Takaisin

Kuvataideterapia skitsofreniapotilaiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
22.1.2013

Näytön aste: D

Kuvataideterapia muun hoidon lisänä saattaa parantaa skitsofreniapotilaiden psyykkistä vointia, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Monilla skitsofreniaa sairastavilla on lääkehoidosta huolimatta oireita. Lääkehoidon lisänä luovat terapiat, kuten kuvataideterapia, voivat olla hyödyllisiä. Kuvataideterapiaa on kehitetty pääosin sairaalahoidossa olleiden aikuispotilaiden yksiköissä. Se kehitettiin ennen kaikkea potilaille, joille verbaalinen psykoterapia ei ollut mahdollista.

Katsaukseen «Ruddy R, Milnes D. Art therapy for schizophrenia o...»1, «»1 löytyi 57 tutkimuksesta ainoastaan 2 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (yhteensä n = 37), jotka täyttivät Cochrane-kriteerit. Molemmissa verrattiin taideterapiaa ja tavanomaista hoitoa pelkkään tavanomaiseen hoitoon.

Tulokset yhdellä psyykkisen voinnin mittarilla (SANS) toivat esiin vähäisen, mutta merkittävän eron taideterapiaryhmän eduksi (n = 73. 1 RCT, WMD -2,3; 95 % luottamusväli -4,10 – -0,5). Potilaiden sosiaalisessa toimintakyvyssä ei todettu eroja, myöskään elämänlaadussa ei taideterapian vaikutusta havaittu.

Katsauksen perusteella todetaan, että satunnaistetut tutkimukset tällä alueella ovat mahdollisia ja niitä tarvitaan lisää. Taideterapian mahdolliset hyödyt ja haitat ovat toistaiseksi tuntemattomia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Richardsonin ym. tutkimuksessa «Richardson P, Jones K, Evans C, Stevens P, Rowe A....»2 satunnaistettiin 43 kroonista skitsofreniapotilasta taideterapiaan (12 istuntoa) ja 47 tavanomaiseen hoitoon. 6 kuukauden seurannan jälkeen arvioitiin psykoottisia oireita, sosiaalista toimintakykyä ja elämänlaatua.

Ainoastaan negatiivisten oireiden SANS-asteikolla voitiin todeta terapian päättyessä merkitsevä (p = 0,02) ero, joka heikkeni seuranta-ajan kuluessa.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Ruddy R, Milnes D. Art therapy for schizophrenia o...»1: Alkuperäistutkimusten laatu oli vaihteleva. Kaikki mukana olleiden kahden satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen potilaat (yhteensä n = 137) eivät sairastaneet skitsofreniaa; toisen tutkimuksen potilaista (n = 47) puolella oli skitsofrenian sijasta jokin muu psykoottinen tai ei-psykoottinen häiriö. Toisessa tutkimuksessa tutkimus- ja vertailuryhmiin ei osallistunut riittävästi potilaita raportoitua tilastollista voimaa ajatellen. Satunnaistamisen raportoinnissa oli molemmissa tutkimuksissa myös puutteita.

«Richardson P, Jones K, Evans C, Stevens P, Rowe A....»2: Uudemmassa ja hieman suuremmassa Richardsonin ym. tutkimuksessa potilaiden määrä oli edelleen liian pieni. Vertailuryhmänä ei ollut mitään aktiivista toiminnallista hoitoa, joten havaittu vähäinen negatiivisten oireiden lievittyminen saattaa olla epäspesifinen lisähoidon vaikutus. Potilaiden kato oli merkittävä, eikä arviointi ollut sokkoutettua saadulle hoidolle.

Kirjallisuutta

  1. Ruddy R, Milnes D. Art therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses. Cochrane Database Syst Rev 2003;4:CD003728 «PMID: 12804485»PubMed
  2. Richardson P, Jones K, Evans C, Stevens P, Rowe A. Exploratory RCT of art therapy as an adjunctive treatment in schizophrenia. J Mental Health 2007;4:483-91