Takaisin

Statiinihoito iäkkäillä potilailla

Näytönastekatsaukset
Timo Strandberg
27.10.2020

Näytön aste: A

Statiinihoito vähentää valtimosairaustapahtumia iästä riippumatta satunnaistetuissa preventiotutkimuksissa.

Meta-analyysiin «Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration.. E...»1 oli kerätty satunnaistettuja tutkimuksia, joissa oli vähintään 1 000 tutkittavaa ja suunniteltu hoitoaika vähintään 2 vuotta. Yksilötason tiedot analysoitiin 22 tutkimuksesta (n = 134 537) ja yhdistetyt tulokset yhdestä tutkimuksesta (n = 12 705), joissa vertailtiin statiini- ja kontrollihoitoa. Tämän lisäksi yksilötason tiedot analysoitiin 5 tutkimuksesta (n = 39 612), joissa vertailtiin intensiivistä ja tavanomaista statiinihoitoa. Tutkittavat jaettiin 6 ikäryhmään (< 56- vuotiaat, 56–60-, 61–65-, 66–70-, 71–75- ja yli 75-vuotiaat).

Tutkimuksista arvioitiin hoidon vaikutus riskinä merkittäviin valtimosairaustapahtumiin, kuolleisuuteen ja syöpien ilmaantumiseen 1,0 mmol/l LDL-kolesterolitason laskua kohden. Vaikutuksia vertailtiin eri ikäryhmien kesken.

28 tutkimuksessa 14 483 (8 %) yhteensä 186 854 tutkittavasta oli satunnaistamishetkellä yli 75-vuotiaita, seuranta-ajan mediaani oli 4,9 vuotta. Kokonaisuutena statiinihoitoon liittyi 21 % (riskisuhde 0,79, 95 % luottamusväli 0,77–0,81) merkittävien valtimosairaustapahtumien vähenemä 1,0 mmol/l LDL-kolesterolitason laskua kohden kontrollihoitoon nähden. Merkitsevä vähenemä todettiin kaikissa ikäryhmissä.

Kokonaisuutena statiinihoitoon liittyi 24 % (riskisuhde 0,76, 95 % luottamusväli 0,73–0,79) merkittävien sepelvaltimotatautitapahtumien vähenemä 1,0 mmol/l LDL-kolesterolitason laskua kohden kontrollihoitoon nähden. Tämä vähenemä pieneni vanhempia ikäryhmiä kohden.

Kokonaisuutena statiinihoitoon liittyi 25 % (riskisuhde 0,75, 95 % luottamusväli 0,73–0,78) sepelvaltimotoimenpiteiden vähenemä 1,0 mmol/l LDL-kolesterolitason laskua kohden kontrollihoitoon nähden. Merkitsevä vähenemä todettiin kaikissa ikäryhmissä.

Myös aivovaltimotautitapahtumat vähenivät statiinihoidetuilla (riskisuhde 0,84, 95 % luottamusväli 0,80–0,89), eikä ikäryhmien välillä ollut eroa.

Merkittävien valtimosairaustapahtumien vähenemä ei eronnut ikäryhmien välillä sekundaaripreventiossa, mutta vaikutti primaaripreventiossa suuremmalta nuoremmissa ikäryhmissä vanhempiin verrattuna. Valtimosairauteen liittyvä kuolleisuus väheni 12 % statiinihoidolla, mutta selvemmin nuoremmissa ikäryhmissä.

Statiinihoidolla ei missään ikäryhmässä ollut vaikutusta syöpien ilmaantumiseen tai syöpäkuolemiin eikä ylipäänsä ei-valtimotautiperäisiin kuolemiin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit: Kokonaisuutena statiinihoidosta on selvää hyötyä valtimotautien ehkäisyssä myös yli 75-vuotiailla, mutta hyödyt vaikuttavat vanhimmilla potilailla vähäisemmiltä primaaripreventiossa. Erityisiä ikään liittyviä haittoja ei todettu. Nämä satunnaistettujen tutkimusten tulokset sopivat epidemiologisiin havaintoihin statiinihoidon suojaavasta vaikutuksesta hyvinkin korkeaan ikään. Statiinihoidon vaikutuksista primaaripreventiossa yli 70-vuotialla saadaan lähivuosina lisätietoa suuresta STAREE-tutkimuksesta «O'Hare F, Spark S, Flanagan Z ym. Impact of inform...»2, jossa vertaillaan atorvastatiinia ja lumetta.

Kirjallisuutta

  1. Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration.. Efficacy and safety of statin therapy in older people: a meta-analysis of individual participant data from 28 randomised controlled trials. Lancet 2019;393:407-415 «PMID: 30712900»PubMed
  2. O'Hare F, Spark S, Flanagan Z ym. Impact of informed consent content and length on recruitment of older adults into a community based primary prevention trial. Contemp Clin Trials Commun 2018;11:89-94 «PMID: 30003171»PubMed