Takaisin

Masennuslääkkeet krooniseen skitsofreniaan liittyvien negatiivisten oireiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Koponen
26.3.2020

Näytön aste: A

Masennuslääkehoidon käyttö psykoosilääkehoidon rinnalla parantaa negatiivisten oireiden hoitovastetta.

Meta-analyysi «Singh SP, Singh V, Kar N ym. Efficacy of antidepre...»1 sisälsi 23 tutkimusta, joihin osallistui yhteensä 819 potilasta. Masennuslääkehoidon käyttö psykoosilääkehoidon rinnalla vähensi lumetta enemmän kroonista skitsofreniaa sairastavien potilaiden negatiivisten oireiden vaikeusastetta (SMD 0,48). Alaryhmäanalyysi osoitti edellä mainitun vaikutuksen olevan tilastollisesti merkittävän fluoksetiinilla, tratsodonilla ja ritanseriinilla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen
  • Kommentti: Meta-analyysin potilasryhmän koko oli keskisuuri, ja potilailla käytetyt lääkeannokset vaihtelivat.

Gallingin ja työtovereiden systemoitu katsaus «Galling B, Vernon JA, Pagsberg AK ym. Efficacy and...»2 perustui lokakuuhun 2017 asti ulottuneeseen tietohakuun, jossa haettiin satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, joissa oltiin selvitetty skitsofrenian psykoosilääkehoidon lisälääkkeenä käytetyn masennuslääkkeen tehoa lumeeseen verrattuna. Katsaukseen otettiin 42 tutkimusta, joissa oli potilaita 1 934. Tutkimuksen kesto oli 10,1 (± 8,1) viikkoa.

Lisälääkityksenä käytetty masennuslääke oli lumetta tehokkaampi psykoosioireiden kokonaismäärän vähentäjänä (SMD -0,37; 95 % luottamusväli -0,57 – -0,17; p < 0,001). Masennuslääkitys lievitti negatiivisia oireita (SMD -0,25; 95 % Iuottamusväli -0,44 – -0,06; p = 0,010, sen sijaan teho skitsofrenian positiivisiin (0,190) tai yleisoireisiin (p = 0,089) ei ollut merkittävä. Masennuslääkehoidon teho tuli esille käytettäessä niitä yhdessä ensimmäisen polven psykoosilääkkeiden kanssa (SMD -0,42; 95 % Iuottamusväli -0,77 – -0,07; p = 0,019) mutta ei yhdistettynä uudempiin psykoosilääkkeisiin (p = 0,144). Masennuslääkkeet eivät lievittäneet skitsofreniapotilaiden depressio-oireita lumetta enemmän (p = 0,185). Masennuslääkeryhmistä serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät (SNRI) sekä noradrenergisesti ja serotonergisesti vaikuttavat masennuslääkkeet (NaSSA) olivat lumetta tehokkaampia, yksittäisistä masennuslääkkeistä fluoksetiini ja mirtatsapiini olivat lumetta tehokkaampia. NaSSA-ryhmän skitsofrenian kokonaisoireita lievittänyt teho (SMD -0,71; 95 % luottamusväli -1,21 – -0,20, P = 0,006) johtui muista masennuslääkkeistä poiketen positiivisten oireiden lievittymisestä (SMD -0,43; 95 % luottamusväli -0,77 – -0,09; p = 0,012). Suun kuivumista (RR 1,57; 95 % luottamusväli 1,04–2,36, p = 0,03) lukuun ottamatta masennuslääkehoitoon ei liittynyt lumetta enemmän haittaoireita tai hoidon keskeytyksiä.

Tutkijoiden mukaan masennuslääkehoito tehosti sekä tavanomaisten että toisen polven psykoosilääkkeiden vastetta skitsofrenian kokonaisoireistoon. Tavanomaisten psykoosilääkkeiden vasteen tehostaminen masennuslääkkeellä voi heidän mukaansa auttaa kroonisiin negatiivisiin oireisiin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Singh SP, Singh V, Kar N ym. Efficacy of antidepressants in treating the negative symptoms of chronic schizophrenia: meta-analysis. Br J Psychiatry 2010;197:174-9 «PMID: 20807960»PubMed
  2. Galling B, Vernon JA, Pagsberg AK ym. Efficacy and safety of antidepressant augmentation of continued antipsychotic treatment in patients with schizophrenia. Acta Psychiatr Scand 2018;137:187-205 «PMID: 29431197»PubMed