Takaisin Tulosta

Kaksisuuntainen mielialahäiriö ja raskaus

Lisätietoa aiheesta
Heli Malm, LT, erikoislääkäri, Teratologinen tietopalvelu ja Hanna Valtonen
15.5.2013

Litium

Valproaatti

Karbamatsepiini

Lamotrigiini

Antipsykootit

Masennuslääkkeet

 • Vasta ilmestyneessä katsausartikkelissa «Malm H. Prenatal exposure to selective serotonin r...»43 todettiin, että paroksetiinille ja fluoksetiinille altistuminen ensimmäisen trimesterin aikana on yhteydessä erityisesti kardiovaskulaariepämuodostumiin. Vaikka yhteys olisi kausaalinen, niin absoluuttinen riskin lisäys on pieni.
 • Samoin 2011 julkaistussa suomalaiseen rekisteriaineistoon perustuvassa tutkimuksessa «Malm H, Artama M, Gissler M ym. Selective serotoni...»44 (yhteensä lähes 7 000 SSRI-lääkkeelle alkuraskaudessa altistunutta sikiötä tai vastasyntynyttä) todettiin seuraavat yhteydet: fluoksetiinin yhteys sydämen kammioväliseinädefekteihin (ventricular septal defect, VSD) (absoluuttinen riskin lisäys 0,5 %) ja paroksetiinin yhteys kammion ulosvirtauskanavan ahtaumaan (right ventricular outflow tract defect, RVOTD) (absoluuttinen riskin lisäys 0,2 %).
 • Samassa tutkimuksessa todettiin myös suurentunut riski hermostoputken sulkeutumishäiriön (neural tube defect, NTD) ja alkuraskauden aikaisen sitalopraamin käytön välillä, mutta tämä löydös voi olla kirjoittajien mukaan satunnainen ja täytyy varmistaa muissa tutkimuksissa «Malm H, Artama M, Gissler M ym. Selective serotoni...»44.
 • SSRI-lääkkeiden käyttäjien lapsilla myös fetaalialkoholisyndrooman (FAS) diagnoosin esiintyvyys oli selkeästi yleisempi (lähes 8-kertainen muuhun väestöön verrattuna). Kirjoittajat toteavat, että alkoholi voi selittää osan riskeistä, ja päihteiden käyttö onkin syytä selvittää tarkkaan «Malm H, Artama M, Gissler M ym. Selective serotoni...»44.
 • SSRI-lääkkeiden käyttöön raskauden loppuaikana on liitetty vastasyntyneen kohonneeseen keuhkoverenkierron vastukseen (persistent pulmonary hypertension) «Chambers CD, Hernandez-Diaz S, Van Marter LJ ym. S...»45, «Källén B, Olausson PO. Maternal use of selective s...»46.
 • 2011 ilmestyneessä rekisteritutkimuksessa «Kieler H, Artama M, Engeland A ym. Selective serot...»47 (yli 1,6 vastasyntynyttä, 11 014 vastasyntynyttä, jotka olivat altistuneet loppuraskauden aikana (20 raskausviikon jälkeen) todettiin 33 vastasyntyneellä pulmonaarihypertensio (persistent pulmonary hypertension). Altistus mille tahansa SSRI-lääkkeelle loppuraskauden aikana lisäsi vastasyntyneen kohonneen keuhkoverenkierron vastusta kaksinkertaiseksi.
 • SSRI- ja SNRI-lääkkeiden käyttö viimeisen raskauskolmanneksen aikana voi aiheuttaa vastasyntyneelle vaikeitakin, joskin palautuvia, vieroitus- tai lääkeoireita, jotka liittyvät mahdollisesti serotonergisen järjestelmän yliaktivaatioon «Malm H. Psyykenlääkkeiden käyttö ja turvallisuus r...»8, «Moses-Kolko EL, Bogen D, Perel J ym. Neonatal sign...»48.
 • On suositeltu, että äidin tulisi synnyttää sairaalassa, jossa on valmius hoitaa vastasyntyneen mahdollisia lääkeoireita ja että loppuraskauden aikana altistuneiden vastasyntyneiden seuranta olisi synnytyssairaalassa ainakin kahden vuorokauden ikään asti «Levinson-Castiel R, Merlob P, Linder N ym. Neonata...»49.
 • Autismispektrin häiriöt ovat lisääntyneet viime vuosina. On epäilty, että tämä saattaa liittyä SSRI-lääkkeille altistumiseen ensimmäisen trimesterin aikana «Croen LA, Grether JK, Yoshida CK ym. Antidepressan...»50.
 • Ei kuitenkaan tiedetä, onko tämä yhteys kausaalinen eikä tiedetä, liittyykö yhteys lääkealtistukseen vai äidin psykiatriseen sairauteen «Malm H. Prenatal exposure to selective serotonin r...»43.
 • Aikaisemmin on oletettu, että trisyklisten masennuslääkkeiden käyttöön ei liity lisääntynyttä epämuodostumariskiä «Malm H. Psyykenlääkkeiden käyttö ja turvallisuus r...»8.
 • Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin tuoneet esille klomipramiinin yhteyden kardiovaskulaarisiin epämuodostumiin «Reis M, Källén B. Delivery outcome after maternal ...»51.
 • Venlafaksiinin ja mirtatsapiinin raskaudenaikaisesta käytöstä on kertynyt kohtalaisen paljon kokemusta, eikä viitettä epämuodostumariskin lisääntymisestä ole tullut esiin «Lorenzo L, Byers B, Einarson A. Antidepressant use...»52.
 • Jos lääkityksen purkamista harkitaan, se tulisi tehdä asteittain, usean viikon aikana, ja huomioida, että pitkän puoliintumisajan omaava lääke (esimerkiksi fluoksetiini, jonka aktiivisen metaboliitin, norfluoksetiinin, puoliintumisaika on jopa 2 viikkoa) säilyy vielä pitkään elimistössä lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen.
 • Mahdollinen lääkityksen purkaminen tulisi aina tehdä tapauskohtaisen harkinnan mukaan, eikä saa olla rutiinitoimenpide. Äidin hyvinvointia raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen ei pidä vaarantaa.

Kirjallisuutta

 1. Cohen LS. Treatment of bipolar disorder during pregnancy. J Clin Psychiatry 2007;68 Suppl 9:4-9 «PMID: 17764378»PubMed
 2. Gentile S. Prophylactic treatment of bipolar disorder in pregnancy and breastfeeding: focus on emerging mood stabilizers. Bipolar Disord 2006;8:207-20 «PMID: 16696822»PubMed
 3. Yatham LN, Kennedy SH, O'Donovan C ym. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) guidelines for the management of patients with bipolar disorder: consensus and controversies. Bipolar Disord 2005;7 Suppl 3:5-69 «PMID: 15952957»PubMed
 4. Yonkers KA, Wisner KL, Stowe Z ym. Management of bipolar disorder during pregnancy and the postpartum period. Am J Psychiatry 2004;161:608-20 «PMID: 15056503»PubMed
 5. Gentile S. Lithium in pregnancy: the need to treat, the duty to ensure safety. Expert Opin Drug Saf 2012;11:425-37 «PMID: 22400907»PubMed
 6. McKnight RF, Adida M, Budge K ym. Lithium toxicity profile: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2012;379:721-8 «PMID: 22265699»PubMed
 7. Zimmer EZ, Blazer S, Lorber A ym. Fetal Ebstein's anomaly: early and late appearance. Prenat Diagn 2012;32:228-33 «PMID: 22430719»PubMed
 8. Malm H. Psyykenlääkkeiden käyttö ja turvallisuus raskauden ja imetyksen aikana. Suom Lääkäril 2005;60:1149-54
 9. Cohen LS, Friedman JM, Jefferson JW ym. A reevaluation of risk of in utero exposure to lithium. JAMA 1994;271:146-50 «PMID: 8031346»PubMed
 10. National Collaborating Centre for Mental Health. Bipolar disorder. The management of bipolar disorder in adults, children and adolescents, in primary and secondary care. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) Clinical Guideline 38, 2006. http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG38fullguideline.pdf
 11. Newport DJ, Viguera AC, Beach AJ ym. Lithium placental passage and obstetrical outcome: implications for clinical management during late pregnancy. Am J Psychiatry 2005;162:2162-70 «PMID: 16263858»PubMed
 12. Frassetto F, Tourneur Martel F, Barjhoux CE ym. Goiter in a newborn exposed to lithium in utero. Ann Pharmacother 2002;36:1745-8 «PMID: 12398572»PubMed
 13. Viguera AC, Koukopoulos A, Muzina DJ ym. Teratogenicity and anticonvulsants: lessons from neurology to psychiatry. J Clin Psychiatry 2007;68 Suppl 9:29-33 «PMID: 17764382»PubMed
 14. Meador KJ, Baker GA, Finnell RH ym. In utero antiepileptic drug exposure: fetal death and malformations. Neurology 2006;67:407-12 «PMID: 16894099»PubMed
 15. Morrow J, Russell A, Guthrie E ym. Malformation risks of antiepileptic drugs in pregnancy: a prospective study from the UK Epilepsy and Pregnancy Register. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006;77:193-8 «PMID: 16157661»PubMed
 16. Artama M, Auvinen A, Raudaskoski T ym. Antiepileptic drug use of women with epilepsy and congenital malformations in offspring. Neurology 2005;64:1874-8 «PMID: 15955936»PubMed
 17. Wyszynski DF, Nambisan M, Surve T ym. Increased rate of major malformations in offspring exposed to valproate during pregnancy. Neurology 2005;64:961-5 «PMID: 15781808»PubMed
 18. Kaneko S, Battino D, Andermann E ym. Congenital malformations due to antiepileptic drugs. Epilepsy Res 1999;33:145-58 «PMID: 10094426»PubMed
 19. http://www.eurapinternational.org/pdf/private/reports/Rep_May_2012.pdf
 20. Tomson T, Battino D. Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Lancet Neurol 2012;11:803-13 «PMID: 22805351»PubMed
 21. FDA, The U.S. Food and Drug Administration. FDA Drug Safety Communication: Children born to mothers who took Valproate products while pregnant may have impaired cognitive development. http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm261543.htm*
 22. Bromley RL, Leeman BA, Baker GA ym. Cognitive and neurodevelopmental effects of antiepileptic drugs. Epilepsy Behav 2011;22:9-16 «PMID: 21684214»PubMed
 23. Wlodarczyk BJ, Palacios AM, George TM ym. Antiepileptic drugs and pregnancy outcomes. Am J Med Genet A 2012;158A:2071-90 «PMID: 22711424»PubMed
 24. Nguyen HT, Sharma V, McIntyre RS. Teratogenesis associated with antibipolar agents. Adv Ther 2009;26:281-94 «PMID: 19330496»PubMed
 25. Meador KJ, Baker GA, Browning N ym. Cognitive function at 3 years of age after fetal exposure to antiepileptic drugs. N Engl J Med 2009;360:1597-605 «PMID: 19369666»PubMed
 26. Meador KJ, Baker GA, Browning N ym. Fetal antiepileptic drug exposure and cognitive outcomes at age 6 years (NEAD study): a prospective observational study. Lancet Neurol 2013, Jan 22; PMID: 23352199
 27. Lääketietokeskus Oy, Pharmaca Fennica http://www.terveysportti.fi/terveysportti/laakkeet.koti
 28. Harden CL, Pennell PB, Koppel BS ym. Management issues for women with epilepsy--focus on pregnancy (an evidence-based review): III. Vitamin K, folic acid, blood levels, and breast-feeding: Report of the Quality Standards Subcommittee and Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society. Epilepsia 2009;50:1247-55 «PMID: 19507305»PubMed
 29. STM:n asiantuntijaryhmä. Foolihappo ja hermostoputken sulkeutumishäiriöt. Duodecim 1996;112:983
 30. Jentink J, Dolk H, Loane MA ym. Intrauterine exposure to carbamazepine and specific congenital malformations: systematic review and case-control study. BMJ 2010;341:c6581 «PMID: 21127116»PubMed
 31. Cummings C, Stewart M, Stevenson M ym. Neurodevelopment of children exposed in utero to lamotrigine, sodium valproate and carbamazepine. Arch Dis Child 2011;96:643-7 «PMID: 21415043»PubMed
 32. Kaaja E, Kaaja R, Matila R ym. Enzyme-inducing antiepileptic drugs in pregnancy and the risk of bleeding in the neonate. Neurology 2002;58:549-53 «PMID: 11865131»PubMed
 33. Vajda FJ, Graham J, Roten A ym. Teratogenicity of the newer antiepileptic drugs--the Australian experience. J Clin Neurosci 2012;19:57-9 «PMID: 22104350»PubMed
 34. Holmes LB, Hernandez-Diaz S. Newer anticonvulsants: lamotrigine, topiramate and gabapentin. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2012;94:599-606 «PMID: 22730257»PubMed
 35. Hernández-Díaz S, Smith CR, Shen A ym. Comparative safety of antiepileptic drugs during pregnancy. Neurology 2012;78:1692-9 «PMID: 22551726»PubMed
 36. The Lamotrigine Pregnancy Registry. Final Report 1 September 1992 through 31 March 2010. http://pregnancyregistry.gsk.com/documents/lam_spring_2010_final_report.pdf*
 37. Ohman I, Beck O, Vitols S ym. Plasma concentrations of lamotrigine and its 2-N-glucuronide metabolite during pregnancy in women with epilepsy. Epilepsia 2008;49:1075-80 «PMID: 18076642»PubMed
 38. Ohman I, Luef G, Tomson T. Effects of pregnancy and contraception on lamotrigine disposition: new insights through analysis of lamotrigine metabolites. Seizure 2008;17:199-202 «PMID: 18201913»PubMed
 39. Einarson A, Boskovic R. Use and safety of antipsychotic drugs during pregnancy. J Psychiatr Pract 2009;15:183-92 «PMID: 19461391»PubMed
 40. McCauley-Elsom K, Gurvich C, Elsom SJ ym. Antipsychotics in pregnancy. J Psychiatr Ment Health Nurs 2010;17:97-104 «PMID: 20465753»PubMed
 41. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy. A systematic review. Schizophr Bull 2010;36:518-44 «PMID: 18787227»PubMed
 42. Bodén R, Lundgren M, Brandt L ym. Antipsychotics during pregnancy: relation to fetal and maternal metabolic effects. Arch Gen Psychiatry 2012;69:715-21 «PMID: 22752236»PubMed
 43. Malm H. Prenatal exposure to selective serotonin reuptake inhibitors and infant outcome. Ther Drug Monit 2012;34:607-14 «PMID: 23042258»PubMed
 44. Malm H, Artama M, Gissler M ym. Selective serotonin reuptake inhibitors and risk for major congenital anomalies. Obstet Gynecol 2011;118:111-20 «PMID: 21646927»PubMed
 45. Chambers CD, Hernandez-Diaz S, Van Marter LJ ym. Selective serotonin-reuptake inhibitors and risk of persistent pulmonary hypertension of the newborn. N Engl J Med 2006;354:579-87 «PMID: 16467545»PubMed
 46. Källén B, Olausson PO. Maternal use of selective serotonin re-uptake inhibitors and persistent pulmonary hypertension of the newborn. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2008;17:801-6 «PMID: 18314924»PubMed
 47. Kieler H, Artama M, Engeland A ym. Selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and risk of persistent pulmonary hypertension in the newborn: population based cohort study from the five Nordic countries. BMJ 2011;344:d8012; PMID: 22240235
 48. Moses-Kolko EL, Bogen D, Perel J ym. Neonatal signs after late in utero exposure to serotonin reuptake inhibitors: literature review and implications for clinical applications. JAMA 2005;293:2372-83 «PMID: 15900008»PubMed
 49. Levinson-Castiel R, Merlob P, Linder N ym. Neonatal abstinence syndrome after in utero exposure to selective serotonin reuptake inhibitors in term infants. Arch Pediatr Adolesc Med 2006;160:173-6 «PMID: 16461873»PubMed
 50. Croen LA, Grether JK, Yoshida CK ym. Antidepressant use during pregnancy and childhood autism spectrum disorders. Arch Gen Psychiatry 2011;68:1104-12 «PMID: 21727247»PubMed
 51. Reis M, Källén B. Delivery outcome after maternal use of antidepressant drugs in pregnancy: an update using Swedish data. Psychol Med 2010;40:1723-33 «PMID: 20047705»PubMed
 52. Lorenzo L, Byers B, Einarson A. Antidepressant use in pregnancy. Expert Opin Drug Saf 2011;10:883-9 «PMID: 21545242»PubMed