Takaisin

Statiinilääkityksen teho ja turvallisuus FH-taudin hoidossa lapsilla

Näytönastekatsaukset
Matti Salo
18.12.2017

Näytön aste: B

Statiinilääkitys FH-taudin hoidossa lapsilla ilmeisesti pienentää LDL-kolesterolipitoisuutta ilman haitallisia vaikutuksia lasten kasvuun ja kehitykseen.

Monikansallisessa 11 kuukauden kestoisessa satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa «de Jongh S, Ose L, Szamosi T ym. Efficacy and safe...»1 selvitettiin simvastatiinin tehoa ja turvallisuutta. Tutkittavat olivat 10–17-vuotiaita FH-tautia sairastavia tyttöjä ja poikia, yhteensä 173. Tutkimus alkoi 4 viikon ruokavalio- ja lumehoitojaksolla. Sen jälkeen tutkittavat satunnaistettiin 2 ryhmään; simvastatiiniryhmään, alkaen 10 mg/vrk, titrattiin 20 ja 40 mg 8 viikon välein (n = 106) tai lumeryhmään (n = 108).

LDL-kolesteroli laski 41 % (lähtötaso 5,28 mmol/l, 11 kuukauden hoidon jälkeen 3,13 mmol/l). Huolellisesti ja monipuolisesti toteutetussa haittavaikutusten seurannassa simvastatiinilla ei todettu olevan haitallisia vaikutuksia kasvuun, puberteettikehitykseen, eikä sukupuolihormonien, lisämunuaiskuoren tai aivolisäkehormonien pitoisuuksiin lumeryhmään verrattuna lukuun ottamatta pientä eroa dehydroepiandroseronisulfaattipitoisuudessa.

11 kuukauden kestoinen simvastatiinihoito lapsilla alensi merkittävästi LDL-kolesterolipitoisuutta ilman haitallisia vaikutuksia lasten kasvuun ja kehitykseen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkittavien ikäskaala oli laaja, ja tutkimus selvitti luotettavasti simvastatiinin mahdollisia haittavaikutuksia kasvuun, murrosiän kehitykseen ja sisäeritystoimintaan.

Hollantilainen tutkimus «Wiegman A, Hutten BA, de Groot E ym. Efficacy and ...»2 2 vuoden statiinihoidon tehosta ja turvallisuudesta lapsilla. Satunnaistettu, kaksoissokko, lumekontrolloitu tutkimus. Tutkittavina 214 FH-lasta, nuorimmat 8-vuotiaita, vanhimmat 18-vuotiaita. Aloitus ruokavaliohoidolla ja liikuntamotivoinnilla. Tämän jälkeen tutkittavat satunnaistettiin 2 ryhmään; pravastatiini, 20 tai 40 mg/vrk (n = 106) tai lumetabletti (n = 108).

Pravastatiinia saaneilla kaulavaltimon intima-median paksuus (IMT) pieneni jonkun verran, kun taas lumelääkeryhmässä se näytti kasvavan. Muutoksen ero IMT:ssa ryhmien välillä oli 0,014 (0,046) mm (P = 0,02). Keskimääräinen LDL-kolesterolipitoisuus laski pravastatiiniryhmässä 24,1 %, kun taas lumeryhmässä se kasvoi 0,3 % (P < 0,001). Huolellisesti ja monipuolisesti toteutetussa haittavaikutusten seurannassa pravastatiinilla ei todettu olevan haitallisia vaikutuksia kasvuun, lihas- ja maksaentsyymeihin, hormoniparametreihin eikä murrosiän kehitykseen.

2 vuoden kestoinen pravastatiinihoito lapsilla alensi merkittävästi LDL-kolesterolipitoisuutta ja hidasti valtimon seinämän muutoksia ilman haitallisia vaikutuksia lasten kasvuun ja kehitykseen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkittavien ikäskaala oli laaja, ja tutkimus selvitti luotettavasti pravastatiinin mahdollisia haittavaikutuksia kasvuun ja puberteettikehitykseen.

Edellisen tutkimuksen 214 lapselle ja nuorelle uusittiin valtimoseinämämittaukset 4,5 hoitovuoden jälkeen «Rodenburg J, Vissers MN, Wiegman A ym. Statin trea...»3. 2 ensimmäisen vuoden jälkeen myös lumelääkettä saaneet vaihtoivat pravastatiiniin annokseen 20 tai 40 mg/vrk.

Monimuuttuja-analyysissä varhaisempi pravastatiinin aloitusikä oli yhteydessä pienempään IMT:hen. Edelleenkään pravastaiinilla ei todettu olevan haitallisia vaikutuksia kasvuun, lihas- ja maksaentsyymeihin, hormoniparametreihin eikä murrosiän kehitykseen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Nämä 2 raporttia samasta tutkimuksesta osoittivat ensimmäistä kertaa, että varhain aloitettu statiinihoito voi estää tai ainakin hidastaa valtimomuutosten kehittymistä FH-potilailla. Keskimääräinen LDL-kolesteroli oli pravastatiinia saaneilla 4,3 mmol/l, joten tehokkaammalla hoidolla hoitovaste olisi voinut olla vielä parempi.

Tuoreimmassa lasten ja nuorten statiinihoitoa koskevassa systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Vuorio A, Kuoppala J, Kovanen PT ym. Statins for c...»4, «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/cd006401»1 löytyi 8 satunnaistettua lumekontrolloitua FH-potilailla tehtyä statiinihoitotutkimusta. Tutkimuksiin osallistuneiden FH-potilaiden ikä vaihteli 8 vuodesta 18 vuoteen, kokonaismäärää oli 897. Tutkimuslääkkeet olivat atorvastaiini, lovastaiini, prvastaiini ja simvastatiini. Lääkehoidon kesto oli lyhimmillään 6 viikkoa ja pisimmillään 2 vuotta.

Hoidon teho mitattuna LDL-kolesterolipitoisuuden muutoksella oli hyvä (pienentymä keskimäärin 32 %). Lyhytkestoisessa hoidossa lääkehoito oli turvallista, eikä statiinihoito maksa ja lihashaittavaikutuksiltaan poikennut lumehoidosta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuonna 2017 ilmestyneessä rekisteritutkimuksessa tutkittiin statiiinilääkityksen yhteyttä tyypin 2 diabetesriskiin 2 085:lla iältään 8–20-vuotiaalla statiinilääkityksellä olevalla lapsella ja nuorella «Joyce NR, Zachariah JP, Eaton CB ym. Statin use an...»5. Niillä, joilla statiinilääkityksen indikaationa oli hyperkolesterolemia, ei havaittu lisääntynyttä diabetesriskiä. Sen sijaan niillä, joilla ei ollut hyperkolesterolemiaa, tyypin 2 diabetes riski oli ei-statiinia saaneisiin verrattuna 1,96-kertainen (riskisuhde 1,96; 95 % luottamusväli 1,20–3,22).

Kommentti: Statiinihoidon turvallisuus kasvuikäisillä 8–18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla on osoitettu pisimmillään 2 vuoden mittaisessa kontrolloidussa tutkimuksissa. Koska kyseessä on kuitenkin elinikäinen lääkehoito, on 2 vuoden seuranta-aikaa pidettävä lyhyenä, ja näyttö hoidon turvallisuudesta useita vuosia kestävässä kasvukauden aikaisessa käytössä on edelleen puutteellista.

Kirjallisuutta

 1. de Jongh S, Ose L, Szamosi T ym. Efficacy and safety of statin therapy in children with familial hypercholesterolemia: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial with simvastatin. Circulation 2002;106:2231-7 «PMID: 12390953»PubMed
 2. Wiegman A, Hutten BA, de Groot E ym. Efficacy and safety of statin therapy in children with familial hypercholesterolemia: a randomized controlled trial. JAMA 2004;292:331-7 «PMID: 15265847»PubMed
 3. Rodenburg J, Vissers MN, Wiegman A ym. Statin treatment in children with familial hypercholesterolemia: the younger, the better. Circulation 2007;116:664-8 «PMID: 17664376»PubMed
 4. Vuorio A, Kuoppala J, Kovanen PT ym. Statins for children with familial hypercholesterolemia. Cochrane Database Syst Rev 2010;7:CD006401 «PMID: 20614444»PubMed
 5. Joyce NR, Zachariah JP, Eaton CB ym. Statin use and the risk of type 2 diabetes mellitus in children and adolescents. Acad Pediatr 2017;17:515-522 «PMID: 28232259»PubMed