Takaisin

Statiinit valtimosairauksien primaari- tai sekundaariehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Timo Strandberg
27.10.2020

Näytön aste: A

Satunnaistetuissa tutkimuksissa statiinihoito pienentää kokonaiskuolleisuutta ja merkittäviä valtimosairaustapahtumia riippumatta lähtövaiheen valtimosairausriskistä.

Tämä näytönastekatsaus perustuu 3 satunnaistetuista tutkimuksista tehtyyn meta-analyysiin sekä laajaan statiinihoitoa käsittelevään katsaukseen «Collins R, Reith C, Emberson J ym. Interpretation ...»1.

Noin 170 000 potilaan meta-analyysi «Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Coll...»2 käsitti 21 tutkimusta, jossa vertailtiin statiinia kontrollihoitoon (lume) ja 5 tutkimusta, jossa vertailtiin tavanomaista ja tehokkaampaa statiinihoitoa.

Keskeiset valtimotautitapahtumat vähenivät keskimäärin 22 % per 1 mmol/l LDL-kolesterolitason lasku (RR 0,78; 95 % luottamusväli 0,76–0,80, P < 0,001). Kokonaiskuolleisuus väheni 10 % (RR 0,90; 95 % luottamusväli 0,87–0,93, P < 0,001). Hyöty havaittiin myös niillä potilailla, joiden LDL-kolesteroli oli lähtövaiheessa alle 2 mmol/l. Syöpäkuolemissa ja muissa ei-kardiovaskulaarikuolemissa ei ollut eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Toisessa meta-analyysissa «Taylor F, Huffman MD, Macedo AF ym. Statins for th...»3 keskityttiin niihin tutkimuksiin, joissa potilailla ei lähtövaiheessa ollut kardiovaskulaaritautia. 14 tutkimuksessa oli mukana 34 272 potilasta.

Statiinihoitoon liittyi 17 % pienempi kokonaiskuolleisuus (RR 0,83; 95 % luottamusväli 0,73–0,95) ja pienentynyt kardiovaskulaaritapahtumien riski. Statiinihoitoon ei tutkimusten perusteella liittynyt merkittäviä haittoja.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Statiinihoidon nettohyöty on ollut kiistanalainen pienen valtimotautiriskin henkilöillä. Asiaa selvitettiin meta-analyysissä «Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborato...»4, jossa oli mukana 27 satunnaistettua tutkimusta (174 000 potilasta).

Tässä analyysissä 1,0 mmol/l LDL-kolesterolitason laskuun liittyi 21 % pienempi merkittävien valtimotautitapahtumien riski (RR 0,79; 95 % luottamusväli 0,77–0,81). Merkittävää on, ettei hyöty riippunut potilaiden iästä, sukupuolesta, lähtövaiheen LDL-kolesterolitasosta tai aiemmasta valtimotaudista. Valtimotautitapahtumien riski pieneni keskimäärin 11 % myös potilailla, joiden lähtövaiheen riski oli matala (alle 10 % per 5 vuotta) ja joille ei perinteisesti ole suositeltu lääkehoitoa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit: Katsauksessa ja meta-analyyseissä on kerätty yhteen ja eri tavoin analysoitu kaikkia merkittäviä statiinitutkimuksia, jotka yhdessä ja erikseen vakuuttavasti osoittavat statiinihoidon hyödyn valtimotautien ehkäisyssä kaikissa keskeisissä potilasryhmissä. On huomattava, että hyödyt (mutta myös haitat) on laskettu keskimäärin 5 vuotta kohden, joka on lyhyt aika, kun ajatellaan lääkityksen kokonaistarvetta valtimotautien ehkäisyssä. Tutkimuksissa olleet potilaat ovat myös yleensä varsin iäkkäitä, kun ajatellaan valtimotautien kehityskaarta. Pitkäaikainen (ja riittävän ajoissa aloitettu) statiinihoito ja riittävä LDL-kolesterolin pienentäminen on tarpeen kaikilla henkilöillä, joilla on suuri valtimosairauksien riski. Valtimotautien ehkäisyn kannalta hyöty voidaan kuitenkin osoittaa myös pienen riskin henkilöillä, joskin heillä absoluuttisen riskin muutos on pienempi. Kokonaisuutena statiinihoidon vaikutus syöpäriskiin on neutraali.

Kirjallisuutta

  1. Collins R, Reith C, Emberson J ym. Interpretation of the evidence for the efficacy and safety of statin therapy. Lancet 2016;388:2532-2561 «PMID: 27616593»PubMed
  2. Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration. Baigent C, Blackwell L ym. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet 2010;376:1670-81 «PMID: 21067804»PubMed
  3. Taylor F, Huffman MD, Macedo AF ym. Statins for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD004816 «PMID: 23440795»PubMed
  4. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators. Mihaylova B, Emberson J ym. The effects of lowering LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials. Lancet 2012;380:581-90 «PMID: 22607822»PubMed