Takaisin Tulosta

Dyslipidemiat

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä
27.10.2020

Käypä hoito -suositus «Dyslipidemiat»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Dyslipidaemias»2

Keskeinen sanoma

 • Dyslipidemialla tarkoitetaan tilaa, jossa plasman
  • LDL-kolesterolipitoisuus on yli 3,0 mmol/l tai
  • triglyseridipitoisuus on yli 1,7 mmol/l tai
  • HDL-kolesterolipitoisuus on pieni (miehillä alle 1,0 mmol/l ja naisilla alle 1,2 mmol/l).
 • Dyslipidemian osatekijät voivat esiintyä yksinään tai erilaisina yhdistelminä.
 • Dyslipidemioiden hoidon päätavoitteena on ehkäistä ateroskleroottista valtimotautia.
 • Hoidon tärkein peruste on arvio suurentuneesta valtimotautien kokonaisriskistä. Riskin arviointiin voidaan käyttää apuna kaavioita tai riskilaskureita.
 • Kokonaisriski arvioidaan aikuisilla (ks. interaktiivinen kaavio «https://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50025/Dyslipidemiapotilaan_kokonaisriski.html»1)
  • joko aiemmin todetun valtimotaudin tai vastaavan riskin aiheuttavan sairauden (diabetes, krooninen munuaissairaus, familiaalinen hyperkolesterolemia eli FH) perusteella (erityisen suuri riski)
  • tai terveillä henkilöillä FINRISKI-laskurilla «https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/sydan-ja-verisuonitaudit/finriski-laskuri»2. Suuren riskin rajana käytetään vähintään 10 %:n riskiä sairastua sydäninfarktiin tai aivohalvaukseen seuraavien 10 vuoden aikana.
 • Dyslipidemioiden hoitoon kuuluu aina elämäntapahoito (ruokavalio ja liikunta), myös lääkehoidon yhteydessä.
 • Lääkehoito tulee kyseeseen ainakin silloin, kun kokonaisriski on suuri eikä elämäntapamuutoksilla saavuteta hoitotavoitteita 3–6 kuukauden kuluessa. Ensisijaisesti käytetään statiinia.
 • Valtimotautikohtauksen jälkeen suuriannoksinen statiinihoito tarvittaessa yhdistettynä etsetimibiin on tarpeen.
 • Lipoproteiini Lp(a) on aterogeeninen plasmapitoisuuden ylittäessä arvon 500 mg/l, ja sen määrittäminen kertaalleen tulee kyseeseen erityistapauksissa.

Perinnölliset dyslipidemiat

 • Jos potilaalla todetaan varhainen valtimotauti tai muita viitteitä perinnöllisestä dyslipidemiasta (esim. iho- tai jänneksantomatoosi), on muistettava myös lähisukulaisten tutkiminen.
 • Tärkeimmät perinnölliset dyslipidemiat ovat FH ja familiaalinen kombinoitunut hyperlipidemia.
 • FH:n kliinisen todennäköisyyden arviointiin on käytettävissä laskuri «Familiaalisen hyperkolesterolemian diagnostiset kriteerit»1.

Tavoiteltavat lipidiarvot aikuisilla

 • Erityisen suuren riskin potilailla tavoitteena on alle 1,4 mmol/l:n LDL-kolesterolipitoisuus tai mahdollisimman lähellä sitä oleva LDL-kolesterolipitoisuus.
 • Suuren riskin potilailla tavoitteena on alle 1,8 mmol/l:n LDL-kolesterolipitoisuus.
 • Kohtalaisen suuren riskin potilailla tavoitteena on alle 2,6 mmol/l:n LDL-kolesterolipitoisuus.
 • Muiden henkilöiden LDL-kolesterolitavoite on yleensä alle 3,0 mmol/l, mitä tavoitellaan ensisijaisesti elämäntapakeinoin.

Elämäntapahoito: ruokavalio ja liikunta

Aikuisten lääkehoito

Statiinit

Muut lääkkeet

 • Etsetimibi yhdistetään yleensä statiiniin. Yhdistelmällä voidaan pienentää LDL-kolesteroliarvoa yli 50 prosenttia.
 • Fibraattilääkitys voi tulla kyseeseen silloin, kun statiinihoito ei sovellu. Fibraattihoito vähentää sepelvaltimotautitapahtumia primaari- ja sekundaaripreventiossa «Fibraattihoito vähentää sepelvaltimosairaustapahtumia primaari- ja sekundaaripreventiossa.»A.
 • PCSK9:n estäjiä tulee harkita sellaisille erityisen suuren riskin potilaille ja FH-potilaille, jotka eivät haittavaikutusten vuoksi voi käyttää statiineja tai joiden LDL-kolesterolipitoisuus ei pienene tavoitetasolle suurimmalla siedetyllä statiiniannoksella yhdistettynä etsetimibiin.

Lapset ja nuoret

 • Hoito perustuu ravitsemushoitoon, joka voidaan toteuttaa turvallisesti 1–2 vuoden iästä alkaen. Kasvistanoleja ja -steroleja voidaan käyttää 6 vuoden iästä alkaen.
 • FH-taudissa käytetään lisäksi lääkehoitoa 6–10 vuoden iästä alkaen lastenlääkärin harkinnan mukaan.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä

Timo Strandberg (pj.)

Mikko Syvänne

Juhani Kahri

Katriina Kukkonen-Harjula (Käypä hoito -toimittaja)

Tiina Laatikainen

Niina Matikainen

Harri Niinikoski

Ursula Schwab

Hannu Vanhanen

Alpo Vuorio