MS-tauti

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä
23.1.2020

Ota käyttöön

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sanoma

 • Multippeliskleroosin eli MS-taudin diagnoosi tehdään McDonaldin vuoden 2017 kriteereiden mukaisesti.
 • Hoito aloitetaan viipymättä diagnoosin jälkeen ja se valitaan tautiaktiivisuuden mukaan turvallisuusseikat huomioiden.
  • MS-tauti määritetään joko aktiiviseksi tai erittäin aktiiviseksi kliinisten pahenemisvaiheiden ja magneettikuvauksessa (MK) todettavien uusien T2- tai Gd-tehostuvien MS-tautiin sopivien muutosten perusteella.
  • Lääkevalinnasta keskustellaan potilaan kanssa ja siinä voidaan ottaa huomioon myös kustannukset.
 • KEO (kliinisesti eriytynyt oireyhtymä) -potilaita seurataan MK:lla 3–12 kuukauden aikana ensimmäisestä kuvauksesta, jotteivät MS-taudin diagnoosi ja hoidon aloitus viivästyisi.
 • Tautiaktiivisuutta seurataan säännöllisesti pahenemisvaiheiden, kliinisen tilanteen (esim. EDSS-pistein arvioituna) ja MK:n avulla ja niiden perusteella tehdään päätökset hoidon tehostamisesta tai muutoksesta.
  • Tulehduksellisella aktiivisuudella tarkoitetaan akuutteja pahenemisvaiheita ja MK:ssa näkyviä Gd-tehosteisia tai uusia tai laajenevia T2-muutoksia. Aaltomaisessa MS-taudissa oirekuvan hidas eteneminen ei ole tässä tarkoitettua tulehduksellista aktiivisuutta.
 • Kun aaltomainen MS-tauti on siirtynyt toissijaisesti etenevään vaiheeseen mutta tautiaktiivisuutta edelleen ilmenee pahenemisvaiheina tai MK:n perusteella, käytössä olevaa lääkehoitoa jatketaan tai tarvittaessa vaihdetaan.
 • Lääkityksen lopettamista suositellaan, jos sairauden oireet etenevät tasaisesti eikä tulehduksellista aktiviteettia ole esiintynyt 3 vuoteen.
 • Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat hyvä informointi sairaudesta, riittävä ja oikea-aikainen sopeutumisvalmennus, lihashuolto- ja liikuntaneuvonta sekä yksilöllinen ja moniammatillinen havaittujen tarpeiden mukainen kuntoutus.
 • Työkyvyttömyyden uhka tulee tunnistaa ajoissa, ja siihen on viipymättä puututtava työterveyshuollon ja ammatillisen kuntoutuksen toimin. Työkykyarvion tekee työolot tunteva työterveyslääkäri. Neurologian erikoislääkäri suunnittelee muun hoidon ja arvioi sairauden vaikutusta toimintakykyyn.

Tiivistelmä ja potilasversio

Sisältö ja kohderyhmät

 • Suosituksessa keskitytään MS-taudin diagnostiikkaan, akuuttien pahenemisvaiheiden hoitoon, taudin immunologiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Oireenmukaista lääkehoitoa ei käsitellä.
 • Suositus on tarkoitettu MS-tautia hoitaville neurologian erikoislääkäreille, neurologiaan erikoistuville lääkäreille ja muille MS-potilaiden parissa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille.

Määritelmiä

 • MS-tauti: keskushermoston hajapesäkkeinen tulehduksellinen sairaus, jonka oireet aiheutuvat joko suoranaisesta hermokudoksen vauriosta tai tulehduksen välittäjäaineiden vaikutuksesta hermosoluihin tulehduspesäkkeissä tai niiden ympäristössä «Ruutiainen J, Tienari P. MS-tauti ja muut demyelin...»1.
 • KEO: kliinisesti eriytynyt oireyhtymä: ajallisesti rajautunut ensimmäinen MS-tautiin sopiva oirejakso, jossa MS-taudin diagnostiset kriteerit eivät täyty.
  • Oirejakso on samanlainen kuin MS-taudin pahenemisvaihe, ja se kestää 24 tunnista 1 kuukauteen.
 • Akuutti pahenemisvaihe: tilanne, jossa MS-taudin aiheuttama uusi neurologinen oireisto tai vanhojen oireiden äkillinen selvä paheneminen kestää 24 tuntia ja josta toipuminen saattaa kestää useita viikkoja «Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F ym. Diagnosis o...»2, «Kuusisto H, Elovaara I. MS-taudin akuutin pahenemi...»3.
 • REO: radiologisesti eriytynyt oireyhtymä. MK:ssa todetaan sattumalöydöksenä MS-tautiin sopivia muutoksia ilman MS-taudin oireita.
 • RRMS (relapsing remitting MS): aaltomainen MS-tauti. Diagnoosivaiheessa RRMS käsittää 85–90 % kaikista MS-tautitapauksista. Potilaalla esiintyy toistuvaa tulehduksellista aktiivisuutta, jonka merkkinä on
  • useita pahenemisvaiheita, joista on toivuttu joko osin tai kokonaan tai
  • KEO, jonka seurannassa todetaan MK:ssa uudet tulehdukselliset muutokset, jotka vahvistavat taudin aaltomaisuuden.
 • PPMS (primary progressive MS): ensisijaisesti etenevä MS-tauti: taudin alusta asti tasaisesti etenevä liikunta- ja toimintakyvyn heikentyminen ilman selkeitä pahenemisvaiheita
  • PPMS käsittää 10–15 % MS-tapauksista.
 • SPMS (secondary progressive MS): toissijaisesti etenevä MS-tauti. Aaltomainen MS-tauti muuttuu useimmiten eteneväksi vuosien mittaan.
  • Potilaalla ilmenee tasaisesti etenevää liikunta- ja toimintakyvyn heikentymistä. Myös pahenemisvaiheita voi vielä esiintyä.

Oireet ja löydökset

Diagnostiikka

Taulukko 1. McDonaldin diagnostiset kriteerit aaltomaiselle (RRMS) ja ensisijaisesti etenevälle (PPMS) MS-taudille
2017 McDonaldin diagnostiset kriteerit aaltomaiselle (RRMS) MS-taudille
DIS = dissemination in space, paikallinen hajapesäkkeisyys
DIT = dissemination in time, ajallinen hajapesäkkeisyys
MK = magneettikuvaus, OCT = optical coherence tomography, VEP = visual evoked potential
*Kliininen näyttö, vältä hyväksymästä relapsiksi subjektiivista oirevaihtelua.
**Objektiivinen löydös ilman kliinistä oiretta tai pahenemisvaihetta ei täytä diagnostisia kriteereitä.
Tyypilliset MS-oirejaksot Objektiivinen kliininen* tai parakliininen** näyttö (MK, OCT, VEP), mikä liittyy nykyoireeseen tai aiempaan pahenemis-vaiheeseen ja viittaa tiettyyn anatomiseen alueeseen MS-diagnoosiin vaadittava lisätieto
≥ 2 kliinistä oirejaksoa ≥ 2 Erotusdiagnostiset vaihtoehdot suljettu pois
≥ 2 kliinistä oirejaksoa 1 (myös esitieto aiemmasta oirejaksosta, joka on kliinisillä löydöksillä edelleen yhdistettävissä erilliseen anatomiseen alueeseen) Erotusdiagnostiset vaihtoehdot suljettu pois
≥ 2 kliinistä oirejaksoa 1 Paikallinen hajapesäkkeisyys (DIS): Uusi oirejakso uudelta anatomiselta alueelta tai yksi tai useampi paikallinen MK-muutos vähintään kahdessa seuraavista sijainneista:
 1. - periventrikulaarinen
 2. - kortikaalinen tai jukstakortikaalinen
 3. - infratentoriaalinen
 4. - selkäytimen alue.
1 kliininen oirejakso ≥ 2 Ajallinen hajapesäkkeisyys (DIT): Uusi oirejakso tai uusi MK-muutos tai likvorissa oligoklonaalisia jaokkeita
1 kliininen oirejakso 1 Paikallinen hajapesäkkeisyys (DIS):
Uudelta anatomiselta alueelta joko uusi oirejakso tai uusi MK-muutos
JA
Ajallinen hajapesäkkeisyys (DIT):
Uusi oirejakso tai MK:ssa ajallinen hajapesäkkeisyys tai likvorissa oligoklonaalisia jaokkeita
2017 McDonaldin diagnostiset kriteerit: ensisijaisesti etenevä MS-tauti (primaarisprogressiivinen MS, PPMS)
Taudin kliinisen haitan eteneminen yhden vuoden aikana; retrospektiivinen tai prospektiivinen arvio (esim. EDSS) oirejaksoista riippumatta Vähintään 2 seuraavista kohdista; löydöksen ei tarvitse olla oireita selittävä (symptomaattinen):
 1. 1. MK:ssa yksi tai useampi paikallinen MS-muutos vähintään yhdessä seuraavista sijainneista:
 2. - periventrikulaarinen
 3. - kortikaalinen tai jukstakortikaalinen
 4. - infratentoriaalinen.
 5. 2. selkäytimen MK:ssa vähintään kaksi T2-hyperintensiivistä muutosta
 6. 3. likvorissa vähintään 2 oligoklonaalista jaoketta

Magneettikuvaus (MK)

Selkäydinnestetutkimus (likvoritutkimus)

Tautiaktiivisuus ja ennuste

 • RRMS:n aktiivisuutta arvioidaan tulehduksellisesta aktiivisuudesta kertovalla pahenemisvaiheiden tiheydellä sekä MK:ssa nähtävillä Gd-tehosteisilla ja uusilla tai laajenevilla T2-muutoksilla. Ks. taulukko «Aaltomaisen MS-taudin aktiivisuuden arviointi ennen lääkehoidon aloittamista...»2.
 • Aaltomaisen vaiheen jälkeen ilman pahenemisvaiheita kehittyvässä, tasaisesti liikunta- ja toimintakykyä heikentävässä etenemisessä (toissijainen eteneminen, sekundaarinen progressio) taustalla on neurodegeneraatio. Se on pitkään jatkuneessa taudissa todennäköisimmin MS-taudin oireita lisäävä patologinen mekanismi.
 • PPMS:ssä taudin eteneminen on nopeampaa kuin RRMS:ssä mutta se ei merkittävästi eroa SPMS:n etenemisestä. PPMS:ssä huonon ennusteen merkkejä ovat korkeampi ikä taudin alkaessa, molemminpuoliset motoriset oireet sekä ensimmäisen 2 vuoden aikana ilmaantuva EDSS-pisteiden kasvu ja aivoatrofia «Koch MW, Greenfield J, Javizian O ym. The natural ...»37.
 • Pitkään seurattujen ulkomaisten potilasaineistojen perusteella MS-tautiin liittyy eliniän lyhentyminen keskimäärin 10 vuoden verran «Kingwell E, van der Kop M, Zhao Y ym. Relative mor...»38.
Taulukko 2. Aaltomaisen MS-taudin aktiivisuuden arviointi ennen lääkehoidon aloittamista
Aktiivinen MS (aina pahenemisvaihe ja toinen MK-kriteereistä täyttyy) Erittäin aktiivinen MS (aina pahenemisvaihe ja toinen MK-kriteereistä täyttyy)
MK = aivojen tai aivojen ja selkäytimen magneettikuvaus
Gd+ = gadoliniumilla (Gd) tehostuvat aktiiviset muutokset
Taulukon kriteeristö on suhteutettu lääkkeiden myyntilupavaatimuksiin.
*Pahenemisvaiheen vaikeusaste huomioituna
Pahenemisvaiheet 12 kk:n aikana 1 ≥ 1*
T2 (MK) -muutokset 1–8 ≥ 9
T1 Gd+ (MK) -muutokset 1 ≥ 1

Akuuttien pahenemisvaiheiden hoito

 • Hoidon tarkoituksena on lievittää liikunta- tai toimintakykyä selvästi heikentäviä akuutteja pahenemisvaiheita.
  • Esimerkiksi silmälääkärit suosittelevat optikusneuriitin hoitoa, jos näöntarkkuus heikkenee tasolle ≤ 0,5.
 • Suuriannoksista metyyliprednisolonihoitoa käytetään pahenemisvaiheen ensisijaisena hoitona.
  • Pieniannoksinen kortikosteroidilääkitys ei ole tehokasta hoitoa.
 • Pahenemisvaihe tulee erottaa infektion tai ruumiinlämmön nousun aiheuttamasta samanaikaisesta vanhojen oireiden korostumisesta. Tällaisissa tapauksissa metyyliprednisolonihoitoa ei tule käyttää.
 • Plasmanvaihtoa voidaan harkita rajuoireisen pahenemisvaiheen yhteydessä, vaikkei sen hyödystä ole tutkimusnäyttöä «Plasmanvaihdolla ei liene vaikutusta oireiden korjaantumiseen pahenemisvaiheen yhteydessä MS-tautia sairastavilla potilailla.»C.
  • Plasmanvaihto tulisi tehdä joka toinen päivä. Puolen veritilavuuden vaihto tehdään yhteensä 5 kertaa.

MS-taudin immunologinen hoito ja hoidon seuranta

 • Hoidon aloitus ja seuranta järjestetään MS-taudin hoitoon perehtyneissä neurologisissa yksiköissä. MS-taudin diagnoosin jälkeen hoito tulee aloittaa mahdollisimman varhain.
  • Keskushermoston tulehduksen hillitseminen lääkityksellä mahdollisimman varhain saattaa vähentää korjaantumattomien hermovaurioiden kehittymistä ja siten hidastaa toimintakyvyn heikkenemistä myöhemmin. Varma pitkäaikaisseurantaan perustuva näyttö asiasta kuitenkin toistaiseksi puuttuu.
 • Hoidon aloituksessa käytetään taudin kliinisen ja MK-aktiivisuuden mukaista lääkettä (taulukot «Aaltomaisen MS-taudin aktiivisuuden arviointi ennen lääkehoidon aloittamista...»2 ja «Aktiivisen ja erittäin aktiivisen aaltomaisen ja aktiivisen ensisijaisesti etenevän MS-taudin lääkehoito (aakkosjärjestyksessä myyntiluvan sekä erillisen hyötyjen ja haittojen arvion perusteella)...»3).
  • Lääkehoito suunnitellaan yksilöllisesti potilaan kanssa keskustellen niin, että otetaan huomioon eri lääkkeiden hyödyt ja haitat, potilaan taudinkulku ja elämäntilanne sekä hoidon kustannukset.
 • Sekä aktiivisen MS-taudin lääkkeiden että erittäin aktiivisen MS-taudin lääkkeiden keskinäiset vertailututkimukset puuttuvat lähes kokonaan, joten suosituksessa ei voida ottaa kantaa lääkkeiden keskinäiseen paremmuuteen.
  • Aktiivisen ja erittäin aktiivisen MS-taudin lääkkeitä on kuitenkin verrattu toisiinsa useissa myyntilupatutkimuksissa.
 • Tällä hetkellä kaikki Kelan korvaamat lääkkeet, paitsi kladribiini, ovat erityiskorvattavia ( «http://www.kela.fi»1), jos potilas kykenee edelleen kävelemään vähintään 20 metriä apuvälineillä tai ilman.
 • Eri lääkevalmisteiden vaihtojen turvaväleistä ks. taulukko «Eri valmisteiden turvavälit ennen uutta hoitoa tai ennen suunnitellun raskauden alkua...»4. Kaikki tiedot turvallisista vaihtoajoista perustuvat epäsuoraan tietoon, valmistajien suosituksiin ja kliiniseen käytäntöön, sillä kliinisiä tutkimuksia aiheesta ei ole tehty.
 • Hoidon vastetta seurataan vähintään vuosittain arvioimalla sekä taudinkuvan tulehduksellista aktiivisuutta että sen etenemistä. Tällöin otetaan huomioon pahenemisvaiheiden esiintyminen, kliinisen neurologisen tutkimuksen löydökset, liikunta- ja toimintakyky EDSS-mittaria käyttämällä sekä MK-löydökset. Ks. taulukko «Aaltomaisen MS-taudin aktiivisuuden arviointi (12 kuukauden seurannassa) lääkehoidon aikana*...»5.
  • Tulehduksellisella aktiivisuudella tarkoitetaan akuutteja pahenemisvaiheita ja MK:ssa näkyviä Gd-tehosteisia tai uusia tai laajenevia T2-muutoksia. Oirekuvan hidas eteneminen ei ole tässä tarkoitettua tulehduksellista aktiivisuutta.
 • MK:ta suositellaan käytettäväksi hoitovasteen seurannan lisäksi lääkehoidon riskien hallinnassa. Ks. myös lisätietoa aiheesta «Magneettikuvaus MS-taudin hoidon seurannassa»2.
  • MK:n suurin hyöty lääkehoidon vasteen seurannassa on ensimmäisten vuosien aikana hoidon aloituksesta.
  • Lääkehoitojen teho saavutetaan lääkevalmisteesta riippuen 6–18 kuukauden sisällä lääkkeen aloituksesta.
   • Lääkehoidon alussa otetaan ns. baseline- eli referenssi-MK siinä aikapisteessä, jossa kunkin valmisteen teho tulisi olla saavutettu. Sen jälkeen uusi MK suositellaan otettavaksi valmisteesta riippuen joko teho- tai riskiseurantana 6–12 kuukauden välein.
   • Ks. taulukosta «Magneettikuvaus (MK)-seuranta hoidon alussa...»6 valmistekohtainen MK-seuranta.
  • MK:n tulisi sisältää ainakin T2- ja varjoainetehosteiset T1-sekvenssit.
 • Muissa asioissa, kuten oireenmukaisessa hoidossa, etuuksissa ja kuntoutuksessa, hoitovastuu voi olla alueellisesti sovittujen käytäntöjen mukaisesti myös perusterveydenhuollolla tai työterveyshuollolla.
 • Suomessa käytössä olevan hoidonseurantajärjestelmän (ks. neurorekisteri.fi «https://www.neurorekisteri.fi»2) avulla pystytään selkeämmin arvioimaan potilaan taudin kulkua ja lääkehoidon vastetta. Järjestelmän avulla on myös mahdollista saada luotettavaa kansallista tietoa hoitojen vaikuttavuudesta, kustannusvaikuttavuudesta ja turvallisuudesta.
 • Kansallisen rokoteohjelman mukainen rokotussuoja tulee tarkistaa aina ennen MS-taudin hoidon aloitusta.
  • Rokotevasteen varmistamiseksi potilaan tarvitsemat rokotukset tulee antaa viimeistään 6 viikkoa ennen MS-taudin lääkehoidon aloitusta.
  • Vesirokkorokotuksen jälkimmäinen rokote on otettava 6 viikkoa ennen alemtutsumabi-, fingolimodi-, kladribiini- ja okrelitsumabihoidon aloittamista ellei immuniteettia varicella-zostervirukselle ole todettavissa.
  • Ei-elävät rokotteet ovat turvallisia MS-taudin lääkehoidon aikana.
  • Eläviä ja heikennettyjä rokotteita tulee välttää MS-taudin lääkehoidon aikana.
  • Kausi-influenssarokotusta suositellaan MS-tautia sairastaville.
   • Kausi-influenssarokotus suositellaan annettavaksi viimeistään 6 viikkoa ennen jaksottaisten lääkkeiden (alemtutsumabi, kladribiini, okrelitsumabi) seuraavaa antokertaa.
Taulukko 3. Aktiivisen ja erittäin aktiivisen aaltomaisen ja aktiivisen ensisijaisesti etenevän MS-taudin lääkehoito (aakkosjärjestyksessä myyntiluvan sekä erillisen hyötyjen ja haittojen arvion perusteella)
Aktiivinen aaltomainen MS-tauti
 • beetainterferoni
 • dimetyylifumaraatti
 • glatirameeriasetaatti
 • okrelitsumabi
 • teriflunomidi
Erittäin aktiivinen aaltomainen MS-tauti
 • alemtutsumabi
 • fingolimodi
 • kladribiini
 • mitoksantroni
 • natalitsumabi
 • okrelitsumabi
Aktiivinen ensisijaisesti etenevä MS-tauti
 • okrelitsumabi
Taulukko 4. Eri valmisteiden turvavälit ennen uutta hoitoa tai ennen suunnitellun raskauden alkua
Vaikuttava lääkeaine Turvaväli ennen uutta hoitoa Aika viimeisestä annoksesta ehkäisyn poisjättöön, kun raskaustoive
1Varmistettava, että lymfosyyttitaso on ainakin 0,8 × 109/l ennen uuden lääkkeen aloitusta.
Beetainterferonit ei taukoa Ei ole vasta-aiheinen raskauden aikana
Dimetyylifumaraatti1 ei taukoa 3 kk
Glatirameeriasetaatti ei taukoa Ei ole vasta-aiheinen raskauden aikana
Teriflunomidi 8 kk (ei taukoa, jos nopeutettu eliminaatio) Nopeutetun eliminaation jälkeen
Alemtutsumabi 4 kk viimeisestä lääkityksestä 4 kk
Fingolimodi1 6 vk 2 kk
Kladribiini 6 kk (tai kun lymfosyyttitaso palautunut1) 6 kk
Mitoksantroni 6 vk 6 kk
Natalitsumabi 2 kk 2 kk
Okrelitsumabi 6 kk (tai kun lymfosyyttitaso palautunut1) 12 kk
Taulukko 5. Aaltomaisen MS-taudin aktiivisuuden arviointi (12 kuukauden seurannassa) lääkehoidon aikana*
Edellisen 12 kuukauden aikana Vakaa MS Aktiivinen MS (yksikin kriteeri riittää) Erittäin aktiivinen MS (pahenemisvaihe** ja toinen MK-kriteereistä täyttyy)
MK = aivojen tai aivojen ja selkäytimen magneettikuvaus
Gd+ = gadoliniumilla (Gd) tehostuvat aktiivit muutokset
Taulukon kriteeristö on suhteutettu lääkkeiden myyntilupavaatimuksiin.
* Kyseistä lääkehoitoa on jatkettu riittävän kauan tehon saavuttamiseksi.
**Pahenemisvaiheen vaikeusaste huomioituna
Pahenemisvaiheet 0 1 ≥ 1
Uudet T2 (MK) -muutokset 0 1–4 ≥ 5
T1 Gd+ (MK) -muutokset 0 1 ≥ 1
Taulukko 6. Magneettikuvaus (MK)-seuranta hoidon alussa
Vaikuttava lääkeaine Referenssi/baseline-MK (kk hoidon aloituksen jälkeen) Seuraava tehon arviointi-MK (kuukausia referenssikuvauksesta)
* 6 kk jälkimmäisen hoitosyklin viimeisestä lääkeannoksesta.
Beetainterferonit 6 6–12
Dimetyylifumaraatti 6 6–12
Glatirameeriasetaatti 6 6–12
Teriflunomidi 6 6–12
Alemtutsumabi 18* 12
Fingolimodi 6 6–12
Kladribiini 18* 12
Natalitsumabi-JCV-positiivinen 12 6 kk:n välein koko hoidon ajan
Natalitsumabi-JCV-negatiivinen 12 12
Okrelitsumabi 12 12

Aktiivisen aaltomaisen MS-taudin lääkehoito

Erittäin aktiivisen aaltomaisen MS-taudin lääkehoito

 • Jos vaste aktiivisen MS-taudin hoitoihin jää huonoksi eli tauti osoittautuu erittäin aktiiviseksi kliinisen tilan ja MK-löydösten perusteella, voidaan siirtyä alemtutsumabiin, fingolimodiin, kladribiiniin tai natalitsumabiin. Hoidoksi voidaan vaihtaa myös okrelitsumabi, jos aktiivisen vaiheen hoitona on käytetty jotain muuta lääkettä.
 • Jos tauti on erittäin aktiivinen alusta asti, näitä lääkkeitä voidaan käyttää myös ensimmäisenä hoitona.
 • Erittäin aktiivisen MS-taudin hoito voidaan vaihtaa muuhun teholtaan samankaltaiseen hoitoon, jos
  • potilas ei siedä käyttämäänsä hoitoa tai ei hyödy siitä tai
  • natalitsumabihoidon aikaisen progressiivisen multifokaalisen leukoenkefalopatian (PML) riski on suuri (ks. kohta JC-virus ja progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia «A1»2).
 • Eri lääkevalmisteiden vaihtojen turvaväleistä ks. taulukko «Eri valmisteiden turvavälit ennen uutta hoitoa tai ennen suunnitellun raskauden alkua...»4.
 • Rituksimabilla ei ole virallista käyttöaihetta MS-taudin hoitoon, mutta sitä käytetään MS-taudin hoidossa osassa Pohjoismaista.
  • Sitä voidaan yksittäistapauksissa harkita hoidoksi potilaan kanssa asiasta keskustellen.
 • Mitoksantronia voidaan harkita, jos edellä mainitut hoidot eivät osoittaudu tehokkaiksi tai taudinkulku on muuttumassa toissijaisesti eteneväksi «Scott LJ, Figgitt DP. Mitoxantrone: a review of it...»39.
  • Hoitoon liittyvien vakavien haittavaikutusten, kuten sydäntoksisuuden, leukemian ja sukusoluvaurion riskin, takia sen käyttöä ei voi työryhmän mielestä suositella, ennen kuin kaikki muut kysymykseen tulevat hoitovaihtoehdot on kokeiltu.

Ensisijaisesti etenevän MS-taudin lääkehoito

 • Taudin alkuvaiheessa voidaan harkita aloitettavaksi okrelitsumabilääkitys, jos tulehduksellista aktiivisuutta esiintyy kliinisen kuvan tai MK:n perusteella.
 • EDSS-arvon tulee hoitoa aloitettaessa olla ≤ 6,5.

Toissijaisesti etenevän MS-taudin lääkehoito

 • MS-taudin voidaan katsoa siirtyneen aaltomaisesta toissijaisesti eteneväksi, kun potilaan liikunta- ja toimintakyky (esim. EDSS-pistein mitattuna) heikkenee etenevästi ja pysyvästi pahenemisvaiheiden välillä tai ilman niitä.
 • Aaltomaisessa vaiheessa aloitettua hoitoa jatketaan, jos invaliditeettia aiheuttavia pahenemisvaiheita vielä esiintyy toissijaisesti etenevän vaiheen aikana, sillä hoito vähentää niiden esiintymistä ja voimakkuutta.
 • Jos tautiin liittyvä haitta liikunta- ja toimintakyvyssä etenee esimerkiksi 3 vuoden ajan ilman akuutteja pahenemisvaiheita eikä pään MK:ssa ole uusia T2- tai Gd-tehosteisia muutoksia, suositellaan lääkityksen lopettamista.
  • Immunomoduloiva hoito voidaan aloittaa uudelleen, jos hoidon lopettamisen jälkeen ilmaantuu pahenemisvaiheita.
 • Vältä beetainterferonin käyttöä toissijaisesti etenevässä MS-taudissa, sillä se ei ilmeisesti estä taudin etenemistä. Ks. Vältä viisaasti -suositus «Beetainterferoni toissijaisesti etenevässä MS-taudissa»3.

Toimintakyvyn arviointi ja kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus

 • MS-potilaan hyvää selviytymistä työelämässä ennustavat aaltomainen taudinkulku, korkea koulutustaso ja fyysisesti kevyt työ «Messmer Uccelli M, Specchia C, Battaglia MA ym. Fa...»49. Järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen anti on MS-potilaan ammatillisen kuntoutuksen vaikutusten osalta niukka, sillä satunnaistetun tutkimuksen järjestäminen on erittäin vaikeaa «Ammatillisen kuntoutuksen vaikutuksesta MS-tautia sairastavien työkykyyn ei ole riittävästi näyttöä.»D.
 • Työssä käyvien MS-potilaiden työkyvyn arvioinnissa työterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon tulee tehdä yhteistyötä: hoitava neurologi arvioi sairauden ennustetta ja vaikutusta työntekijän toimintakykyyn, ja työolot tunteva työterveyslääkäri arvioi työntekijän jäljellä olevaa työkykyä suhteessa tämän työn vaatimuksiin.
 • Työn mukauttaminen tulee ottaa huomioon ajoissa. Hyvin yksinkertaiset asiat, kuten kulkemisen esteettömyys, työtilojen viileys ja WC-tilojen hyvä käytettävyys, voivat olla ratkaisevia asioita työkyvyn ylläpitämiseksi.
 • Kuntoutustarpeiden selvittämisessä kannattaa toimia ripeästi ja ottaa huomioon myös ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet työkyvyn ylläpitämiseksi. Erityisesti työkyvyttömyyden pitkittyessä on tärkeää arvioida työntekijän mahdollisuuksia palata työhön.
 • Jos potilaan työkykyä ei työn mukauttamisen ja kuntoutustoimien avulla saada kohennetuksi kokopäivätyön vaatimusten mukaiseksi, lyhennetty työaika osatyökyvyttömyyseläkkeen tai vammaistuen avulla on usein oikea ratkaisu.

Lääkinnällinen kuntoutus

Akuutin pahenemisvaiheen lääkehoito

Suuriannoksinen metyyliprednisolonihoito

MS-taudin immunomoduloivat lääkkeet

 • Tässä suosituksessa kuvataan eri lääkkeiden teho (arviointimenetelmistä ks. Hoitosuositustyöryhmien käsikirja «http://www.terveysportti.fi/dtk/khk/koti»4) sekä lyhyesti hoidon toteutus ja yleisimmät haittavaikutukset. Hoidon aloituksesta, vasta-aiheista ja turvaseurannasta ks. kyseisen lääkevalmisteen valmisteyhteenveto.

Aktiivisen aaltomaisen MS-taudin lääkkeet

Beetainterferonit

Kliininen teho

Hoidon toteutus

 • Markkinoilla on sekä ihon alle pistettäviä (annostelu joka toinen päivä, 3 kertaa viikossa tai joka toinen viikko) että lihakseen kerran viikossa pistettäviä valmisteita.
 • Hoidon aloituksesta, lääkeannostelusta, hoidon seurannasta ja vasta-aiheista ks. valmisteyhteenveto.
 • MxA-vaste eli MxA-proteiinin pitoisuus määritetään 12 ja 24 kuukauden kuluttua hoidon aloituksesta. Vasteen vähäisyys tai puuttuminen voidaan varmistaa 3 kuukauden kuluttua uusintatestillä. Jos MxA-vasteen puuttuminen on todettu kahdesti, hoito tulee lopettaa. Pienentynyttä vastetta voidaan seurata ilman hoidon lopetusta, kunnes MxA-vaste joko suurenee normaaliksi tai puuttuu kokonaan, jolloin hoito lopetetaan «Lublin FD, Reingold SC, Cohen JA ym. Defining the ...»6.

Tärkeimmät haittavaikutukset

Dimetyylifumaraatti

Kliininen teho

Hoidon toteutus

Valmiste otetaan suun kautta 2 kertaa päivässä.

 • Hoidon aloituksesta, lääkeannostelusta, hoidon seurannasta ja vasta-aiheista ks. valmisteyhteenveto.

Tärkeimmät haittavaikutukset

 • Erityisesti hoidon alkuvaiheessa haittavaikutuksina ovat punastuminen ja maha-suolikanavan oireet (ripuli, pahoinvointi, vatsakipu).
  • Punastelutaipumukseen voidaan ottaa 100 mg:n ASA-annos ennen lääkettä.
  • Haittavaikutusten minimoimiseksi aloitusannoksen käyttöä voidaan harkinnan mukaan pidentää viikosta 2–4 viikkoon.
 • Lymfopeniariskin vuoksi lymfosyyttitasoa seurataan 3 kuukauden välein koko hoidon ajan.
  • Jos potilaan lymfosyyttipitoisuus on alle 0,5 x 109/l jatkuvasti yli 6 kuukauden ajan, on mahdollisen progressiivisen multifokaalisen leukoenkefalopatian (PML) riskin vuoksi harkittava hoidon lopetusta.
  • Jos hoito lopetetaan lymfopenian vuoksi, lymfosyyttipitoisuuksia on seurattava, kunnes ne palautuvat normaaleiksi.
 • FDA:n (U.S. Food and Drug Administration) haittavaikutusrekisterin mukaan vuosina 2015–2017 PML-tapauksia oli raportoitu 47 ja korjatuksi PML-riskisuhteeksi (OR) arvioitiin 1,77 (95 % luottamusväli 1,2–2,62) «Oshima Y, Tanimoto T, Yuji K ym. Drug-associated p...»72.

Glatirameeriasetaatti

Kliininen teho

Hoidon toteutus

Valmisteesta on markkinoilla 3 kertaa viikossa ja joka päivä ihon alle pistettävä muoto.

 • Hoidon aloituksesta, lääkeannostelusta, hoidon seurannasta ja vasta-aiheista ks. valmisteyhteenveto.

Tärkeimmät haittavaikutukset

 • Tärkeimpiä haittavaikutuksia ovat
  • pistospaikkareaktiot ja lipoatrofia «Drago F, Brusati C, Mancardi G ym. Localized lipoa...»73.
  • noin 15 %:lla esiintyvä, ainakin kerran heti pistoksen jälkeen alle minuutista 30 minuuttiin kestävä kasvojen punoitus ja rintakehällä ilmenevä painon, sydämentykytyksen ja hengenahdistuksen tunne, joka on vaaratonta.

Okrelitsumabi

Kliininen teho

Hoidon toteutuksesta ks. valmisteyhteenveto

 • Valmiste annetaan laskimonsisäisinä infuusioina 6 kuukauden välein niin, että 1. annos annetaan kahtia jaettuna 2 viikon välein.
 • Hoidon aloituksesta, lääkeannostelusta, hoidon seurannasta ja vasta-aiheista ks. valmisteyhteenveto.

Tärkeimmät haittavaikutukset

 • Tärkeimpiä haittavaikutuksia ovat
  • infuusioreaktiot (tutkimuksissa 34 %:lla)
   • muun muassa kutina, ihottuma, urtikaria, hypotensio, kuume, päänsärky, kurkun ärsytys
  • herpes zoster- ja herpesinfektiot.

Teriflunomidi

Kliininen teho

Hoidon toteutus

 • Valmiste otetaan suun kautta kerran päivässä.
 • Hoidon aloituksesta, lääkeannostelusta, hoidon seurannasta ja vasta-aiheista ks. valmisteyhteenveto.
 • Teriflunomidi poistuu elimistöstä hyvin hitaasti: keskimääräinen poistumisaika on 8 kuukautta, mutta siihen saattaa kulua jopa 2 vuotta.
  • Lääke voidaan poistaa nopeutetusti elimistöstä. Ks. valmisteyhteenveto.

Tärkeimmät haittavaikutukset

 • Tärkeimpiä haittavaikutuksia ovat
  • ylähengitystie- ja virtsatieinfektiot
  • hiusten ohimenevä lähteminen tai oheneminen
  • ALAT-arvon suureneminen.

Erittäin aktiivisen MS-taudin lääkkeet

Alemtutsumabi

Kliininen teho

Hoidon toteutus

Ensimmäinen hoitojakso annetaan 5 peräkkäisenä päivänä ja toinen hoitojakso vuoden kuluttua 3 peräkkäisenä päivänä laskimonsisäisinä infuusioina.

 • Hoidon aloituksesta, lääkeannostelusta, hoidon seurannasta ja vasta-aiheista ks. valmisteyhteenveto.
 • Viiden vuoden säännöllisen seurannan tarpeesta on kerrottava potilaalle selkeästi ennen hoidon aloitusta, ja hänen on sitouduttava siihen.
 • Hoitoon liittyvistä vakavien haittavaikutusten riskistä, kuten autoimmuunisairauksista ja tulehduksista, on keskusteltava potilaan kanssa ennen hoidon aloitusta.
 • Infektioprofylaksia
  • Herpesinfektion ehkäisemiseksi käytetään esimerkiksi valasikloviiriä 500 mg 2 kertaa päivässä 4 viikon ajan infuusioiden jälkeen.
  • Listerioosin (listerian aiheuttamat keskushermostoinfektiot ovat potentiaalisesti hengenvaarallisia) ehkäisemiseksi tulee 2–3 viikkoa ennen infuusioita ja 4 viikkoa niiden jälkeen välttää ruoka-aineita, joihin liittyy listeriariski «Holmøy T, von der Lippe H, Leegaard TM. Listeria m...»85.

Tärkeimmät haittavaikutukset

Fingolimodi

Kliininen teho

Hoidon toteutus

 • Valmiste otetaan suun kautta kerran päivässä.
 • Hoidon aloituksesta, lääkeannostelusta, hoidon seurannasta ja vasta-aiheista ks. valmisteyhteenveto
 • Kardiologin konsultaatio pyydetään, jos potilaalla on
  • sydänperäisiä riskitekijöitä (sairas sinus -oireyhtymä, AV-johtumisen häiriö tai oireinen bradykardia: syke < 55/min) tai lääkityksenä beetasalpaaja tai verapamiili.
 • Silmälääkärin konsultaatio pyydetään, jos potilaalla on diabetes tai hän on sairastanut uveiitin.
 • Ensimmäisen tabletin oton yhteydessä potilasta on seurattava neurologian poliklinikassa 6 tuntia. Seurannan yhteydessä tarkkaillaan sykettä ja verenpainetta.
  • EKG tarkastetaan ennen hoidon aloitusta ja uudelleen 6 tunnin kohdalla.
  • Jos sydänoireita (bradykardiaa tai eteis-kammiojohtumisen häiriöitä) esiintyy seurannan jälkeen, potilaan seurantaa jatketaan sairaalaoloissa yön yli.
 • Jos lääkitykseen tulee 2 viikon tauko, aloitus on tehtävä uudelleen poliklinikassa 6 tunnin seurannassa.
 • Jos lymfosyyttitaso on < 0,2, pidetään viikon lääketauko ja mitataan TVK uudelleen. Jos arvo on taas normaali, lääkitystä jatketaan 2 viikon sisällä ilman uutta aloitusseurantaa.
 • Silmälääkärin konsultaatio tai OCT tehdään noin 4 kuukauden kuluttua hoidon aloituksesta.

Tärkeimmät haittavaikutukset

 • Tärkeimpiä haittavaikutuksia ovat
  • ensimmäisen annoksen oton yhteydessä bradykardia
  • maksa-arvojen suureneminen
  • makulaturvotuksen riski
   • on yleisesti ottaen pieni (0,4 %).
   • on suurentunut diabeetikoilla ja potilailla, joilla on aiemmin todettu uveiitti.
 • FDA:n haittavaikutusrekisterin mukaan vuosina 2015–2017 PML-tapauksia oli raportoitu 87 ja korjatuksi PML-riskisuhteeksi (OR) arvioitiin 4,98 (95 % LV 3,64-6,81) «Oshima Y, Tanimoto T, Yuji K ym. Drug-associated p...»72.

Kladribiini

Teho

Hoidon toteutuksesta ks. valmisteyhteenveto

 • Valmiste otetaan suun kautta kahtena hoitojaksona vuoden välein. Otettavien tablettien määrä riippuu potilaan painosta. Hoitojakso sisältää painon mukaan 4–5 päivän lääkityksen kahdesti kuukauden välein.
 • Hoidon aloituksesta, lääkeannostelusta, hoidon seurannasta ja vasta-aiheista ks. valmisteyhteenveto.

Natalitsumabi

Kliininen teho

Hoidon toteutus ja lopetus

Valmiste annetaan laskimonsisäisinä infuusioina 4 viikon välein.

 • Hoidon aloituksesta, lääkeannostelusta, hoidon seurannasta ja vasta-aiheista ks. valmisteyhteenveto.
 • Natalitsumabin lopettamisen jälkeen MS-tauti saattaa aktivoitua voimakkaasti 2–3 kuukauden sisällä, jos uuden lääkityksen aloitus jostain syystä viivästyy.
  • Työryhmän näkemyksen mukaan tätä tulisi pyrkiä estämään lääkityksen jälkeisellä hoidolla, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi 6–8 viikon kuluttua viimeisestä natalitsumabihoidosta annettavalla metyyliprednisolonipulssilla tai siirtymällä uuteen immunomoduloivaan lääkkeeseen ottaen huomioon aiemman tautiaktiivisuuden.

Tärkeimmät haittavaikutukset

JC-virus ja progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia

 • Natalitsumabihoitoon liittyy PML:n riski, jonka yleiseksi esiintyvyydeksi on arvioitu JC-viruspositiivisilla potilailla 27/1000 ja JC-virusnegatiivisilla potilailla 0,07/1000 «Ho PR, Koendgen H, Campbell N ym. Risk of natalizu...»96.
 • FDA:n haittavaikutusrekisterin mukaan vuosina 2015–2017 PML-tapauksia oli raportoitu 701 ja korjatuksi PML-riskisuhteeksi (OR) arvioitiin 115,7 (83,8–159,7) «Oshima Y, Tanimoto T, Yuji K ym. Drug-associated p...»72.
 • PML-riskiä suurentavat JC-viruksen esiintyminen ja suuri JC-virusindeksi, aiempi immunosuppressiivinen lääkitys ja hoidon kesto «Ho PR, Koendgen H, Campbell N ym. Risk of natalizu...»96.
 • PML-riskin arvioimiseksi tutkitaan veren JC-virusvasta-aineet ennen hoidon aloitusta ja vasta-ainenegatiivisilla potilailla puolen vuoden välein hoidon ajan «Plavina T, Subramanyam M, Bloomgren G ym. Anti-JC ...»99.
 • Jos potilas on JC-virusvasta-ainepositiivinen ja saanut aiemmin immunosuppressiivista lääkehoitoa tai sytostaatteja, natalitsumabihoitoa ei suuren PML-riskin vuoksi pidä aloittaa.
  • Muille JC-virusvasta-ainepositiivisille potilaille määräaikaista hoitoa voidaan harkita. Hoitoa aloittaessa on huomioitava, että turvallinen hoitoaika on rajallinen ja potilasta on myöhemmin hoidettava muulla lääkkeellä. Tällöin voidaan harkita alle vuoden mittaista hoitoa, jossa noudatetaan maksimaalista turvallisuusseurantaa.
 • PML:n riskin vuoksi aivojen MK tehdään hoidon aikana erillisen ohjeen mukaan. Ks. lisätietoa aiheesta «Magneettikuvaus MS-taudin hoidon seurannassa»2.
 • Jos potilas muuttuu hoidon aikana JC-virusvasta-ainepositiiviseksi, on 2 hoitovuoden jälkeen harkittava muuta hoitoa, koska PML:n riski suurenee tässä vaiheessa merkittävästi.
 • Hoitoon sisältyy ennen jokaista lääkkeenantokertaa tehtävä tarkka turvallisuusarvio (infektioiden sulkeminen pois, uusien kognitiivisten oireiden selvitys ja potilaan oma tilannearvio).
  • Hoitoannosta ei saa antaa ennen kuin PML:n osuus potilaan tilan muutoksessa on suljettu pois.
 • On syytä huomioida, että PML voi aktivoitua natalitsumabin lopetuksen jälkeen noin 6 kuukauden sisällä «Rigau V, Mania A, Béfort P ym. Lethal multiple scl...»100, «Clerico M, Artusi CA, Liberto AD ym. Natalizumab i...»101. Hoitona tähän on plasmanvaihto.
 • IRIS (Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome) ilmenee natalitsumabihoitoa saaneilla PML-potilailla plasmanvaihdon jälkeen tai natalitsumabihoidon lopettamisen jälkeen. IRIS hoidetaan metyyliprednisolonipulssihoidolla «Antoniol C, Jilek S, Schluep M ym. Impairment of J...»102.

Muu seuranta

 • ALAT-seuranta tehdään ensimmäisen hoitovuoden aikana 3 kuukauden välein.
 • Natalitsumabivasta-aineet määritetään 3, 6 ja 12 kuukautta hoidon aloituksesta. Jos pysyviä vasta-aineita ilmaantuu (seuranta 6 viikon kuluttua), hoito lopetetaan.

Ensisijaisesti etenevän MS-taudin lääkehoito

Hoidon toteutus

 • Ks. kohta Okrelitsumabi, Kliininen teho «A3»4.

Tärkeimmät haittavaikutukset

 • Tärkeimpiä haittavaikutuksia ovat
  • infuusioreaktiot (tutkimuksessa 40 %:lla potilaista)
   • oireista ks. aktiivisen aaltomaisen MS-taudin lääkehoito «A4»5.
   • herpes zoster- ja muut herpesinfektiot.

Muut immunomoduloivat hoidot

Rituksimabi

Kliininen teho

Tärkeimmät haittavaikutukset

Mitoksantroni

Hoidon toteutus

 • Valmiste annetaan laskimonsisäisenä infuusiona vähintään 3 kuukauden välein. Elinikäinen kokonaisannos on 120 mg.
 • Hoidon aloituksesta, lääkeannostelusta, hoidon seurannasta ja vasta-aiheista ks. valmisteyhteenveto.
 • EKG ja sydämen UÄ-tutkimus on syytä tehdä ennen jokaista hoitoa.

Tärkeimmät haittavaikutukset

Hoidot erityistilanteissa

Kantasolusiirto

MS-tauti, raskaus ja imetys

 • MS-tauti ei yleensä vaikuta haitallisesti raskaudenkulkuun tai kehittyvään sikiöön.
 • Raskaudella on useimmiten MS-tautia rauhoittava vaikutus. Kolmannen raskauskolmanneksen aikana pahenemisvaiheet vähenevät jopa 70 % raskautta edeltävään aikaan nähden, joten MS-hoitojen käyttö raskauden aikana ei yleensä ole tarpeellista.
 • Synnytyksen jälkeen MS-taudin pahenemisvaiheiden riski taas suurenee. Imetys ei merkittävästi vaikuttane MS-taudin aktiivisuuteen «Pakpoor J, Disanto G, Lacey MV ym. Breastfeeding a...»113, «Airas L, Jalkanen A, Alanen A ym. Breast-feeding, ...»114, «Pastò L, Portaccio E, Ghezzi A ym. Epidural analge...»115.
 • Mitään MS-taudin hoitoon käytettävää lääkettä, paitsi metyyliprednisolonipulssihoitoa, beetainterferonia ja glatirameeriasetaattia, ei suositella käytettäväksi raskauden aikana.
 • Muiden lääkkeiden osalta varoajat ovat eripituiset. Ks. tarkemmin taulukko «Eri valmisteiden turvavälit ennen uutta hoitoa tai ennen suunnitellun raskauden alkua...»4 ja valmisteyhteenveto.
 • Soluliikennöintiin vaikuttavien lääkkeiden (natalitsumabi ja fingolimodi) lopettaminen ennen raskautta saattaa aiheuttaa taudin aktivoitumisen, joka raskauden aikana esiintyessään saattaa olla sekä sikiölle että äidille haitallinen.
 • Alemtutsumabihoidon seurauksena mahdollisesti puhkeava autoimmuuni hypertyreoosi on raskauden aikana erityisen vaikeahoitoinen.
 • Teriflunomidin kohdalla suositellaan nopeutettua eliminaatiota esimerkiksi kolestyramiinilla ennen ehkäisyn poisjättöä.
 • Beetainterferonia ja glatirameeriasetaattia voi käyttää imettäessä. Muut MS-lääkkeet voidaan aloittaa uudelleen vasta imetyksen loputtua.
 • Terveysportin raskaus ja imetys -tietokannoissa on kattava kooste käytössä olevien immunomoduloivien ja immunosuppressoivien lääkkeiden turvallisuudesta raskauden ja imetyksen aikana. (Tietokantoihin tarvitaan käyttöoikeudet; Gravbase ja Lactbase, «https://www.terveysportti.fi/apps/raim/»5).

Tukihoidot

D-vitamiini

Biotiini

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä

MS-tauti Käypä hoito -suosituksen historiatiedot «MS-tauti, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»4.

Puheenjohtaja:

Anne Remes, dekaani, professori, neurologian erikoislääkäri; OYS ja Oulun yliopisto

Kokoava kirjoittaja

Sari Atula, kokoava kirjoittaja, dosentti, neurologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri; HYKS:n neurologian klinikka, Neurokeskus ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Jäsenet:

Laura Airas, professori, neurologian erikoislääkäri; TYKS:n neurologian klinikka

Juha-Pekka Erälinna, dosentti, neurologian erikoislääkäri; Mehiläinen Oy

Päivi Hartikainen, dosentti, neurologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri; KYS:n neurologian klinikka, Neurokeskus

Eliisa Mäenpää, LT, työterveyshuollon erikoislääkäri; Terveystalo Oy

Juhani Ruutiainen, dosentti, professori, neurologian erikoislääkäri, vastaava ylilääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys; Neuroliitto ry

Mervi Ryytty LT, neurologian erikoislääkäri; OYS:n neurologian klinikka ja Oulun yliopisto

Raija Sipilä, LT, terveydenhuollon erikoislääkäri; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Käypä hoito -toimittaja

Maritta Ukkonen, LT, neurologian erikoislääkäri; TAYS:n neurologian klinikka

Sidonnaisuudet

Sidonnaisuusilmoitukset on kerätty 5.2.2019 julkaistun suosituksen laatimisen yhteydessä.

Laura Airas: Tutkimusrahoitus: BiogenIdec, Novartis, Roche, Merck. Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: Sanofi Genzyme, Teva, Merck, Biogen, Roche, Novartis. Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Novartis, Sanofi Genzyme, Teva, Merck, Biogen, Roche.

Sari Atula: Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: Biogen, Sanofi Genzyme, Merck, Orion, Pfizer. Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Biogen, Sanofi Genzyme, Merck, Novartis, Santen, Teva. Luottamustoimet: Potilasvahinkolautakunnan pysyvä neurologijäsen, Työeläkemuutoksenhakulautakunnan varajäsen, Valviran asiantuntija. Muut sidonnaisuudet: Lääkäritoimittaja, osa-aikainen, Lääkärin tietokannat, Kustannus Oy Duodecim.

Juha-Pekka Erälinna: Tutkimusrahoitus: Actelion, Alexion, Merck, Novartis, Roche, Sanofi-Genzyme, Teva. Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: Biogen, Merck, Novartis, Roche, Sanofi-Genzyme, Teva. Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Actelion, Alexion, Merck, Novartis, Roche, Sanofi-Genzyme, Teva. Luottamustoimet: Neuroliiton liittohallituksen jäsen, LS-neuroyhdistyksen hallituksen jäsen, Suomen MS-säätiön hallituksen varajäsen, Multiple Sclerosis International Federation hallituksen jäsen, Turun Lääkärit ry hallituksen jäsen. Muut sidonnaisuudet: Lääketutkimusjohtaja Mehiläinen Oy, Tutkimusjohtaja NEO Terveys Oy, Strategiajohtaja Medishare Oy, Lääketieteellinen johtaja Medishare Oy, Medishare Oy hallituksen jäsen, vähemmistöosakas.

Päivi Hartikainen: Tutkimusrahoitus: Biogen, Sanofi Genzyme. Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: Sanofi Genzyme, Merck, Teva, Allergan, Roche, NordicInfu Care, Biogen, SNY. Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Sanofi Genzyme, Merck, Teva, Allergan, Roche, NordicInfu Care, Biogen, SNY. Luottamustoimet: Aivosäätiön valtuuskunnan jäsenyys 2014–, Avohoidon potilasryhmittelyn kehittämistyöryhmä, FCG 2014–2016. Muut sidonnaisuudet: Mehiläinen Kuopio.

Eliisa Mäenpää: Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Suomen Lääkäriliitto, Duodecimin ja Nordic Drugs. Luottamustoimet: Suomen Lääkäriliiton Terveyspoliittinen valiokunta Tampere. Muut sidonnaisuudet: Luottamuslääkäri.

Anne Remes: Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: Sanofi Genzyme, Teva, Merck, Novartis. Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Sanofi Genzyme, Teva, Merck, Novartis (toiminut kouluttajana tai ollut työnantajan nimeämänä koulutuksessa). Muut sidonnaisuudet: Ylilääkäri, OYS, tutkimusjohtaja, PPSHP (2017), ylilääkäri, KYS (2012–2016), Kansallisen neurokeskuksen valmistelevan työryhmän jäsen, Kansallisen syöpäkeskuksen ohjausryhmän jäsen, Biopankkiosuuskunnan hallituksen varajäsen.

Juhani Ruutiainen: Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: Orion, Sanofi Genzyme. Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Merck, Novartis, Roche, Sanofi Genzyme, Teva. Luottamustoimet: Kuntoutuksen kehittämisryhmä, STEA; Kuntoutuksen toimialayhdistys ry hallitus; Hyvinvointialan liitto ry kuntoutustoimikunta; International Medical Advisory Board, Multiple Sclerosis International Federation (MSIF).

Mervi Ryytty: Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: Roche, Zambon, Teva. Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Merck, Biogen, Sanofi Genzyme, Roche.

Raija Sipilä: Luottamustoimet: Suomen yleislääketieteen yhdistys, hallituksen varajäsen 2010–2017. Muut sidonnaisuudet: Yleislääkäri, Terveystalo; Rationallisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma, STM 2016–2017; hankerahoitus työnantajalle Kelalta Kuntoutussuositusten implementointi -hanke, (2015–2017). Lääketeollisuus ry:n rahoittaman tutkimushanke (Realisation of the Current Care Guidelines for diabetes in Finland – A case study of the usability of electronic patient information systems and national registers to support evidence based health care decision making) ohjausryhmän jäsen 11/2012–2018 (ei palkkiota itselle tai työnantajalle).

Maritta Ukkonen: Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: Novartis, Ratiopharm, Merck, Biogen, Roche, Sanofi Genzyme. Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Merck, Roche, Biogen, Sanofi Genzyme, Ratiopharm, Santen, Novartis.

Kirjallisuusviite

MS-tauti. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»6

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Ruutiainen J, Tienari P. MS-tauti ja muut demyelinaatiosairaudet. Kirjassa: Neurologia, toimittaneet Soinila S, Kaste M, Somer H.  Duodecim 2006;379-94
 2. Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F ym. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. Lancet Neurol 2018;17:162-173 «PMID: 29275977»PubMed
 3. Kuusisto H, Elovaara I. MS-taudin akuutin pahenemisvaiheen hoito. Suom Lääkäril 2003;58:5043-6
 4. Miller D, Barkhof F, Montalban X ym. Clinically isolated syndromes suggestive of multiple sclerosis, part I: natural history, pathogenesis, diagnosis, and prognosis. Lancet Neurol 2005;4:281-8 «PMID: 15847841»PubMed
 5. Miller DH, Weinshenker BG, Filippi M ym. Differential diagnosis of suspected multiple sclerosis: a consensus approach. Mult Scler 2008;14:1157-74 «PMID: 18805839»PubMed
 6. Lublin FD, Reingold SC, Cohen JA ym. Defining the clinical course of multiple sclerosis: the 2013 revisions. Neurology 2014;83:278-86 «PMID: 24871874»PubMed
 7. Miller DH, Leary SM. Primary-progressive multiple sclerosis. Lancet Neurol 2007;6:903-12 «PMID: 17884680»PubMed
 8. Abdelhak A, Hottenrott T, Mayer C ym. CSF profile in primary progressive multiple sclerosis: Re-exploring the basics. PLoS One 2017;12:e0182647 «PMID: 28797088»PubMed
 9. Brownlee WJ, Swanton JK, Miszkiel KA ym. Should the symptomatic region be included in dissemination in space in MRI criteria for MS? Neurology 2016;87:680-3 «PMID: 27421541»PubMed
 10. Tintore M, Otero-Romero S, Río J ym. Contribution of the symptomatic lesion in establishing MS diagnosis and prognosis. Neurology 2016;87:1368-74 «PMID: 27566747»PubMed
 11. Harrison DM, Oh J, Roy S ym. Thalamic lesions in multiple sclerosis by 7T MRI: Clinical implications and relationship to cortical pathology. Mult Scler 2015;21:1139-50 «PMID: 25583851»PubMed
 12. Arrambide G, Tintore M. CSF examination still has value in the diagnosis of MS - Commentary. Mult Scler 2016;22:997-8 «PMID: 27059063»PubMed
 13. Andersson M, Alvarez-Cermeño J, Bernardi G ym. Cerebrospinal fluid in the diagnosis of multiple sclerosis: a consensus report. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1994;57:897-902 «PMID: 8057110»PubMed
 14. Stangel M, Fredrikson S, Meinl E ym. The utility of cerebrospinal fluid analysis in patients with multiple sclerosis. Nat Rev Neurol 2013;9:267-76 «PMID: 23528543»PubMed
 15. Freedman MS, Thompson EJ, Deisenhammer F ym. Recommended standard of cerebrospinal fluid analysis in the diagnosis of multiple sclerosis: a consensus statement. Arch Neurol 2005;62:865-70 «PMID: 15956157»PubMed
 16. Zipoli V, Hakiki B, Portaccio E ym. The contribution of cerebrospinal fluid oligoclonal bands to the early diagnosis of multiple sclerosis. Mult Scler 2009;15:472-8 «PMID: 19153171»PubMed
 17. Skov AG, Skov T, Frederiksen JL. Oligoclonal bands predict multiple sclerosis after optic neuritis: a literature survey. Mult Scler 2011;17:404-10 «PMID: 21159718»PubMed
 18. Wingerchuk DM, Banwell B, Bennett JL ym. International consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica spectrum disorders. Neurology 2015;85:177-89 «PMID: 26092914»PubMed
 19. Solomon AJ, Bourdette DN, Cross AH ym. The contemporary spectrum of multiple sclerosis misdiagnosis: A multicenter study. Neurology 2016;87:1393-9 «PMID: 27581217»PubMed
 20. Swanton JK, Rovira A, Tintore M ym. MRI criteria for multiple sclerosis in patients presenting with clinically isolated syndromes: a multicentre retrospective study. Lancet Neurol 2007;6:677-86 «PMID: 17616439»PubMed
 21. Barkhof F, Filippi M, Miller DH ym. Comparison of MRI criteria at first presentation to predict conversion to clinically definite multiple sclerosis. Brain 1997;120 ( Pt 11):2059-69 «PMID: 9397021»PubMed
 22. Offenbacher H, Fazekas F, Schmidt R ym. Assessment of MRI criteria for a diagnosis of MS. Neurology 1993;43:905-9 «PMID: 8274173»PubMed
 23. Thorpe JW, Kidd D, Moseley IF ym. Spinal MRI in patients with suspected multiple sclerosis and negative brain MRI. Brain 1996;119 ( Pt 3):709-14 «PMID: 8673484»PubMed
 24. Lycklama à Nijeholt GJ, Uitdehaag BM, Bergers E ym. Spinal cord magnetic resonance imaging in suspected multiple sclerosis. Eur Radiol 2000;10:368-76 «PMID: 10663771»PubMed
 25. Ingle GT, Stevenson VL, Miller DH ym. Primary progressive multiple sclerosis: a 5-year clinical and MR study. Brain 2003;126:2528-36 «PMID: 12902314»PubMed
 26. Montalban X. Primary progressive multiple sclerosis. Curr Opin Neurol 2005;18:261-6 «PMID: 15891409»PubMed
 27. Bieniek M, Altmann DR, Davies GR ym. Cord atrophy separates early primary progressive and relapsing remitting multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006;77:1036-9 «PMID: 16793860»PubMed
 28. Sastre-Garriga J, Ingle GT, Chard DT ym. Grey and white matter volume changes in early primary progressive multiple sclerosis: a longitudinal study. Brain 2005;128:1454-60 «PMID: 15817511»PubMed
 29. Okuda DT, Siva A, Kantarci O ym. Radiologically isolated syndrome: 5-year risk for an initial clinical event. PLoS One 2014;9:e90509 «PMID: 24598783»PubMed
 30. Bernitsas E, Khan O, Razmjou S ym. Cerebrospinal fluid humoral immunity in the differential diagnosis of multiple sclerosis. PLoS One 2017;12:e0181431 «PMID: 28727770»PubMed
 31. Cole SR, Beck RW, Moke PS ym. The predictive value of CSF oligoclonal banding for MS 5 years after optic neuritis. Optic Neuritis Study Group. Neurology 1998;51:885-7 «PMID: 9748050»PubMed
 32. McLean BN, Luxton RW, Thompson EJ. A study of immunoglobulin G in the cerebrospinal fluid of 1007 patients with suspected neurological disease using isoelectric focusing and the Log IgG-Index. A comparison and diagnostic applications. Brain 1990;113 ( Pt 5):1269-89 «PMID: 2245296»PubMed
 33. Link H, Kostulas V. Utility of isoelectric focusing of cerebrospinal fluid and serum on agarose evaluated for neurological patients. Clin Chem 1983;29:810-5 «PMID: 6839458»PubMed
 34. Giles PD, Heath JP, Wroe SJ. Oligoclonal bands and the IgG index in multiple sclerosis: uses and limitations. Ann Clin Biochem 1989;26 ( Pt 4):1317-23 «PMID: 2764482»PubMed
 35. Imrell K, Landtblom AM, Hillert J ym. Multiple sclerosis with and without CSF bands: clinically indistinguishable but immunogenetically distinct. Neurology 2006;67:1062-4 «PMID: 17000979»PubMed
 36. Sola P, Mandrioli J, Simone AM ym. Primary progressive versus relapsing-onset multiple sclerosis: presence and prognostic value of cerebrospinal fluid oligoclonal IgM. Mult Scler 2011;17:303-11 «PMID: 21078694»PubMed
 37. Koch MW, Greenfield J, Javizian O ym. The natural history of early versus late disability accumulation in primary progressive MS. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015;86:615-21 «PMID: 25091366»PubMed
 38. Kingwell E, van der Kop M, Zhao Y ym. Relative mortality and survival in multiple sclerosis: findings from British Columbia, Canada. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2012;83:61-6 «PMID: 21865212»PubMed
 39. Scott LJ, Figgitt DP. Mitoxantrone: a review of its use in multiple sclerosis. CNS Drugs 2004;18:379-96 «PMID: 15089110»PubMed
 40. Ruutiainen J, Viita AM, Hahl J ym. Burden of illness in multiple sclerosis (DEFENSE) study: the costs and quality-of-life of Finnish patients with multiple sclerosis. J Med Econ 2016;19:21-33 «PMID: 26360615»PubMed
 41. Landfeldt E, Castelo-Branco A, Svedbom A ym. Sick leave and disability pension before and after diagnosis of multiple sclerosis. Mult Scler 2016;22:1859-1866 «PMID: 27650517»PubMed
 42. Wickström A, Fagerström M, Wickström L ym. The impact of adjusted work conditions and disease-modifying drugs on work ability in multiple sclerosis. Mult Scler 2017;23:1137-1147 «PMID: 27758955»PubMed
 43. Ruutiainen J, Wikström J, Sivenius J. Etenevät neurologiset sairaudet. Kirjassa: Kuntoutus (Rissanen P, Kallanranta T, Suikkanen A) 2.p. Kustannus Oy Duodecim; Jyväskylä 2008;235-50
 44. Pirttilä T, Hämäläinen P, Ruutiainen J. Uupumus neurologisissa sairauksissa. Kirjassa: Kliininen neuropsykiatria (Juva K, Hublin C, Kalska H, Korkeila J, Sainio M, Tani P, Vataja R, toim.) luvussa Neuropsykiatrian erikoiskysymyksiä. Kustannus Oy Duodecim; Keuruu (Suomi) 2011;261-2
 45. Ruutiainen J, Hämäläinen P. MS-tauti. Kirjassa Muistisairaudet (Erkinjuntti T, Remes A, Rinne J, Soininen H, toim.), luvussa Tiedonkäsittelyyn liittyvät oireet neurologisissa sairauksissa. Kustannus oy Duodecim; Helsinki 2015;290-293
 46. Rosti-Otajärvi E, Hämäläinen P. Behavioural symptoms and impairments in multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis. Mult Scler 2013;19:31-45 «PMID: 22383231»PubMed
 47. Salminen A, Hämäläinen P, Karhula M ym. MS-kuntoutujien ryhmämuotoinen moniammatillinen avokuntoutus. Kuntoutusmallin kehittäminen ja arviointi. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 2014;129
 48. Coenen M, Cieza A, Freeman J ym. The development of ICF Core Sets for multiple sclerosis: results of the International Consensus Conference. J Neurol 2011;258:1477-88 «PMID: 21373900»PubMed
 49. Messmer Uccelli M, Specchia C, Battaglia MA ym. Factors that influence the employment status of people with multiple sclerosis: a multi-national study. J Neurol 2009;256:1989-96 «PMID: 19582536»PubMed
 50. Paltamaa J, Knuuttila P, Peurala S ym. Kelan kuntoutuksen piirissä olevien vaikeavammaisten kuntoutussuunnitelmissa on suuria puutteita. Suom Lääkäril 2009;64:3853-60
 51. Paltamaa J, Karhula M, Suomela-Markkanen T ym. Hyvän kuntoutuskäytännön perusta. Käytännön ja tutkimustiedon analyysistä suosituksiin vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa. Helsinki: Kela, 2011;ISBN 978-951-669-849-9 (nid.), 978-951-669-850-5 (pdf):https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/24581/Hyvan;jsessionid «https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/24581/Hyvan;jsessionid»7
 52. Khan F, Amatya B. Rehabilitation in Multiple Sclerosis: A Systematic Review of Systematic Reviews. Arch Phys Med Rehabil 2017;98:353-367 «PMID: 27216225»PubMed
 53. Pilutti LA, Platta ME, Motl RW ym. The safety of exercise training in multiple sclerosis: a systematic review. J Neurol Sci 2014;343:3-7 «PMID: 24880538»PubMed
 54. Kalron A, Rosenblum U, Frid L ym. Pilates exercise training vs. physical therapy for improving walking and balance in people with multiple sclerosis: a randomized controlled trial. Clin Rehabil 2017;31:319-328 «PMID: 26951348»PubMed
 55. Rosti-Otajärvi E, Hämäläinen P. Neuropsykologisen kuntoutuksen mahdollisuudet MS-taudissa. Duodecim 2010;126:2845-52 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo99244»8
 56. van den Akker LE, Beckerman H, Collette EH ym. Effectiveness of cognitive behavioral therapy for the treatment of fatigue in patients with multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis. J Psychosom Res 2016;90:33-42 «PMID: 27772557»PubMed
 57. Sangelaji B, Smith CM, Paul L ym. The effectiveness of behaviour change interventions to increase physical activity participation in people with multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis. Clin Rehabil 2016;30:559-76 «PMID: 26198892»PubMed
 58. Wendebourg MJ, Heesen C, Finlayson M ym. Patient education for people with multiple sclerosis-associated fatigue: A systematic review. PLoS One 2017;12:e0173025 «PMID: 28267811»PubMed
 59. Vermöhlen V, Schiller P, Schickendantz S ym. Hippotherapy for patients with multiple sclerosis: A multicenter randomized controlled trial (MS-HIPPO). Mult Scler 2018;24:1375-1382 «PMID: 28770664»PubMed
 60. Le Page E, Veillard D, Laplaud DA ym. Oral versus intravenous high-dose methylprednisolone for treatment of relapses in patients with multiple sclerosis (COPOUSEP): a randomised, controlled, double-blind, non-inferiority trial. Lancet 2015;386:974-81 «PMID: 26135706»PubMed
 61. Scalfari A, Neuhaus A, Daumer M ym. Early relapses, onset of progression, and late outcome in multiple sclerosis. JAMA Neurol 2013;70:214-22 «PMID: 23407713»PubMed
 62. Wingerchuk DM, Weinshenker BG. Disease modifying therapies for relapsing multiple sclerosis. BMJ 2016;354:i3518 «PMID: 27549763»PubMed
 63. Chalmer TA, Baggesen LM, Nørgaard M ym. Early versus later treatment start in multiple sclerosis: a register-based cohort study. Eur J Neurol 2018;25:1262-e110 «PMID: 29847005»PubMed
 64. Uitdehaag B, Constantinescu C, Cornelisse P ym. Impact of exposure to interferon beta-1a on outcomes in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: exploratory analyses from the PRISMS long-term follow-up study. Ther Adv Neurol Disord 2011;4:3-14 «PMID: 21339904»PubMed
 65. Calabresi PA, Kieseier BC, Arnold DL ym. Pegylated interferon ß-1a for relapsing-remitting multiple sclerosis (ADVANCE): a randomised, phase 3, double-blind study. Lancet Neurol 2014;13:657-65 «PMID: 24794721»PubMed
 66. Sørensen PS, Deisenhammer F, Duda P ym. Guidelines on use of anti-IFN-beta antibody measurements in multiple sclerosis: report of an EFNS Task Force on IFN-beta antibodies in multiple sclerosis. Eur J Neurol 2005;12:817-27 «PMID: 16241970»PubMed
 67. Elovaara I, Pirttilä T, Färkkilä M ym. Immunologinen lääkehoito MS-taudin eri vaiheissa. Duodecim 2008;124:1615-22 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo97383»9
 68. Fox RJ, Miller DH, Phillips JT ym. Placebo-controlled phase 3 study of oral BG-12 or glatiramer in multiple sclerosis. N Engl J Med 2012;367:1087-97 «PMID: 22992072»PubMed
 69. Kappos L, Gold R, Miller DH ym. Efficacy and safety of oral fumarate in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled phase IIb study. Lancet 2008;372:1463-72 «PMID: 18970976»PubMed
 70. Gold R, Kappos L, Arnold DL ym. Placebo-controlled phase 3 study of oral BG-12 for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2012;367:1098-107 «PMID: 22992073»PubMed
 71. Gold R, Arnold DL, Bar-Or A ym. Long-term effects of delayed-release dimethyl fumarate in multiple sclerosis: Interim analysis of ENDORSE, a randomized extension study. Mult Scler 2017;23:253-265 «PMID: 27207449»PubMed
 72. Oshima Y, Tanimoto T, Yuji K ym. Drug-associated progressive multifocal leukoencephalopathy in multiple sclerosis patients. Mult Scler 2018:1352458518786075 «PMID: 29985084»PubMed
 73. Drago F, Brusati C, Mancardi G ym. Localized lipoatrophy after glatiramer acetate injection in patients with remitting-relapsing multiple sclerosis. Arch Dermatol 1999;135:1277-8 «PMID: 10522686»PubMed
 74. O'Connor P, Wolinsky JS, Confavreux C ym. Randomized trial of oral teriflunomide for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2011;365:1293-303 «PMID: 21991951»PubMed
 75. Confavreux C, O'Connor P, Comi G ym. Oral teriflunomide for patients with relapsing multiple sclerosis (TOWER): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Neurol 2014;13:247-56 «PMID: 24461574»PubMed
 76. Vermersch P, Czlonkowska A, Grimaldi LM ym. Teriflunomide versus subcutaneous interferon beta-1a in patients with relapsing multiple sclerosis: a randomised, controlled phase 3 trial. Mult Scler 2014;20:705-16 «PMID: 24126064»PubMed
 77. Freedman MS, Wolinsky JS, Wamil B ym. Teriflunomide added to interferon-ß in relapsing multiple sclerosis: a randomized phase II trial. Neurology 2012;78:1877-85 «PMID: 22622860»PubMed
 78. NCT01252355. Efficacy and Safety of Teriflunomide in Patients with Relapsing Multiple Sclerosis and Treated with Interferon-beta (TERACLES). www.clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT01252355 (assessed 12 January 2016) «http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT01252355»10
 79. Freedman MS, Wolinsky JS, Truffinet P ym. A randomized trial of teriflunomide added to glatiramer acetate in relapsing multiple sclerosis. Mult Scler J Exp Transl Clin 2015;1:2055217315618687 «PMID: 28607708»PubMed
 80. O'Connor P, Comi G, Freedman MS ym. Long-term safety and efficacy of teriflunomide: Nine-year follow-up of the randomized TEMSO study. Neurology 2016;86:920-30 «PMID: 26865517»PubMed
 81. CAMMS223 Trial Investigators., Coles AJ, Compston DA ym. Alemtuzumab vs. interferon beta-1a in early multiple sclerosis. N Engl J Med 2008;359:1786-801 «PMID: 18946064»PubMed
 82. Cohen JA, Coles AJ, Arnold DL ym. Alemtuzumab versus interferon beta 1a as first-line treatment for patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: a randomised controlled phase 3 trial. Lancet 2012;380:1819-28 «PMID: 23122652»PubMed
 83. Coles AJ, Twyman CL, Arnold DL ym. Alemtuzumab for patients with relapsing multiple sclerosis after disease-modifying therapy: a randomised controlled phase 3 trial. Lancet 2012;380:1829-39 «PMID: 23122650»PubMed
 84. Tuohy O, Costelloe L, Hill-Cawthorne G ym. Alemtuzumab treatment of multiple sclerosis: long-term safety and efficacy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015;86:208-15 «PMID: 24849515»PubMed
 85. Holmøy T, von der Lippe H, Leegaard TM. Listeria monocytogenes infection associated with alemtuzumab - - a case for better preventive strategies. BMC Neurol 2017;17:65 «PMID: 28376817»PubMed
 86. Pariani N, Willis M, Muller I ym. Alemtuzumab-Induced Thyroid Dysfunction Exhibits Distinctive Clinical and Immunological Features. J Clin Endocrinol Metab 2018;103:3010-3018 «PMID: 29878256»PubMed
 87. Croteau D, Flowers C, Kulick CG ym. Acute acalculous cholecystitis: A new safety risk for patients with MS treated with alemtuzumab. Neurology 2018;90:e1548-e1552 «PMID: 29602912»PubMed
 88. Saarela M, Senthil K, Jones J ym. Hemophagocytic lymphohistiocytosis in 2 patients with multiple sclerosis treated with alemtuzumab. Neurology 2018;90:849-851 «PMID: 29602914»PubMed
 89. Cohen JA, Barkhof F, Comi G ym. Oral fingolimod or intramuscular interferon for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2010;362:402-15 «PMID: 20089954»PubMed
 90. Kappos L, O'Connor P, Radue EW ym. Long-term effects of fingolimod in multiple sclerosis: the randomized FREEDOMS extension trial. Neurology 2015;84:1582-91 «PMID: 25795646»PubMed
 91. Giovannoni G, Soelberg Sorensen P, Cook S ym. Safety and efficacy of cladribine tablets in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: Results from the randomized extension trial of the CLARITY study. Mult Scler 2018;24:1594-1604 «PMID: 28870107»PubMed
 92. Giovannoni G, Comi G, Cook S ym. A placebo-controlled trial of oral cladribine for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2010;362:416-26 «PMID: 20089960»PubMed
 93. O'Connor P, Goodman A, Kappos L ym. Long-term safety and effectiveness of natalizumab redosing and treatment in the STRATA MS Study. Neurology 2014;83:78-86 «PMID: 24898925»PubMed
 94. Polman CH, O'Connor PW, Havrdova E ym. A randomized, placebo-controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2006;354:899-910 «PMID: 16510744»PubMed
 95. Calabresi PA, Giovannoni G, Confavreux C ym. The incidence and significance of anti-natalizumab antibodies: results from AFFIRM and SENTINEL. Neurology 2007;69:1391-403 «PMID: 17761550»PubMed
 96. Ho PR, Koendgen H, Campbell N ym. Risk of natalizumab-associated progressive multifocal leukoencephalopathy in patients with multiple sclerosis: a retrospective analysis of data from four clinical studies. Lancet Neurol 2017;16:925-933 «PMID: 28969984»PubMed
 97. Maas RP, Muller-Hansma AH, Esselink RA ym. Drug-associated progressive multifocal leukoencephalopathy: a clinical, radiological, and cerebrospinal fluid analysis of 326 cases. J Neurol 2016;263:2004-21 «PMID: 27401179»PubMed
 98. Ryerson LZ, Foley J, Chang I ym. Risk of natalizumab-associated PML in patients with MS is reduced with extended interval dosing. Neurology 2019;93:e1452-e1462 «PMID: 31515290»PubMed
 99. Plavina T, Subramanyam M, Bloomgren G ym. Anti-JC virus antibody levels in serum or plasma further define risk of natalizumab-associated progressive multifocal leukoencephalopathy. Ann Neurol 2014;76:802-12 «PMID: 25273271»PubMed
 100. Rigau V, Mania A, Béfort P ym. Lethal multiple sclerosis relapse after natalizumab withdrawal. Neurology 2012;79:2214-6 «PMID: 23100404»PubMed
 101. Clerico M, Artusi CA, Liberto AD ym. Natalizumab in Multiple Sclerosis: Long-Term Management. Int J Mol Sci 2017;18: «PMID: 28468254»PubMed
 102. Antoniol C, Jilek S, Schluep M ym. Impairment of JCV-specific T-cell response by corticotherapy: effect on PML-IRIS management? Neurology 2012;79:2258-64 «PMID: 23175722»PubMed
 103. Alping P, Frisell T, Novakova L ym. Rituximab versus fingolimod after natalizumab in multiple sclerosis patients. Ann Neurol 2016;79:950-8 «PMID: 27038238»PubMed
 104. Salzer J, Svenningsson R, Alping P ym. Rituximab in multiple sclerosis: A retrospective observational study on safety and efficacy. Neurology 2016;87:2074-2081 «PMID: 27760868»PubMed
 105. Scotti B, Disanto G, Sacco R ym. Effectiveness and safety of Rituximab in multiple sclerosis: an observational study from Southern Switzerland. PLoS One 2018;13:e0197415 «PMID: 29758075»PubMed
 106. Hartung HP, Gonsette R, König N ym. Mitoxantrone in progressive multiple sclerosis: a placebo-controlled, double-blind, randomised, multicentre trial. Lancet 2002;360:2018-25 «PMID: 12504397»PubMed
 107. Millefiorini E, Gasperini C, Pozzilli C ym. Randomized placebo-controlled trial of mitoxantrone in relapsing-remitting multiple sclerosis: 24-month clinical and MRI outcome. J Neurol 1997;244:153-9 «PMID: 9050955»PubMed
 108. van de Wyngaert FA, Beguin C, D'Hooghe MB ym. A double-blind clinical trial of mitoxantrone versus methylprednisolone in relapsing, secondary progressive multiple sclerosis. Acta Neurol Belg 2001;101:210-6 «PMID: 11851027»PubMed
 109. Bastianello S, Pozzilli C, D'Andrea F ym. A controlled trial of mitoxantrone in multiple sclerosis: serial MRI evaluation at one year. Can J Neurol Sci 1994;21:266-70 «PMID: 8000984»PubMed
 110. Ellis R, Brown S, Boggild M. Therapy-related acute leukaemia with mitoxantrone: four years on, what is the risk and can it be limited? Mult Scler 2015;21:642-5 «PMID: 25013152»PubMed
 111. Scolding NJ, Pasquini M, Reingold SC ym. Cell-based therapeutic strategies for multiple sclerosis. Brain 2017;140:2776-2796 «PMID: 29053779»PubMed
 112. Muraro PA, Pasquini M, Atkins HL ym. Long-term Outcomes After Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Multiple Sclerosis. JAMA Neurol 2017;74:459-469 «PMID: 28241268»PubMed
 113. Pakpoor J, Disanto G, Lacey MV ym. Breastfeeding and multiple sclerosis relapses: a meta-analysis. J Neurol 2012;259:2246-8 «PMID: 22619059»PubMed
 114. Airas L, Jalkanen A, Alanen A ym. Breast-feeding, postpartum and prepregnancy disease activity in multiple sclerosis. Neurology 2010;75:474-6 «PMID: 20679640»PubMed
 115. Pastò L, Portaccio E, Ghezzi A ym. Epidural analgesia and cesarean delivery in multiple sclerosis post-partum relapses: the Italian cohort study. BMC Neurol 2012;12:165 «PMID: 23276328»PubMed
 116. Hongell K, Silva DG, Ritter S ym. Efficacy and safety outcomes in vitamin D supplement users in the fingolimod phase 3 trials. J Neurol 2018;265:348-355 «PMID: 29243005»PubMed
 117. Atkins HL, Bowman M, Allan D ym. Immunoablation and autologous haemopoietic stem-cell transplantation for aggressive multiple sclerosis: a multicentre single-group phase 2 trial. Lancet 2016;388:576-85 «PMID: 27291994»PubMed
 118. Beer S, Aschbacher B, Manoglou D ym. Robot-assisted gait training in multiple sclerosis: a pilot randomized trial. Mult Scler 2008;14:231-6 «PMID: 17942510»PubMed
 119. Brichetto G, Spallarossa P, de Carvalho ML ym. The effect of Nintendo® Wii® on balance in people with multiple sclerosis: a pilot randomized control study. Mult Scler 2013;19:1219-21 «PMID: 23322502»PubMed
 120. Briken S, Gold SM, Patra S ym. Effects of exercise on fitness and cognition in progressive MS: a randomized, controlled pilot trial. Mult Scler 2014;20:382-90 «PMID: 24158978»PubMed
 121. Broekmans T, Roelants M, Feys P ym. Effects of long-term resistance training and simultaneous electro-stimulation on muscle strength and functional mobility in multiple sclerosis. Mult Scler 2011;17:468-77 «PMID: 21148266»PubMed
 122. Burton JM, O'Connor PW, Hohol M ym. Oral versus intravenous steroids for treatment of relapses in multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2012;12:CD006921 «PMID: 23235634»PubMed
 123. Buttmann M, Seuffert L, Mäder U ym. Malignancies after mitoxantrone for multiple sclerosis: A retrospective cohort study. Neurology 2016;86:2203-7 «PMID: 27170571»PubMed
 124. Cakt BD, Nacir B, Genç H ym. Cycling progressive resistance training for people with multiple sclerosis: a randomized controlled study. Am J Phys Med Rehabil 2010;89:446-57 «PMID: 20216060»PubMed
 125. Calabrò RS, Russo M, Naro A ym. Robotic gait training in multiple sclerosis rehabilitation: Can virtual reality make the difference? Findings from a randomized controlled trial. J Neurol Sci 2017;377:25-30 «PMID: 28477702»PubMed
 126. Camu W. Cholecalciferol supplementation in relapsing multiple sclerosis patients treated with subcutaneous interferon beta-1a: A randomized controlled trial. Neurology 2017;88(Suppl. 16):S44.004
 127. Cattaneo D, Jonsdottir J, Zocchi M ym. Effects of balance exercises on people with multiple sclerosis: a pilot study. Clin Rehabil 2007;21:771-81 «PMID: 17875557»PubMed
 128. Claerbout M, Gebara B, Ilsbroukx S ym. Effects of 3 weeks' whole body vibration training on muscle strength and functional mobility in hospitalized persons with multiple sclerosis. Mult Scler 2012;18:498-505 «PMID: 22084490»PubMed
 129. Cohen JA, Imrey PB, Planchon SM ym. Pilot trial of intravenous autologous culture-expanded mesenchymal stem cell transplantation in multiple sclerosis. Mult Scler 2018;24:501-511 «PMID: 28381130»PubMed
 130. Collett J, Dawes H, Meaney A ym. Exercise for multiple sclerosis: a single-blind randomized trial comparing three exercise intensities. Mult Scler 2011;17:594-603 «PMID: 21247971»PubMed
 131. Comi G, De Stefano N, Freedman MS ym. Comparison of two dosing frequencies of subcutaneous interferon beta-1a in patients with a first clinical demyelinating event suggestive of multiple sclerosis (REFLEX): a phase 3 randomised controlled trial. Lancet Neurol 2012;11:33-41 «PMID: 22146409»PubMed
 132. Comi G, Filippi M, Barkhof F ym. Effect of early interferon treatment on conversion to definite multiple sclerosis: a randomised study. Lancet 2001;357:1576-82 «PMID: 11377645»PubMed
 133. Comi G, Filippi M, Wolinsky JS. European/Canadian multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled study of the effects of glatiramer acetate on magnetic resonance imaging--measured disease activity and burden in patients with relapsing multiple sclerosis. European/Canadian Glatiramer Acetate Study Group. Ann Neurol 2001;49:290-7 «PMID: 11261502»PubMed
 134. Comi G, Martinelli V, Rodegher M ym. Effect of glatiramer acetate on conversion to clinically definite multiple sclerosis in patients with clinically isolated syndrome (PreCISe study): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2009;374:1503-11 «PMID: 19815268»PubMed
 135. Correia I, Ribeiro JJ, Isidoro L ym. Plasma exchange in severe acute relapses of multiple sclerosis - Results from a Portuguese cohort. Mult Scler Relat Disord 2018;19:148-152 «PMID: 29241141»PubMed
 136. Dalgas U, Stenager E, Jakobsen J ym. Fatigue, mood and quality of life improve in MS patients after progressive resistance training. Mult Scler 2010;16:480-90 «PMID: 20194584»PubMed
 137. Dalgas U, Stenager E, Jakobsen J ym. Muscle fiber size increases following resistance training in multiple sclerosis. Mult Scler 2010;16:1367-76 «PMID: 20685760»PubMed
 138. Dalgas U, Stenager E, Jakobsen J ym. Resistance training improves muscle strength and functional capacity in multiple sclerosis. Neurology 2009;73:1478-84 «PMID: 19884575»PubMed
 139. Dalgas U, Stenager E, Sloth M ym. The effect of exercise on depressive symptoms in multiple sclerosis based on a meta-analysis and critical review of the literature. Eur J Neurol 2015;22:443-e34 «PMID: 25327395»PubMed
 140. das Nair R, Martin KJ, Lincoln NB. Memory rehabilitation for people with multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2016;3:CD008754 «PMID: 27004596»PubMed
 141. DeBolt LS, McCubbin JA. The effects of home-based resistance exercise on balance, power, and mobility in adults with multiple sclerosis. Arch Phys Med Rehabil 2004;85:290-7 «PMID: 14966716»PubMed
 142. Derakhshandi H, Etemadifar M, Feizi A ym. Preventive effect of vitamin D3 supplementation on conversion of optic neuritis to clinically definite multiple sclerosis: a double blind, randomized, placebo-controlled pilot clinical trial. Acta Neurol Belg 2013;113:257-63 «PMID: 23250818»PubMed
 143. Dettmers C, Sulzmann M, Ruchay-Plössl A ym. Endurance exercise improves walking distance in MS patients with fatigue. Acta Neurol Scand 2009;120:251-7 «PMID: 19178385»PubMed
 144. Dodd KJ, Taylor NF, Shields N ym. Progressive resistance training did not improve walking but can improve muscle performance, quality of life and fatigue in adults with multiple sclerosis: a randomized controlled trial. Mult Scler 2011;17:1362-74 «PMID: 21677021»PubMed
 145. Ebers GC, Traboulsee A, Li D ym. Analysis of clinical outcomes according to original treatment groups 16 years after the pivotal IFNB-1b trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010;81:907-12 «PMID: 20562430»PubMed
 146. Edan G, Kappos L, Montalbán X ym. Long-term impact of interferon beta-1b in patients with CIS: 8-year follow-up of BENEFIT. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014;85:1183-9 «PMID: 24218527»PubMed
 147. Edan G, Miller D, Clanet M ym. Therapeutic effect of mitoxantrone combined with methylprednisolone in multiple sclerosis: a randomised multicentre study of active disease using MRI and clinical criteria. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997;62:112-8 «PMID: 9048709»PubMed
 148. Ehler J, Koball S, Sauer M ym. Response to Therapeutic Plasma Exchange as a Rescue Treatment in Clinically Isolated Syndromes and Acute Worsening of Multiple Sclerosis: A Retrospective Analysis of 90 Patients. PLoS One 2015;10:e0134583 «PMID: 26244762»PubMed
 149. Eyssen IC, Steultjens MP, de Groot V ym. A cluster randomised controlled trial on the efficacy of client-centred occupational therapy in multiple sclerosis: good process, poor outcome. Disabil Rehabil 2013;35:1636-46 «PMID: 23343363»PubMed
 150. Fimland MS, Helgerud J, Gruber M ym. Enhanced neural drive after maximal strength training in multiple sclerosis patients. Eur J Appl Physiol 2010;110:435-43 «PMID: 20512584»PubMed
 151. Finlayson M, Preissner K, Cho C ym. Randomized trial of a teleconference-delivered fatigue management program for people with multiple sclerosis. Mult Scler 2011;17:1130-40 «PMID: 21561960»PubMed
 152. Ford C, Goodman AD, Johnson K ym. Continuous long-term immunomodulatory therapy in relapsing multiple sclerosis: results from the 15-year analysis of the US prospective open-label study of glatiramer acetate. Mult Scler 2010;16:342-50 «PMID: 20106943»PubMed
 153. Freedman MS and PRISMS Study Group. PRISMS 4-year results: Evidence of clinical dose effect of interferon beta-1a in relapsing MS. Neurology 2000;54:2350
 154. Fuller KJ, Dawson K, Wiles CM. Physiotherapy in chronic multiple sclerosis: a controlled trial. Clin Rehabil 1996;10:195-205
 155. Gal RL, Vedula SS, Beck R. Corticosteroids for treating optic neuritis. Cochrane Database Syst Rev 2015;8:CD001430 «PMID: 26273799»PubMed
 156. Garrett M, Hogan N, Larkin A ym. Exercise in the community for people with minimal gait impairment due to MS: an assessor-blind randomized controlled trial. Mult Scler 2013;19:782-9 «PMID: 23128667»PubMed
 157. Geddes EL, Costello E, Raivel K ym. The effects of a twelve-week home walking program on cardiovascular parameters and fatigue perception of individuals with multiple sclerosis: a pilot study. Cardiopulm Phys Ther J 2009;20:5-12 «PMID: 20467528»PubMed
 158. Ghalie RG, Edan G, Laurent M ym. Cardiac adverse effects associated with mitoxantrone (Novantrone) therapy in patients with MS. Neurology 2002;59:909-13 «PMID: 12297576»PubMed
 159. Ghalie RG, Mauch E, Edan G ym. A study of therapy-related acute leukaemia after mitoxantrone therapy for multiple sclerosis. Mult Scler 2002;8:441-5 «PMID: 12356214»PubMed
 160. Giovannelli M, Borriello G, Castri P ym. Early physiotherapy after injection of botulinum toxin increases the beneficial effects on spasticity in patients with multiple sclerosis. Clin Rehabil 2007;21:331-7 «PMID: 17613573»PubMed
 161. Goodin DS, Ebers GC, Cutter G ym. Cause of death in MS: long-term follow-up of a randomised cohort, 21 years after the start of the pivotal IFNß-1b study. BMJ Open 2012;2: «PMID: 23204140»PubMed
 162. Goodin DS, Reder AT, Ebers GC ym. Survival in MS: a randomized cohort study 21 years after the start of the pivotal IFNß-1b trial. Neurology 2012;78:1315-22 «PMID: 22496198»PubMed
 163. Goodman AD, Rossman H, Bar-Or A ym. GLANCE: results of a phase 2, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Neurology 2009;72:806-12 «PMID: 19255407»PubMed
 164. Granqvist M, Boremalm M, Poorghobad A ym. Comparative Effectiveness of Rituximab and Other Initial Treatment Choices for Multiple Sclerosis. JAMA Neurol 2018;75:320-327 «PMID: 29309484»PubMed
 165. Gunn H, Markevics S, Haas B ym. Systematic Review: The Effectiveness of Interventions to Reduce Falls and Improve Balance in Adults With Multiple Sclerosis. Arch Phys Med Rehabil 2015;96:1898-912 «PMID: 26070975»PubMed
 166. Hauser SL, Bar-Or A, Comi G ym. Ocrelizumab versus Interferon Beta-1a in Relapsing Multiple Sclerosis. N Engl J Med 2017;376:221-234 «PMID: 28002679»PubMed
 167. Hauser SL, Waubant E, Arnold DL ym. B-cell depletion with rituximab in relapsing-remitting multiple sclerosis. N Engl J Med 2008;358:676-88 «PMID: 18272891»PubMed
 168. Hawker K, O'Connor P, Freedman MS ym. Rituximab in patients with primary progressive multiple sclerosis: results of a randomized double-blind placebo-controlled multicenter trial. Ann Neurol 2009;66:460-71 «PMID: 19847908»PubMed
 169. Hayes HA, Gappmaier E, LaStayo PC. Effects of high-intensity resistance training on strength, mobility, balance, and fatigue in individuals with multiple sclerosis: a randomized controlled trial. J Neurol Phys Ther 2011;35:2-10 «PMID: 21475078»PubMed
 170. He D, Zhang C, Zhao X ym. Teriflunomide for multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2016;3:CD009882 «PMID: 27003123»PubMed
 171. Hebert JR, Corboy JR, Manago MM ym. Effects of vestibular rehabilitation on multiple sclerosis-related fatigue and upright postural control: a randomized controlled trial. Phys Ther 2011;91:1166-83 «PMID: 21680771»PubMed
 172. Herring MP, Fleming KM, Hayes SP ym. Moderators of Exercise Effects on Depressive Symptoms in Multiple Sclerosis: A Meta-regression. Am J Prev Med 2017;53:508-518 «PMID: 28602542»PubMed
 173. Hugos CL, Copperman LF, Fuller BE ym. Clinical trial of a formal group fatigue program in multiple sclerosis. Mult Scler 2010;16:724-32 «PMID: 20375125»PubMed
 174. Interferon beta-1b in the treatment of multiple sclerosis: final outcome of the randomized controlled trial. The IFNB Multiple Sclerosis Study Group and The University of British Columbia MS/MRI Analysis Group. Neurology 1995;45:1277-85
 175. Interferon beta-1b is effective in relapsing-remitting multiple sclerosis. I. Clinical results of a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. The IFNB Multiple Sclerosis Study Group. Neurology 1993;43:655-61
 176. Jacobs LD, Beck RW, Simon JH ym. Intramuscular interferon beta-1a therapy initiated during a first demyelinating event in multiple sclerosis. CHAMPS Study Group. N Engl J Med 2000;343:898-904 «PMID: 11006365»PubMed
 177. Jacobs LD, Cookfair DL, Rudick RA ym. Intramuscular interferon beta-1a for disease progression in relapsing multiple sclerosis. The Multiple Sclerosis Collaborative Research Group (MSCRG) Ann Neurol 1996;39:285-94 «PMID: 8602746»PubMed
 178. Jacobs LD, Cookfair DL, Rudick RA ym. Intramuscular interferon beta-1a for disease progression in relapsing multiple sclerosis. The Multiple Sclerosis Collaborative Research Group (MSCRG) Ann Neurol 1996;39:285-94 «PMID: 8602746»PubMed
 179. Johnson KP, Brooks BR, Cohen JA ym. Copolymer 1 reduces relapse rate and improves disability in relapsing-remitting multiple sclerosis: results of a phase III multicenter, double-blind placebo-controlled trial. The Copolymer 1 Multiple Sclerosis Study Group. Neurology 1995;45:1268-76 «PMID: 7617181»PubMed
 180. Johnson KP, Brooks BR, Cohen JA ym. Extended use of glatiramer acetate (Copaxone) is well tolerated and maintains its clinical effect on multiple sclerosis relapse rate and degree of disability. Copolymer 1 Multiple Sclerosis Study Group. Neurology 1998;50:701-8 «PMID: 9521260»PubMed
 181. Johnson KP, Brooks BR, Ford CC ym. Sustained clinical benefits of glatiramer acetate in relapsing multiple sclerosis patients observed for 6 years. Copolymer 1 Multiple Sclerosis Study Group. Mult Scler 2000;6:255-66 «PMID: 10962546»PubMed
 182. Kang H, Lu J, Xu G. The effects of whole body vibration on muscle strength and functional mobility in persons with multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis. Mult Scler Relat Disord 2016;7:1-7 «PMID: 27237747»PubMed
 183. Kantele S, Karinkanta S, Sievänen H. Effects of long-term whole-body vibration training on mobility in patients with multiple sclerosis: A meta-analysis of randomized controlled trials. J Neurol Sci 2015;358:31-7 «PMID: 26421830»PubMed
 184. Kappos L, Antel J, Comi G ym. Oral fingolimod (FTY720) for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2006;355:1124-40 «PMID: 16971719»PubMed
 185. Kappos L, Freedman MS, Polman CH ym. Effect of early versus delayed interferon beta-1b treatment on disability after a first clinical event suggestive of multiple sclerosis: a 3-year follow-up analysis of the BENEFIT study. Lancet 2007;370:389-97 «PMID: 17679016»PubMed
 186. Kappos L, Freedman MS, Polman CH ym. Long-term effect of early treatment with interferon beta-1b after a first clinical event suggestive of multiple sclerosis: 5-year active treatment extension of the phase 3 BENEFIT trial. Lancet Neurol 2009;8:987-97 «PMID: 19748319»PubMed
 187. Kappos L, Polman CH, Freedman MS ym. Treatment with interferon beta-1b delays conversion to clinically definite and McDonald MS in patients with clinically isolated syndromes. Neurology 2006;67:1242-9 «PMID: 16914693»PubMed
 188. Kappos L, Radue EW, O'Connor P ym. A placebo-controlled trial of oral fingolimod in relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2010;362:387-401 «PMID: 20089952»PubMed
 189. Khan F, Ng L, Turner-Stokes L. Effectiveness of vocational rehabilitation intervention on the return to work and employment of persons with multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2009;1:CD007256 «PMID: 19160331»PubMed
 190. Khan F, Turner-Stokes L, Ng L ym. Multidisciplinary rehabilitation for adults with multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2007;2:CD006036 «PMID: 17443610»PubMed
 191. Kinkel RP, Dontchev M, Kollman C ym. Association between immediate initiation of intramuscular interferon beta-1a at the time of a clinically isolated syndrome and long-term outcomes: a 10-year follow-up of the Controlled High-Risk Avonex Multiple Sclerosis Prevention Study in Ongoing Neurological Surveillance. Arch Neurol 2012;69:183-90 «PMID: 21987393»PubMed
 192. La Mantia L, Di Pietrantonj C, Rovaris M ym. Interferons-beta versus glatiramer acetate for relapsing-remitting multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2016;11:CD009333 «PMID: 27880972»PubMed
 193. La Mantia L, Vacchi L, Di Pietrantonj C ym. Interferon beta for secondary progressive multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2012;1:CD005181 «PMID: 22258960»PubMed
 194. Le Page E, Leray E, Edan G ym. Long-term safety profile of mitoxantrone in a French cohort of 802 multiple sclerosis patients: a 5-year prospective study. Mult Scler 2011;17:867-75 «PMID: 21325016»PubMed
 195. Lebrun C, Debouverie M, Vermersch P ym. Cancer risk and impact of disease-modifying treatments in patients with multiple sclerosis. Mult Scler 2008;14:399-405 «PMID: 18420778»PubMed
 196. Leist TP, Comi G, Cree BA ym. Effect of oral cladribine on time to conversion to clinically definite multiple sclerosis in patients with a first demyelinating event (ORACLE MS): a phase 3 randomised trial. Lancet Neurol 2014;13:257-67 «PMID: 24502830»PubMed
 197. Li DK, Paty DW. Magnetic resonance imaging results of the PRISMS trial: a randomized, double-blind, placebo-controlled study of interferon-beta1a in relapsing-remitting multiple sclerosis. Prevention of Relapses and Disability by Interferon-beta1a Subcutaneously in Multiple Sclerosis. Ann Neurol 1999;46:197-206 «PMID: 10443885»PubMed
 198. Llufriu S, Castillo J, Blanco Y ym. Plasma exchange for acute attacks of CNS demyelination: Predictors of improvement at 6 months. Neurology 2009;73:949-53 «PMID: 19770470»PubMed
 199. Llufriu S, Sepúlveda M, Blanco Y ym. Randomized placebo-controlled phase II trial of autologous mesenchymal stem cells in multiple sclerosis. PLoS One 2014;9:e113936 «PMID: 25436769»PubMed
 200. Lo AC, Triche EW. Improving gait in multiple sclerosis using robot-assisted, body weight supported treadmill training. Neurorehabil Neural Repair 2008;22:661-71 «PMID: 18971381»PubMed
 201. Lord SE, Wade DT, Halligan PW. A comparison of two physiotherapy treatment approaches to improve walking in multiple sclerosis: a pilot randomized controlled study. Clin Rehabil 1998;12:477-86 «PMID: 9869251»PubMed
 202. Lúcio AC, Campos RM, Perissinotto MC ym. Pelvic floor muscle training in the treatment of lower urinary tract dysfunction in women with multiple sclerosis. Neurourol Urodyn 2010;29:1410-3 «PMID: 20976816»PubMed
 203. Manca A, Cabboi MP, Dragone D ym. Resistance Training for Muscle Weakness in Multiple Sclerosis: Direct Versus Contralateral Approach in Individuals With Ankle Dorsiflexors' Disparity in Strength. Arch Phys Med Rehabil 2017;98:1348-1356.e1 «PMID: 28342828»PubMed
 204. Mancardi GL, Sormani MP, Gualandi F ym. Autologous hematopoietic stem cell transplantation in multiple sclerosis: a phase II trial. Neurology 2015;84:981-8 «PMID: 25672923»PubMed
 205. Marriott JJ, Miyasaki JM, Gronseth G ym. Evidence Report: The efficacy and safety of mitoxantrone (Novantrone) in the treatment of multiple sclerosis: Report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2010;74:1463-70 «PMID: 20439849»PubMed
 206. Martinelli Boneschi F, Vacchi L, Rovaris M ym. Mitoxantrone for multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2013;5:CD002127 «PMID: 23728638»PubMed
 207. Martinelli V, Cocco E, Capra R ym. Acute myeloid leukemia in Italian patients with multiple sclerosis treated with mitoxantrone. Neurology 2011;77:1887-95 «PMID: 22076543»PubMed
 208. Mathiowetz VG, Finlayson ML, Matuska KM ym. Randomized controlled trial of an energy conservation course for persons with multiple sclerosis. Mult Scler 2005;11:592-601 «PMID: 16193899»PubMed
 209. Mathiowetz VG, Matuska KM, Finlayson ML ym. One-year follow-up to a randomized controlled trial of an energy conservation course for persons with multiple sclerosis. Int J Rehabil Res 2007;30:305-13 «PMID: 17975450»PubMed
 210. McClurg D, Ashe RG, Lowe-Strong AS. Neuromuscular electrical stimulation and the treatment of lower urinary tract dysfunction in multiple sclerosis--a double blind, placebo controlled, randomised clinical trial. Neurourol Urodyn 2008;27:231-7 «PMID: 17705160»PubMed
 211. McClurg D, Ashe RG, Marshall K ym. Comparison of pelvic floor muscle training, electromyography biofeedback, and neuromuscular electrical stimulation for bladder dysfunction in people with multiple sclerosis: a randomized pilot study. Neurourol Urodyn 2006;25:337-48 «PMID: 16637070»PubMed
 212. Miller DH, Khan OA, Sheremata WA ym. A controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2003;348:15-23 «PMID: 12510038»PubMed
 213. Miller L, Paul L, Mattison P ym. Evaluation of a home-based physiotherapy programme for those with moderate to severe multiple sclerosis: a randomized controlled pilot study. Clin Rehabil 2011;25:720-30 «PMID: 21504954»PubMed
 214. Montalban X, Hauser SL, Kappos L ym. Ocrelizumab versus Placebo in Primary Progressive Multiple Sclerosis. N Engl J Med 2017;376:209-220 «PMID: 28002688»PubMed
 215. Mostert S, Kesselring J. Effects of a short-term exercise training program on aerobic fitness, fatigue, health perception and activity level of subjects with multiple sclerosis. Mult Scler 2002;8:161-8 «PMID: 11990874»PubMed
 216. Nash RA, Hutton GJ, Racke MK ym. High-dose immunosuppressive therapy and autologous hematopoietic cell transplantation for relapsing-remitting multiple sclerosis (HALT-MS): a 3-year interim report. JAMA Neurol 2015;72:159-69 «PMID: 25546364»PubMed
 217. Nilsagård Y, Denison E, Gunnarsson LG. Evaluation of a single session with cooling garment for persons with multiple sclerosis--a randomized trial. Disabil Rehabil Assist Technol 2006;1:225-33 «PMID: 19260170»PubMed
 218. Nilsagård YE, Forsberg AS, von Koch L. Balance exercise for persons with multiple sclerosis using Wii games: a randomised, controlled multi-centre study. Mult Scler 2013;19:209-16 «PMID: 22674972»PubMed
 219. Paty DW, Li DK. Interferon beta-1b is effective in relapsing-remitting multiple sclerosis. II. MRI analysis results of a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. UBC MS/MRI Study Group and the IFNB Multiple Sclerosis Study Group. Neurology 1993;43:662-7 «PMID: 8469319»PubMed
 220. Platta ME, Ensari I, Motl RW ym. Effect of Exercise Training on Fitness in Multiple Sclerosis: A Meta-Analysis. Arch Phys Med Rehabil 2016;97:1564-1572 «PMID: 26896750»PubMed
 221. Pompa A, Morone G, Iosa M ym. Does robot-assisted gait training improve ambulation in highly disabled multiple sclerosis people? A pilot randomized control trial. Mult Scler 2017;23:696-703 «PMID: 27486219»PubMed
 222. Prosperini L, Fortuna D, Giannì C ym. Home-based balance training using the Wii balance board: a randomized, crossover pilot study in multiple sclerosis. Neurorehabil Neural Repair 2013;27:516-25 «PMID: 23478168»PubMed
 223. Randomised double-blind placebo-controlled study of interferon beta-1a in relapsing/remitting multiple sclerosis. PRISMS (Prevention of Relapses and Disability by Interferon beta-1a Subcutaneously in Multiple Sclerosis) Study Group. Lancet 1998;352:1498-504 «PMID: 9820297»PubMed
 224. Riera R, Porfírio GJ, Torloni MR. Alemtuzumab for multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2016;4:CD011203 «PMID: 27082500»PubMed
 225. Rietberg MB, Veerbeek JM, Gosselink R ym. Respiratory muscle training for multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2017;12:CD009424 «PMID: 29267988»PubMed
 226. Rintala A, Hakala S, Paltamaa J ym. Effectiveness of technology-based distance physical rehabilitation interventions on physical activity and walking in multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Disabil Rehabil 2018;40:373-387 «PMID: 27973919»PubMed
 227. Romberg A, Virtanen A, Ruutiainen J ym. Effects of a 6-month exercise program on patients with multiple sclerosis: a randomized study. Neurology 2004;63:2034-8 «PMID: 15596746»PubMed
 228. Romberg A, Virtanen A, Ruutiainen J. Long-term exercise improves functional impairment but not quality of life in multiple sclerosis. J Neurol 2005;252:839-45 «PMID: 15765197»PubMed
 229. Rosti-Otajärvi EM, Hämäläinen PI. Neuropsychological rehabilitation for multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2014;2:CD009131 «PMID: 24515630»PubMed
 230. Rudick RA, Stuart WH, Calabresi PA ym. Natalizumab plus interferon beta-1a for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2006;354:911-23 «PMID: 16510745»PubMed
 231. Sabapathy NM, Minahan CL, Turner GT ym. Comparing endurance- and resistance-exercise training in people with multiple sclerosis: a randomized pilot study. Clin Rehabil 2011;25:14-24 «PMID: 20713434»PubMed
 232. Sawant A, Dadurka K, Overend T ym. Systematic review of efficacy of TENS for management of central pain in people with multiple sclerosis. Mult Scler Relat Disord 2015;4:219-27 «PMID: 26008938»PubMed
 233. Schuhfried O, Mittermaier C, Jovanovic T ym. Effects of whole-body vibration in patients with multiple sclerosis: a pilot study. Clin Rehabil 2005;19:834-42 «PMID: 16323382»PubMed
 234. Schwartz I, Sajin A, Moreh E ym. Robot-assisted gait training in multiple sclerosis patients: a randomized trial. Mult Scler 2012;18:881-90 «PMID: 22146609»PubMed
 235. Schwid SR, Petrie MD, Murray R ym. A randomized controlled study of the acute and chronic effects of cooling therapy for MS. Neurology 2003;60:1955-60 «PMID: 12821739»PubMed
 236. Simon JH, Jacobs LD, Campion M ym. Magnetic resonance studies of intramuscular interferon beta-1a for relapsing multiple sclerosis. The Multiple Sclerosis Collaborative Research Group. Ann Neurol 1998;43:79-87 «PMID: 9450771»PubMed
 237. Skjerbæk AG, Næsby M, Lützen K ym. Endurance training is feasible in severely disabled patients with progressive multiple sclerosis. Mult Scler 2014;20:627-30 «PMID: 24057428»PubMed
 238. Smolders J, Hupperts RM, Vieth R. High dose cholecalciferol (vitamin D3) oil as add-on therapy in subjects with relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS) receiving subcutaneous interferon β-1a (scIFNβ-1a). ECTRIMS Online Library 2016, 147013
 239. Soilu-Hänninen M, Aivo J, Lindström BM ym. A randomised, double blind, placebo controlled trial with vitamin D3 as an add on treatment to interferon ß-1b in patients with multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2012;83:565-71 «PMID: 22362918»PubMed
 240. Solari A, Filippini G, Gasco P ym. Physical rehabilitation has a positive effect on disability in multiple sclerosis patients. Neurology 1999;52:57-62 «PMID: 9921849»PubMed
 241. Sosnoff J, Motl RW, Snook EM ym. Effect of a 4-week period of unloaded leg cycling exercise on spasticity in multiple sclerosis. NeuroRehabilitation 2009;24:327-31 «PMID: 19597270»PubMed
 242. Sosnoff JJ, Finlayson M, McAuley E ym. Home-based exercise program and fall-risk reduction in older adults with multiple sclerosis: phase 1 randomized controlled trial. Clin Rehabil 2014;28:254-63 «PMID: 23983091»PubMed
 243. Spelman T, Frisell T, Piehl F ym. Comparative effectiveness of rituximab relative to IFN-ß or glatiramer acetate in relapsing-remitting MS from the Swedish MS registry. Mult Scler 2018;24:1087-1095 «PMID: 28649912»PubMed
 244. Straudi S, Fanciullacci C, Martinuzzi C ym. The effects of robot-assisted gait training in progressive multiple sclerosis: A randomized controlled trial. Mult Scler 2016;22:373-84 «PMID: 26658817»PubMed
 245. Tarakci E, Yeldan I, Huseyinsinoglu BE ym. Group exercise training for balance, functional status, spasticity, fatigue and quality of life in multiple sclerosis: a randomized controlled trial. Clin Rehabil 2013;27:813-22 «PMID: 23543341»PubMed
 246. Thomas S, Thomas PW, Kersten P ym. A pragmatic parallel arm multi-centre randomised controlled trial to assess the effectiveness and cost-effectiveness of a group-based fatigue management programme (FACETS) for people with multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2013;84:1092-9 «PMID: 23695501»PubMed
 247. Tourbah A, Lebrun-Frenay C, Edan G ym. MD1003 (high-dose biotin) for the treatment of progressive multiple sclerosis: A randomised, double-blind, placebo-controlled study. Mult Scler 2016;22:1719-1731 «PMID: 27589059»PubMed
 248. van den Berg M, Dawes H, Wade DT ym. Treadmill training for individuals with multiple sclerosis: a pilot randomised trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006;77:531-3 «PMID: 16543538»PubMed
 249. Vaney C, Gattlen B, Lugon-Moulin V ym. Robotic-assisted step training (lokomat) not superior to equal intensity of over-ground rehabilitation in patients with multiple sclerosis. Neurorehabil Neural Repair 2012;26:212-21 «PMID: 22140197»PubMed
 250. Weiner HL, Dau PC, Khatri BO ym. Double-blind study of true vs. sham plasma exchange in patients treated with immunosuppression for acute attacks of multiple sclerosis. Neurology 1989;39:1143-9 «PMID: 2549450»PubMed
 251. Widener GL, Allen DD, Gibson-Horn C. Randomized clinical trial of balance-based torso weighting for improving upright mobility in people with multiple sclerosis. Neurorehabil Neural Repair 2009;23:784-91 «PMID: 19470807»PubMed
 252. Wiles CM, Newcombe RG, Fuller KJ ym. Controlled randomised crossover trial of the effects of physiotherapy on mobility in chronic multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001;70:174-9 «PMID: 11160464»PubMed
 253. Voltz R, Starck M, Zingler V ym. Mitoxantrone therapy in multiple sclerosis and acute leukaemia: a case report out of 644 treated patients. Mult Scler 2004;10:472-4 «PMID: 15327049»PubMed
 254. Xie X, Sun H, Zeng Q ym. Do Patients with Multiple Sclerosis Derive More Benefit from Robot-Assisted Gait Training Compared with Conventional Walking Therapy on Motor Function? A Meta-analysis. Front Neurol 2017;8:260 «PMID: 28659856»PubMed
 255. Xu Z, Zhang F, Sun F ym. Dimethyl fumarate for multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2015;4:CD011076 «PMID: 25900414»PubMed

A

Alemtuzumab for multiple sclerosis

Alemtuzumab is better than interferon beta-1a for relapse-free survival, sustained disease progression-free survival and MRI lesions at 24 months in multiple sclerosis. However, adverse events are more common for alemtuzumab.

A

Beetainterferoni 1a KEO-potilaiden hoidossa

Beetainterferoni 1a pidentää aikaa kliinisesti varman MS-taudin toteamiseen potilailla, joilla on havaittu yksittäinen demyelinaatiotapahtuma (KEO, kliinisesti eriytynyt oireyhtymä) ja aivojen magneettikuvassa aktiivisen tulehduksen merkkejä.

A

Beetainterferoni 1a:n vaikutus pahenemisvaiheiden määrään, magneettikuvauslöydöksiin ja toimintakykyyn aaltomaisessa MS-taudissa

Beetainterferoni 1a vähentää pahenemisvaiheiden määrää ja magneettikuvauksella (MK) arvioitavaa taudin aktiivisuutta aaltomaisessa MS-taudissa.

A

Dimethyl fumarate for multiple sclerosis

Dimethyl fumarate reduces both the number of patients with a relapse and the annualised relapse rate over two years in comparison with placebo in relapsing remitting multiple sclerosis. The efficacy is sustained over 5 years regarding both low relapse rate and MRI activity.

A

Fingolimodin vaikutus pahenemisvaiheiden määrään ja magneettikuvausmuutoksiin aaltomaisessa MS-taudissa

Fingolimodi vähentää pahenemisvaiheiden määrää ja tautiaktiivisuutta aaltomaisessa MS-taudissa magneettikuvausmuutoksilla arvioituna.

A

Glatirameeriasetaatin vaikutus pahenemisvaiheiden määrään ja toimintakykyyn aaltomaisessa MS-taudissa

Glatirameeriasetaatti vähentää pahenemisvaiheiden määrää, parantaa toimintakykyä ja ilmeisesti vähentää magneettikuvausmuutosten (MK) lukumäärää aaltomaisessa MS-taudissa.

A

Interferons-beta versus glatiramer acetate for relapsing-remitting multiple sclerosis

The effects of beta-interferons and glatiramer acetate are similar in relapsing-remitting multiple sclerosis regarding clinical and magnetic resonance imaging (MRI) parameters during two to three years. However, beta-interferons limit more effectively the increase in MRI lesion burden as compared with glatiramer acetate.

A

Natalitsumabi aaltomaisen MS-taudin hoidossa

Natalitsumabi vähentää pahenemisvaiheiden ja magneettikuvausmuutosten (MK) määrää aaltomaisessa MS-taudissa.

A

Okrelitsumabin vaikutus pahenemisvaiheiden määrään, magneettikuvauslöydöksiin ja toimintakykyyn aaltomaisessa MS-taudissa

Okrelitsumabi vähentää pahenemisvaiheiden määrää ja hidastaa toimintakyvyn heikkenemistä sekä vähentää magneettikuvauksella (MK) arvioitavaa taudin aktiivisuutta aaltomaisessa MS-taudissa.

B

Beetainterferoni 1b KEO-potilaiden hoidossa

Beetainterferoni 1b ilmeisesti pidentää aikaa kliinisesti varman MS-taudin toteamiseen potilailla, joilla on havaittu yksittäinen demyelinaatiotapahtuma (KEO, kliinisesti eriytynyt oireyhtymä) ja aivojen magneettikuvauksissa (MK) aktiivisen tulehduksen merkkejä.

B

Beetainterferoni 1b:n vaikutus pahenemisvaiheiden määrään ja toimintakykyyn aaltomaisessa MS-taudissa

Beetainterferoni 1b ilmeisesti vähentää pahenemisvaiheiden määrää aaltomaisessa MS-taudissa, mutta sillä ei ilmeisesti ole vaikutusta toimintakykyyn 2 vuoden seurannassa.

B

Beetainterferoni 1b:n vaikutus taudin aktiivisuuteen magneettikuvauksen perusteella arvioituna aaltomaisessa MS-taudissa

Beetainterferoni 1b ilmeisesti vähentää magneettikuvauksella arvioitavaa taudin aktiivisuutta aaltomaista MS-tautia sairastavilla potilailla.

B

Corticosteroids for acute optic neuritis

There appears to be no long-term benefit of intravenous corticosteroids for the recovery to normal visual acuity, visual field or contrast sensitivity in acute optic neuritis.

B

Fysioterapia ja lihastoiminnot MS-taudissa

Vastusharjoittelu ilmeisesti lisää lievän toimintakyvyn haitan omaavien, itsenäisesti kävelevien MS-kuntoutujien alaraajojen lihasvoimaa. Myös progressiivinen harjoittelu polkupyöräergometrilla ilmeisesti lisää kyseisten kuntoutujien alaraajojen lihasvoimaa ja -massaa sekä parantaa kävelysuoritusta.

B

Fysioterapia ja sydän- ja verenkiertojärjestelmän toiminnot MS-taudissa

Aerobinen harjoittelu saattaa lisätä lievän toimintakyvyn haitan omaavien, itsenäisesti kävelevien (EDSS ≤ 6,5) MS-kuntoutujien hapenottokykyä ja vähentää uupumusta. Se saattaa myös lievittää toiminnanrajoituksia.

B

Glatirameeriasetaatti KEO-potilaiden hoidossa

Glatirameeriasetaatti ilmeisesti pidentää aikaa kliinisesti varman MS-taudin toteamiseen potilailla, joilla on havaittu yksittäinen demyelinaatiotapahtuma (KEO, kliinisesti eriytynyt oireyhtymä) ja aivojen magneettikuvauksissa (MK) aktiivisen tulehduksen merkkejä.

B

Interferon beta for secondary progressive multiple sclerosis

Interferon beta does not appear to prevent the development of permanent physical disability in secondary progressive multiple sclerosis.

B

Kladribiini aaltomaisessa MS-taudissa

Kladribiini näyttää vähentävän pahenemisvaiheiden määrää, viivästyttää taudin etenemistä EDSS-pisteytyksellä arvioituna ja vähentää magneettikuvauksessa (MK) aktiivisten muutosten määrää aaltomaisessa MS-taudissa.

B

Teriflunomide for multiple sclerosis

Teriflunomide at a dose of 14 mg/day appears to decrease both the number of patients with at least one relapse and the relapse rate in multiple sclerosis over one or two years.

B

Toimintaterapia ja osallistuminen MS-taudissa

Asiakaskeskeinen toimintaterapia ja tavanomainen toimintaterapia ilmeisesti vaikuttavat samalla tavoin MS-tautia sairastavan autonomiaan, osallistumiseen ja toimintakykyyn.

B

Toimintaterapia ja väsyvyys MS-taudissa

Energianhallintakurssi ilmeisesti lievittää MS-kuntoutujien kokemaa uupumusta ja parantaa terveyteen liittyvää elämänlaatua tarmokkuuden osalta, elämänhallintaa ja pätevyyden tunnetta. Vaikutukset saattavat säilyä vähintään 1 vuoden ajan.

C

Beetainterferoni 1a ja 1b KEO-potilaiden hoidossa

Varhain aloitettu beetainterferoni 1b saattaa vähentää 3 vuoden seurannassa toimintakyvyn heikkenemistä KEO-potilailla (kliinisesti eriytynyt oireyhtymä) mutta 5 ja 8 vuoden kohdalla sillä ei liene enää vaikutusta. Myöskään beetainterferoni 1a:n varhaisella aloittamisella KEO-potilailla ei liene vaikutusta toimintakykyyn 10 vuoden seurannassa.

C

D-vitamiinilisän vaikutus MS-taudin aktiivisuuteen

D-vitamiinilisä saattaa vähentää aaltomaisen MS-taudin magneettikuvauksella todettavaa tautiaktiviteettia.

C

Etäkuntoutus MS-taudissa

Teknologisiin sovellutuksiin perustuva etäkuntoutus saattaa parantaa fyysistä aktiivisuutta mutta ei kävelykykyä MS-taudissa.

C

Fysioterapia aistitoimintojen häiriöihin ja kipuun MS-taudissa

TENS-kipuhoito saattaa vähentää MS-kuntoutujien selkäkipua, yläraajojen kipua tai epämiellyttäviä tuntemuksia lumehoitoon verrattuna. Lisäksi se saattaa vähentää yläraajojen kipua tai epämiellyttäviä tuntemuksia yhtä tehokkaasti kuin nortriptyliinilääkitys.

C

Fysioterapia hengitysjärjestelmän toimintojen häiriöihin MS-taudissa

Hengityselimistön harjoittelu hengitystä vastustavien laitteiden avulla saattaa lisätä MS-kuntoutujien hengityslihasten voimaa sisäänhengityksessä.

C

Fysioterapia ja asennon vaihtaminen ja ylläpitäminen MS-taudissa

Tasapainon motoristen ja sensoristen strategioiden harjoittelu sekä tasapainon pelkkien motoristen strategioiden harjoittelu laitoshoidossa saattaa parantaa MS-kuntoutujien toiminnallista tasapainoa. Avokuntoutuksessa eri menetelmillä toteutettu terapeuttinen harjoittelu lienee tehokasta MS-kuntoutujien tasapainon parantamiseksi. Tasapainon yleisten harjoittelumenetelmien vaikuttavuudessa toisiinsa verrattuna ei liene eroa.

C

Fysioterapia ja lihasjänteystoiminnot MS-taudissa

Aktiivinen fysioterapia spastisuuden lääkehoitoon yhdistettynä saattaa vähentää MS-kuntoutujien spastisuutta.

C

Fysioterapia ja virtsatoiminnot MS-taudissa

Lantionpohjan ohjatusta lihasharjoittelusta saattaa olla oireenmukaista hyötyä MS-kuntoutujien virtsarakon toiminnan häiriöiden hoidossa. Sen lisänä annettu sähköstimulaatiohoito saattaa lisätä terapian vaikuttavuutta. Biopalaute yhdistettynä lantionpohjan lihasharjoitteluun saattaa parantaa lantionpohjan lihasten kestävyyttä ja elämänlaatua sekä vähentää oireiden haittaavuutta.

C

Fysioterapia sekä käveleminen ja liikkuminen MS-taudissa

MS-kuntoutujilla, joilla on lievä tai keskivaikea liikuntahaitta, kävelynopeus ja kestävyys saattavat parantua spesifillä kävelyharjoittelulla kävelymatolla, robottiavusteisella kävelyharjoittelulla ja painokevennetyllä kävelyharjoittelulla. Fysioterapia lienee tehokasta liikuntakykyyn, ja se saattaa vähentää masentuneisuutta tai ahdistuneisuutta sekä parantaa päivittäisistä toiminnoista selviytymistä, elämänhallintaa ja elämänlaatua.

C

Liikuntaharjoittelu ja masennusoireet MS-taudissa

Liikuntaharjoittelu saattaa vähentää MS-tautia sairastavan masennusoireita.

C

Mitoksantronin haittavaikutukset ja MS-tauti

Mitoksantronihoito lienee suhteellisen hyvin siedetty, kun noudatetaan suositeltuja annoksia. Hoitoon liittynee kohonneen kardiotoksisuuden ja akuutin leukemian riski.

C

Mitoksantronin teho aaltomaisessa ja etenevässä MS-taudissa

Mitoksantroni saattaa hidastaa taudin etenemistä, vähentää pahenemisvaiheiden määrää ja vähentää aktiivisten magneettikuvausmuutosten määrää aaltomaisessa ja etenevässä MS-taudissa 2 vuoden seurannassa.

C

Moniammatillinen kuntoutus MS-taudissa

Moniammatillinen kuntoutus saattaa kohentaa MS-tautia sairastavien suorituksia, osallistumista ja elämänlaatua.

C

Neuropsykologinen kuntoutus MS-taudissa

Neuropsykologinen kuntoutus saattaa kohentaa kognitiivista suoritusta ja vähentää kognitiivisia oireita MS-taudissa.

C

Okrelitsumabin teho primaaristi etenevässä MS-taudissa

Okrelitsumabi ilmeisesti hidastaa liikunta- ja toimintakyvyn heikentymistä sekä vähentää magneettikuvauksella (MK) arvioitavaa taudin aktiivisuutta primaaristi etenevässä MS-taudissa lumeeseen verrattuna.

C

Oral versus intravenous steroids for treatment of relapses in multiple sclerosis

Oral and intravenous methylprednisolone may be equally efficient and safe in treatment of relapses in MS patients.

C

Plasmanvaihto MS-taudin äkillisen pahenemisvaiheen hoidossa

Plasmanvaihdolla ei liene vaikutusta oireiden korjaantumiseen pahenemisvaiheen yhteydessä MS-tautia sairastavilla potilailla.

C

Rituksimabi aaltomaisessa MS-taudissa

Rituksimabi saattaa vähentää pahenemisvaiheita ja uusia varjoainetehosteisia magneettikuvausmuutoksia aaltomaisessa MS-taudissa.

C

Rituksimabi primaaristi etenevässä MS-taudissa

Rituksimabilla ei ole osoitettu vaikutusta taudinkulkuun primaaristi etenevässä MS-taudissa.

C

Tärinäharjoittelu ja lihastoiminnot MS-taudissa

Tärinäharjoittelu saattaa parantaa polven ojennusvoimaa MS-taudissa.

C

Tärinäharjoittelu sekä käveleminen ja liikkuminen MS-taudissa

Tärinäharjoittelulla ei liene vaikutusta kävelemiseen ja liikkumiseen MS-taudissa.

C

Viilennyshoito MS-taudissa

Kertahoitona toteutettu viilennys saattaa parantaa lämpöherkkyyttä kokevien, lievän toimintahaitan omaavien, itsenäisesti kävelevien (EDSS ≤ 6,5) MS-kuntoutujien motorista suorituskykyä. Kuukauden ajan kotona päivittäin kypärän ja liivin avulla toteutettu viilennyshoito lienee tehokasta vähentämään uupumusta.

D

Ammatillinen kuntoutus MS-taudissa

Ammatillisen kuntoutuksen vaikutuksesta MS-tautia sairastavien työkykyyn ei ole riittävästi näyttöä.

D

Beetainterferoni 1b:n pitkäaikaisvaikutus kuolleisuuteen ja liikunta- ja toimintakykyyn aaltomaisessa MS-taudissa

Beetainterferoni 1b saattaa vähentää kuolleisuutta aaltomaisessa MS-taudissa 21 vuoden seurannassa, mutta luotettava näyttö tästä puuttuu. Se ei kuitenkaan näytä vaikuttavan liikunta- ja toimintakykyyn 16 vuoden seurannassa, mutta luotettava näyttö tästäkin puuttuu.

D

Biotin in progressive multiple sclerosis

The evidence is insufficient regarding the efficacy of biotin in progressive multiple sclerosis.

D

Bone marrow transplantation in multiple sclerosis

Stem cells transplantation might possibly decrease the number of new lesions in MRI and the number of relapses for patients with secondary progressive or relapsing-remitting multiple sclerosis, but the evidence is insufficient.

D

Glatirameeriasetaatin pitkäaikaisvaikutus pahenemisvaiheiden määrään ja toimintakykyyn aaltomaisessa MS-taudissa

Glatirameeriasetaatti saattaa vähentää pahenemisvaiheiden määrää ja parantaa toimintakykyä aaltomaisessa MS-taudissa 15 vuoden seurannassa, mutta luotettava näyttö tästä puuttuu.

D

Puheterapia MS-taudissa

Puheterapian vaikutuksesta MS-taudin aiheuttamiin nielemisen ja puheenkäytön ongelmiin ei ole riittävästi näyttöä.

Suosituksen yhteyteen ei ole liitetty yhtään kuvaa tai kaaviota.

Aiheeseen liittyviä suosituksia