Takaisin

Statiinihoito ja aivoinfarktien ilmaantuvuus (Käypä hoito -suosituksen Aivoinfarkti näytönastekatsaus)

Näytönastekatsaukset
Mikko Syvänne
27.10.2020

Näytön aste: A

Statiinihoito vähentää aivoinfarktien (AVH) ilmaantuvuutta.

Meta-analyysin «Bucher HC, Griffith LE, Guyatt GH. Effect of HMGco...»1 mukaan AVH:t vähenivät sepelvaltimotautipotilailla tehdyissä statiinitutkimuksissa «Sacks FM, Pfeffer MA, Moye LA ym. The effect of pr...»2, «Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 p...»3, «Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaem...»4 lumeryhmiin verrattuina noin 27 %. Tämä tulos varmistui HPS-tutkimuksessa «Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BH...»5, jossa oli mukana suuren vaaran potilaita, myös ilman aiempaa sepelvaltimotautia. AVH:t vähenivät 25 % (95 % luottamusväli 15–34 %). Iskeemisiksi luokitellut vähenivät 30 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

14 satunnaistettua tutkimusta ja yli 90 000 potilasta käsittäneessä meta-analyysissa «Baigent C, Keech A, Kearney PM ym. Efficacy and sa...»6 ensimmäisen AVH:n ilmaantuvuus oli lumelääkeryhmissä 3,7 % ja statiiniryhmissä 3,0 %, mikä merkitsi suhteellisen riskin vähenemistä 17 % laskettuna 1 mmol/l alhaisempaa LDL-kolesterolin pitoisuutta kohden (riskisuhde 0,83; 95 % luottamusväli 0,78–0,88, P < 0,0001). Varmennetut iskeemiset AVH:t vähenivät 22 % (P < 0,0001) ja tyypiltään tuntemattomiksi jääneet AVH:t 12 % (P = 0,03); verenvuodon aiheuttamien AHV:n suhteen ryhmien välillä ei ollut eroa (riskisuhde 1,05; 95 % luottamusväli 0,78–1,41, P = 0,7).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Saman tutkijaryhmän laajemmassa, 170 000 potilasta käsittäneessä meta-analyysissä «Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Coll...»7, statiinihoito verrattuna lumeeseen käsitti 21 tutkimusta. Iskeemisiä AVH:tä oli vuosittain lumeryhmissä 0,5 %:lla, statiiniryhmissä 0,4 %:lla, riskisuhde 1 mmol/l:n eroa kohden LDL-kolesteroliarvossa 0,80 (95 % luottamusväli 0,73–0,88). Verenvuodon aiheuttamissa tai tuntemattomasta syystä johtuneissa AVH:ssä ei ollut eroa (kumpiakin molemmissa ryhmissä 0,1 % vuosittain).

Verrattaessa eri statiiniannoksia käyttäneitä tutkimuksia (5 tutkimusta) iskeemisiä AVH:tä oli pienempää annosta käyttäneissä ryhmissä vuosittain 0,6 %:lla, suurempaa annosta käyttäneillä 0,5 %, riskisuhde per 1 mmol/l:n LDL-ero 0,69 (95 % luottamusväli 0,50–0,95). Verenvuodon aiheuttamien ja tuntemattomasta syystä johtuneiden AVH:n ilmaantuvuus oli sama kuin edellä lumekontrolloiduissa tutkimuksissa, eikä eroa statiiniryhmien välillä ollut.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Saman tutkijaryhmän laajuudeltaan edellistä vastaavassa meta-analyysissa «Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborato...»8 verrattiin statiinihoidon hyötyä sairastumisen 5 eri riskitasolla (tärkeän valtimotautitapahtuma riski 5 vuodessa alle 5 %, 5–10 %, 10–20 %, 20–30 % ja vähintään 30 %).

Statiinihoito vähensi kaiken tyyppisiä AVH:tä kaikkiaan 15 %, eri riskikategorioissa 16–24 %, eikä heterogeenisyys ollut tilastollisesti merkitsevä. Absoluuttinen riski ja samalla absoluuttinen hyöty pieneni luonnollisesti riskin pienentyessä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Erityisesti AVH:n ehkäisyyn keskittynyt meta-analyysi «Amarenco P, Labreuche J. Lipid management in the p...»9 käsitti 24 statiinia ja lumetta verrannutta satunnaistettua tutkimusta, joissa oli yhteensä yli 165 000 potilasta. Kaikki AVH:t vähenivät statiiniryhmissä 18 % (95 % luottamusväli 13–23 %, P < 0,0001) ja kuolemaan johtaneet AVH:t 13 % (95 % luottamusväli -3–27 %, P = 0,10). Aivoverenvuodon aiheuttamissa halvauksissa ei ollut eroa (riskisuhde 1,03, P = 0,88).

Kutakin 1 mmol/l matalampaa LDL-kolesterolipitoisuutta kohden AVH-riski väheni 21 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Suomalaisessa 89 karotisendarterektomiapotilaan 15 vuoden seurannassa «Nuotio K, Soinne L, Hänninen H ym. Life-threatenin...»10 kuolleisuutta ennakoivat merkittävästi diabetes, tupakointi ja statiinien käyttämättömyys. Johtava kuolinsyy oli sydäninfarkti, ja sydäninfarktin (fataali ja ei-fataali) riskiä ennakoivat diabetes, molemminpuolinen kaulavaltimotauti ja statiinien käyttämättömyys.

Statiinien käytön vaikutus oli annoksesta riippuva siten, että niillä, jotka eivät lainkaan käyttäneet statiineja, oli 5-kertainen kuolleisuus verrattuna säännöllisiin käyttäjiin (riskisuhde 5,0; 95 % luottamusväli 1,9–13,3; P = 0,001). Epäsäännöllisesti statiineja käyttäneet asettuivat näiden välimaastoon.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti: Vaikka tutkimus on pienehkö, takautuva ja satunnaistamaton, se tukee muuta tutkimusnäyttöä statiinien hyödystä aivoverisuonitautia sairastavilla potilailla. Mahdollinen virhelähde on se, että eri syistä huonomman ennusteen potilaat saattavat valikoitua statiinia käyttämättömiksi. Tätä vastaan puhuu kuitenkin se, että muiden lääkkeiden käytössä vastaavia eroja ei ollut.

Käsitellyt tutkimukset käsittelivät AVH:n vähenemistä statiinihoidossa. Statiinit vähentävät sepelvaltimotautitapahtumia enemmän kuin AVH-tapahtumia, joten kokonaishyöty on edellä esitettyä suurempi.

Lisätietoa statiinihoidon vaikutuksista aivoverenvuodon riskiin, ks. lisätietoartikkeli Statiinihoito ja aivoverenvuodon riski «Statiinihoito ja aivoverenvuodon riski»1.

Kirjallisuutta

 1. Bucher HC, Griffith LE, Guyatt GH. Effect of HMGcoA reductase inhibitors on stroke. A meta-analysis of randomized, controlled trials. Ann Intern Med 1998;128:89-95 «PMID: 9441587»PubMed
 2. Sacks FM, Pfeffer MA, Moye LA ym. The effect of pravastatin on coronary events after myocardial infarction in patients with average cholesterol levels. Cholesterol and Recurrent Events Trial investigators. N Engl J Med 1996;335:1001-9 «PMID: 8801446»PubMed
 3. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) Lancet 1994;344:1383-9 «PMID: 7968073»PubMed
 4. Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID) Study Group.. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. N Engl J Med 1998;339:1349-57 «PMID: 9841303»PubMed
 5. Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2002;360:7-22 «PMID: 12114036»PubMed
 6. Baigent C, Keech A, Kearney PM ym. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet 2005;366:1267-78 «PMID: 16214597»PubMed
 7. Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration. Baigent C, Blackwell L ym. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet 2010;376:1670-81 «PMID: 21067804»PubMed
 8. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators. Mihaylova B, Emberson J ym. The effects of lowering LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials. Lancet 2012;380:581-90 «PMID: 22607822»PubMed
 9. Amarenco P, Labreuche J. Lipid management in the prevention of stroke: review and updated meta-analysis of statins for stroke prevention. Lancet Neurol 2009;8:453-63 «PMID: 19375663»PubMed
 10. Nuotio K, Soinne L, Hänninen H ym. Life-threatening coronary disease is prevalent in patients with stenosing carotid artery disease. Int J Stroke 2015;10:1217-23 «PMID: 26311319»PubMed