Takaisin

Musiikkiterapia skitsofreniapotilaiden hoitomuotona

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
21.1.2013

Näytön aste: C

Musiikkiterapia muun hoidon lisänä saattaa vähentää skitsofreniapotilaiden oireilua ja mahdollisesti parantaa myös heidän sosiaalista toimintakykyään, mikäli terapiaistuntoja on riittävästi.

Musiikkiterapia on psykoterapeuttinen hoitomuoto, jossa musiikkiin liittyvää vuorovaikutusta käytetään kommunikaation ja tunteiden ilmaisun välineenä. Sen tavoitteena on auttaa vaikeista mielenterveyden häiriöistä kärsiviä luomaan vuorovaikutussuhteita ja käsittelemään aiheita, joita he eivät pystyisi pelkästään sanoin käsittelemään.

Katsaukseen «Mössler K, Chen X, Heldal TO ym. Music therapy for...»1, «»1 löytyi yhteensä 4 Cochrane-kriteerit täyttävää satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa verrattiin musiikkiterapiaa tavanomaiseen hoitoon tai muihin psykososiaalisiin interventioihin vaikeista mielenterveyden häiriöistä kärsivillä. Tutkimuksissa selvitettiin musiikkiterapian vaikuttavuutta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä (1–3 kuukautta), hoitokerrat vaihtelivat 7–78 istunnon välillä.

Musiikkiterapian ja tavanomaisen hoidon vaikutus kokonaisvaltaiseen vointiin oli pelkkää tavanomaista hoitoa parempi (keskipitkä aika, 1 RCT, n = 72, RR 0,10; 95 % luottamusväli 0,03–0,31, NNT 2; 95 % luottamusväli 1,2–2,2). Viitettä musiikkiterapian myönteisestä vaikutuksesta saatiin myös yleiseen psyykkiseen vointiin (1 RCT, n = 69, SMD keskimääräinen seurantatilanteen PANSS -0,36; 95 % luottamusväli -0,85–0,12; 1 RCT, n = 70, SMD keskimääräinen seurantatilanteen BPRS -1,25; 95 % luottamusväli -1,77–0,73), negatiivisiin oireisiin (3 RCT, n = 180, SMD keskimääräinen seurantatilanteen SANS -0,86; 95 % luottamusväli -1,17–0,55) ja sosiaaliseen toimintakykyyn (1 RCT, n = 70, SMD keskimääräinen seurantatilanteen SDSI piste -0,78; 95 % luottamusväli -1,27–0,28). Jälkimmäiset tulokset kuitenkin vaihtelivat tutkimusten kesken ja riippuivat musiikkiterapiaistuntojen määrästä.

Katsauksen perusteella todettiin, että musiikkiterapia tavanomaiseen hoitoon yhdistettynä auttaa skitsofreniapotilaita parantamaan kokonaisvaltaista vointiaan ja se saattaa kohentaa myös heidän mielenterveyttään ja toimintakykyään, mikäli terapiaistuntoja on riittävästi. Lisää tutkimustietoa tarvitaan, jotta saataisiin tietoa musiikkiterapian annos-vastesuhteesta ja sen pitkäaikaisvaikutuksista.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Talwarin ym. tutkimuksessa «Talwar N, Crawford MJ, Maratos A ym. Music therapy...»2 81 potilasta satunnaistettiin saamaan tavanomaista hoitoa tai viikoittaista pätevän musiikkiterapeutin antamaa yksilöterapiaa 12 viikon ajan. PANSS-kokonaispisteissä musiikkiterapiaryhmän pisteet vähenivät enemmän kuin verrokeilla ( 9,00 ja verrokeilla -2,96; p = 0,045). Potilaiden hoitotyytyväisyydessä tai toimintakyvyssä ei ollut eroa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Ulrichin ym. tutkimuksessa «Ulrich G, Houtmans T, Gold C. The additional thera...»3 satunnaistettiin 21 psykoosipotilasta saamaan musiikkiterapiaa ja 16 psykoosipotilasta tavanomaista hoitoa 5 viikon ajan. Hoidon jälkeen todettiin negatiivisia oireita mittavalla SANS-asteikolla musiikkiterapiaryhmän potilaiden oireiden vähentyneen enemmän kuin verrokkien (SANS-kokonaispistemäärä 1,09 (0,66) – 0,72 (0,74) ja verrokeilla 0,70 (0,59) – 1,08 (0,99), p = 0,01). Myös potilaiden vuorovaikutus toistensa kanssa parani. Sen sijaan elämänlaadussa ei todettu eroa tutkimuspotilaiden ja verrokkien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Mössler K, Chen X, Heldal TO ym. Music therapy for...»1: Kaikki tutkimuksiin osallistuneet eivät sairastaneet skitsofreniaa; 2/4 tutkimukseen hyväksyttiin myös muista kuin skitsofreniaan liittyvistä psykooseista kärsiviä.

Kummassakaan «Talwar N, Crawford MJ, Maratos A ym. Music therapy...»2, «Ulrich G, Houtmans T, Gold C. The additional thera...»3 tutkimuksessa ei ollut musiikkiterapiaan verrattavissa olevaa lumehoitoa. Ulrichin ym tutkimuksessa osalla potilaista oli muu psykoosi kuin skitsofrenia. Musiikkiterapian vaikuttavuuden selvittämiseksi tarvitaan laajempia tutkimuksia.

Kirjallisuutta

  1. Mössler K, Chen X, Heldal TO ym. Music therapy for people with schizophrenia and schizophrenia-like disorders. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD004025 «PMID: 22161383»PubMed
  2. Talwar N, Crawford MJ, Maratos A ym. Music therapy for in-patients with schizophrenia: exploratory randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2006;189:405-9 «PMID: 17077429»PubMed
  3. Ulrich G, Houtmans T, Gold C. The additional therapeutic effect of group music therapy for schizophrenic patients: a randomized study. Acta Psychiatr Scand 2007;116:362-70 «PMID: 17919155»PubMed