Takaisin

Elintapamuutoksilla laihduttamisen vaikutus veren lipoproteiineihin

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito -työryhmä Dyslipidemiat
30.1.2013

Näytön aste: A

Liikapainoisen dyslipidemiapotilaan laihduttaminen vähentää veren triglyseridien pitoisuuksia ja lisää veren HDL-kolesterolipitoisuutta.

Meta-analyysissä «Yu-Poth S, Zhao G, Etherton T ym. Effects of the N...»1 tutkittiin ruokavaliohoidon vaikutuksia veren rasva-aineiden pitoisuuksiin. Mukana oli 37 tutkimusta vuosilta 1981–97. Sisäänottokriteerit olivat seuraavat: 1) tutkimuksen tarkoituksena oli veren kolesterolipitoisuuden pienentäminen tai laihduttaminen, 2) tutkimuspotilaat satunnaistettiin, 3) ruokavaliohoitona käytettiin Step I dieettiä (≤ 30 E-% rasvoista, ≤ 10 E-% tyydyttyneistä rasvoista, ≤ 300 mg kolesterolia/vrk) tai Step II -dieettiä (≤ 7 E-% tyydyttyneistä rasvoista ja ≤ 200 mg kolesterolia/vrk), 4) tutkimuspotilaat valmistivat itse ruokansa ja saivat ohjantaa vähärasvaisista vaihtoehdoista ja 5) hoito kesti yli 3 viikkoa. Sisäänottokriteereissä ei suljettu pois normaalipainoisia potilaita. Meta-analyysissä oli 9 276 potilasta hoitoryhmissä ja 2 310 potilasta vertailuryhmissä. Hoidon kesto oli 3 viikosta 4 vuoteen.

Ruokavaliohoidolla veren rasva-arvot parantuivat: kokonaiskolesteroli -0,63 mmol/l (-10 %), LDL-kolesteroli -0,49 mmol/l (-12 %), triglyseridit -0,17 mmol/l (-8 %) ja triglyseridi/HDL-suhde -0,50 (-10 %). Jokaiseen 1 kg:n laihtumiseen liittyi 0,011 mmol/l:n pieneneminen triglyseridipitoisuudessa ja 0,011 mmol/l:n suureneminen HDL-kolesterolipitoisuudessa. Jokainen 1 %:n pieneneminen energian saannissa tyydyttyneistä rasvoista johti 0,05 mmol/l:n pienenemiseen LDL-kolesterolipitoisuudessa ja 0,056 mmol/l:n pienenemiseen triglyseridipitoisuudessa. Liikunta suurensi edullisia muutoksia LDL-kolesteroli- ja triglyseridipitoisuuksiin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalainen RCT «Stefanick ML, Mackey S, Sheehan M ym. Effects of d...»2, jossa selvitettiin dyslipideemisten (pieni HDL-kolesterolipitoisuus ja kohtalaisen suuri LDL-kolesterolipitoisuus) potilaiden elämäntapaohjauksen vaikutusta laihtumistulokseen ja veren rasva-arvoihin. Mukana oli 180 postmenopausaalista naista ja 197 miestä, jotka satunnaistettiin neljään ryhmään: 1) aerobinen liikunta, 2) vähärasvainen ja -kolesterolinen ruokavalio, 3) edellisten yhdistelmä tai 4) vertailuryhmä. Naisten keskimääräinen paino oli 69,6 kg ja miesten 84,2 kg. Keskimääräistä painoindeksiä ei ilmoitettu.

Vuoden seurannassa paino laski merkitsevästi sekä ruokavalio- että yhdistelmäryhmässä (p < 0,001 molemmille ryhmille vs. vertailuryhmä ja p < 0,05 molemmille ryhmille vs. liikuntaryhmä). Yhdistelmäryhmässä naisten laihtumistulos oli 3,1 kg vs. 0,8 kg:n painonnousu vertailuryhmässä (p < 0,001). Yhdistelmäryhmän miesten laihtumistulos oli 4,2 kg vs. 0,5 kg:n painonnousu vertailuryhmässä (p < 0,001). LDL-kolesterolipitoisuus pieneni merkitsevästi vain yhdistelmäryhmässä (naisilla 0,38 mmol/l vs. 0,06 mmol/l vertailuryhmässä, p < 0,05 ja miehillä 0,52 mmol/l vs. 0,12 mmol/l vertailuryhmässä, p < 0,001). Tämä tulos korostaa liikunnan merkitystä dyslipideemisten potilaiden ohjauksessa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalainen monikeskustutkimus «Metz JA, Stern JS, Kris-Etherton P ym. A randomize...»3, jossa oli 183 potilasta, joilla oli koholla oleva verenpaine ja dyslipidemia, satunnaistettiin joko ennalta suunnitellun ruokavalion ryhmään tai vertailuryhmään. Seuranta-aika yksi vuosi. Keskimääräinen BMI oli hoitoryhmässä 33,0 kg/m2 ja vertailuryhmässä 32,0 kg/m2.

Hoitoryhmässä laihtumistulos oli vertailuryhmää parempi (verenpaine/dyslipidemia-ryhmässä -5,8 kg vs. -1,7 kg). Verenpaine + dyslipidemiapotilailla ruokavaliohoidon ryhmässä systolinen verenpaine, kokonaiskolesteroli, LDL-kolesteroli, HDL-kolesteroli ja paastoveren glukoosi parantuivat vertailuryhmää enemmän.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Yu-Poth S, Zhao G, Etherton T ym. Effects of the National Cholesterol Education Program's Step I and Step II dietary intervention programs on cardiovascular disease risk factors: a meta-analysis. Am J Clin Nutr 1999;69:632-46 «PMID: 10197564»PubMed
  2. Stefanick ML, Mackey S, Sheehan M ym. Effects of diet and exercise in men and postmenopausal women with low levels of HDL cholesterol and high levels of LDL cholesterol. N Engl J Med 1998;339:12-20 «PMID: 9647874»PubMed
  3. Metz JA, Stern JS, Kris-Etherton P ym. A randomized trial of improved weight loss with a prepared meal plan in overweight and obese patients: impact on cardiovascular risk reduction. Arch Intern Med 2000;160:2150-8 «PMID: 10904458»PubMed