Takaisin

Natalitsumabi aaltomaisen MS-taudin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Tarkastanut Mervi Ryytty; alkuperäinen kirjoittaja Markus Färkkilä
5.2.2019

Näytön aste: A

Natalitsumabi vähentää pahenemisvaiheiden ja magneettikuvausmuutosten (MK) määrää aaltomaisessa MS-taudissa.

Kontrolloidussa tutkimuksessa «Miller DH, Khan OA, Sheremata WA ym. A controlled ...»1 231 aaltomaista tai sekundaarisprogressiivista MS-tautia sairastavaa potilasta satunnaistettiin joko natalitsumabille 3 mg/kg (n = 68), 6 mg/kg (n = 74) tai lumeelle (n = 71) joka 4. viikko 6 kuukauden ajan. Sisäänottokriteereinä oli vähintään 2 relapsia viimeisen 2 vuoden aikana ja EDSS-pisteet 2,0–6,0. Ensisijainen päätepiste oli uusien MK-leesioiden lukumäärä 6 kuukauden aikana. 32 % potilaista (n = 69) sairasti sekundaarisesti etenevää tautimuotoa, muut aaltomaista MS-tautia. 5 lumeryhmän, 5 ryhmän 3 mg ja 8 ryhmän 6 mg potilasta keskeytti tutkimuksen.

Uusien MK-muutosten määrät olivat 0,7 ryhmässä 3 mg, 1,1 ryhmässä 6 mg ja 9,6 lumeryhmässä. Ero lumeryhmään oli merkitsevä molemmilla natalitsumabiannoksilla (p < 0,001), mutta eri annosten välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa monikeskustutkimuksessa (AFFIRM) «Polman CH, O'Connor PW, Havrdova E ym. A randomize...»2 942 aaltomaista MS-tautia sairastavalla 18–50-vuotiaalla potilaalla verrattiin natalitsumabia (300 mg i.v. 4 viikon välein, n = 627) lumehoitoon (n = 315) 2 vuoden ajan

Inkluusiokriteerit olivat vähintään 1 dokumentoitu relapsi edeltävän 12 kuukauden aikana ja EDSS 0–5,0. Tehon mittarit olivat vuosittaisten relapsien määrä ja taudin progressio (EDSS-muutos 1 pisteellä, jos alku-EDSS oli 1–5, ja 1,5 pisteellä, jos alku-EDSS oli 0,0). Toissijaisena päätepisteenä oli uusien MK-muutosten määrä. Potilaista 91 % jatkoi tutkimuksen loppuun.

Relapsien määrä 1 vuoden kohdalla natalitsumabiryhmässä oli 0,27 (95 % luottamusväli 0,21–0,33) ja lumeryhmässä 0,78 (95 % luottamusväli 0,64–0,94). Toinen ensisijainen päätepiste, taudin eteneminen EDSS-asteikolla 2 vuoden kohdalla, oli 0,17 natalitsumabiryhmässä ja 0,29 lumeryhmässä (p < 0,001). Riskisuhde oli 0,58 (95 % luottamusväli 0,43–0,77). Ilman uusia tai laajenevia MK-muutoksia säilyi 57 % natalitsumabi- ja 15 % lumeryhmän potilaista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa monikeskustutkimuksessa (SENTINEL) «Rudick RA, Stuart WH, Calabresi PA ym. Natalizumab...»3 1 171:llä aaltomaista MS-tautia sairastavalla 18–55-vuotiaalla potilaalla verrattiin natalitsumabia (300 mg i.v. 4 viikon välein) yhdistettynä beetainterferoni 1a 30 µg:aan kerran viikossa i.m. (n = 589) vastaavaan lumeinfuusiohoitoon yhdistettynä beetainterferoni 1 a 30 µg:aan kerran viikossa i.m. (n = 582) 2 vuoden ajan.

Inkluusiokriteerit olivat vähintään 1 dokumentoitu relapsi edeltävän 12 kuukauden aikana, EDSS 0–5,0 ja beetainterferonihoidon piti olla jatkunut vähintään 12 kuukautta ennen satunnaistamista. Tehon mittareina olivat vuosittaisten relapsien määrä ja taudin progressio (EDSS-muutos 1 pisteellä, jos alku-EDSS oli 1–5, ja 1,5 pisteellä, jos alku-EDSS oli 0,0). Toissijaisena päätepisteenä oli uusien MK-muutosten määrä. Potilaista 86 % jatkoi tutkimuksen loppuun.

Relapsien määrä oli 1 vuoden kohdalla natalitsumabi + interferoniryhmässä 0,38 (95 % luottamusväli 0,32–0,45) ja lume + interferoniryhmässä 0,81 (95 % luottamusväli 0,72–0,92) (p < 0,001). Toinen ensisijainen päätepiste, taudin eteneminen EDSS-asteikolla 2 vuoden kohdalla, oli natalitsumabi + interferoniryhmässä 0,23 ja lume + interferoniryhmässä 0,29 (p < 0,02). Riskisuhde oli 0,76 (95 % luottamusväli 0,61–0,96). Ilman uusia tai laajenevia MK-muutoksia säilyi natalitsumabi + beetainterferoniryhmässä 67 % ja lume + beetainterferoniryhmässä 30 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa faasi II monikeskustutkimuksessa (GLANCE) «Goodman AD, Rossman H, Bar-Or A ym. GLANCE: result...»4 110:llä aaltomaista MS-tautia sairastavalla 19–55-vuotiaalla potilaalla, jotka olivat saaneet vähintään 1 vuoden glatirameeriasetaattia 20 mg päivittäin ihon alle, ja relapsoineet vähintään 1 kerran vuoden aikana, verrattiin natalitsumabia (300 mg i.v. 4 viikon välein) yhdistettynä glatirameeriasetaattia 20 mg:aa päivittäin ihon alle (n = 55) vastaavaan lumeinfuusiohoitoon yhdistettynä glatirameeriasetaattia 20 mg:aa päivittäin ihon alle (n = 55) 20 viikon ajan. Tehon mittarina oli pään MK:ssa uusien aktiivisten leesioiden kehittyminen.

Uusia, aktiivisia MK-leesioita kehittyi keskimäärin 0,03 yhdistelmähoitoryhmässä ja 0,11 vain glatirameeriasetaattia saaneessa ryhmässä (p = 0,031). Yhdistelmähoitoryhmässä oli vähemmän uusia Gd:lla tehostuvia leesioita kuin glatirameeriasetaattiryhmässä (keskimäärin 0,6 vs. 2,3, p = 0,020). Infektioiden ja infuusioreaktioiden määrä oli sama molemmissa ryhmissä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Miller DH, Khan OA, Sheremata WA ym. A controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2003;348:15-23 «PMID: 12510038»PubMed
 2. Polman CH, O'Connor PW, Havrdova E ym. A randomized, placebo-controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2006;354:899-910 «PMID: 16510744»PubMed
 3. Rudick RA, Stuart WH, Calabresi PA ym. Natalizumab plus interferon beta-1a for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2006;354:911-23 «PMID: 16510745»PubMed
 4. Goodman AD, Rossman H, Bar-Or A ym. GLANCE: results of a phase 2, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Neurology 2009;72:806-12 «PMID: 19255407»PubMed