Takaisin

Ravinnon rasvan laadun vaikutus valtimosairaustapahtumiin

Näytönastekatsaukset
Ursula Schwab, Mikko Syvänne ja Eeva Ketola
27.10.2020

Näytön aste: A

Pitkäkestoiset ruokavaliomuutokset, jotka tähtäävät tyydyttyneen rasvan vähentämiseen ja monityydyttymättömän rasvan lisäämiseen, vähentävät sairastuvuutta ja niiden aiheuttamaa kuolleisuutta ateroskleroottisiin sydän- ja verisuonitauteihin.

Seurantatutkimuksessa «Jakobsen MU, O'Reilly EJ, Heitmann BL ym. Major ty...»1 yhdistettiin 11 amerikkalaisen ja eurooppalaisen kohorttitutkimuksen tulokset. 4–10 vuoden seurannassa havaittiin 5 249 sepelvaltimotautitapahtumaa ja 2 155 sepelvaltimotautikuolemaa 344 696 henkilöllä.

Tyydyttyneen rasvan määrän pienentyminen 5 prosenttiyksiköllä energiansaannista (E %) ja monityydyttymättömän rasvan määrän suurentuminen vastaavalla määrällä vähensi sepelvaltimotautitapahtumia (RR 0,87; 95 % luottamusväli 0,77–0,97) ja sepelvaltimotautikuolleisuutta (RR 0,74; 95 % luottamusväli 0,61–0,89).

Tyydyttyneen rasvan määrän pienentyminen 5 E %-yksiköllä ja hiilihydraattien määrän suurentuminen vastaavalla määrällä lisäsi sepelvaltimotautitapahtumia (RR 1,07; 95 % luottamusväli 1,01–1,14), mutta ei sepelvaltimotautikuolleisuutta (RR 0,82; 95 % luottamusväli 0,82–1,13). Kertatyydyttymättömän rasvan määrä ei ollut yhteydessä sepelvaltimotautiin tai sepelvaltimotautikuolleisuuteen. Sukupuoli ja ikä eivät modifioineet havaittuja yhteyksiä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Suurella aineistolla analysoitu päätetapahtumatutkimus.

Meta-analyysi «Mozaffarian D, Micha R, Wallace S. Effects on coro...»2, jossa oli 8 satunnaistettua primaari- ja sekundaaripreventiotutkimusta, kesto > 12 kuukautta, tutkittavien kokonaismäärä 13 614 (yhteensä 1 042 sepelvaltimotautitapahtumaa).

Meta-analyysissä havaittiin, että korvattaessa 5 E %-yksikön verran tyydyttyneitä rasvahappoja monityydyttymättömillä rasvahapoilla sepelvaltimotaudin suhteellinen riski pieneni 10 % (RR = 0,90; 95 % luottamusväli 0,83–0,97). Hiilihydraattien korvaaminen tyydyttyneellä rasvalla ei vähentänyt tai suurentanut sepelvaltimotautiriskiä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Varsin pitkäkestoisten dieettitutkimusten meta-analyysi.

Systemaattisen katsauksen «Schwab U, Lauritzen L, Tholstrup T ym. Effect of t...»3 mukaan tyydyttyneen rasvan osittainen korvaaminen monityydyttymättömillä rasvahapoilla pienentää kardiovaskulaarisairauksien riskiä erityisesti miehillä. Katsauksessa oli mukana 5 prospektiivista kohorttitutkimusta (yhteensä 185 049 osallistujaa), 1 RCT-tutkimus (48 835 osallistujaa), 1 yhteisanalyysi kohorttitutkimuksista (344 696 osallistujaa) ja 2 systemaattista katsausta RCT-tutkimuksista (osallistujia 65 508 ja 13 614).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Katsaukseen hyväksyttiin ainoastaan laadukkaat ja kohtalaisen laadukkaat tutkimukset pääosin valkoihoisella väestöllä, joten virhelähteiden todennäköisyys on varsin pieni ja sovellettavuus hyvä.

Cochrane-katsaukseen «Hooper L, Martin N, Abdelhamid A ym. Reduction in ...»4 otettiin 15 RCT-tutkimusta, joissa tehtiin yhteensä 17 ryhmien välistä vertailua koskien tyydyttyneen rasvan vähentämisen vaikutusta kuolleisuuteen ja kardiovaskulaarikuolleisuuteen. Tyydyttynyttä rasvaa korvattiin tutkimuksissa hiilihydraateilla, monityydyttymättömillä rasvoilla, kertatyydyttymättömillä rasvoilla ja/tai proteiineilla. Interventioiden kesto oli vähintään 6 kuukautta.

Tyydyttyneen rasvan määrän vähentäminen pienensi ateroskleroottisten sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä 17 % (RR 0,83; 95 % luottamusväli 0,72–0,96; 13 tutkimusta, joissa yhteensä 53 421 osallistujaa, 48 %:lla tautitapahtuma). Tyydyttyneen rasvan vähentäminen vähensi jossain määrin sydäninfarktin riskiä (fataali ja ei-fataali yhdistettynä, RR 0,90; 95 % luottamusväli 0,80–1,01; 11 tutkimusta, joissa yhteensä 53 167 osallistujaa). Alaryhmäanalyysissä nämä vähenemät nähtiin niissä rasvan laatua modifioineissa tutkimuksissa, joissa tyydyttynyt rasva oli korvattu pääosin monityydyttymättömällä rasvalla. Hiilihydraateilla tai proteiineilla korvaamisella ei ollut vaikutusta.

Kertatyydyttymättömien rasvahappojen vaikutus jäi epäselväksi, sillä vain yhdessä tutkimuksessa tyydyttynyt rasva oli korvattu kertatyydyttymättömällä rasvalla. Hyöty oli sitä suurempi, mitä enemmän plasman kokonaiskolesterolipitoisuus pieneni. Hyöty oli myös sitä suurempi, mitä suurempi oli tyydyttyneen rasvan vähennys tai tyydyttymättömän rasvan lisäys.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentit: Rasvan laadun parantaminen (tyydyttyneen rasvan korvaaminen monityydyttymättömällä rasvalla) vähentää ateroskleroottisia sydän- ja verisuonitauteja.

Kirjallisuutta

 1. Jakobsen MU, O'Reilly EJ, Heitmann BL ym. Major types of dietary fat and risk of coronary heart disease: a pooled analysis of 11 cohort studies. Am J Clin Nutr 2009;89:1425-32 «PMID: 19211817»PubMed
 2. Mozaffarian D, Micha R, Wallace S. Effects on coronary heart disease of increasing polyunsaturated fat in place of saturated fat: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS Med 2010;7:e1000252 «PMID: 20351774»PubMed
 3. Schwab U, Lauritzen L, Tholstrup T ym. Effect of the amount and type of dietary fat on cardiometabolic risk factors and risk of developing type 2 diabetes, cardiovascular diseases, and cancer: a systematic review. Food Nutr Res 2014;58: «PMID: 25045347»PubMed
 4. Hooper L, Martin N, Abdelhamid A ym. Reduction in saturated fat intake for cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD011737 «PMID: 26068959»PubMed