Takaisin

Kaliumlisän vaikutus verenpaineeseen

Näytönastekatsaukset
Eero Mervaala ja Antti Jula
10.9.2020

Näytön aste: A

Kaliumlisä alentaa verenpainetta hypertensiivisillä henkilöillä. Kaliumlisän verenpainetta alentava vaikutus on voimakkaampi runsasnatriumisen ja kaliumia alle suositusten sisältävän dieetin yhteydessä

Meta-analyysin «Whelton PK, He J, Cutler JA ym. Effects of oral po...»1 tarkoituksena oli selvittää, alentaako tabletteina (85 %:ssa tutkimuksista) tai ravinnossa annettu kaliumkloridi-, kaliumsitraatti- tai kaliumbikarbonaattilisä normaali- tai korkeaverenpaineisten henkilöiden verenpainetta. Mukaan hyväksyttiin 33 kontrolloitua satunnaistettua tutkimusta, joissa yksi haara oli arvottu saamaan kaliumlisää ja toinen joko lumetta tai pienempää annosta kaliumia. Kaliumlisän suuruus oli 2 tutkimuksessa 60 mmol/vrk ja 10 tutkimuksessa 100 mmol/vrk tai enemmän (mediaani 75 mmol/vrk). Tutkimusten kesto vaihteli 3 vuorokaudesta 3 vuoteen (mediaani 5 viikkoa). Tutkimuksista 23 oli tehty hypertensiivisille henkilöille. 4 tutkimuksessa käytettiin verenpainetta alentavaa lääkehoitoa. Tiatsididiureettihoitoa käytettiin 3 tutkimuksessa, joista 2 tutkimuksessa selvitettiin kaliumlisän vaikutuksia diureetin aiheuttaman hypokalemian hoidossa. Tutkimusraporteista rekisteröitiin interventio- ja kontrolliryhmien verenpaineen, painon ja vuorokausivirtsan natriumin ja kaliumin muutokset. Tutkimukset arvioi itsenäisesti 2 henkilöä. Muut meta-analyysin tekijät osallistuivat epäselvien kysymysten selvittämiseen.

Tulokset: 33 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, yhteensä 1 560 hypertensiivistä ja 1 005 normotensiivistä henkilöä, täytti analyysin kriteerit. Tutkimuksen mukaan 53 mmol/vrk suuruinen kaliumlisä alensi systolista verenpainetta 4,4 mmHg (95 % luottamusväli, luottamusväli 2,5 – -6,4; p < 0,001) ja diastolista verenpainetta 2,5 mmHg (luottamusväli -0,7 – -4,2; p < 0,01). Systolinen verenpaine aleni 3,1 mmHg (luottamusväli - 1,9 – -4,3; p < 0,001) ja diastolinen verenpaine 2,0 mmHg (luottamusväli -0,5 – -3,4; p < 0,01), kun 1 yleisestä linjasta poikennut tutkimus poistettiin analyysistä. Kaliumlisän verenpainetta alentava vaikutus oli suurempi (p < 0,001) tutkimuksissa, joissa natriumin keskimääräinen saanti oli runsaampaa. Kaliumlisä alensi systolista/diastolista verenpainetta 1,2 mmHg (luottamusväli 0,0 – -2,4) / 0,1 mmHg (luottamusväli 1,1 – -1,0) tutkimuksissa, joissa natriumin saanti oli < 140 mmol/vrk, 2,1 mmHg (luottamusväli -0,3 – 4,0) / 1,4 mmHg (luottamusväli 0,0 – -2,8) tutkimuksissa, joissa natriumin saanti oli 140–165 mmol/vrk ja 7,3 mmHg (luottamusväli -4,6 – -10,1) / 4,7 mmHg (luottamusväli -1,1 – 8,3) tutkimuksissa, joissa natriumin saanti ylitti 165 mmol/vrk.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Meta-analyysin «Dickinson HO, Nicolson DJ, Campbell F ym. Potassiu...»2tarkoituksena oli selvittää, alentaako kaliumlisä verenpainetta. Mukaan hyväksyttiin 6 kontrolloitua satunnaistettua tutkimusta, joissa yksi haara oli arvottu saamaan kaliumlisää ja toinen joko lumetta tai tavanomaista hoitoa tai joissa kalium- ja lumelisä oli toteutettu satunnaistetussa järjestyksessä. Mukaan hyväksyttiin tutkimukset, joissa 1) hoitojaksot olivat kestäneet vähintään 8 viikkoa; 2) tutkittavat olivat yli 18-vuotiaita; 3) systolinen paine oli vähintään 140 mmHg tai diastolinen paine vähintään 85 mmHg ja 4) verenpaine oli mitattu myös tutkimuksen lopussa. Analyysistä suljettiin pois tutkimukset, joissa lääkehoito muuttui seuranta-aikana, kaliumlisä oli yhdistetty muihin interventioihin tai tutkimukseen osallistui raskaana olevia henkilöitä.

Tulokset: Mukaan hyväksytyistä 6 tutkimuksesta (n = 483 tutkittavaa) 5 (n = 425) täytti analyysin vaatimukset. Kaliumlisän suuruus vaihteli 48 mmol/vrk 120 mmol/vrk (1,87 grammasta 4,68 grammaan). Tutkimuksen mukaan kaliumlisä alensi systolista verenpainetta 11,2 mmHg (95 % luottamusväli, luottamusväli -25,2–2,7; p = ns) ja diastolista verenpainetta 5,0 mmHg (luottamusväli -12,5–2,4; p = ns). Systolinen verenpaine aleni 3,9 mmHg (luottamusväli -8,6–0,8; p = ns) ja diastolinen verenpaine 1,5 mmHg (luottamusväli -6,2–3,1; p = ns), kun 1 yleisestä linjasta poikennut afrikkalainen tutkimus poistettiin analyysistä. Systolinen verenpaine aleni 7,1 mmHg (luottamusväli 19,9–5,7; p = ns) ja diastolinen verenpaine 5,5 mmHg (luottamusväli -14,5–3,5; p = ns), kun vain 2 parasta tutkimusta (n = 138 tutkittavaa) hyväksyttiin analyysiin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Meta-analyysin «Aburto NJ, Hanson S, Gutierrez H ym. Effect of inc...»3 tarkoituksena oli selvittää kaliumlisän vaikutukset sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin sekä sydän- ja verisuonisairastavuuteen. Meta-analyysi koostui 22 satunnaistetusta kontrolloidusta tutkimuksesta (n = 1 606), joissa raportoitiin kaliumlisän vaikutuksia verenpaineeseen, munuaisten toimintaan ja veren lipideihin, sekä 11 kohorttitutkimuksesta (n = 127 038), joissa raportoitiin kaliumin vaikutukset kokonaiskuolleisuuteen, sydän- ja verisuonisairastavuuteen, aivohalvauksiin ja koronaaritautiin.

Kaliumlisä laski systolista verenpainetta koko aineistossa 3,49 mmHg (95 % luottamusväli 1,82–5,15) ja diastolista verenpainetta 1,96 mmHg (95 % luottamusväli 0,86–3,06). Hypertensiivisillä henkilöille verenpaineen lasku oli suurempi (systolisen verenpaineen lasku 5,32 (95 % luottamusväli 3,43–7,20) ja diastolisen verenpaineen lasku 3,10 mmHg (95 % luottamusväli 1,66–4,53). Sen sijaan normotensiivisillä henkilöillä kaliumlisä ei laskenut verenpainetta merkittävästi. Kaliumlisän verenpainetta alentava vaikutus oli korostunut silloin, kun natriumin saanti oli runsasta. Kaliumlisä ei vaikuttanut haitallisesti munuaisten toimintaan tai veren lipidiarvoihin.

Tutkimuksen perusteella runsas kaliumin saanti pienentää merkittävästi aivohalvausten riskiä (RR 0,76, 95 % luottamusväli 0,66–0,89).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Meta-analyysin «Filippini T, Violi F, D'Amico R ym. The effect of ...»4tarkoituksena oli selvittää, alentaako kaliumlisä verenpainetta. Mukaan hyväksyttiin 25 kontrolloitua satunnaistettua tutkimusta, joissa kaliumlisän käyttö kesti vähintään 4 viikkoa. Analyysistä suljettiin pois tutkimukset, joissa tutkittavien lähtötilanteen ja tutkimuksen loppuvaiheen vuorokausivirtsan natriumin ja kaliumin tuloksia ei ollut käytettävissä.

Tulokset: Mukaan hyväksytyissä 25 tutkimuksesta oli 1 163 tutkittavaa. Kaliumlisän mediaanisuuruus oli 64 mmol/vrk (24–75 mmol/vrk), joka vastaa noin 2 500 mg kaliumia. Tutkimuksen mukaan kaliumlisä alensi systolista verenpainetta 4,5 mmHg (95 % luottamusväli -5,9 – -3,1) ja diastolista verenpainetta 3,0 mmHg (95 % luottamusväli -4,8 – -1,1). Kaliumlisä alensi verenpainetta eniten henkilöillä, joilla natriumin saanti ylitti 4 grammaa vuorokaudessa (vastaa 10 grammaa suolaa). Kaliumlisä ei alentanut verenpainetta henkilöillä, joiden natriumin saanti alitti 2 grammaa vuorokaudessa (vastaa 5 grammaa suolaa). Kaliumlisän verenpainetta alentava vaikutuksen suuruus asettui 2–4 grammaa natriumia vuorokaudessa (5 – 10 grammaa suolaa) käyttävillä näiden 2 ryhmän väliin (tulosta ja sen tilastollista merkitsevyyttä ei raportissa mainita). Tutkimuksen loppuvaiheen vuorokausivirtsan korkea natrium/kalium-suhde (≥ 1) assosioitui suurempaan systolisen ja verenpaineen laskuun. Systolisen paineen lasku oli pienempi ja diastolinen verenpaine ei laskenut, jos virtsan natrium/kalium-suhde oli alle 1. Kaliumlisä ei alentanut verenpainetta, jos kaliumin vuorokausieritys ylitti lähtötilanteessa 90 mmol (vastaa 3 500 mg kaliumia).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti: Kaliumlisä alentaa verenpainetta, jos suolan saanti on runsasta ja kaliumin saanti vähäistä. Suomalaisten kaliumin saanti on kansainvälisestikin tarkasteltuna hyvällä tasolla, ja noin 80 % saanti ylittää suositustason, joka on naisilla vähintään 3 100 mg/vrk ja miehillä vähintään 3 500 mg/vrk.

Kirjallisuutta

 1. Whelton PK, He J, Cutler JA ym. Effects of oral potassium on blood pressure. Meta-analysis of randomized controlled clinical trials. JAMA 1997;277:1624-32 «PMID: 9168293»PubMed
 2. Dickinson HO, Nicolson DJ, Campbell F ym. Potassium supplementation for the management of primary hypertension in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD004641 «PMID: 16856053»PubMed
 3. Aburto NJ, Hanson S, Gutierrez H ym. Effect of increased potassium intake on cardiovascular risk factors and disease: systematic review and meta-analyses. BMJ 2013;346:f1378 «PMID: 23558164»PubMed
 4. Filippini T, Violi F, D'Amico R ym. The effect of potassium supplementation on blood pressure in hypertensive subjects: A systematic review and meta-analysis. Int J Cardiol 2017;230:127-135 «PMID: 28024910»PubMed