Takaisin

Pitkävaikutteinen psykoosilääkeinjektio ja potilaiden pitkäaikaishoitotulos

Näytönastekatsaukset
Hannu Koponen
21.1.2013

Näytön aste: B

Pitkävaikutteinen psykoosilääkeinjektio ilmeisesti parantaa potilaiden pitkäaikaishoitotulosta.

Suomalaisessa rekisteritutkimuksessa «Tiihonen J, Wahlbeck K, Lönnqvist J ym. Effectiven...»1 seurattiin 2 230 ensimmäiselle hoitojaksolle skitsofrenian tai skitsoaffektiivisen psykoosin vuoksi vuosina 1995–2001 tullutta potilasta.

Klotsapiinin (uuden sairaalahoidon painotettu (adjusted)) RR 0,64; 95 % luottamusväli 0,48–0,85), olantsapiinin (0,54; 95 % luottamusväli 0,41–0,71) ja pitkävaikutteisen perfenatsiinivalmisteen (0,32; 95 % luottamusväli 0,22–0,49) käyttöön liittyi pienempi uudelleen sairaalahoitoon joutumisen riski keskimäärin 3,6 vuotta jatkuneen seurannan aikana.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisessa rekisteritutkimuksessa «Tiihonen J, Haukka J, Taylor M ym. A nationwide co...»2 seurattiin vuosina 2000–2007 ensimmäistä kertaa skitsofrenian vuoksi hoidossa olleita potilaita (N = 2 588) keskimäärin kaksi vuotta. Indeksihoitojakson jälkeen hieman yli puolet potilaista (58,2 %) haki psykoosilääkereseptin apteekista hoitoa seuranneen 30 vuorokauden aikana ja 45,7 prosenttia jatkoi sairaalahoidon jälkeistä psykoosilääkitystä kuukauden tai pidempään. Kahden vuoden seuranta-aikana uuden psykiatrisen sairaalahoidon riskiä verrattiin suhteessa suun kautta käytettyä risperidonia saaneiden potilaiden riskiin. Matalampi riski liittyi klotsapiinin (riskisuhde HR = 0,48; 95 % luottamusväli 0,31–0,76) ja olantsapiinin käyttöön (riskisuhde = 0,54; 95 % luottamusväli 0,40–0,73).

Pitkävaikutteisia psykoosilääkeruiskeita saaneiden potilaiden riski joutua uuteen psykiatriseen sairaalahoitoon oli noin kolmannes suun kautta psykoosilääkehoitoa saaneiden potilaiden riskistä (HR = 0,36; 95 % luottamusväli 0,17–0,75).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kansainvälisessä, Kanadassa ja Euroopassa suoritetussa, 50 viikkoa kestäneessä avoimessa tutkimuksessa «Lasser RA, Bossie CA, Gharabawi GM ym. Remission i...»3 pitkävaikutteisen risperidonivalmisteen liittäminen potilaan muuhun lääkitykseen paransi merkittävästi hoitovastetta PANSS-asteikolla arvioituna. 20,8 % saavutti ainakin 6 kuukautta kestäneen remission kyseisen tutkimuksen aikana. Tutkimukseen osallistui 725 potilasta ja potilaat saivat aiemmin käytössä olleen psykoosi-, mielialan tasaaja- tai masennuslääkityksen lisäksi 25, 50 tai 75 mg pitkävaikutteista risperidonia 2 viikon välein. Tutkimuksen keskeytti 105 potilasta (14 %). Tavallisimmat keskeyttämisen syyt olivat tutkimussuostumuksen peruuttaminen (47,5 %), riittämätön hoitovaste (22,3 %) ja haittaoireet (10,7 %).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvalloissa, Kroatiassa ja Venäjällä suoritetussa, satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa 8 viikkoa kestäneessä tutkimuksessa «Lauriello J, Lambert T, Andersen S ym. An 8-week, ...»4 pitkävaikutteinen olantsapiini (210 mg tai 300 mg kahden viikon välein tai 405 mg 4 viikon välein) osoittautui PANSS-asteikolla arvioituna lumetta tehokkaammaksi jo ensimmäisen viikon aikana akuutista skitsofreniaoireistosta kärsineillä potilailla. Tutkimuksen lopussa PANSS-pisteet olivat vähentyneet 22,5; 26,3 ja 22,6 edellä mainituissa olantsapiinia saaneissa ryhmissä ja 8,5 pistettä lumeryhmässä. Tutkimuksen aikana potilaat eivät käyttäneet muuta psykoosilääkitystä. Olantsapiinia saaneilla potilailla painon ja kokonaiskolesteroliarvojen nousu olivat tavallisempaa kuin lumeryhmässä. Tutkimuksen keskeyttäneiden potilaiden osuus tutkimuksen eri alaryhmissä vaihteli 28 ja 43 % välillä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentit:

«Lauriello J, Lambert T, Andersen S ym. An 8-week, ...»4: Tutkimuksen sovellettavuus suomalaiseen väestöön on heikko, akuutista skitsofreniaryhmän psykoosista kärsiviä potilaita ei tule hoitaa ilman tehokasta psykoosilääkehoitoa pidempiä aikoja.

Kirjallisuutta

 1. Tiihonen J, Wahlbeck K, Lönnqvist J ym. Effectiveness of antipsychotic treatments in a nationwide cohort of patients in community care after first hospitalisation due to schizophrenia and schizoaffective disorder: observational follow-up study. BMJ 2006;333:224 «PMID: 16825203»PubMed
 2. Tiihonen J, Haukka J, Taylor M ym. A nationwide cohort study of oral and depot antipsychotics after first hospitalization for schizophrenia. Am J Psychiatry 2011;168:603-9 «PMID: 21362741»PubMed
 3. Lasser RA, Bossie CA, Gharabawi GM ym. Remission in schizophrenia: Results from a 1-year study of long-acting risperidone injection. Schizophr Res 2005;77:215-27 «PMID: 15908183»PubMed
 4. Lauriello J, Lambert T, Andersen S ym. An 8-week, double-blind, randomized, placebo-controlled study of olanzapine long-acting injection in acutely ill patients with schizophrenia. J Clin Psychiatry 2008;69:790-9 «PMID: 18452346»PubMed