Takaisin

Kotisairaanhoidon ja sairaalahoidon tulokset skitsofreniapotilailla

Näytönastekatsaukset
Sami Pirkola
23.1.2013

Näytön aste: A

Kotona toteutetussa kriisihoidossa hoitotulokset vastaavat tavanomaista sairaalahoitoa, mutta sekä potilas että omaiset ovat tyytyväisempiä hoitoon.

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Joy CB, Adams CE, Rice K. Crisis intervention for ...»1, «»1 tarkasteltiin akuutin kriisin ei-lääkkeellistä hoitoa psykoosipotilailla. Vuonna 2006 toteutetussa laajassa kirjallisuushaussa katsauksen tekijät löysivät viisi aihetta koskevaa satunnaistettua tutkimusta (yhteensä 764 potilasta). Tutkimuksissa kotona toteutettua kriisihoitoa verrattiin tavanomaiseen psykiatriseen sairaalahoitoon. Tutkimuksissa skitsofreniapotilaiden osuus osallistujista vaihteli tutkimuksesta toiseen, skitsofreniapotilaiden osuus oli kuitenkin kaikissa tutkimuksissa vähintään noin puolet kaikista tutkimukseen osallistuneista potilaista. Strukturoitu kotihoito saattaa vähentää skitsofrenian oireita tavanomaista avohoitoa paremmin.

Kotihoidosta huolimatta lähes puolet sen piirissä olleista psykoosipotilaista joutui turvautumaan myös sairaalahoitoon. Kotihoidon kuitenkin todettiin vähentävän perheeseen kohdistuvaa rasitusta (NNT 3, 95 % luottamusväli 2–4) ja sekä potilaat että perheet olivat tyytyväisempiä kotihoitoon kuin tavanomaiseen sairaalahoitoon. Kotona toteutettu hoito oli sairaalassa toteutettua hoitoa kustannustehokkaampaa. Hoitotuloksissa tai kuolleisuudessa ei todettu eroja kotihoidon ja tavanomaisen sairaalahoidon piirissä olleiden välillä. Kotihoitoryhmässä oli jonkin verran enemmän itsemurhayrityksiä, mutta tässä suhteessa ero ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Espanjalaisesta mielenterveyskeskuksesta valitut 64 skitsofreniapotilasta jaettiin sosiaalisia taitoja korostavaan kotihoitoryhmään ja tavallista avohoitoa saavaan kontrolliryhmään «Moriana JA, Alarcón E, Herruzo J. In-home psychoso...»2.

Interventioryhmässä psykoosioireet PANSS:lla mitattuna vähenivät kontrolliryhmää enemmän kuuden kuukauden hoidon myötä (104,03 -> 79,19 vs. 96,06 -> 97,09, p > 0,01).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Joy CB, Adams CE, Rice K. Crisis intervention for ...»1: Kotona toteutettu kriisihoito on hyvä vaihtoehto sairaalahoidolle akuutissa psykoottisessa kriisissä. Näin voidaan sairaalaan ottoja vähentää noin puolella.

Kirjallisuutta

  1. Joy CB, Adams CE, Rice K. Crisis intervention for people with severe mental illnesses. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD001087 «PMID: 17054133»PubMed
  2. Moriana JA, Alarcón E, Herruzo J. In-home psychosocial skills training for patients with schizophrenia. Psychiatr Serv 2006;57:260-2 «PMID: 16452707»PubMed