Takaisin

Statiinit ja iäkkäiden kuolleisuus

Näytönastekatsaukset
Timo Strandberg
18.12.2017

Näytön aste: A

Statiinihoito vähentää valtimosairaustapahtumia ja myös kokonaiskuolleisuutta 60-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla preventiotutkimuksissa.

Ensimmäisessä meta-analyysissä «Roberts CG, Guallar E, Rodriguez A. Efficacy and s...»1 oli arvioitu statiinimonoterapian hyöty 60-vuotiailla tai sitä vanhemmilla potilailla, jotka olivat osallistuneet satunnaistettuihin lumekontrolloituihin tutkimuksiin (n = 51 351).

Kokonaiskuolleisuus väheni 15 % (suhteellinen riski 0,85; 95 % luottamusväli 0,78–0,93), sepelvaltimotautikuolemat 23 %, sydäninfarktit 26 % ja aivohalvaukset 24 %. Syöpäriskissä ei ollut eroa statiini- ja lumehoidon välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toiseen meta-analyysiin «Afilalo J, Duque G, Steele R ym. Statins for secon...»2 oli kerätty 9 tutkimusta, joissa vertailtiin statiini- ja lumehoitoa tutkimuksen alussa 65–82-vuotiailla potilailla (n = 19 569), joilla oli sepelvaltimotauti. Analyysi tehtiin käyttäen hierarkista Bayes-mallinnusta.

Kokonaiskuolleisuus oli 15,6 % statiinia saaneilla ja 18,7 % lumehoidetuilla. Kokonaiskuolleisuuden vähenemä oli 22 % (suhteellinen riski 0,78; 95 % luottamusväli 0,65–0,89). NNT-luku oli 28. Sepelvaltimotautikuolleisuus väheni 30 %, ei-fataalit sydäninfarktit 26 %, sepelvaltimoiden ohitusleikkausten tarve 30 % ja aivohalvaukset 25 %. Kaikki edellä mainitut vähenemät olivat tilastollisesti merkitseviä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit: Statiinihoidosta on selvää hyötyä myös iäkkäillä (ainakin 80 ikävuoteen saakka), mukaan lukien sepelvaltimotautipotilaat, ilman erityisiä haittoja. Nämä satunnaistettujen tutkimusten tulokset sopivat epidemiologisiin havaintoihin statiinihoidon suojaavasta vaikutuksesta hyvinkin korkeaan ikään.

Kirjallisuutta

  1. Roberts CG, Guallar E, Rodriguez A. Efficacy and safety of statin monotherapy in older adults: a meta-analysis. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2007;62:879-87 «PMID: 17702880»PubMed
  2. Afilalo J, Duque G, Steele R ym. Statins for secondary prevention in elderly patients: a hierarchical bayesian meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2008;51:37-45 «PMID: 18174034»PubMed