Takaisin

Statiinilääkityksen teho ja turvallisuus FH-taudin hoidossa lapsilla

Näytönastekatsaukset
Harri Niinikoski
27.10.2020

Näytön aste: B

Statiinilääkitys FH-taudin hoidossa lapsilla ilmeisesti pienentää LDL-kolesterolipitoisuutta ilman haitallisia vaikutuksia lasten kasvuun ja kehitykseen.

Hollantilainen satunnaistettu, kaksoissokko, lumekontrolloitu tutkimus «Wiegman A, Hutten BA, de Groot E ym. Efficacy and ...»1 2 vuoden statiinihoidon tehosta ja turvallisuudesta lapsilla. Tutkittavina 214 FH-lasta, nuorimmat 8-vuotiaita, vanhimmat 18-vuotiaita. Aloitus ruokavaliohoidolla ja liikuntamotivoinnilla. Tämän jälkeen tutkittavat satunnaistettiin 2 ryhmään: pravastatiini 20 tai 40 mg/vrk (n = 106) tai lumetabletti (n = 108).

Pravastatiinia saaneilla kaulavaltimon intima-median paksuus (IMT) pieneni jonkun verran, kun taas lumelääkeryhmässä se näytti kasvavan. Muutoksen ero IMT:ssa ryhmien välillä oli 0,014 (0,046) mm (P = 0,02). Keskimääräinen LDL-kolesterolipitoisuus laski pravastatiiniryhmässä 24,1 %, kun taas lumeryhmässä se kasvoi 0,3 % (P < 0,001).

Huolellisesti ja monipuolisesti toteutetussa haittavaikutusten seurannassa pravastatiinilla ei todettu olevan haitallisia vaikutuksia kasvuun, lihas- ja maksaentsyymeihin, hormoniparametreihin eikä murrosiän kehitykseen.

2 vuoden kestoinen pravastatiinihoito lapsilla alensi merkittävästi LDL-kolesterolipitoisuutta ja hidasti valtimon seinämän muutoksia ilman haitallisia vaikutuksia lasten kasvuun ja kehitykseen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Tutkittavien ikäskaala oli laaja, ja tutkimus selvitti luotettavasti pravastatiinin mahdollisia haittavaikutuksia kasvuun ja puberteettikehitykseen.

Edellisen tutkimuksen 214 lapselle ja nuorelle uusittiin valtimoseinämämittaukset 4,5 hoitovuoden jälkeen «Rodenburg J, Vissers MN, Wiegman A ym. Statin trea...»2. 2 ensimmäisen vuoden jälkeen myös lumelääkettä saaneet vaihtoivat pravastatiiniannokseen 20 tai 40 mg/vrk.

Monimuuttuja-analyysissä varhaisempi pravastatiinin aloitusikä oli yhteydessä pienempään IMT:hen. Edelleenkään pravastaiinilla ei todettu olevan haitallisia vaikutuksia kasvuun, lihas- ja maksaentsyymeihin, hormoniparametreihin eikä murrosiän kehitykseen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Nämä 2 raporttia samasta tutkimuksesta osoittivat ensimmäistä kertaa, että varhain aloitettu statiinihoito voi estää tai ainakin hidastaa valtimomuutosten kehittymistä FH-potilailla. Keskimääräinen LDL-kolesteroli oli pravastatiinia saaneilla 4,3 mmol/l, joten tehokkaammalla hoidolla hoitovaste olisi voinut olla vielä parempi.

Edellisen tutkimuksen 214 koehenkilöstä 184 tutkittiin uudelleen 20 vuoden kuluttua «Luirink IK, Wiegman A, Kusters DM ym. 20-Year Foll...»3. LDL-kolesterolitaso oli 32 % matalampi kuin tutkimuksen alussa. FH-potilaiden karotissuonen imtima-media-paksuudet eivät eronneet terveisiin sisaruksiin verrattuna (ryhmien välinen sukupuolivakioitu muutoksen ero, -0,0001 mm/vuosi; 95 % luottamusväli -0,0010–0,0008).

39 vuoden ikään mennessä hoitoryhmässä sydän- ja verisuonitautien ilmaantuvuus oli pienempi kuin heidän vanhemmillaan (1 vs. 26 %).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Tässä pitkässä seurantatutkimuksessa todettiin ensimmäistä kertaa statiinihoidon teho myös päätetapahtumiin.

197 iältään 6–18-vuotiasta FH-lasta käytti rosuvastatiinia, iästä riippuen 5–20 mg/vrk «Braamskamp MJAM, Langslet G, McCrindle BW ym. Effe...»4. Tutkimuksen alussa karotissuonen intima-mediapaksuus oli FH-lapsilla terveitä sisaruksia suurempi (0,397 ± 0,049 vs. 0,377 ± 0,045 mm; P = 0,001). 2 vuoden hoidon jälkeen eroja ei enää ollut (0,408 ± 0,043 vs. 0,402 ± 0,042 mm; P = 0,2).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: FH-lapsilla intima-media-paksuus on jo 6 vuoden iässä sisaria suurempi, mutta ero tasoittuu jo 2 vuoden hoidon aikana.

Tuoreimmassa lasten ja nuorten statiinihoitoa koskevassa systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Vuorio A, Kuoppala J, Kovanen PT ym. Statins for c...»5 löytyi 9 satunnaistettua lumekontrolloitua FH-potilailla tehtyä statiinihoitotutkimusta. Tutkimuksiin osallistuneiden FH-potilaiden ikä vaihteli 8 vuodesta 18 vuoteen, kokonaismäärää oli 1 177. Tutkimuslääkkeet olivat atorvastatiini, lovastatiini, pravastaiini ja simvastatiini. Lääkehoidon kesto oli lyhimmillään 6 viikkoa ja pisimmillään 2 vuotta.

Hoidon teho mitattuna LDL-kolesterolipitoisuuden muutoksella oli hyvä (pienentymä keskimäärin 32 %). Lyhytkestoisessa hoidossa lääkehoito oli turvallista, eikä statiinihoito maksa ja lihashaittavaikutuksiltaan poikennut lumehoidosta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Vuonna 2017 ilmestyneessä rekisteritutkimuksessa «Joyce NR, Zachariah JP, Eaton CB ym. Statin Use an...»6 tutkittiin statiinilääkityksen yhteyttä tyypin 2 diabetesriskiin 2 085:lla iältään 8–20-vuotiaalla statiinilääkityksellä olevalla lapsella ja nuorella.

Niillä, joilla statiinilääkityksen indikaationa oli hyperkolesterolemia, ei havaittu lisääntynyttä diabetesriskiä. Sen sijaan niillä, joilla ei ollut hyperkolesterolemiaa, tyypin 2 diabetes riski oli ei-statiinia saaneisiin verrattuna 1,96-kertainen (riskisuhde 1,96; 95 % luottamusväli 1,20–3,22).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Koska kyseessä on kuitenkin elinikäinen lääkehoito, on 2 vuoden seuranta-aikaa pidettävä lyhyenä, ja näyttö hoidon turvallisuudesta useita vuosia kestävässä kasvukauden aikaisessa käytössä on edelleen varsin vähäistä.

Kirjallisuutta

 1. Wiegman A, Hutten BA, de Groot E ym. Efficacy and safety of statin therapy in children with familial hypercholesterolemia: a randomized controlled trial. JAMA 2004;292:331-7 «PMID: 15265847»PubMed
 2. Rodenburg J, Vissers MN, Wiegman A ym. Statin treatment in children with familial hypercholesterolemia: the younger, the better. Circulation 2007;116:664-8 «PMID: 17664376»PubMed
 3. Luirink IK, Wiegman A, Kusters DM ym. 20-Year Follow-up of Statins in Children with Familial Hypercholesterolemia. N Engl J Med 2019;381:1547-1556 «PMID: 31618540»PubMed
 4. Braamskamp MJAM, Langslet G, McCrindle BW ym. Effect of Rosuvastatin on Carotid Intima-Media Thickness in Children With Heterozygous Familial Hypercholesterolemia: The CHARON Study (Hypercholesterolemia in Children and Adolescents Taking Rosuvastatin Open Label). Circulation 2017;136:359-366 «PMID: 28592434»PubMed
 5. Vuorio A, Kuoppala J, Kovanen PT ym. Statins for children with familial hypercholesterolemia. Cochrane Database Syst Rev 2019;2019: «PMID: 31696945»PubMed
 6. Joyce NR, Zachariah JP, Eaton CB ym. Statin Use and the Risk of Type 2 Diabetes Mellitus in Children and Adolescents. Acad Pediatr 2017;17:515-522 «PMID: 28232259»PubMed