Takaisin

Psykiatrisen sairaalahoidon pituus

Näytönastekatsaukset
Sami Pirkola
26.3.2020

Näytön aste: B

Lyhyet suunnitelmalliset hoitojaksot eivät näytä johtavan sairaalahoitojen uusiutumiseen tai hoitojärjestelmän ulkopuolelle ajautumiseen.

Systemoituun päivitettyyn katsaukseen koottiin kaikki satunnaistetut tutkimukset «Babalola O, Gormez V, Alwan NA ym. Length of hospi...»1, joissa oli verrattu lyhyitä ja pitkiä psykoosipotilaiden hoitojaksoja keskenään. Meta-analyysiin koottiin tiedot yhteensä 6 tutkimuksesta.

Näiden perusteella lyhytkestoisiksi suunnitellut vuodeosastohoidot toteutuivat suunnitellusti, eikä niitä seurannut vertailuryhmää enempää uusia sairaalahoitoja (n = 651, 4 RCT-tutkimusta, RR 1,26; 95 % luottamusväli 1,00–1,5) tai hoitojärjestelmän piiristä katoamisia (n = 404, 3 RCT-tutkimusta, RR 1,07; 95 % luottamusväli 0,70–1,62). Lyhytkestoisiksi suunnitellut hoitojaksot yleensä loppuivat suunnitellusti. Niissä olleet potilaat olivat suuremmalla todennäköisyydellä työssä. Tietoja muista selviytymisen osa-alueista, potilastyytyväisyydestä, kuolemantapauksista, väkivaltaisuudesta, rikollisuudesta tai kustannuksista ei ollut.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti:

Suomessa ei ole tehty satunnaistettuja eteneviä tutkimuksia psykiatrisen osastohoidon optimaalisesta pituudesta. Takautuvissa suomalaisissa rekisteritutkimuksissa skitsofreniapotilaiden itsemurhakuolleisuus sairaalasta uloskirjoittamisen jälkeen on ollut laskussa selvästi lyhentyneistä hoitojaksoista huolimatta «Sohlman B, Pirkola S, Wahlbeck K. Psykiatrisen sai...»2, «Pirkola S, Sohlman B, Heilä H ym. Reductions in po...»3. Systemaattisen katsauksen päivitysversio «Babalola O, Gormez V, Alwan NA ym. Length of hospi...»1, ei muuta aiempia johtopäätöksiä. Meta-analyysin tutkimukset ovat suhteellisen vanhoja, mutta asetelmallisesti laadukkaita.

Kirjallisuutta

  1. Babalola O, Gormez V, Alwan NA ym. Length of hospitalisation for people with severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD000384 «PMID: 24477710»PubMed
  2. Sohlman B, Pirkola S, Wahlbeck K. Psykiatrisen sairaalahoidon lyhenemisen yhteys hoidonjälkeisiin itsemurhiin. Duodecim 2006;122:819-25
  3. Pirkola S, Sohlman B, Heilä H ym. Reductions in postdischarge suicide after deinstitutionalization and decentralization: a nationwide register study in Finland. Psychiatr Serv 2007;58:221-6 «PMID: 17287379»PubMed