Takaisin

Beetainterferoni 1b:n vaikutus pahenemisvaiheiden määrään ja toimintakykyyn aaltomaisessa MS-taudissa

Näytönastekatsaukset
Irina Elovaara ja Sari Atula
5.2.2019

Näytön aste: B

Beetainterferoni 1b ilmeisesti vähentää pahenemisvaiheiden määrää aaltomaisessa MS-taudissa, mutta sillä ei ilmeisesti ole vaikutusta toimintakykyyn 2 vuoden seurannassa.

Satunnaistetussa lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa «Interferon beta-1b is effective in relapsing-remit...»1, «Interferon beta-1b in the treatment of multiple sc...»2 aaltomaista MS-tautia sairastavat potilaat (EDSS 0–5,5, vähintään 2 pahenemisvaihetta 2 edellisvuoden aikana) saivat beetainterferoni 1b:tä 8 MIU (250 µg, n = 124), 1,6 MIU (50 µg, n = 125) tai lumelääkettä (n = 123) joka toinen päivä ihonalaisena pistoksena 2 vuoden ajan. Tutkimuksen alussa EDSS-pisteet 3 tutkimusryhmässä vaihtelivat välillä 2,8–3,0. Ensisijainen päätetapahtuma oli ero relapsien määrässä ja relapsoimattomien potilaiden osuus.

Vuosittaisten pahenemisvaiheiden määrä väheni 28 % ryhmässä 8 MIU lumeryhmään verrattuna (p < 0,0001). Aika ensimmäiseen relapsiin piteni 8 MIU hoitoryhmässä 93 %, ja keskimääräisten ja vaikeiden relapsien määrä oli lumeryhmässä kaksinkertainen. Relapsien määrä oli noin 30 % pienempi hoitoryhmissä vielä 4 hoitovuoden jälkeen pienemmällä potilasaineistolla, mutta ero ei enää ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0,393) «Interferon beta-1b in the treatment of multiple sc...»2.

Toimintakyvyn heikkenemistä estävä vaikutus EDSS-asteikolla mitattuna ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Vähintään 1,0 EDSS-pisteen lisäys, joka pysyi samanlaisena 3 kuukauden välein tehdyissä mittauksissa, havaittiin 20 %:lla 8 MIU- ja 28 %:lla lumeryhmässä 3 vuoden kohdalla (p = 0,161). EDSS-pisteiden muutokset olivat pieniä kaikissa tutkimusryhmissä. Tulokset pienemmällä beetainterferoniannoksella olivat kaikkien tarkastelukohteiden osalta selvästi huonommat kuin suuremmalla annoksella. Kaikki keskeiset löydökset olivat samansuuntaisia vielä 4 vuoden hoidon kohdalla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Interferon beta-1b is effective in relapsing-remitting multiple sclerosis. I. Clinical results of a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. The IFNB Multiple Sclerosis Study Group. Neurology 1993;43:655-61 «PMID: 8469318»PubMed
  2. Interferon beta-1b in the treatment of multiple sclerosis: final outcome of the randomized controlled trial. The IFNB Multiple Sclerosis Study Group and The University of British Columbia MS/MRI Analysis Group. Neurology 1995;45:1277-85 «PMID: 7617182»PubMed