Takaisin

Kolestyramiinihoito ja sydäninfarkti

Näytönastekatsaukset
Timo Strandberg
27.10.2020

Näytön aste: B

Kolestyramiini ilmeisesti estää sydäninfarkteja pitkäkestoisessa tutkimuksessa.

LRC-CPPT «The Lipid Research Clinics Coronary Primary Preven...»1, «The Lipid Research Clinics Coronary Primary Preven...»2 oli monikeskus-, kaksoissokko-, lumekontrolloitu tutkimus, jossa selvitettiin, vähentääkö kolestyramiinihoito sepelvaltimotaudin esiintyvyyttä primaaripreventiossa. 3 806 sydäntautien suhteen oireetonta, keski-ikäistä miestä (35–59 vuotta, keskiarvo 47,8 vuotta), joilla oli primaarinen (tyyppi II) hyperkolesterolemia, satunnaistettiin pisteblokkimenetelmällä saamaan joko kolestyramiinia 24 g/vrk tai lumetta. Annosta pienennettiin, jos potilas koki haittavaikutukset vaikeiksi. Lisäksi ennen satunnaistamista kaikille ohjattiin kolesterolia pienentävä dieetti. Ensisijaisina päätetapahtumina olivat koronaarikuolleisuus ja nonfataalit sydäninfarktit. Seuranta-aika oli keskimäärin 7,4 vuotta (7–10 vuotta). Tutkimuksen lopussa tutkimuslääkettä ei käyttänyt 27 % potilaista. Kaikki potilaat ovat kuitenkin mukana loppuanalyyseissä.

Kolestyramiiniryhmässä plasman kokonaiskolesteroli väheni 13,4 %:lla ja LDL-kolesteroli 20,3 %:lla; muutos oli 8,5 % ja 12,6 % suurempi kuin lumeryhmässä (p < 0,001). Ensisijaisissa päätetapahtumissa todettiin 19 % vaaran vähenemä (95 % luottamusväli 3–32 %, n = 155 vs. n = 187; p < 0,05), 24 % koronaarikuolemissa ja 19 % nonfataaleissa sydäninfarkteissa. Erot tulivat esiin 2 tutkimusvuoden jälkeen. Toissijaisissa päätetapahtumissa kolestyramiiniryhmässä oli 20 % (p < 0,01) vaaran vähenemä angina pectoriksessa, 25 % (p < 0,001) vähenemä positiivisen rasituskokeen vaarassa, 21 % (p = 0,06) vähenemä ohitusleikkauksen vaarassa ja 15 % (p > 0,1) vähenemä katkokävelyn vaarassa. Kokonaiskuolleisuus pieneni vain hieman (7 %) eikä merkitsevästi kolestyramiiniryhmässä.

Maha-suolikanavaan kohdistuvat haittavaikutukset olivat yleisiä molemmissa ryhmissä, etenkin kolestyramiiniryhmässä, mutta erot tasoittuivat tutkimuksen aikana.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Kommentit: Tutkimuksen merkitys oli aikanaan siinä, että siinä voitiin osoittaa kolesterolitason pienentämisen vaikutus sepelvaltimotaudin vähenemiseen. Se, ettei kokonaiskuolleisuus vähentynyt, johti moniin spekulaatioihin, ja muun muassa kolesterolin vähentämisen epäiltiin johtavan väkivaltakuolleisuuden lisääntymiseen. Edullinen vaikutus kokonaiskuolleisuuteenkin on sittemmin osoitettu moneen kertaan statiinitutkimuksissa. Kolestyramiinin ongelma on sen aiheuttamissa hoitoa häiritsevissä haittavaikutuksissa, jotka johtavat hoidon lopettamiseen.

Kirjallisuutta

  1. The Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial results. I. Reduction in incidence of coronary heart disease. JAMA 1984;251:351-64 «PMID: 6361299»PubMed
  2. The Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial results. II. The relationship of reduction in incidence of coronary heart disease to cholesterol lowering. JAMA 1984;251:365-74 «PMID: 6361300»PubMed