Takaisin

Elintapamuutosten (laihduttaminen ja liikunta) vaikutus plasman lipoproteiineihin ylipainoisilla ja lihavilla

Näytönastekatsaukset
Katriina Kukkonen-Harjula
27.10.2020

Näytön aste: A

Laihduttaminen elintapamuutoksin (ruokavalio ja liikunta) vähentää plasman triglyseridien ja lisää HDL-kolesterolin pitoisuutta ylipainoisilla ja lihavilla henkilöillä, jotka ovat ylipainoisia tai lihavia.

Meta-analyysissa ja verkostometa-analyysissa «Schwingshackl L, Dias S, Hoffmann G. Impact of lon...»1 tutkittiin ylipainoisilla ja lihavilla henkilöillä pitkäkestoisten (vähintään 12 kuukautta, interventio ja seuranta) elintapahoito-ohjelmien vaikutusta painoon ja antropometrisiin muuttujiin sekä valtimotautien vaaratekijöihin. Tutkimusten keskeisinä hyväksymiskriteereinä olivat 1) satunnaistettu kontrolloitu hoitokoe ja 2) tutkittavilla ei sepelvaltimotautia. Elintapahoitona oli ruokavalio (D) ja/tai liikunta (E), ja vertailut tehtiin seuraavasti: D + E vs. D, D + E vs. E ja D vs. E. Tässä esitetään tuloksista interventioiden vaikutukset painoon ja plasman lipoproteiineihin.

Systemoitu kirjallisuushaku tehtiin vuodesta 1966 kesäkuuhun 2014. 21 tutkimusta (3 521 tutkittavaa) hyväksyttiin kvantitatiivisiin analyyseihin. Risk of bias -menetelmällä arvioituna 7 tutkimusta oli metodologisesti hyvälaatuisia. 680 tutkittavalla oli tyypin 2 diabetes. Keski-ikä oli 35–70 vuotta ja keskimääräinen painoindeksi (BMI) 25,6–38,2 kg/m2.

D + E vs. D: Painon, vyötärönympäryksen ja rasvakudoksen määrän väheneminen (painotettu keskiero, weighted mean difference, MD) oli D + E-ryhmässä suurempi verrattuna D-ryhmään (painon MD -1,38 kg, 95 % luottamusväli -1,98 – -0,79). D + E-ryhmässä myös HDL-kolesterolipitoisuuden (HDL-kol) suureneminen ja triglyseridien (TG) väheneminen olivat määrällisesti suurempia kuin D-ryhmässä (HDL-kolesterolin MD 0,04 mmol/l, 95 % luottamusväli 0,01–0,76; TG:n MD -0,11 mmol/l, 95 % luottamusväli -0,19 – 0,03). Kokonaiskolesterolin (TC) ja LDL-kolesterolin (LDL-kol) muutoksissa ei ollut eroa ryhmien välillä.

D + E vs. E: Painon, vyötärönympäryksen ja rasvamäärän väheneminen oli D + E ryhmässä suurempi verrattuna E-ryhmään (painon MD -4,13 kg, 95 % luottamusväli 5,62 – -2,64). TC ja LDL-kolesteroli vähenivät enemmän D + E ryhmässä verrattuna E-ryhmään (TC:n MD -0,29 mmol/l, 95 % luottamusväli -0,41 – -0,18; LDL-kolesterolin MD -0,26 mmol/l, 95 % luottamusväli -0,37 – -0,15). HDL-kolesterolin ja TG:ien muutoksissa ei ollut eroa ryhmien välillä.

D vs. E: Painon, rasvamäärän ja HDL-kolesterolin muutokset olivat D-ryhmässä suurempia kuin E-ryhmässä (painon MD -2,93 kg, 95 % luottamusväli -4,18 – -1,68; HDL-kolesterolin MD -0,02 mmol/l; 95 % luottamusväli -0,05 – -0,001). TC:n ja LDL-kolesterolin muutoksissa ei ollut eroa ryhmien välillä.

Johtopäätöksenä tutkijat toteavat, että ruokavalion ja liikuntaharjoittelun yhdistäminen oli tehokkaampi ylipainon vähentäjä verrattuna ruokavalioon tai liikuntaharjoitteluun yksinään. Vastaava tulos todettiin myös plasman lipoproteiinien muutoksissa.

Kun yhdistettiin suoran meta-analyysin ja verkostometa-analyysin tulokset, D + E oli tehokkain hoitomuoto TC:n, LDL-kolesterolin ja TG:n osalta (mutta ei siis HDL-kolesterolin osalta). Kun verrattiin ruokavaliota liikuntaharjoitteluun, ruokavaliolla saatiin aikaan suurempi painon väheneminen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentti: Tutkittavien dyslipidemiasta ei ollut mainintaa.

Kirjallisuutta

  1. Schwingshackl L, Dias S, Hoffmann G. Impact of long-term lifestyle programmes on weight loss and cardiovascular risk factors in overweight/obese participants: a systematic review and network meta-analysis. Syst Rev 2014;3:130 «PMID: 25358395»PubMed