Takaisin

Okrelitsumabin teho primaaristi etenevässä MS-taudissa

Näytönastekatsaukset
Sari Atula ja Juha-Pekka Erälinna
5.2.2019

Näytön aste: C

Okrelitsumabi ilmeisesti hidastaa liikunta- ja toimintakyvyn heikentymistä sekä vähentää magneettikuvauksella (MK) arvioitavaa taudin aktiivisuutta primaaristi etenevässä MS-taudissa lumeeseen verrattuna.

Satunnaistettuun, kaksoissokkoutettuun faasi III -monikeskustutkimukseen (ORATORIO) «Montalban X, Hauser SL, Kappos L ym. Ocrelizumab v...»1 otettiin yhteensä 732 primaaristi etenevää MS-tautia sairastavaa potilasta (EDSS 3,0–6,5). Heidät satunnaistettiin suhteessa 2:1 saamaan joko okrelitsumabia 600 mg 6 kuukauden välein, annosteltuna 300 mg 2 viikon välein, laskimon sisäisenä infuusiona tai vastaavaa lumetta, 120 viikon ajan. Potilaat olivat keskimäärin 44,5-vuotiaita, ja naisia heistä oli noin 50 %. Diagnoosista oli keskimäärin 2,9 vuotta, keskimääräinen EDSS oli 4,7. Okrelitsumabiryhmässä kaikkiaan 27,5 %:lla ja lumeryhmässä 24,7 %:lla potilaista oli gadolinium-tehosteisia (Gd) magneettikuvamuutoksia (MK) tutkimukseen tulovaiheessa merkkinä immunologisesti aktiivista taudista.

Ensisijainen päätetapahtuma oli niiden potilaiden osuus, joilla todettiin 12 viikkoa pysyvä, vahvistettu liikunta- ja toimintakyvyn heikentyminen (jos EDSS enintään 5, niin 1 EDSS-pisteen nousu lähtötilanteesta ja 0,5 pisteen nousu, jos EDSS lähtötilanteessa yli 5,5. Toissijaisia päätetapahtumia olivat niiden potilaiden osuus, joilla todettiin 24 viikkoa pysyvä, vahvistettu liikunta- ja toimintakyvyn heikentyminen, muutokset 25 jalan kävelytestissä tutkimuksen alusta viikkoon 120, MK:n T2-muutosten kokonaistilavuuden muutos tutkimuksen alusta viikkoon 120 ja muutokset aivojen kokonaistilavuudessa viikosta 24 viikkoon 120. Okrelitsumabiryhmästä 82 % ja lumeryhmästä 71 % oli mukana tutkimuksen loppuun asti.

Niiden potilaiden osuus, joilla todettiin 12 viikon vahvistettu liikunta- ja toimintakyvyn heikentyminen, oli 32,9 % okrelitsumabi- ja 39,3 % lumeryhmässä (HR 0,76; 95 % luottamusväli 0,59–0,98; p = 0,03). Samat osuudet 24 viikon aikana olivat 29,6 % okrelitsumabi- ja 35,7 % lumeryhmässä (HR 0,75; 95 % luottamusväli 0,58–0,98; p = 0,04). Viikkoon 120 mennessä 25 jalan kävelytestin tulos heikentyi 38,9 % okrelitsumabi- ja 55,1 % lumeryhmässä (P = 0,04). MK:n T2-muutosten kokonaistilavuus pienentyi 3,4 % okrelitsumabiryhmässä ja suurentui 7,4 % lumeryhmässä (p < 0,001). Aivojen kokonaistilavuuden pienentyminen oli 0,9 % okrelitsumabilla ja 1,09 % lumeella (p = 0,02).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Poispudonneiden määrä oli iso, ja luvussa oli epätasapaino lääke- ja lumeryhmän välillä. Luottamusvälit ovat melko laajat.

Kliininen kommentti: Noin neljäsosalla potilaista oli Gd-tehosteisia muutoksia aivojen MK:ssa tutkimukseen tullessa. Alaryhmäanalyysejä tuloksista, joissa potilaat olisi stratifioitu Gd-tehosteisten muutosten suhteen, ei ole julkaistu. Gd-tehosteisten muutosten löytyminen on merkki tuoreesta immunologisesta aktiivisuudesta ja saattaa vaikuttaa tuloksiin niin, että okrelitsumabin, joka on B-solulääke, teho painottuisi ensisijaisesti näille potilaille

Kirjallisuutta

  1. Montalban X, Hauser SL, Kappos L ym. Ocrelizumab versus Placebo in Primary Progressive Multiple Sclerosis. N Engl J Med 2017;376:209-220 «PMID: 28002688»PubMed