Takaisin

Magneettistimulaatio (rTMS) riittämättömässä hoitovasteessa

Näytönastekatsaukset
Lauri Tuominen
23.1.2013

Näytön aste: C

Magneettistimulaatio (rTMS) lienee tehokas hoito skitsofreniapotilaan ääniharhoihin, mutta tutkimusnäyttö on osin ristiriitaista.

Kanadalaisessa meta-analyysissä «Tranulis C, Sepehry AA, Galinowski A ym. Should we...»1 arvioitiin magneettistimulaation (rTMS) tehoa ääniharhoihin, joiden hoidossa lääkehoitovaste oli ollut riittämätön. Analyysi perustui kirjallisuushakuun MEDLINE, EMBASE ja Cochrane Central Register of Controlled Trials tietokannoista sekä Current Controlled Trialsin Internet-sivustosta. Meta-analyysiin sisällytettiin 10 satunnaistettua lumekontrolloitua rTMS-tutkimusta, joihin oli osallistunut yhteensä 232 skitsofreniaa ja skitsoaffektiivista häiriötä sairastavaa potilasta. Tutkimukset oli julkaistu vuosien 1985 ja 2006 välillä. Kaikissa tutkimuksissa käytettiin 1 Hz:n stimulaatiotaajuutta vasemmalle temporoparietaalialueelle 4–10 päivän ajan. Ääniharhoja mitattiin tutkimuksissa tähän soveltuvilla arviointiasteikoilla ennen hoitojaksoa ja sen jälkeen.

Meta-analyysin mukaan rTMS vaikuttavuuden efektikoko ääniharhoihin oli kohtalainen (efektikoko Hedgesin g = 0,514, 95 % luottamusväli 0,225–0,804, p = 0,001). Osa-analyysissä, johon sisällytettiin 6 tutkimusta, rTMS-hoidolla näytti olevan tehoa yleisesti positiivisiin oireisiin (F = 5,93, p = 0,05). Meta-analyysissä ei kyetty arvioimaan rTMS-hoidon pitkäaikaisvaikutuksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Hollantilaisessa toistaiseksi laajimmassa (N = 62) satunnaistetussa, lumekontrolloidussa ja sokkoutetussa tutkimuksessa «Slotema CW, Blom JD, de Weijer AD ym. Can low-freq...»2, arvioitiin rTMS-hoidon tehoa ääniharhoihin. Tutkimus toteutettiin vuosina 2007–2009, eikä se sisälly meta-analyysiin «Tranulis C, Sepehry AA, Galinowski A ym. Should we...»1. Tutkimukseen valittiin skitsofreniaa, skitsoaffektiivisesta häiriötä, tarkemmin määrittämätöntä psykoosia sekä kaksisuuntaista häiriöitä sairastavia potilaita, jotka kärsivät lääkehoitoon reagoimattomista ääniharhoista. Tutkimuksessa potilaat satunnaistettiin saamaan rTMS-hoitoa 1 Hz:n stimulaatiotaajuudella joko temporoparietaalialueelle (N = 22), funktionaalisella magneettikuvantamisella paikannetulle ääniharhojen aktivoimalle aivoalueelle (N = 20) tai lumeryhmään (N = 20). Hoitoa annettiin 15 päivän ajan. Ääniharhaisuutta mitattiin AHRS-asteikolla ja hoidon vaikusta seurattiin kolme kuukautta.

Kummassakaan hoitoryhmässä (F = 0,619, p = 0,54) tai hoitoryhmät yhdistämällä (F= 1,172, p = 0,29) ei todettu tilastollisesti merkittävää eroa AHRS-pisteissä. .

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Hoffman RE, Gueorguieva R, Hawkins KA ym. Temporop...»3, joka sisältyy meta-analyysiin «Tranulis C, Sepehry AA, Galinowski A ym. Should we...»1, tutkittiin tehon lisäksi hoitovaikutuksen kestoa. Lumeryhmälle tarjottiin mahdollisuutta saada aktiivista hoitoa tutkimuksen jälkeen. Näin yhteensä 45 skitsofreniapotilasta saivat aktiivista rTMS-hoitoa. Hoitovaikutusta mitattiin yksilöllisellä hallusinaatioiden muutosasteikolla (Hallusination Change Scale).

Tällä asteikolla vähintään 20 % vähenemä hallusinaatioissa säilyi keskimäärin 13 ± 17 viikkoa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Kaikki rTMS:n tehoa tutkineet tutkimukset ovat toistaiseksi olleet melko pieniä. Hollantilaisten tekemässä satunnaistetussa tutkimuksessa «Slotema CW, Blom JD, de Weijer AD ym. Can low-freq...»2 käytettiin vaikutuksen arvioimisessa AHRS-mittaria, joka saattaa olla epäherkempi muutoksille kuin eräät muut ääniharhojen arvioinnissa käytetyt mittarit. Magneettistimulaatiohoitoa voidaan antaa eri aivoalueille, eri kestoisena ja eri taajuuksilla, joten tutkimustuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkea rTMS-hoitoa skitsofrenian kuulohallusinaatioiden hoidossa. Yhden pienen tutkimuksen perusteella hoitovaikutus näyttäisi säilyvän myös aktiivisen hoidon jälkeen.

Kirjallisuutta

  1. Tranulis C, Sepehry AA, Galinowski A ym. Should we treat auditory hallucinations with repetitive transcranial magnetic stimulation? A metaanalysis. Can J Psychiatry 2008;53:577-86 «PMID: 18801220»PubMed
  2. Slotema CW, Blom JD, de Weijer AD ym. Can low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation really relieve medication-resistant auditory verbal hallucinations? Negative results from a large randomized controlled trial. Biol Psychiatry 2011;69:450-6 «PMID: 21144499»PubMed
  3. Hoffman RE, Gueorguieva R, Hawkins KA ym. Temporoparietal transcranial magnetic stimulation for auditory hallucinations: safety, efficacy and moderators in a fifty patient sample. Biol Psychiatry 2005;58:97-104 «PMID: 15936729»PubMed