Takaisin

Liikunta skitsofrenian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
26.3.2020

Näytön aste: C

Muun hoidon lisänä suoritettu aerobinen tai lihasvoimaharjoittelu saattaa lievittää psykoosin oireita ja ahdistuneisuutta. Progressiivinen lihasrentoutus saattaa lievittää ahdistusta ja psyykkistä stressiä.

Vankampforthin ym. systemaattisessa katsauksessa «Vancampfort D, Probst M, Helvik Skjaerven L ym. Sy...»1 löydettiin 10 kriteerit täyttänyttä satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta (N = 322). Näistä 6 metodisesti hyvätasoista tutkimusta käsitteli lihasvoiman ja aerobisen suorituskyvyn parantamista ja 4 progressiivista lihasrentoutusta. 2 progressiivista lihasrentoutusta käsitellyttä tutkimusta arvioitiin metodisesti heikkolaatuisiksi. Useimpien tutkimusten luotettavuutta rajoittivat riittämätön potilasmäärä ja sokkoutuksen puute. Tilastollisesti merkitsevä vaikutus positiivisiin ja negatiivisiin oireisiin todettiin 1 kolmesta aerobisia ja voimaharjoitteita käsitelleestä tutkimuksesta (N = 41; p < 0,01, kontrollina jooga; kuitenkin koettu psyykkinen elämänlaatu koheni tässä tutkimuksessa vain joogaryhmässä). Vastaavasti tilastollisesti merkitsevä vaikutus ajankohtaiseen ahdistuneisuuteen voitiin todeta 1 aerobista harjoittelua koskeneessa tutkimuksessa (N = 40, p < 0,001), ja 2 lihasrentoutusta käsitelleessä tutkimuksessa (N = 40, p < 0,05 ja N = 40, p < 0,01). Tutkimusten heterogeenisyyden vuoksi formaalista meta-analyysiä ei voitu tehdä.

Tulosten perusteella aerobiset ja voimaharjoitteet saattavat lievittää psyykkisiä oireita; vastaavasti progressiivinen lihasrentoutus saattaa lievittää ahdistusta ja psyykkistä kärsimystä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Vera-Garcian ym. myöhemmässä systemaattisessa katsauksessa «Vera-Garcia E, Mayoral-Cleries F, Vancampfort D ym...»2 löydettiin 13 uutta satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta, jotka käsittelivät aerobista tai lihasvoimaharjoittelua, rentoutusta, kehotietoisuusharjoituksia tai näiden yhdistelmiä; potilaita oli yhteensä 549. Vankampforthin katsauksessa mukana olleet tutkimukset eivät olleet mukana Vera-Garcian ym. työssä.

3 aerobista ja voimaharjoittelua tutkineessa artikkelissa todettiin tilastollisesti merkitsevä vaikutus PANSS-kokonaispisteisiin, 3:ssa artikkelissa merkitsevä vaikutus fyysiseen ja psyykkiseen elämänlaatuun; 1 artikkelissa vaikutusta elämänlaatuun ei voitu todeta. 1 progressiivista lihasrentoutusta käsitelleessä tutkimuksessa todettiin kliinisesti merkittävä parannus ahdistuneisuudessa ja psyykkisessä stressissä sekä kohentunut subjektiivinen hyvinvointi (vaikutuskoko -0,22 – -0,96).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Vancampforthin ym. satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «Vancampfort D, De Hert M, Knapen J ym. Effects of ...»3 64 sairaalan akuuttiosaston skitsofreniapotilasta saivat 2 viikon aikana 2 harjoitusistuntoa, jonka jälkeen heidät satunnaistettiin saamaan joko 1 kestoltaan 25 minuutin istunto progressiivista lihasrentoutusta tai samanpituinen lepoaika, jonka kuluessa he istuivat hiljaa ja halutessaan lukivat. Ahdistuneisuutta, stressiä, subjektiivista hyvinvointia ja uupumusta mitattiin itsearviointiasteikoilla (State Anxiety Inventory, Subjective Exercise Experiences Scale) ennen ja jälkeen intervention.

Uupumusta lukuun ottamatta arvioidut oireet lievittyivät enemmän rentoutusryhmässä. SAI-pisteet tutkimuksen alussa olivat tutkimuksen alussa rentoutusryhmällä 45,22 ± 10,31, verrokeilla 45,24 ± 11,80 ja tutkimuksen lopussa vastaavasti 33,44 ± 8,64 ja 45,68 ± 10,97. Progressiivinen lihasrentoutus lisäsi subjektiivista hyvinvointia (efektikoko 1,26), vähensi ahdistusta (efektikoko 1,25; 95 % luottamusväli -1,83 – -0,63 ja vähensi stressiä (efektikoko 1,02; 95 % luottamusväli -1,58 – -0,43).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Vancampfort D, Probst M, Helvik Skjaerven L ym. Systematic review of the benefits of physical therapy within a multidisciplinary care approach for people with schizophrenia. Phys Ther 2012;92:11-23 «PMID: 22052946»PubMed
  2. Vera-Garcia E, Mayoral-Cleries F, Vancampfort D ym. A systematic review of the benefits of physical therapy within a multidisciplinary care approach for people with schizophrenia: An update. Psychiatry Res 2015;229:828-39 «PMID: 26254795»PubMed
  3. Vancampfort D, De Hert M, Knapen J ym. Effects of progressive muscle relaxation on state anxiety and subjective well-being in people with schizophrenia: a randomized controlled trial. Clin Rehabil 2011;25:567-75 «PMID: 21402653»PubMed