä potilaat ovat ollett Hollannissa toimivien FH-tautiin erikoistuneiden kliinisten ja avo-hoitoyksiköiden aktiivisessa seurannassa.
 • Toinen tuore analyysi «Neil A, Cooper J, Betteridge J ym. Reductions in a...»29 osoittaa, että lähes 20 vuoden ajan statiinihoitoa saaneiden FH-potilaiden kokonaiskuolleisuus, sepelvaltimotautikuolleisuus ja jopa syöpäkuolleisuus ovat vähentyneet merkittävästi.
 • Uutta tietoa FH-potilaiden sepelvaltimotautivaarasta saatiin Kööpenhamissa suoritetusta väestöpohjaisesta tutkimuksesta «Benn M, Watts GF, Tybjaerg-Hansen A ym. Familial h...»4. Siinä kävi ilmi, että statiinihoitoa avohoidossa saavien FH-potilaiden sepelvaltimotautivaara on lähes 10-kertainen verrattuna muuhun väestöpohjaan. Tämä tulos viittaa siihen, että statiiniannos ei ole ollut tarpeeksi suuri tai että hoitomyöntyvyys on ollut huono. Tulos osoittaa selvästi sen, että FH-taudin hoidon onnistuminen edellyttää FH:n hoidon keskittämistä erikoissairaanhoidon piiriin tai ainakin sitä, että avoterveydenhoidon yksiköt ovat yhteistyössä erikoissairaanhoidossa toimivien FH:n hoitoon erikoistuneiden yksiköiden kanssa.

Yhdistelmähoito

Tyypin III dyslipidemia

 • Tyypin III dyslipidemiaa sairastaa Suomessa arviolta vain pari sataa henkilöä.
 • Epäily tästä harvinaisesta lipidiaineenvaihdunnan häiriöstä tulisi syntyä, jos sekä kolesterolin että triglyseridien pitoisuudet ovat voimakkaasti suurentuneet eli samaa luokkaa (keskimäärin 10 mmol/l, vaihtelualue 5–15 mmol/l). Taudin klassisessa kuvauksessa potilaiden kolesterolipitoisuus oli keskimäärin 12 mmol/l ja triglyseridipitoisuus puolestaan 8 mmol/l «Morganroth J, Levy RI, Fredrickson DS. The biochem...»37.
 • Epäilyksen synnyttyä tulee tarkastaa, onko potilaan kämmenvaoissa pieniä oranssinkeltaisia kyhmyjä tai viiruja (xanthoma striata palmaris).
 • Lisäksi potilailla saattaa olla punakeltaisia tubero-eruptiivisia ksantoomia kyynärpäissä ja polvissa.
 • Kämmenvakoksantoomien löytyminen on tyypin III dyslipidemialle spesifinen, mutta melko harvinainen löydös.
 • Tyyppi III:n dyslipidemian taustalla on lähes aina (yli 90 %:ssa) apoE-fenotyyppi 2/2.
 • E2/E2-homotsygotian lisäksi tarvitaan jokin dyslipidemian laukaiseva tekijä, joita ovat muun muassa
  • diabetes
  • hypotyreoosi
  • hyperurikemia
  • munuaisten vajaatoiminta
  • runsas alkoholin käyttö ja
  • familiaalinen kombinoitunut hyperlipidemia.
 • Laukaisevan tekijän hoito on ensisijaisen tärkeää.
 • Tyypin III dyslipidemiaa sairastavilla potilailla esiintyy varhaista sepelvaltimotautia ja tyypillisesti myös varhaista alaraajavaltimoiden ateroskleroosia. Siksi dyslipidemia tulee hoitaa tehokkaasti.
  • Ravinnon tyydyttyneiden rasvojen määrän vähentäminen sekä yleinen energiarajoitus ja laihdutus ovat erityisen tehokkaita hoitotoimenpiteitä.
  • Kun dieettihoitoon liitetään myös taudin laukaisseen syyn hoito tai poistaminen, lipidipitoisuudet pienenevät yleensä nopeasti.
  • Jos lipidipitoisuudet ovat suurentuneet edellä mainituista hoitotoimenpiteistä huolimatta, hoitoon liitetään statiini. Mikäli sillä ei saavuteta tyydyttävää hoitotulosta, vaihdetaan lääke fibraatiksi.
 • Ks. myös «Mahley RW, Rall SC Jr. Type III hyperlipoproteinem...»38.

Kirjallisuutta

 1. Maxwell KN, Breslow JL. Proprotein convertase subtilisin kexin 9: the third locus implicated in autosomal dominant hypercholesterolemia. Curr Opin Lipidol 2005;16:167-72 «PMID: 15767856»PubMed
 2. Varret M, Abifadel M, Rabès JP ym. Genetic heterogeneity of autosomal dominant hypercholesterolemia. Clin Genet 2008;73:1-13 «PMID: 18028451»PubMed
 3. van der Graaf A, Avis HJ, Kusters DM ym. Molecular basis of autosomal dominant hypercholesterolemia: assessment in a large cohort of hypercholesterolemic children. Circulation 2011;123:1167-73 «PMID: 21382890»PubMed
 4. Benn M, Watts GF, Tybjaerg-Hansen A ym. Familial hypercholesterolemia in the danish general population: prevalence, coronary artery disease, and cholesterol-lowering medication. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:3956-64 «PMID: 22893714»PubMed
 5. Defesche JC. Defining the challenges of FH screening for familial hypercholesterolemia. J Clin Lipidol 2010;4:338-41 «PMID: 21122674»PubMed
 6. Vuorio AF, Turtola H, Kontula K. Neonatal diagnosis of familial hypercholesterolemia in newborns born to a parent with a molecularly defined heterozygous familial hypercholesterolemia. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1997;17:3332-7 «PMID: 9409330»PubMed
 7. Vuorio AF, Turtola H, Piilahti KM ym. Familial hypercholesterolemia in the Finnish north Karelia. A molecular, clinical, and genealogical study. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1997;17:3127-38 «PMID: 9409302»PubMed
 8. Watts GF, Sullivan DR, Poplawski N ym. Familial hypercholesterolaemia: a model of care for Australasia. Atheroscler Suppl 2011;12:221-63 «PMID: 21917530»PubMed
 9. Shafiq N, Singh M, Kaur S ym. Dietary treatment for familial hypercholesterolaemia. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD001918 «PMID: 20091526»PubMed
 10. Ned RM, Sijbrands EJ. Cascade Screening for Familial Hypercholesterolemia (FH). PLoS Curr 2011;3:RRN1238 «PMID: 21633520»PubMed
 11. Haase A, Goldberg AC. Identification of people with heterozygous familial hypercholesterolemia. Curr Opin Lipidol 2012;23:282-9 «PMID: 22801386»PubMed
 12. Koivunen-Niemelä T, Alanen A, Viikari J. Sonography of the Achilles tendon in hypercholesterolaemia. J Intern Med 1993;234:401-5 «PMID: 8409837»PubMed
 13. Koivunen-Niemelä T, Viikari J, Niinikoski H ym. Sonography in the detection of achilles tendon xanthomata in children with familial hypercholesterolaemia. Acta Paediatr 1994;83:1178-81 «PMID: 7841735»PubMed
 14. Hill JS, Hayden MR, Frohlich J ym. Genetic and environmental factors affecting the incidence of coronary artery disease in heterozygous familial hypercholesterolemia. Arterioscler Thromb 1991;11:290-7 «PMID: 1998646»PubMed
 15. Vuorio AF, Aalto-Setälä K, Koivisto UM ym. Familial hypercholesterolaemia in Finland: common, rare and mild mutations of the LDL receptor and their clinical consequences. Finnish FH-group. Ann Med 2001;33:410-21 «PMID: 11585102»PubMed
 16. Kontula K. Supisuomalaiset sydäntautigeenit. Duodecim 2005;121:2665-79 «PMID: 16454248»PubMed
 17. Vuorio A, Kuoppala J, Kovanen PT ym. Statins for children with familial hypercholesterolemia. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD006401 «PMID: 20614444»PubMed
 18. Mabuchi H, Koizumi J, Shimizu M ym. Development of coronary heart disease in familial hypercholesterolemia. Circulation 1989;79:225-32 «PMID: 2914343»PubMed
 19. Risk of fatal coronary heart disease in familial hypercholesterolaemia. Scientific Steering Committee on behalf of the Simon Broome Register Group. BMJ 1991;303:893-6 «PMID: 1933004»PubMed
 20. Slack J. Risks of ischaemic heart-disease in familial hyperlipoproteinaemic states. Lancet 1969;2:1380-2 «PMID: 4188273»PubMed
 21. Stone NJ, Levy RI, Fredrickson DS ym. Coronary artery disease in 116 kindred with familial type II hyperlipoproteinemia. Circulation 1974;49:476-88 «PMID: 4813182»PubMed
 22. Connor WE, Connor SL. Importance of diet in the treatment of familial hypercholesterolemia. Am J Cardiol 1993;72:42D-53D «PMID: 8213496»PubMed
 23. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) Lancet 1994;344:1383-9 «PMID: 7968073»PubMed
 24. Shepherd J, Cobbe SM, Ford I ym. Prevention of coronary heart disease with pravastatin in men with hypercholesterolemia. West of Scotland Coronary Prevention Study Group. N Engl J Med 1995;333:1301-7 «PMID: 7566020»PubMed
 25. Mortality in treated heterozygous familial hypercholesterolaemia: implications for clinical management. Scientific Steering Committee on behalf of the Simon Broome Register Group. Atherosclerosis 1999;142:105-12 «PMID: 9920511»PubMed
 26. Smilde TJ, van Wissen S, Wollersheim H ym. Effect of aggressive versus conventional lipid lowering on atherosclerosis progression in familial hypercholesterolaemia (ASAP): a prospective, randomised, double-blind trial. Lancet 2001;357:577-81 «PMID: 11558482»PubMed
 27. de Sauvage Nolting PR, de Groot E, Zwinderman AH ym. Regression of carotid and femoral artery intima-media thickness in familial hypercholesterolemia: treatment with simvastatin. Arch Intern Med 2003;163:1837-41 «PMID: 12912721»PubMed
 28. Versmissen J, Oosterveer DM, Yazdanpanah M ym. Efficacy of statins in familial hypercholesterolaemia: a long term cohort study. BMJ 2008;337:a2423 «PMID: 19001495»PubMed
 29. Neil A, Cooper J, Betteridge J ym. Reductions in all-cause, cancer, and coronary mortality in statin-treated patients with heterozygous familial hypercholesterolaemia: a prospective registry study. Eur Heart J 2008;29:2625-33 «PMID: 18840879»PubMed
 30. Vuorio AF, Gylling H, Turtola H ym. Stanol ester margarine alone and with simvastatin lowers serum cholesterol in families with familial hypercholesterolemia caused by the FH-North Karelia mutation. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2000;20:500-6 «PMID: 10669649»PubMed
 31. Gagné C, Gaudet D, Bruckert E ym. Efficacy and safety of ezetimibe coadministered with atorvastatin or simvastatin in patients with homozygous familial hypercholesterolemia. Circulation 2002;105:2469-75 «PMID: 12034651»PubMed
 32. Uusitupa MI, Miettinen TA, Happonen P ym. Lathosterol and other noncholesterol sterols during treatment of hypercholesterolemia with lovastatin alone and with cholestyramine or guar gum. Arterioscler Thromb 1992;12:807-13 «PMID: 1319735»PubMed
 33. Gylling H, Miettinen TA. LDL cholesterol lowering by bile acid malabsorption during inhibited synthesis and absorption of cholesterol in hypercholesterolemic coronary subjects. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2002;12:19-23 «PMID: 12125225»PubMed
 34. Brown MS, Kovanen PT, Goldstein JL. Regulation of plasma cholesterol by lipoprotein receptors. Science 1981;212:628-35 «PMID: 6261329»PubMed
 35. Davidson M, Ma P, Stein EA ym. Comparison of effects on low-density lipoprotein cholesterol and high-density lipoprotein cholesterol with rosuvastatin versus atorvastatin in patients with type IIa or IIb hypercholesterolemia. Am J Cardiol 2002;89:268-75 «PMID: 11809427»PubMed
 36. Vuorio A, Gylling H, Kovanen PT. Hyperlipidemian hoito heterotsygoottisessa hyperkolesterolemiassa – elämänmittainen haaste. Suom Lääkäril 2005;60:901-5
 37. Morganroth J, Levy RI, Fredrickson DS. The biochemical, clinical, and genetic features of type III hyperlipoproteinemia. Ann Intern Med 1975;82:158-74 «PMID: 163608»PubMed
 38. Mahley RW, Rall SC Jr. Type III hyperlipoproteinemia (dysbetalipoproteinemia): the role of apolipoprotein E in normal and abnormal lipoprotein metabolism. Kirjassa: Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, Valle D (toim.) The metabolic and molecular bases of inherited diseases. New York: McGraw-Hill, 1995:1953-80
 39. Wiegman A, Gidding SS, Watts GF ym. Familial hypercholesterolaemia in children and adolescents: gaining decades of life by optimizing detection and treatment. Eur Heart J 2015;36:2425-37