Osteoporoosi

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä
14.2.2018

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sanoma

 • Suosituksella pyritään parantamaan osteoporoosin diagnostiikkaa ja luomaan yhtenäinen käytäntö osteoporoosin ehkäisyä ja hoitoa varten.
 • Ennen murtumaa osteoporoosin diagnoosi on mahdollista tehdä ainoastaan luuntiheysmittauksella. Väestötasolla luuntiheyden seulonta ei ole tarkoituksenmukaista. Seulonta tulee suunnata murtuman sairastaneisiin ja suuren riskin potilaisiin.
 • FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) on murtumien riskitekijäanalyysi. Se laskee riskitekijöiden perusteella lonkkamurtuman ja tärkeimpien osteoporoottisten murtumien todennäköisyyden (%) kymmenen vuoden ajaksi, mikä helpottaa murtumariskin kokonaisarviota ja hoitopäätöksen tekoa.
 • Osteoporoosin ehkäisyssä keskeisiä väestötason kohteita ovat kalsiumin ja D-vitamiinin riittävästä saannista huolehtiminen, oikeista liikuntatottumuksista huolehtiminen, tupakoinnin lopettaminen ja kaatumisen ehkäisy. Ravinnon kalsium on ensisijainen kalsiumin saannin turvaaja. Osteoporoosipotilaan D-vitamiiniannoksen tulisi perustua S-25(OH)D-pitoisuuden mittaukseen (tavoite 75–120 nmol/l).
 • Osteoporoosin lääkehoito on kohdistettava suuren riskin potilaisiin.
 • Osteoporoosin alueellisen hoidon järjestelyt on aloitettava sekundaaripreventiosta eli murtuman jo sairastaneista. Erityistä huomiota vaatii nikamamurtumapotilaiden tunnistaminen.

Kohderyhmät ja tavoitteet

 • Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti perusterveydenhuoltoon.
 • Pyrkimyksenä on parantaa osteoporoosin diagnostiikkaa ja luoda yhtenäinen käytäntö osteoporoosin ehkäisyä ja hoitoa varten.
 • Perimmäisenä tavoitteena on pienentää luunmurtumien ilmaantuvuutta ja siten edistää elämänlaatua ja toimintakykyä.

Määritelmä

Osteoporoosi

 • NIH:n (National Institutes of Health) määritelmän mukaan osteoporoosi on luuston sairaus, jossa luun lujuuden heikentyminen altistaa murtumalle.
 • WHO:n määritelmän mukaan aikuisilla osteoporoosia edustaa luuntiheys, joka on vähintään 2,5 keskihajontaa (SD, standard deviation) pienempi kuin terveiden 20–40-vuotiaiden naisten keskimääräinen luuntiheys (T-luku ≤ -2,5) «World Health Organization. Assessment of fracture ...»4.
  • Vaikea osteoporoosi on tila, jossa osteoporoottiseen luun tiheyteen liittyy yksi tai useampia murtumia.
 • Osteopenia edustaa WHO:n määritelmän mukaan luuntiheyttä, joka on 1–2,5 SD pienempi kuin edellä mainittu luun huipputiheys (-2,5 < T-luku < -1) «World Health Organization. Assessment of fracture ...»4.
 • Pienienergiaisen murtuman aiheuttaa energiamäärä, joka vastaa kaatumista samalla tasolla tai putoamista alle metrin korkeudelta.

Osteoporoosi ja murtumien epidemiologia

Diagnostiikka

Tavoitteet

 • Osteoporoosin varhaisdiagnostiikan tavoitteena ovat sairauden toteaminen ja vaikuttavan hoidon aloittaminen ennen murtumaa. Murtumapotilaiden tunnistaminen on sekundaariprevention kannalta keskeistä.

Oireet ja löydökset

 • Osteoporoosin ensimmäinen oire ovat yleensä luunmurtuma ja sen aiheuttama kipu. Nikamamurtumat eivät ole aina kivuliaita, vaan ne saatetaan todeta myös radiologisena sattumalöydöksenä, pituuden lyhentymisenä tai torakaalisena kyfoosina. Koska nikamamurtumiin ei useimmiten liity havaittavaa traumaa, nikamamurtumapotilaan tunnistamiseen ja hoitoon ohjaamiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota.
 • Osteoporoottinen nikamamurtuma tarkoittaa alentuneeseen luuntiheyteen assosioituvaa ei-traumaattista tai vähäisen traumaenergian aiheuttamaa nikaman murtumaa. Nikamamurtuman toteamisessa on useita vaihtoehtoisia, yleensä kliiniseen työhön liian raskaita algoritmipohjaisia vaihtoehtoja «Oei L, Rivadeneira F, Ly F ym. Review of radiologi...»10.
 • Semikvantitatiivinen radiologinen luokitus (Genant 0–3) on raportoitu toistettavaksi kokeneissa käsissä «Genant HK, Wu CY, van Kuijk C ym. Vertebral fractu...»11, «Grados F, Fechtenbaum J, Flipon E ym. Radiographic...»12. Ks. kaavakuvat «Kaavakuva nikamamurtuman vaikeusasteesta Genant-luokituksen mukaisesti»2.
 • Selkärangan diagnostiikassa lieväasteisten nikamakompressioiden erottaminen selkärangan ikääntymismuutoksista voi olla vaikeaa. Päätelevyjen Schmorlin hernioita nähdään nuorillakin, ja rajanveto päätelevyjen murtumiin on tältäkin osin epävarmaa.
 • Lievä asteiset (Genant 1) muutokset ovat subjektiivisia ja yleislääkärin potilasaineistossa liian herkkä murtuman indikaattori, kun taas kohtalaiset ja vaikeat muutokset (Genant 2–3) ovat luotettavia ja toistettavia kompression osoittamisessa «Diacinti D, Vitali C, Gussoni G ym. Misdiagnosis o...»13.
 • Jotta lievän nikamamadaltuman voi luotettavaksi osoittaa tuoreeksi murtumaksi, tarvitaan joko suhteellisen tuoreet röntgenvertailukuvat tai magneettikuvaus, joilla muutos aikaisempaan tai murtuman aiheuttama hohkaluun turvotus voidaan havaita. Vanhan, oireettoman ja lieväasteisen nikamamadaltuman osoittaminen murtumaperäiseksi tai ei-murtumaperäiseksi on usein mahdotonta. Magneettikuvaus voi olla tarpeellinen myös nikamamurtuman erotusdiagnostiikassa.

Periaatteet

 • Luuntiheys on toistaiseksi ainoa osteoporoosin määritelmään kuuluva tekijä, jota voidaan mitata.
  • Luun lujuus riippuu sen tiheydestä, joka taas on verrannollinen luun absorboimaan säteilyyn.
 • Osteoporoosin diagnoosi on mahdollista tehdä ennen murtumaa ainoastaan luuntiheysmittauksella.
  • Lääkehoito voidaan myös aloittaa ilman mittausta, jos kliinisten riskitekijöiden ja murtumahistorian (arvioituna esimerkiksi FRAX-riskilaskurilla) perusteella hoito on ilmeisen aiheellista.
 • Luuntiheysmittausten aiheet luetellaan taulukossa «Tilanteita, joissa luuntiheysmittaus on suositeltavaa:...»1. Yksilön murtumavaaraa arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös muut vaaratekijät, etenkin
  • aiemmat murtumat
  • ikä
  • kaatumisalttius
  • monisairastavuus ja vajaaravitsemus.
 • Kliiniskemiallisilla tutkimuksilla ei voi tehdä osteoporoosin diagnoosia, mutta niillä voidaan selvittää sekundaarisia syitä luun määrän alenemalle.
Taulukko 1. Tilanteita, joissa luuntiheysmittaus on suositeltavaa:
1. anamneesissa pienienergiainen murtuma (kaatumisesta samalla tasolla tai putoamisesta matalalta tasolta syntynyt)
2. tutkittavalla muita osteoporoosin vaaraa lisääviä sairauksia ja tekijöitä (ks. taulukko «Sekundaarisen osteoporoosin syitä:...»3). Arvioinnin apuna voidaan käyttää FRAX-riskilaskuria, joka ehdottaa luuntiheysmittausta.
3. epäily osteoporoosista röntgenkuvan perusteella (nikamamuutos tai vaikutelma pienentyneestä kalsiumpitoisuudesta)
4. pituuden pieneneminen (vähintään 5 cm), torakaalinen kyfoosi

Kaksienergiainen röntgenabsorptiometria (DXA)

 • Osteoporoosin diagnoosin tulee perustua ensisijaisesti luuntiheyteen, joka on mitattu kaksienergiaisella röntgenabsorptiometrialla (DXA) lannerangasta (L1–L4 tai L2–L4) tai reisiluun yläosasta (reisiluun kaula "femoral neck" ja koko yläosa, " total hip") «Sentraalinen luuntiheys kaksienergiaisella röntgenabsorptiometrialla ennustaa murtumariskiä.»A. DXA-mittauksen toistettavuus on hyvä (toistettavuusvirhe 0,5–2 %).
 • Korrelaatio mittauspaikkojen välillä on ainoastaan kohtalainen. Jos halutaan ennustaa nimenomaan lonkkamurtumariskiä, lonkan luuntiheyden mittaaminen on parempi kuin lannerankamittaus. Terveiden ja murtuman kokeneiden mineraalitiheysarvot limittyvät «Neaton JD, Wentworth D. Serum cholesterol, blood p...»14.
 • Prospektiiviset tutkimukset ovat osoittaneet, että ainakin menopaussin ohittaneilla naisilla jokainen yhden keskihajonnan (SD) suuruinen pienenemä luuntiheydessä suurentaa murtumariskin 1,5–2,5-kertaiseksi «Postmenopausaalisilla naisilla jokainen yhden keskipoikkeaman alenema luun tiheydessä lisää tutkittavan murtumariskin 1,5–2,5-kertaiseksi.»A.
 • Reisiluun kaulan murtumariski suurentunee miehillä luun mineraalitiheyden pienentymisen myötä saman verran kuin naisilla. Myös yleinen murtuma-alttius näyttää miehilläkin liittyvän luuntiheyden pienenemiseen «De Laet CE, van Hout BA, Burger H ym. Bone density...»15.
 • Iäkkäiden lannerankamittauksiin liittyy useita virhelähteitä. Virheitä aiheuttavat muun muassa
  • nivelrikkomuutokset
  • nikamaepämuodostumat ja -murtumat (erityisesti nikamaluhistumat)
  • aortan kalkkiutumat.
 • Nämä tekijät suurentavat virheellisesti mittaustulosta, jolloin mittaustulos on todellisuutta parempi.
 • Koska iäkkäiden merkittävin murtuma on lonkkamurtuma, reisiluun yläosan mittaaminen on iäkkäillä parempi vaihtoehto kuin lannerankamittaus «Kanis JA, Delmas P, Burckhardt P ym. Guidelines fo...»16, «Cummings SR, Black DM, Nevitt MC ym. Bone density ...»17, «Kröger H, Lunt M, Reeve J ym. Bone density reducti...»18.
 • Luuntiheysmittauksista potilaalle aiheutuva säteilyannos riippuu
  • laitteesta
  • tutkimusmenetelmästä
  • luuston mittauskohdasta.
 • Potilaalle tiheysmittauksista aiheutuva annos on huomattavasti pienempi kuin saman alueen tavanomaisesta röntgenkuvauksesta aiheutuva.
  • Raajojen luiden mittauksessa efektiivinen annos on pienempi kuin selkärangan mittauksissa.
 • Suomessa tehdyissä annosmäärityksissä luuntiheysmittauksista potilaalle aiheutuneet pinta-annokset ovat olleet enintään 0,3 mGy ja efektiiviset annokset enintään alle 10 mikrosievertiä (µSv) yhden alueen mittausta kohti (luonnon taustasäteilyannos 2–5 µSv vuorokaudessa).
 • Vaikka annokset ovat pieniä, kullekin potilaalle tehtävien mittausten lukumäärä tulisi rajoittaa pienimpään tarvittavaan. Raskaana olevien tai lasten kuvaamista ilman painavaa syytä tulisi välttää.
 • Myös kvantitatiivista tietokonetomografiaa voidaan käyttää ranteen ja selkänikamien tiheysmittauksiin, mutta sen käyttö rajoittuu toistaiseksi tutkimustarkoituksiin.
 • Lisätietoja luun perifeerisestä mittaamisesta on sähköisessä tausta-aineistossa «Perifeeristen mittausten käyttö luun ominaisuuksien mittauksessa»3.

Diagnoosin keskeiset kriteerit ja mittaustulosten tulkinta

 • Diagnostisten kriteerien perustana naisilla on mitatun luuntiheyden suhde luun elinikäiseen suurimpaan tiheyteen (20–40-vuotiaiden terveiden naisten luuntiheys, peak bone mass). Koska eri mittauslaitteilla saatavat absoluuttiset tiheysarvot vaihtelevat, mittaustulosten tulkinnan yhtenäistämiseksi käytetään yksikkönä keskihajontaa (T-luku).
 • Suurimpien valmistajien mittauslaitteille on kattavat viitearvoaineistot, joissa on mukana myös terveitä suomalaisia naisia ja miehiä.

Diagnoosin raja-arvot

 • Tutkittavien erilainen luokittuminen osteopeenisiksi tai osteoporoottisiksi erilaisia mittauslaitteita ja viitearvoja käytettäessä on mahdollista. Tämä on kuitenkin vain harvoin käytännön ongelma, jos mittauksen aiheet ovat oikeat ja hoidon tarpeen arvioinnissa otetaan huomioon myös muut murtuman riskitekijät.
 • Diagnoosi tehdään pienimmän T-luvun mukaan (joko lanneranka (L1–L4 tai L2–L4) tai reisiluun yläosa (femoral neck tai total femur).
 • Koska naisten ja miesten luita murtuu samassa määrin samalla absoluuttisella luuntiheystasolla «Van der Klift M, De Laet CE, McCloskey EV ym. The ...»19, naisten T-luvuista laskettuja absoluuttisia luuntiheysarvoja voidaan soveltaa myös miehiin.
 • Normaali luuntiheys ei takaa sitä, että tutkittava ei saa murtumaa, vaan ainoastaan sen, että murtumariski ei ole suurentunut. Murtumariski suurenee aina luuntiheyden pienentyessä. Iäkkäillä, joilla luuntiheys on yleisesti pieni, kaatumisen merkitys murtuman riskitekijänä on merkittävä. Luun laadun muutokset eivät välttämättä heijastu luun tiheyteen, mutta ne voivat suurentaa murtumariskiä.

Erotusdiagnostiikka

 • Osteoporoosi voidaan jakaa primaariseen osteoporoosiin, johon kuuluu ikääntymiseen liittyvä ja idiopaattinen osteoporoosi, sekä sekundaariseen osteoporoosiin. Jälkimmäisessä luukadon aiheuttaa jokin sairaus tai lääke.
 • Osteoporoosin diagnosoinnin jälkeen tulee selvittää, onko kyse primaarisesta vai sekundaarisesta osteoporoosista. Tässä anamneesilla, kliinisellä tutkimuksella, röntgen- ja laboratoriotutkimuksilla ja joskus myös luubiopsialla on tärkeä merkitys.
 • Ikä ja sukupuoli auttavat primaarisen ja sekundaarisen osteoporoosin välisessä rajankäynnissä. Primaarisen osteoporoosin aiheuttama murtuma on todennäköisempi iäkkäällä naisella, joka on muuten terve ja jonka peruslaboratorioarvot ovat normaalit, kuin nuorella miehellä ja premenopausaalisella naisella, jolla sekundaarisen osteoporoosin mahdollisuus on suurentunut. Sekundaarisen osteoporoosin syitä esitetään taulukossa «Sekundaarisen osteoporoosin syitä:...»3 ja tutkimuksia taulukossa «Osteoporoosin tutkimiseen tarvittavia määrityksiä kliinisen tutkimuksen ohella:...»4.
Taulukko 3. Sekundaarisen osteoporoosin syitä:
lääkkeiden aiheuttama osteoporoosi (glukokortikoidit, hepariini ym.)
hypogonadismi
nivelreuma ja sen sukulaissairaudet
primäärinen hyperparatyreoosi
diabetes mellitus
munuaisten krooninen vajaatoiminta
D-vitamiinin puutos
Vaikea puutos aiheuttaa lasten riisitaudin ja aikuisten osteomalasian.
hypertyreoosi
hyperkortisolismi (Cushingin oireyhtymä)
krooninen maksasairaus
ruoansulatuskanavan sairaudet: keliakia, tulehdukselliset suolistosairaudet, suolentulehdus, mahalaukun poiston jälkitila ja vaikea laktoosi-intoleranssi, ellei potilas käytä kalsiumvalmisteita
mekanismeiltaan erilaiset syöpäsairaudet (erityisesti myelooma, eturauhassyövän kastraatiohoito, luustometastaasit), idiopaattinen hyperkalsiuria
elinsiirtopotilaat
Taulukko 4. Osteoporoosin tutkimiseen tarvittavia määrityksiä kliinisen tutkimuksen ohella:
lasko ja perusverenkuva
plasman ionisoitunut kalsium ja alkaalisen fosfataasin aktiivisuus (AFOS) sekä
miehiltä aamunäyte plasman testosteronipitoisuudesta
plasman kreatiniinipitoisuus ja laskennallinen kreatiniinipuhdistuma (eGFR)
Seerumin 25(OH)D:n määritys: suositellaan lähtötutkimukseksi ja harkinnan mukaan seurannassa osteoporoosipotilaalla.
Lisätutkimuksia tehdään kliinisen oirekuvan ja edellä mainittujen tutkimusten antamien viitteiden perusteella:
 • keliakian seulonta (transglutamaasivasta-aineet) herkästi toteamattoman taudin yleisyyden vuoksi
 • muita tarvittavia tutkimuksia: esimerkiksi kilpirauhasen toimintakokeet, 1–1,5 mg:n deksametasonikoe ja seerumin ja virtsan proteiinien elektroforeesi.

Luun aineenvaihdunnan biokemialliset mittarit

Osteoporoosin seulonta

Murtuman riskitekijäanalyysi – FRAX

Osteoporoosin ja murtumien lääkkeetön ehkäisy

 • Osteoporoosin ehkäisyä ovat toimet, joita voidaan neuvoa koko väestölle ilman kalliita kohdentamistutkimuksia. Osteoporoosin ehkäisyn tavoitteena on murtumien ehkäisy. Kaatumisten ehkäisy on tärkeä osa osteoporoottisten murtumien ehkäisyä, ja sitä on käsitelty Käypä hoito -suosituksessa Lonkkamurtuma «Lonkkamurtuma»5.
 • Osteoporoosin ehkäisyssä keskeisiä väestötason kohteita ovat
  • kalsiumin ja D-vitamiinin riittävästä saannista huolehtiminen
  • oikeista liikuntatottumuksista huolehtiminen
  • tupakoinnin lopettaminen
  • kaatumisten ehkäisy. Erityisen tärkeää on havaita suuressa kaatumisvaarassa olevat ja ohjata heidät tarvittavien jatkotoimien piiriin. Jatkotoimia ovat
   • ravitsemustilan arviointi ja ravitsemushoidon toteuttaminen
   • soveltuvan liikuntaharjoittelun ohjaus
   • kaatumisten ehkäisyn ohjaus
   • lääkehoidon tarkistus
   • kodin vaaratekijöiden arviointi ja tarvittavien kodin muutostöiden toteuttaminen
   • apuvälineiden tarpeen arviointi ja käytön ohjaus
   • jalkineisiin asennettavien liukuesteiden ja lonkkasuojainten käyttö
   • jalkojenhoito
   • näkökyvyn tarkastus ja moniteholasien sopivuuden arviointi.
 • Kaatumisten ehkäisyä on käsitelty seikkaperäisesti Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuosituksessa «http://www.terveysportti.fi/dtk/sfs/avaa?p_artikkeli=sfs00003»4, «Karinkanta S, Mänty M, Pajala S ym. Kaatumisten ja...»32 ja Käypä hoito -suosituksessa Lonkkamurtuma «Lonkkamurtuma»5. Iäkkäiden kaatumis- ja murtumariski tulisi arvioida, ja muistisairaiden vanhusten kaatumisten ja murtumien ehkäisy tulee suunnitella yksilöllisesti osana heidän kokonaishoitoaan niin, että otetaan huomioon kognitiivisen toimintakyvyn, käytösoireiden ja lääkehoidon vaikutukset liikuntakykyyn, tasapainon hallintaan ja tapaturmiin.

Ravitsemustilan arviointi

 • Ravitsemustila heikkenee iän ja sairauksien myötä. Osteoporoosipotilailla heikko ravitsemustila ja alipainoisuus ovat keskeisempi ongelma kuin ylipaino. Säännöllinen painon mittaus on yksinkertaisin tapa seurata ravitsemustilaa, ja sen tulee olla osa iäkkään osteoporoosipotilaan terveydentilan selvitystä. Painonmuutokset ovat tärkeämpiä kuin yksittäinen painon mittaus tai normaalipainon selvittäminen. Mitä nopeampaa ja suurempaa tahaton laihtuminen on, sitä suurempi syy on epäillä ravitsemustilan huononemista. Sairauksien yhteydessä lihaskato usein kiihtyy, mutta proteiininsaanti vähenee myös huonon ruokahalun johdosta. Jos iäkkään energiansaanti on vähäinen, hänen on hyvä saada ravinnostaan vähintään 1–1,2 g proteiinia vuorokaudessa kehon painokiloa kohden «Valtion Ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemussuosi...»33. Vajaaravitsemuksen riskin seulontaan ja ravitsemushoitoon on kehitetty yhdenmukaisia käytäntöjä osana potilaan kokonaishoitoa ja kuntoutusta. Ks. lisätietoja Ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemasta Ravitsemushoitosuosituksesta «https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/»5.

Kalsium

Taulukko 5. Kalsiumin ja D-vitamiinin päivittäistä saantia koskevat suositukset (mukailtu lähteestä «Valtion Ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset rav...»112, «Valtion Ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemussuosi...»33, «Nordic Nutrition Recommendations 2012. Saatavilla ...»37, «Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Terveyttä Ruoas...»115)
* Lapsille suositellaan D-vitamiinivalmisteen ympärivuotista käyttöä 2-viikon ikäisestä 2-vuotiaaksi 10 µg/vrk ja 2–18-vuotiaille 7,5 µg/vrk.
** 18–20-vuotiailla saantisuositus on 900 mg.
*** Yli 60-vuotiaille suositellaan D-vitamiinilisää 20 µg/vrk ympäri vuoden.
**** Raskaana oleville ja imettäville suositellaan D-vitamiinilisää 10 µg/vrk ympäri vuoden.
Ikä tai elämäntilanne Kalsium (mg) D-vitamiini (µg)
Kasvukausi 900 10*
17–74 vuotta 800** 10***
yli 74 vuotta 800 20
Raskaus ja imetys 900 10****

D-vitamiini

Tupakointi

Alkoholi

Liikunta

Taulukko 6. Lasten ja kasvavien nuorten, aikuisten, iäkkäiden ja osteoporoosia sairastavien luuliikunnan tavoitteet, soveltuvat liikuntamuodot, määrä ja vauhti (mukailtu lähteestä «Nikander R, Lepola V, Karinkanta S, Sievänen H. Mu...»113).
Kohderyhmä Tavoite Luuliikuntamuoto Liikunnan määrä Liikunnan vauhti
Lapset ja kasvavat nuoret Luiden ja lihasten vahvistaminen
Liikunnan perustaitojen kehittäminen
Vauhdikkaat leikit
Maila- ja pallopelit, yleisurheilu ja telinevoimistelun alkeet
Maltillinen voimaharjoittelu (vain nuorille)
3 x/vko, noin 60 min kerrallaan
Voimaharjoittelu 30–45 min (vain nuorille)
50–100 hyppyä/päivä
Nopea
Hypyissä suuret voimat
Lyhyissä suorituksissa hengästyminen
Aikuiset Luiden vahvistaminen
Lihaskunnon kehittäminen
Painoa kantava liikunta (maila- ja pallopelit, tanssi, step-aerobic, kuntosaliharjoittelu)
Hypyt ja suunnanmuutokset
Reipas kävely ja juoksu (kestävyyskunto)
Lyhyissä jaksoissa 3–5 x/vko, 10–20 min
tai voimaharjoittelu 2–3 x/vko
tai 50–100 hyppyä/pvä
Kestävyysliikunta 3–5 x/vko, 30–60 min
Rivakka (omien kykyjen mukaan)
Voimaharjoittelussa 70 % maksimista
Ikääntyvät Lihaskunnon ja tasapainon kehittäminen sekä luun vahvuuden ylläpitäminen
Kestävyyskunnon kehittäminen ja ylläpitäminen
Kuntosaliharjoittelu
Tanssi ja voimistelu
Sauva- ja porraskävely sekä tavallinen kävely
Yhteensä 2–3 x/vko, 30–45 min/kerta
Kävely päivittäin
Reipas
Tasapainoharjoittelussa rauhallinen
Voimaharjoittelussa 50 % maksimista
Osteoporoosia sairastavat Selän lihasten vahvistaminen ja ryhdin parantaminen
Tasapainon kehittäminen tai ylläpitäminen
Vastusharjoittelu esim. vastuskumin avulla
Taiji tai vastaava tasapainoharjoittelu
Jalkeilla olo ja kävely
3 x/vko
Jalkeilla olo päivittäin
Kohtalainen
Liikkujan omat kyvyt ja tuntemukset huomioitava
Vältettävä nopeita kiertoja

Kaatumisten ehkäisy

Osteoporoosin hoito lääkkein

Tavoitteet

 • Osteoporoosin hoidon tavoitteena on luunmurtumien – erityisesti nikama- ja lonkkamurtumien – esto (ks. Käypä hoito -toimituksen kommentti «Nikamamurtumat; Käypä hoito -toimituksen kommentti»7).
  • Osteoporoosin lääkehoito voi olla vaikuttavaa vain, jos suhteellisen lyhyellä (muutamien vuosien) hoidolla pystytään estämään luunmurtumia.
  • Lääkehoito on siten kohdistettava suuren riskin potilaisiin ja iäkkäisiin, jotka saavat luunmurtumia monin verroin useammin kuin nuoret.
 • Murtumapotilaan hoidossa pyritään myös kivun lievitykseen ja varhaiseen mobilisaatioon.

Perushoito

 • Edellä esitetyt osteoporoosin lääkkeettömät ehkäisykeinot (riittävä ja monipuolinen ravitsemus, johon kuuluvat ravintoproteiinien, kalsiumin ja D-vitamiinin riittävä saanti, liikunta ja tupakoinnin välttäminen) toimivat osteoporoosin perushoitona kaikenikäisillä ja kaatumisen vaaran vähentäminen iäkkäillä ja riskiryhmillä.

Lääkehoitopäätöksen taustaksi

Taulukko 7. Lonkkamurtuman 10-vuotistodennäköisyys (%) ruotsalaisilla miehillä ja naisilla, joilla reisiluun kaulan T-luku ≤ -2,5 (mukailtu lähteestä «Kanis JA, Glüer CC. An update on the diagnosis and...»114)
Ikä Miehet Naiset
50 5,1 2,9
60 6,0 7,8
70 14,3 18,3
80 24,3 27,9

Lääkehoidon aiheet

 1. sairastettu pienienergiainen nikama- ja lonkkamurtuma
  • Luun tiheysmittausta suositellaan, mutta lääkehoito voidaan aloittaa ilman tiheysmittausta, kunhan syövän aiheuttama patologinen murtuma ja muut sekundaarisen osteoporoosin syyt on suljettu pois.
  • Nikamamurtuman osalta radiologisen löydöksen tulee olla kohtalainen tai vaikea (Genant 2–3) «Diacinti D, Vitali C, Gussoni G ym. Misdiagnosis o...»13. Kohtalaisen tai vaikean (Genant 2–3) nikamamurtuman tuoreudella ei ole vaikutusta hoitopäätöksen tekoon. Lievemmissä nikamamurtumissa potilaan oireiston ja kliinisen tutkimuksen tulee viitata tuoreeseen nikamamurtumaan (ks. kaavakuvat «Kaavakuva nikamamurtuman vaikeusasteesta Genant-luokituksen mukaisesti»2).
  • Luuntiheysmittaus on erityisesti suositeltava, jos eliniän ennuste on yli 5 vuotta.
 2. muu pienienergiainen murtuma (esim. ranne, olkavarsi)
  • Osteoporoosi varmistetaan tiheysmittauksella ennen hoidon aloittamista.
  • Luun tiheysmittauksessa todetaan osteopenia. Ks. kohta 4.
  • Luun tiheysmittausta ei ole saatavissa. Ks. kohta 5.
 3. luun tiheysmittauksessa todettu osteoporoosi (T-luku ≤ -2,5 SD)
  • Huomioidaan potilaan kokonaistilanne ja murtumariski.
 4. luun tiheysmittauksessa todettu osteopenia (-2,5 SD < T-luku < -1 SD) potilaalla, jolla on runsaasti kliinisiä murtuman riskitekijöitä. Murtumariskiä kannattaa arvioida esimerkiksi FRAX-riskilaskurilla «https://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=22»2. Suuren murtumariskin potilailla voidaan harkita lääkehoitoa. Lääkehoidon arvioinnissa on mahdollista käyttää apuna FRAX-riskilaskuriin sisältyvää NOGG-ohjeistoa.
 5. Jos potilaan murtumariski on suuri mutta luuntiheysmittauksen toteutus on hankalaa, voidaan lääkehoito katsoa aiheelliseksi, jos FRAX-riskilaskuriin yhdistetty NOGG-ohjeisto sitä suosittaa «https://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=22»2.
 6. glukokortikoidihoitoa saavat potilaat.

Lääkehoidon valinta ja toteutus

 • Osteoporoosilääke valitaan niiden joukosta, jotka tutkimuksissa (tutkittavat menopaussin ohittaneita naisia, keski-ikä 65–70 vuotta) ovat estäneet radiologisia tai kliinisiä osteoporoottisia murtumia. Ks. lisätietoja kuvista Luulääkeliikennevalot: alendronaatti ja risedronaatti «Luulääkeliikennevalot (alendronaatti ja risedronaatti)»4, denosumabi «Luulääkeliikennevalot (denosumabi)»5, strontiumranelaatti «Luulääkeliikennevalot (strontiumranelaatti)»6, teriparatidi «Luulääkeliikennevalot (teriparatidi)»7 ja tsoledronihappo «Luulääkeliikennevalot (tsoledronihappo)»8.
 • Lääkehoidon vaihtoehdot ja toteutus esitetään taulukossa «Osteoporoosin lääkehoito...»8.
 • Varsinaisten luulääkkeiden sijaan voidaan myös käyttää sukuhormonihoitoja naisilla varsinkin 50–60 ikävuoden välillä, kun niillä on myös muu hoidon aihe, kuten hoitoa vaativat vaihdevuosioireet.
 • Murtuman tai esimerkiksi lonkkaproteesileikkauksen yhteydessä lääkitystä ei ole syytä keskeyttää ja uusi hoito voidaan aloittaa heti murtuman jälkeen.
 • Kahden lääkkeen samanaikainen käyttö saattaa suurentaa luuntiheyttä enemmän kuin yksi lääke «Lindsay R, Cosman F, Lobo RA ym. Addition of alend...»76, mutta murtumien estovaikutuksen lisääntymistä yhdistelmähoidossa ei ole osoitettu. Kahden lääkkeen yhtäaikainen käyttö ei siten ole tavallisesti suositeltavaa.
 • Jos ongelmana on osteoporoottisen nikamamurtuman aiheuttama kipu tai immobilisaation aiheuttama osteoporoosin vaara suuren riskin potilailla, voidaan käyttää injektiona annettavaa kalsitoniinia 2–4 viikon ajan. Yleensä samaan aikaan on aloitettava pitkäaikaiskäyttöön soveltuva lääkehoito. Nasaalista kalsitoniinia ei enää käytetä osteoporoosin hoidossa (myyntilupa loppunut).
Taulukko 8. Osteoporoosin lääkehoito
Varsinaiset luulääkkeet
Bisfosfonaatit
 • alendronaattia 70 mg yhtenä aamuna viikossa puoli tuntia ennen aamupalaa runsaan veden kera. Potilaan oltava puoli tuntia kohoasennossa.
 • risedronaattia 35 mg yhtenä aamuna viikossa kuten alendronaattia
 • ibandronaattia 150 mg yhtenä aamuna kuukaudessa kuten alendronaattia tai 3 mg:n injektio laskimoon 3 kuukauden välein
 • tsoledronaattia 5 mg kerran vuodessa laskimoon infuusiona
Teriparatidi 20 µg ruiskeena ihon alle kerran päivässä 24 kuukauden ajan
Denosumabi 60 mg ruiskeena ihon alle 6 kuukauden välein
Strontiumranelaatti 2 g suun kautta päivässä kaksi tuntia aterian jälkeen, mieluiten juuri ennen nukkumaanmenoa
Hormonihoidot
Estrogeenit
 • estradiolia suun kautta 1–2 mg/vrk tai ihon kautta 25–50 μg/vrk estradiolia vapauttava laastari tai estradioligeeliä 0,5–1,5 mg kerran vuorokaudessa iholle levitettynä
 • progestiinilisä jatkuvana tai syklisesti menopaussistatuksen mukaan: progestiini on tarpeeton, jos kohtu on poistettu
Tiboloni suun kautta 2,5 mg kerran päivässä
Raloksifeeni suun kautta 60 mg kerran päivässä
Testosteroni (miehille)
 • valmisteen mukaan lihakseen joko testosteroniestereitä 250 mg joka 2.–4. viikko tai testosteroniundekanoaattia 1 000 mg joka 10.–14. viikko
 • testosteronigeeliä 5 g (sisältää 50 mg testosteronia) iholle kerran vuorokaudessa

Bisfosfonaatit

 • Bisfosfonaattien keskeinen vaikutusmekanismi on luun hajoamisen esto. Bisfosfonaatit ovat luustohakuisia ja luukudoksessa ne estävät osteoklastien aikaansaamaa luun resorptiota vaikuttamatta suoraan luunmuodostukseen. Koska luun muodostuminen ja luun resorptio ovat sidoksissa toisiinsa, myös luunmuodostus hidastuu, joskin vähemmän kuin luun resorptio. Bisfosfonaatteja annostellaan suun kautta tai laskimon sisäisesti.
 • Osteoporoosin lääkehoidon ensilinjan hoito toteutetaan suun kautta otettavilla bisfosfonaateilla: alendronaatti «Alendronaatti vähentää nikamamurtumien ja ei-nikamamurtumien ilmaantuvuutta menopaussin ohittaneilla naisilla, joilla on korkea murtumariski.»A, risedronaatti «Risedronaatti vähentää nikamamurtumien ja ei-nikamamurtumien ilmaantuvuutta menopaussin ohittaneilla naisilla, joilla on korkea murtumariski.»A ja ibandronaatti «Ibandronaatti ilmeisesti lisää luuston tiheyttä ja vähentää kliinisten ja radiologisesti todettujen nikamamurtumien ilmaantuvuutta postmenopausaalisilla osteoporoottisilla naisilla.»B. Niiden käyttöä ensilinjan lääkkeenä puoltavat hyvin dokumentoitu teho ja pitkähkö käyttökokemus sekä pienet lääkekustannukset.
  • Peroraaliset bisfosfonaatit voivat aiheuttaa paikallista ärsytystä ruoansulatuskanavan yläosan limakalvoissa, ja niiden käytön vasta-aiheena ovat ruokatorven tyhjentymistä hidastavat ruokatorven poikkeavuudet ja muut tekijät, kuten kuroutumat ja akalasia, kykenemättömyys seistä tai istua vähintään 30 minuuttia ja hypokalsemia.
  • Haittojen vähentämiseksi annosteluohjeita on syytä noudattaa tarkasti.
  • Tavallisia haittavaikutuksia ovat
   • vatsakivut
   • ummetus
   • ripuli ja ilmavaiva
   • luusto-, nivel- ja lihaskivut.
 • HUOM! Hampaiden tarkastusta ja asianmukaista ehkäisevää hammashoitoa on harkittava ennen bisfosfonaattihoitoa.
 • Potilaita on ohjeistettava ilmoittamaan kaikista mahdollisista bisfosfonaattihoidon aikana ilmenevistä reisi-, lonkka- tai nivuskivuista ja niistä kertovat potilaat on tutkittava mahdollisen reisiluun epätyypillisen murtuman varalta.
 • Bisfosfonaatit säilyvät luussa pitkään ja vapautuvat sieltä hiljalleen. Koska raskauden aikana luusta vapautuva lääke kulkeutuu sikiöön, bisfosfonaatit eivät ole hyvä vaihtoehto premenopausaaliselle naiselle, joka suunnittelee raskautta.
 • Bisfosfonaatit poistuvat elimistöstä munuaisten kautta. Jos potilaalla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (laskennallinen kreatiniinipuhdistuma alle 30–35 ml/min), bisfosfonaattien käyttöä ei suositella. Laskennallinen kreatiniinipuhdistuma on syytä tarkistaa ennen bisfosfonaattihoidon aloitusta, sillä munuaisten vajaatoiminta on iäkkäillä hyvin tavallista.
 • Jos suun kautta otettavien bisfosfonaattien käyttö ei ole mahdollista vasta-aiheiden tai sivuvaikutusten takia, harkitaan muita lääkevaihtoehtoja.

Tsoledronaatti

 • Tsoledronaatti on suoneen annettava bisfosfonaatti.
 • Tsoledronaattia voidaan harkita potilaalle, jolle muut hoidot eivät sovi tai jolla oraalisen lääkkeen imeytyminen on epävarmaa ruoansulatuskanavan sairauden vuoksi tai joiden hoitomyöntyvyys mihin tahansa oraaliseen hoitoon on huono.
 • Tsoledronihapon tehosta murtuman estossa on näyttöä menopaussin ohittaneilla naisilla ja lonkkamurtuman sairastaneilla, ja vastaavasti sen vaikutuksista luun tiheyteen on näyttöä miehillä ja glukokortikoidihoidon yhteydessä «Tsoledronihappo lisää luuston tiheyttä ja vähentää sekä nikama- että ei-nikamamurtumien ilmaantuvuutta menopaussin ohittaneilla naisilla ja lonkkamurtuman jälkeen.»A.
 • Potilaat on nesteytettävä hyvin ennen lääkkeen antoa. Erityisesti tämä koskee iäkkäitä tai diureettihoitoa saavia potilaita.
 • Riittävästä kalsiumin ja D-vitamiinin saannista on huolehdittava hoidon yhteydessä.
 • Jos potilaalla on hiljattain ollut pienienergiainen lonkkamurtuma, on suositeltavaa antaa hänelle 50 000–125 000 KY:n kyllästysannos D-vitamiinia suun kautta tai lihakseen ennen ensimmäistä lääkeinfuusiota.
 • Infuusion jälkeiset haittavaikutukset, kuume, lihaskipu, flunssan kaltaiset oireet, nivelkipu ja päänsärky ovat tavallisia, mutta niiden esiintyvyyden on todettu pienenevän toistettujen infuusioiden yhteydessä.
 • Antamalla potilaalle parasetamolia tai ibuprofeenia pian tsoledronihapon annon jälkeen voidaan vähentää hoidon jälkeisten oireiden ilmaantumista antoa seuraavien 3 päivän aikana.

Strontiumranelaatti

 • Strontiumranelaatti in vitro lisää luun muodostumista luukudosviljelmissä sekä luuta muodostavien osteoblastien esiasteiden replikaatiota ja kollageenisynteesiä luukudosviljelmissä. Lisäksi se vähentää luun resorptiota vähentämällä osteoklastien erikoistumista ja niiden resorptioaktiviteettia, eli se vaikuttaa sekä luun hajoamiseen että muodostukseen
 • Strontiumranelaatti otetaan päivittäin suun kautta kaksi tuntia ruokailun jälkeen.
 • Strontiumranelaatti lisää luuston tiheyttä ja vähentää kliinisten ja radiologisten nikamamurtumien ilmaantuvuutta postmenopausaalisilla osteoporoottisilla naisilla «Strontiumranelaatti lisää luuston tiheyttä ja vähentää kliinisten ja radiologisten nikamamurtumien ilmaantuvuutta postmenopausaalisilla osteoporoottisilla naisilla.»A.
 • Yleisiä haittavaikutuksia ovat ruoansulatuskanavan oireet (pahoinvointi, ripuli, löysät ulosteet).
 • Euroopan lääkeviraston (EMA) lääkevalmistekomitean (CHMP) tuore suositus (21.2.2014) rajaa valmisteen käytettäväksi vain vaikean osteoporoosin hoitoon ja sellaisille menopaussin ohittaneille suuren murtumariskin naisille ja miehille, joille muut osteoporoosin lääkehoidot eivät sovi esimerkiksi vasta-aiheiden tai muun sopimattomuuden vuoksi.
 • Valmisteen käytön aloittaminen pitäisi keskittää osteoporoosin hoitoon perehtyneille erikoislääkäreille.
 • Valmisteen käytön yhteydessä on raportoitu hengenvaarallisia ihoreaktioita. Niistä on kerrottava potilaalle, ja jos iho-oireita ilmaantuu, hoito on keskeytettävä välittömästi.
 • Strontiumranelaattia ei suositella potilaille, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 30 ml/min). Strontiumhoito on vasta-aiheista, jos potilaalla on aiemmin esiintynyt laskimotromboembolia, ja valmisteen käytössä on oltava varovainen, jos potilaalla on laskimotromboembolian riski.
 • Lääke on vasta-aiheinen potilailla, joilla on asianmukaisesta hoidosta huolimatta kohonnut verenpaine tai joilla on tai on ollut jokin seuraavista: sepelvaltimotauti, perifeerinen valtimosairaus tai todettu aivoverisuonten sairaus tai aivoverenkiertohäiriö.
 • Hoitopäätöksen tulee perustua potilaskohtaiseen riskinarvioon, johon kuuluu arvio sydän- ja verisuonitaudin riskistä ennen hoitoa ja säännöllisin väliajoin hoidon kestäessä. Niillä potilailla, jotka käyttävät strontiumhoitoa, tulee seurata verenpainetta ja arvioida säännöllisesti (6–12 kuukauden välein) sydäntaudin riskiä.
 • Hoito tulee keskeyttää, jos potilaalle kehittyy iskeeminen sydänsairaus, perifeerinen valtimosairaus tai aivoverisuonten sairaus tai jos verenpainetauti ei hoidosta huolimatta pysy hallinnassa.

Teriparatidi

 • Teriparatidi (rhPTH(1-34)) on ihmisen endogeenisen lisäkilpirauhashormonin (PTH) aktiivinen fragmentti (1-34). PTH:n fysiologisiin vaikutuksiin kuuluu se, että se stimuloi luunmuodostusta vaikuttamalla suoraan luuta muodostaviin soluihin (osteoblasteihin), jolloin kalsiumin imeytyminen suolistosta lisääntyy epäsuorasti ja kalsiumin tubulaarinen reabsorptio ja fosfaatineritys munuaisissa lisääntyvät. Teriparatidi on osteoporoosin hoitoon tarkoitettu luunmuodostukseen vaikuttava lääke, jonka luustovaikutukset riippuvat systeemisen altistuksen luonteesta. Kerran vuorokaudessa otettuna teriparatidi lisää uuden luun kerroskasvua trabekulaarisilla ja kortikaalisilla luupinnoilla, koska se stimuloi enemmän osteoblastien kuin osteoklastien toimintaa.
 • Teriparatidi on tarkoitettu toisen linjan lääkkeeksi, ja sen käyttöaiheet ovat osteoporoosin hoito menopaussin ohittaneilla naisilla sekä miehillä, joilla on suuri luun murtumavaara.
 • Lisäksi käyttöaiheena on pitkäaikaiseen, systeemiseen glukokortikoidihoitoon liittyvän osteoporoosin hoito sekä naisilla että miehillä, joilla luunmurtuman vaara on suurentunut «Teriparatidi ilmeisesti lisää luuntiheyttä ja vähentää nikamamurtumia glukokortikoidihoitoa saavilla potilailla.»B.
 • Nikamamurtumien ja nikaman ulkopuolisten murtumien – muttei lonkkaluun murtumien – ilmaantuvuuden on osoitettu vähenevän merkitsevästi menopaussin ohittaneilla naisilla.
 • Ks. lisätietoja Teriparatidin Kela-korvattavuudesta Kelan Internet-sivuilta «http://www.kela.fi/laake318»7.
 • Bisfosfonaattihoito keskeytetään teriparatidin käytön ajaksi «Black DM, Greenspan SL, Ensrud KE ym. The effects ...»77, mutta sitä voidaan jatkaa tuloksen säilyttämiseksi teriparatidilääkityksen jälkeen «Black DM, Bilezikian JP, Ensrud KE ym. One year of...»78.
 • Eläinkokeissa todettujen osteosarkoomatapausten vuoksi teriparatidihoidon pituus on rajattu 24 kuukauteen.

Denosumabi

Sukuhormonihoidot:

Estrogeenit

Hormonihoito menopaussissa

Estrogeenireseptorin muuntelijat: raloksifeeni

 • Raloksifeeni on selektiivinen estrogeenireseptorin muuntelija (SERM), joka estää luun mineraalitiheyden pienentymistä menopaussin ohittaneilla naisilla ja nikamamurtumia osteoporoottisilla naisilla «Ettinger B, Black DM, Mitlak BH ym. Reduction of v...»72, «Seeman E, Crans GG, Diez-Perez A ym. Anti-vertebra...»166. Lääkkeellä ei kuitenkaan ole vaihdevuosioireita lievittävää vaikutusta. Haittavaikutuksia ovat kuumat aallot, syvät laskimotukokset ja lihaskouristukset.
 • Raloksifeenilla on rintasyöpää estävä vaikutus «Martino S, Cauley JA, Barrett-Connor E ym. Continu...»82, joten se on erityisryhmille (suuri rintasyöpäriski, suurentunut nikamamurtumariski, ei vaihdevuosioireita) sopiva lääkevaihtoehto osteoporoosin estoon ja hoitoon. Raloksifeeni suurentaa syvän laskimotukoksen ja keuhkoveritulpan vaaraa saman verran kuin estrogeenihoito.
 • Raloksifeenin käyttö Suomessa on ollut vähäistä, ja sen myynti loppuu keväällä 2014.

Osteoporoosin lääkehoitojen erityisongelmat

 • Tärkeimmät erityishaitat – leukaluun osteonekroosi ja reisiluun atyyppiset murtumat – liittyvät keskeisesti luun hajoamista voimakkaasti estäviin hoitoihin.

Leukaluun osteonekroosi

 • Vähintään 8 viikkoa paljaana ollut ylä- tai alaleuan tai kitalaen luuvaurio potilaalla, joka käyttää tai jolla on ollut käytössä bisfosfonaattilääkitys ja joka ei ole saanut sädehoitoa leukojen alueelle, tulkitaan bisfosfonaattien aiheuttamaksi nekroosiksi.
 • Leukojen osteonekroosin yleisin oire on limakalvon alta paljastunut kivulias leukaluu.
 • Tyypillisiä oireita ovat myös hampaiden liikkuvuus, poikkeava kanava eli fisteli ihossa tai limakalvossa ja luun oireeton paljastuminen limakalvon läpi. Usein näille alueille kehittyy tulehdus, joka aiheuttaa ympäröivien kudosten kipuherkkyyttä ja vaikeuttaa suuhygienian ylläpitoa.
 • Leukaluun osteonekroosi on harvinainen haittavaikutus, joka on yhdistetty bisfosfonaattihoitoon ja hiljattain myös denosumabihoitoon.
 • Suurin osa tapauksista liittyy syöpähoitoihin, joissa osteoporoosin hoitoon verrattuna käytetään 10-kertaista bisfosfonaattiannosta yleensä suonensisäisesti potilaalle, jolla on todettu luustossa syövän etäpesäke. Myös denosumabihoidon aikaisista leukaluun osteonekrooseista valtaosa on ilmaantunut syöpähoitojen yhteydessä.
 • Hampaat tulee hoidattaa ennen bisfosfonaattilääkityksen aloittamista, ja luun hajoamista estävien hoitojen aikana tulee huolehtia hampaiden ja suun kunnosta ja välttää suuria hammasoperaatioita. Ei ole tietoa, pienentääkö bisfosfonaattihoidon keskeytys leuan osteonekroosiriskiä potilailla, jotka tarvitsevat hammaskäsittelyä.

Epätyypilliset reisiluun murtumat

 • Epätyypillisiä subtrokanteerisia ja diafyseaalisia reisiluun murtumia on raportoitu bisfosfonaattihoidon yhteydessä etenkin potilailla, jotka ovat saaneet pitkäaikaista bisfosfonaattihoitoa osteoporoosiin. Samat varotoimet koskevat myös denosumabihoitoa.
  • Poikittaisia tai lyhyitä, vinoja murtumia voi ilmetä missä tahansa reisiluun pienen trokanterin alapuolen ja nivelnastan yläpuolisen alueen välissä.
  • Murtumia syntyy yleensä hyvin pienten traumojen yhteydessä tai ilman traumaa. Jotkut potilaat voivat kokea kipua reidessä tai nivusissa.
  • Usein murtumat muistuttavat ensin rasitusmurtumia ennen kuin ne viikkojen ja kuukausien kuluessa muuttuvat täydellisiksi reisiluun murtumiksi.
  • Murtumat saattavat olla molemminpuolisia, joten toinenkin reisiluu on tutkittava, jos bisfosfonaattihoitoa saavalla potilaalla todetaan reisiluun varsiosan murtuma.
  • Murtumien viivästynyttä paranemista on myös raportoitu.
  • Potilailla, joilla epäillään epätyypillistä reisiluun murtumaa, tulee harkita bisfosfonaattihoidon keskeyttämistä potilaan tilan arvion ajaksi, ja keskeyttämispäätöksen on perustuttava yksilölliseen riski-hyötysuhteen arvioon.
  • Potilaita on ohjeistettava ilmoittamaan kaikista mahdollisista bisfosfonaattihoidon aikana ilmenevistä reisi-, lonkka- tai nivuskivuista, ja oireista kertovat potilaat on tutkittava mahdollisen reisiluun epätäydellisen murtuman varalta.

Lääkehoidon kesto

 • Lääkehoidon kesto on yksilöllinen, ja se määräytyy potilaan murtumariskin perusteella. Yleensä lääkehoitoa on syytä jatkaa ainakin 3–5 vuotta, minkä jälkeen tehdään uusi arvio:
  • Jos kyseessä on pienen murtumariskin potilas, lääkitys voidaan lopettaa.
  • Jos potilaalla on pieni luuntiheys, murtumia ja selkeät riskitekijät, harkitaan luulääkityksen jatkamista. Tällöin on myös arvioitava hoitomyöntyvyys ja hoidon teho ja turvallisuus ja tarvittaessa harkittava lääkityksen vaihtoa.
 • Bisfosfonaatit kertyvät luustoon ja vapautuvat sieltä hiljalleen vielä lääkityksen loputtua. Murtumanestotehoa on todettu vielä 1–2 vuotta lääkkeen lopetuksen jälkeen, joten 1–2 vuoden lääketauko on mahdollinen. Jos murtuman todennäköisyys on kuitenkin suuri 3–5 vuoden bisfosfonaattihoidon jälkeen, tulee jatkaa luulääkitystä ja harkita hoidon tehostamista. Erityistapauksissa bisfosfonaattihoitoa voidaan jatkaa 10 vuotta.
 • Jos suunkautta otettavilla bisfosfonaateilla ilmaantuu sivuvaikutuksia, kannattaa harkita lääkitysmuodon vaihtoa.
 • Teriparatidihoidon pituus on 24 kuukautta.
 • Denosumabihoidon optimaalinen kesto ei käyttökokemuksen tässä vaiheessa ole vakiintunut.

Erityisongelmat: pitkäaikainen glukortikoidihoito ja lasten ja miesten osteoporoosi

Pitkäaikainen glukokortikoidihoito

Lasten osteoporoosi

 • Lasten osteoporoosin diagnostiikka ja lääkehoito kuuluvat erikoissairaanhoitoon, mutta osteoporoosin ehkäisy ja murtuma-alttiuden perusselvitykset tapahtuvat perusterveydenhuollossa.
 • D-vitamiinin riittävä saanti on edellytys luuston terveydelle kaikissa elämän vaiheissa.
  • Vastasyntyneen luuston terveys riippuu äidin D-vitamiinin saannista.
  • Vaikka riisitauti on Suomessa lähes hävinnyt pikkulasten D-vitamiinihoidolla, lasten pienienergiaiset niin sanotut touhumurtumat ovat lisääntyneet, mikä näyttää liittyvän pieniin kalsidiolipitoisuuksiin.
  • Toistuvien murtumien ja luustoon haitallisesti vaikuttavan lääkehoidon tai pitkäaikaissairauden yhteydessä suositellaan käytettäväksi suurempaa D-vitamiinilisää (20 µg vuorokaudessa).
 • Luuston enimmäisvahvuuden kehittyminen 20–25 vuoden ikään mennessä ja sen jälkeen luuvahvuuden säilyttäminen edellyttävät riittävää D-vitamiinin saantia.
 • Aikaisempi murtuma on uuden murtuman merkittävä riskitekijä niin lapsilla kuin aikuisillakin «Goulding A, Jones IE, Williams SM ym. First fractu...»97, «Valta H, Mäkitie O. [New diagnostic criteria for p...»98.
  • Ensimmäinen murtuma kaksinkertaistaa ja toinen murtuma jo noin kolminkertaistaa uuden murtuman riskin lapsuuden aikana
  • Kaikkia syitä siihen, miksi murtumariski on suurentunut osalla lapsista, ei tunneta tarkkaan.
 • Toistuvien murtumien taustalta voi paljastua luuston haurautta lisäävä primaarinen luuston sairaus (esim. osteogenesis imperfecta tai juveniili osteoporoosi) tai krooniseen sairauteen liittyvä sekundaarinen osteoporoosi.
 • Toisaalta useiden elintapatekijöiden on todettu vaikuttavan luuston mineraalitiheyteen tai murtumariskiin.
 • Pieni luuntiheys liittyy murtuma-alttiuteen lapsilla samaan tapaan kuin aikuisilla. Murtumataipumuksen selvittelystä ks. kuva «Jatkotutkimusten tarpeen arviointi lasten murtumien yhteydessä»9.
 • Pitkäaikaissairailla lapsilla voi esiintyä sekundaarista osteoporoosia, joka ilmenee nikamamurtumina tai pienienergiaisten vammojen seurauksena tulevina murtumina.
 • Osteoporoosin diagnoosin varmistaminen ja lääkehoito kuuluvat aina erikoissairaanhoitoon.

Miesten osteoporoosi

 • Vaikka menopaussin ohittaneet naiset ovat määrällisesti dominoiva osteoporoosia sairastava ryhmä, luuston haurastuminen ei ole miehilläkään harvinaista ja väestön ikääntyessä myös miesten osteoporoosi on lisääntyvä ongelma.
 • Miehillä on suuremmat luut ja ikääntymiseen liittyvä luumassan vähenemä on hitaampaa kuin naisilla.
 • Miesten luustomuutoksille ovat tyypillisiä putkiluuta ohentavan endokortikaalisen resorption vähäisyys ja hohkaluun luupalkkien vähäisempi läpäisevä resorptio kuin naisilla. Toisaalta miehillä on todettu hohkaluun luupalkkien nopeampaa ohenemaa «Andersson S, Välimäki M. [Male osteoporosis]. Duod...»99.
 • Murtuman todennäköisyys on samantasoisilla luuntiheysarvoilla vastaava kuin naisilla, joten miesten osteoporoosin riskin arvioinnissa käytetään naisten luuntiheysarvoja «Van der Klift M, De Laet CE, McCloskey EV ym. The ...»19, «Andersson S, Välimäki M. [Male osteoporosis]. Duod...»99.
 • Lonkkamurtumapotilaista noin viidesosa on miehiä, ja heidän ennusteensa murtuman jälkeen on suhteellisesti heikompi kuin naispotilaiden «De Laet CE, van Hout BA, Burger H ym. Bone density...»15, «Andersson S, Välimäki M. [Male osteoporosis]. Duod...»99. Tämä selittynee siitä, että lonkkamurtuman kokevat miehet ovat hauraampia ja monisairaampia kuin naiset.
 • Miehillä sekundaarisen syyn todennäköisyys osteoporoosille on suuri ja etiologisia tekijöitä on syytä etsiä aktiivisesti.
 • Osteoporoosin ehkäisyn ja lääkkeettömän hoidon (kalsiumin ja D-vitamiinin riittävä saanti mukaan luettuna) periaatteet eivät poikkea vastaavista naisille suunnatuista suosituksista.
 • Osteoporoosin lääkehoitojen murtumaestonäyttö on miehillä varsin niukka. Keskeisesti tehonäyttö pohjautuu luustotiheyden mittauksissa tapahtuviin muutoksiin.
 • Miesten osteoporoosin hoidossa käyttöaihe on alendronaatilla, risedronaatilla, tsoledronihapolla, strontiumranelaatilla ja teriparatidilla sekä eturauhassyövän aiheuttamassa osteoporoosissa denosumabilla.
 • Glukortikoidihoitoon liittyvän osteoporoosin hoidon periaatteet ovat samat molemmilla sukupuolilla.

Murtuman hoito

 • Osteoporoosipotilaat ovat yleensä iäkkäitä, jolloin hoidon viivyttäminen lisää sairastavuutta ja kuolleisuutta. Kiireellisen hoidon tarve onkin iäkkäillä suurempi kuin nuoremmilla, joilla traumansietokyky, mukautumiskyky ja luuston kunto ovat paremmat.

Lonkkamurtuman kirurginen hoito

Perkutaaninen nikamaplastia ja kyfoplastia

Kivun hoito ja kuntoutus

Lonkkamurtuman jälkeen

Nikamamurtuman jälkeen

 • Yleensä osteoporoottinen nikamamurtuma syntyy vähäisen kaatumisen, kumartumisen tai nostoliikkeen aikana, jolloin syntyy akuutti kipu.
  • Vaikka suurimmalla osalla potilaista oireet ovat vähäisiä, joillakuilla kipu on haittaavaa usean viikon tai kuukauden tai jopa vuosien ajan.
  • Kipu voi kehittyä myös vähitellen.
 • Akuutin vaiheen kipua voidaan tarvittaessa lievittää 2–3 vuorokauden levolla.
 • Pitempi immobilisaatio saattaa pahentaa osteoporoosia.
  • Tavoitteena on vähentää selkään kohdistuvaa kuormitusta. Patjan on syytä olla kova, ainoastaan pinnaltaan pehmustettu. Selinmakuulla käytetään polvien alla tyynyä. Kylkimakuulla tyynyt sijoitetaan kyljen alle ja polvien väliin.
  • Lihasjännitystä voidaan yrittää vähentää myös pintalämpöhoidolla ja kevyellä hieronnalla.
  • Kipulääkitys on yleensä tarpeen. Huumaavia kipulääkkeitä saatetaan tarvita aluksi, mutta niiden pitkäaikaista käyttöä tulee välttää.
  • Pyrkimyksenä on mobilisoida potilas mahdollisimman nopeasti. Tässä auttavat erilaiset selkätuet, tukikorsetit ja tukiliivit. Varsinkaan vanhemmat potilaat eivät pysty pitämään jäykkiä ojennustukia. Puolijäykät torakolumbaariset korsetit tai elastiset lumbosakraalituet ovat parempi vaihtoehto osteoporoottisille potilaille «Andersson S, Välimäki M. [Male osteoporosis]. Duod...»99.
 • Kroonisen vaiheen kipu voi johtua itse murtumasta tai selkärangan kyfoottisesta tai skolioottisesta virheasennosta. Vaikeissa deformiteeteissa kipua saattaa aiheuttaa kylkikaaren hankaus suoliluuta vasten.
  • Selän ojentajalihaksistoa vahvistavat harjoitukset ja isometriset vatsalihasliikkeet ovat suositeltavia. Selän fleksiotyyppisiä harjoituksia tulee välttää.
  • Selän ortooseja ja tukiliivejä käytetään kroonisessa vaiheessa kipujen lievittämiseksi ja fysioterapian tukena korjaamaan vartalon virheasentoja ja kompensoimaan selän heikkoa lihaksistoa. Tässäkin tarkoituksena on edistää toimintakykyä.
  • Myös erilaisia liikkumisen ja nostamisen apuvälineitä voidaan käyttää «Sinaki M. Musculoskeletal rehabilitation. Kirjassa...»107.

Hoidon organisointi ja porrastus

Perusterveydenhuolto

 • Päävastuu osteoporoosin ehkäisystä, diagnostiikasta ja hoidosta on perusterveydenhuollolla.
  • Pienienergiaisen vamman aiheuttaman murtuman kärsineillä potilailla osteoporoositutkimukset käynnistetään ensimmäisen murtumaseurannan yhteydessä.
 • Tarvittaessa tehdään lähete erikoissairaanhoitoon.
  • Ongelmatapaukset lähetetään erikoissairaanhoitoon. Niitä ovat
   • erityisen vaikeahoitoinen osteoporoosi
   • fertiili-ikäiset naiset
   • kasvuikäiset (ks. kohta Lasten osteoporoosi «A2»3)
   • nuoret
   • tarpeen mukaan sekundaariosteoporoosi (vaikea taustasairaus).

Erikoissairaanhoito

 • Niiden potilaiden, jotka perussairautensa vuoksi ovat erikoissairaanhoidossa, osteoporoosin diagnostiikasta ja hoidosta vastaa erikoissairaanhoito.
  • Pienienergiaisen vamman aiheuttaman murtuman kärsineillä osteoporoositutkimukset käynnistetään jo murtumaseurannan yhteydessä (esim. osteoporoosihoitaja).
 • Erikoissairaanhoito myös tukee perusterveydenhuoltoa osteoporoosin ehkäisyssä, diagnostiikassa ja hoidossa (ks. ongelmatapaukset yllä).

Seuranta

Tavoitteet

 • Seurannan tavoitteena on määrittää sairauden kulku ja hoidon teho.

Suositeltava seurantamalli

Hoidon parantamisen avainalueet

 • Väestötasolla tulee entistä enemmän kiinnittää huomiota osteoporoosin lääkkeettömän ehkäisyn perusasioihin eli kalsiumin ja D-vitamiinin riittävään saantiin, oikeisiin liikuntatottumuksiin, tupakoinnin lopettamiseen ja kaatumisten estämiseen.
 • Osteoporoosin hoidon järjestelyt on aloitettava sekundaaripreventiosta eli murtuman jo sairastaneista.
  • Tavoitteena on havaita nikamamurtumat potilailla.
  • Ongelmana on ollut, kuka ohjaa murtumapotilaan osteoporoosin diagnostiikan ja hoidon piiriin, murtuman hoitanut lääkäri vai perusterveydenhuollon lääkäri.
  • Suomessa ja muualla on saatu kokemuksia osteoporoosi- ja murtumahoitajista, joiden tehtäviin kuuluu huolehtia murtumapotilaiden osteoporoosin seulonnasta ja hoitoon ohjauksesta.
 • Perimmäisenä tarkoituksena on kuitenkin oltava primaaripreventio eli pyrkimys estää ensimmäinen murtuma.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä

Osteoporoosi-suosituksen historiatiedot «Osteoporoosi, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»8.

Puheenjohtaja:

Leo Niskanen, LKT, dosentti, sisätautien, endokrinologian ja geriatrian erikoislääkäri, ylilääkäri, Vatsakeskus, endokrinologia ja diabetologia, HUS; kokoava kirjoittaja

Jäsenet:

Jyrki Kettunen, TtT, ft, dosentti, vanhempi tutkija; Arcada, Helsinki

Anna-Mari Koski, LT, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri; Keski-Suomen keskussairaala

Heikki Kröger, LT, professori; KYS, Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka (TULES-palveluyksikkö), Itä-Suomen yliopisto, TULES-tutkimusyksikkö

Christel Lamberg-Allardt, professori; Helsingin yliopiston elintarvike- ja ympäristötieteen laitos

Antti Malmivaara, LKT, dosentti, Käypä hoito -toimittaja; THL

Outi Mäkitie, LT, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri, HYKS Lasten ja nuorten sairaala

Ilari Paakkari, LKT, professori; Helsingin yliopiston biolääketieteen laitos

Marjo Tuppurainen, synnytysten- ja naistentautien ja gynekologisen sädehoidon erikoislääkäri, dosentti, tutkija, osastonylilääkäri; KYS:n Syöpäkeskus, naistentaudit ja synnytykset, Itä-Suomen yliopiston TULES-tutkimusyksikkö

Asiantuntija:

Hannu Aro

Sidonnaisuudet:

Jyrki Kettunen: Ei sidonnaisuuksia

Anna-Mari Koski: Asiantuntijapalkkioita (Duodecim, Lilly, Servier), luentopalkkioita (Amgen, Astra, BMS, GSK, Lilly, MSD, Novo Nordisk, Servier), osallistumisia koulutuksiin tai kongresseihin yrityksen tuella (Amgen, Lilly, MSD, Novo, Sanofi, Servier)

Heikki Kröger: Apurahoja tutkijalähtöisiin tutkimuksiin (Suomen Akatemia, opetus- ja kulttuuriministeriö, Merck Investigator Studies Program (MISP)), asiantuntija- ja luentopalkkioita (Amgen Finland, MSD Finland, Servier Finland, Eli Lilly), osallistumisia koulutuksiin ja kongresseihin yrityksen tuella (Zimmer Ltd, Stryker Ltd, Servier, Amgen, Eli Lilly), asiantuntijatehtävä (Bindex Oy)

Christel Lamberg-Allardt: Luentopalkkioita (Nutricia, Roche)

Antti Malmivaara: Ei sidonnaisuuksia

Outi Mäkitie: Apurahoja (ESPE Sabbatical Leave Programme, supported by Eli-Lilly International Corp, USA, Lastentautien tutkimussäätiö, Novo Nordisk Foundation, Sigrid Juselius säätiö, Suomen akatemia), luentopalkkio (IPSEN Oy)

Leo Niskanen: Ei sidonnaisuuksia lääketeollisuuteen 1.11.2012 lähtien (Fimean virka). Vuosina 2011–12 asiantuntijapalkkioita (Amgen, kliininen asiantuntijaryhmäkokous, Lilly, kliininen asiantuntijatyöryhmä, Servier, kliininen asiantuntijaryhmäkokous), luentopalkkiot (Eli Lilly, Servier, Amgen), osallistuminen kahteen kansainvälisiin luustosairauksien tieteellisiin kongresseihin yritysten tuella (ASBMR Lilly, ECCO Servier).

Ilari Paakkari: Luentopalkkioita (Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lääkäripäivät, Mikkelin kesäyliopisto, Orion, Oulun yliopisto, Porvoon aluesairaala, Suomen Apteekkariliitto, Suomen Luustoliiton tilaisuudet, Turun yliopisto), potilasjärjestö Suomen Luustoliiton hallituksen varapuheenjohtaja

Marjo Tuppurainen: Asiantuntija- ja luentopalkkioita (Amgen Finland, MSD Finland), osallistumisia koulutuksiin ja kongresseihin yrityksen tuella (Bayer, MSD).

Kirjallisuusviite

Osteoporoosi. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»8

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Jones G, Nguyen T, Sambrook P ym. Progressive loss of bone in the femoral neck in elderly people: longitudinal findings from the Dubbo osteoporosis epidemiology study. BMJ 1994;309:691-5 «PMID: 7950520»PubMed
 2. Ensrud KE, Palermo L, Black DM ym. Hip and calcaneal bone loss increase with advancing age: longitudinal results from the study of osteoporotic fractures. J Bone Miner Res 1995;10:1778-87 «PMID: 8592956»PubMed
 3. Riggs BL, Melton LJ 3rd. Involutional osteoporosis. N Engl J Med 1986;314:1676-86 «PMID: 3520321»PubMed
 4. World Health Organization. Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis. Technical report series 843. Geneva: WHO, 1994
 5. Osteoporosis prevention, diagnosis and therapy. NIH consensus statements 2000;17:1-45. Saatavilla Internetissä http://consensus.nih.gov/2000/2000Osteoporosis111html.htm «http://consensus.nih.gov/2000/2000Osteoporosis111html.htm»9
 6. Cummings SR, Nevitt MC, Browner WS ym. Risk factors for hip fracture in white women. Study of Osteoporotic Fractures Research Group. N Engl J Med 1995;332:767-73 «PMID: 7862179»PubMed
 7. Albrand G, Munoz F, Sornay-Rendu E ym. Independent predictors of all osteoporosis-related fractures in healthy postmenopausal women: the OFELY study. Bone 2003;32:78-85 «PMID: 12584039»PubMed
 8. Väänänen K. Luun elämänkaari. Duodecim 1996;112:2087-94
 9. Riggs BL, Melton LJ. Preface. Kirjassa: Riggs BL, Melton III LJ (toim.) Osteoporosis. Etiology, diagnosis, and Management. Philadelphia, Pennsylvania, USA: Lippincott-Raven Publishers, 1995, 2. painos. s. XV
 10. Oei L, Rivadeneira F, Ly F ym. Review of radiological scoring methods of osteoporotic vertebral fractures for clinical and research settings. Eur Radiol 2013;23:476-86 «PMID: 22892721»PubMed
 11. Genant HK, Wu CY, van Kuijk C ym. Vertebral fracture assessment using a semiquantitative technique. J Bone Miner Res 1993;8:1137-48 «PMID: 8237484»PubMed
 12. Grados F, Fechtenbaum J, Flipon E ym. Radiographic methods for evaluating osteoporotic vertebral fractures. Joint Bone Spine 2009;76:241-7 «PMID: 19196531»PubMed
 13. Diacinti D, Vitali C, Gussoni G ym. Misdiagnosis of vertebral fractures on local radiographic readings of the multicentre POINT (Prevalence of Osteoporosis in INTernal medicine) study. Bone 2017;101:230-235 «PMID: 28511873»PubMed
 14. Neaton JD, Wentworth D. Serum cholesterol, blood pressure, cigarette smoking, and death from coronary heart disease. Overall findings and differences by age for 316,099 white men. Multiple Risk Factor Intervention Trial Research Group. Arch Intern Med 1992;152:56-64 «PMID: 1728930»PubMed
 15. De Laet CE, van Hout BA, Burger H ym. Bone density and risk of hip fracture in men and women: cross sectional analysis. BMJ 1997;315:221-5 «PMID: 9253270»PubMed
 16. Kanis JA, Delmas P, Burckhardt P ym. Guidelines for diagnosis and management of osteoporosis. The European Foundation for Osteoporosis and Bone Disease. Osteoporos Int 1997;7:390-406 «PMID: 9373575»PubMed
 17. Cummings SR, Black DM, Nevitt MC ym. Bone density at various sites for prediction of hip fractures. The Study of Osteoporotic Fractures Research Group. Lancet 1993;341:72-5 «PMID: 8093403»PubMed
 18. Kröger H, Lunt M, Reeve J ym. Bone density reduction in various measurement sites in men and women with osteoporotic fractures of spine and hip: the European quantitation of osteoporosis study. Calcif Tissue Int 1999;64:191-9 «PMID: 10024374»PubMed
 19. Van der Klift M, De Laet CE, McCloskey EV ym. The incidence of vertebral fractures in men and women: the Rotterdam Study. J Bone Miner Res 2002;17:1051-6 «PMID: 12054160»PubMed
 20. Poku EK, Towler MR, Cummins NM ym. Developing novel prognostic biomarkers for multivariate fracture risk prediction algorithms. Calcif Tissue Int 2012;91:204-14 «PMID: 22782503»PubMed
 21. Blumsohn A, Eastell R. The performance and utility of biochemical markers of bone turnover: do we know enough to use them in clinical practice? Ann Clin Biochem 1997;34 ( Pt 5):449-59 «PMID: 9293302»PubMed
 22. Nelson HD, Helfand M, Woolf SH ym. Screening for postmenopausal osteoporosis: a review of the evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2002;137:529-41 «PMID: 12230356»PubMed
 23. Who are candidates for prevention and treatment for osteoporosis? Osteoporos Int 1997;7:1-6 «PMID: 9102057»PubMed
 24. Kröger H. FRAX-murtumariskilaskuri osteoporoosin diagnostiikassa ja hoidossa. Duodecim 2013;129:1149-52
 25. Kanis JA, McCloskey EV, Johansson H ym. Case finding for the management of osteoporosis with FRAX--assessment and intervention thresholds for the UK. Osteoporos Int 2008;19:1395-408 «PMID: 18751937»PubMed
 26. Compston J, Cooper A, Cooper C ym. Guidelines for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women and men from the age of 50 years in the UK. Maturitas 2009;62:105-8 «PMID: 19135323»PubMed
 27. Kanis JA, Hans D, Cooper C ym. Interpretation and use of FRAX in clinical practice. Osteoporos Int 2011;22:2395-411 «PMID: 21779818»PubMed
 28. Kanis JA, McCloskey EV, Johansson H ym. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. Osteoporos Int 2013;24:23-57 «PMID: 23079689»PubMed
 29. McCloskey EV, Johansson H, Oden A ym. Denosumab reduces the risk of osteoporotic fractures in postmenopausal women, particularly in those with moderate to high fracture risk as assessed with FRAX. J Bone Miner Res 2012;27:1480-6 «PMID: 22431426»PubMed
 30. Kanis JA, McCloskey E, Johansson H ym. FRAX(®) with and without bone mineral density. Calcif Tissue Int 2012;90:1-13 «PMID: 22057815»PubMed
 31. Donaldson MG, Palermo L, Ensrud KE ym. Effect of alendronate for reducing fracture by FRAX score and femoral neck bone mineral density: the Fracture Intervention Trial. J Bone Miner Res 2012;27:1804-10 «PMID: 22492479»PubMed
 32. Karinkanta S, Mänty M, Pajala S ym. Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus. Suomen Fysioterapeutit, 2011. Saatavilla Internetissä: https://www.suomenfysioterapeutit.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=143 «https://www.suomenfysioterapeutit.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=143»10
 33. Valtion Ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Helsinki: Edita Prima Oy, 2010
 34. Finravinto 2007 -tutkimus - The National FINDIET 2007 Survey. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 23 / 2008. Saatavilla Internetissä http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/78088/2008b23.pdf «http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/78088/2008b23.pdf»11
 35. Nieves JW, Komar L, Cosman F ym. Calcium potentiates the effect of estrogen and calcitonin on bone mass: review and analysis. Am J Clin Nutr 1998;67:18-24 «PMID: 9440370»PubMed
 36. Welten DC, Kemper HC, Post GB ym. A meta-analysis of the effect of calcium intake on bone mass in young and middle aged females and males. J Nutr 1995;125:2802-13 «PMID: 7472660»PubMed
 37. Nordic Nutrition Recommendations 2012. Saatavilla Internetissä: https://www.norden.org/fi/node/7832
 38. Miettinen M, Kinnunen L, Keinänen-Kiukaanniemi S ym. D-vitamiinin puutos on yleistä suomalaisessa aikuisväestössä - D2D-väestötutkimus 2007. Suom Lääkäril 2013; 68: 211-215
 39. Helldán A. ym. (toim.) Finravinto 2012 -tutkimus – The National FINDIET 2012 Survey. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportteja 16/201
 40. American Geriatrics Society Workgroup on Vitamin D Supplementation for Older Adults. Recommendations Abstracted from the American Geriatrics Society Consensus Statement on Vitamin D for Prevention of Falls and Their Consequences. J Am Geriatr Soc 2013: «PMID: 24350602»PubMed
 41. Institute of Medicine (US) Committee to Review Dietary Reference Intakes for Vitamin D and Calcium, Ross AC, Taylor CL ym. 2011: «PMID: 21796828»PubMed
 42. Wactawski-Wende J, Kotchen JM, Anderson GL ym. Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of colorectal cancer. N Engl J Med 2006;354:684-96 «PMID: 16481636»PubMed
 43. Pekkarinen T, Välimäki VV, Aarum S ym. The same annual dose of 292000 IU of vitamin D (cholecalciferol) on either daily or four monthly basis for elderly women: 1-year comparative study of the effects on serum 25(OH)D concentrations and renal function. Clin Endocrinol (Oxf) 2010;72:455-61 «PMID: 19486025»PubMed
 44. Autier P, Gandini S, Mullie P. A systematic review: influence of vitamin D supplementation on serum 25-hydroxyvitamin D concentration. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:2606-13 «PMID: 22701014»PubMed
 45. Mulligan GB, Licata A. Taking vitamin D with the largest meal improves absorption and results in higher serum levels of 25-hydroxyvitamin D. J Bone Miner Res 2010;25:928-30 «PMID: 20200983»PubMed
 46. Ross AC, Manson JE, Abrams SA ym. The 2011 report on dietary reference intakes for calcium and vitamin D from the Institute of Medicine: what clinicians need to know. J Clin Endocrinol Metab 2011;96:53-8 «PMID: 21118827»PubMed
 47. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level of vitamin D. EFSA Journal 2012;10(7):2813. [45 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2813. Available online: www.efsa.europa.eu/efsajournal
 48. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD-MBD Work Group. KDIGO clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, prevention, and treatment of Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD). Kidney Int Suppl 2009;S1-130 «PMID: 19644521»PubMed
 49. Hopper JL, Seeman E. The bone density of female twins discordant for tobacco use. N Engl J Med 1994;330:387-92 «PMID: 8284003»PubMed
 50. Välimäki MJ, Kärkkäinen M, Lamberg-Allardt C ym. Exercise, smoking, and calcium intake during adolescence and early adulthood as determinants of peak bone mass. Cardiovascular Risk in Young Finns Study Group. BMJ 1994;309:230-5 «PMID: 8069139»PubMed
 51. Kiel DP, Baron JA, Anderson JJ ym. Smoking eliminates the protective effect of oral estrogens on the risk for hip fracture among women. Ann Intern Med 1992;116:716-21 «PMID: 1558342»PubMed
 52. Välimäki MJ, Laitinen KA, Tähtelä RK ym. The effects of transdermal estrogen therapy on bone mass and turnover in early postmenopausal smokers: a prospective, controlled study. Am J Obstet Gynecol 2003;189:1213-20 «PMID: 14634543»PubMed
 53. Sirola J, Kröger H, Honkanen R ym. Smoking may impair the bone protective effects of nutritional calcium: a population-based approach. J Bone Miner Res 2003;18:1036-42 «PMID: 12817756»PubMed
 54. Law MR, Hackshaw AK. A meta-analysis of cigarette smoking, bone mineral density and risk of hip fracture: recognition of a major effect. BMJ 1997;315:841-6 «PMID: 9353503»PubMed
 55. Laitinen K, Välimäki M. Bone and the comforts of life. Ann Med 1993;25:413-25
 56. Lehtonen-Veromaa M, Möttönen T, Svedström E ym. Physical activity and bone mineral acquisition in peripubertal girls. Scand J Med Sci Sports 2000;10:236-43 «PMID: 10898269»PubMed
 57. Bielemann RM, Martinez-Mesa J, Gigante DP. Physical activity during life course and bone mass: a systematic review of methods and findings from cohort studies with young adults. BMC Musculoskelet Disord 2013;14:77 «PMID: 23497066»PubMed
 58. Kelley GA, Kelley KS, Kohrt WM. Exercise and bone mineral density in premenopausal women: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Endocrinol 2013;2013:741639 «PMID: 23401684»PubMed
 59. Martyn-St James M, Carroll S. High-intensity resistance training and postmenopausal bone loss: a meta-analysis. Osteoporos Int 2006;17:1225-40 «PMID: 16823548»PubMed
 60. Marques EA, Mota J, Carvalho J. Exercise effects on bone mineral density in older adults: a meta-analysis of randomized controlled trials. Age (Dordr) 2012;34:1493-515 «PMID: 21922251»PubMed
 61. Kohrt WM, Bloomfield SA, Little KD ym. American College of Sports Medicine Position Stand: physical activity and bone health. Med Sci Sports Exerc 2004;36:1985-96 «PMID: 15514517»PubMed
 62. Giangregorio LM, Papaioannou A, Macintyre NJ ym. Too Fit To Fracture: exercise recommendations for individuals with osteoporosis or osteoporotic vertebral fracture. Osteoporos Int 2014;25:821-35 «PMID: 24281053»PubMed
 63. Khan K, McKay H, Kannus P ym. Physical activity and bone health. Champaign, IL, Human Kinetics 2001;181-98
 64. Parkkari J, Kannus P, Palvanen M ym. Majority of hip fractures occur as a result of a fall and impact on the greater trochanter of the femur: a prospective controlled hip fracture study with 206 consecutive patients. Calcif Tissue Int 1999;65:183-7 «PMID: 10441647»PubMed
 65. Carter ND, Kannus P, Khan KM. Exercise in the prevention of falls in older people: a systematic literature review examining the rationale and the evidence. Sports Med 2001;31:427-38 «PMID: 11394562»PubMed
 66. Owen RA, Melton LJ 3rd, Ilstrup DM ym. Colles' fracture and subsequent hip fracture risk. Clin Orthop Relat Res 1982;71:37-43 «PMID: 7140084»PubMed
 67. Melton LJ 3rd, Atkinson EJ, Cooper C ym. Vertebral fractures predict subsequent fractures. Osteoporos Int 1999;10:214-21 «PMID: 10525713»PubMed
 68. Klotzbuecher CM, Ross PD, Landsman PB ym. Patients with prior fractures have an increased risk of future fractures: a summary of the literature and statistical synthesis. J Bone Miner Res 2000;15:721-39 «PMID: 10780864»PubMed
 69. Ismail AA, Cockerill W, Cooper C ym. Prevalent vertebral deformity predicts incident hip though not distal forearm fracture: results from the European Prospective Osteoporosis Study. Osteoporos Int 2001;12:85-90 «PMID: 11303719»PubMed
 70. Johnell O, Oden A, Caulin F ym. Acute and long-term increase in fracture risk after hospitalization for vertebral fracture. Osteoporos Int 2001;12:207-14 «PMID: 11315239»PubMed
 71. Lindsay R, Silverman SL, Cooper C ym. Risk of new vertebral fracture in the year following a fracture. JAMA 2001;285:320-3 «PMID: 11176842»PubMed
 72. Ettinger B, Black DM, Mitlak BH ym. Reduction of vertebral fracture risk in postmenopausal women with osteoporosis treated with raloxifene: results from a 3-year randomized clinical trial. Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation (MORE) Investigators. JAMA 1999;282:637-45 «PMID: 10517716»PubMed
 73. Kanis JA, Borgstrom F, De Laet C ym. Assessment of fracture risk. Osteoporos Int 2005;16:581-9 «PMID: 15616758»PubMed
 74. Black DM, Cummings SR, Karpf DB ym. Randomised trial of effect of alendronate on risk of fracture in women with existing vertebral fractures. Fracture Intervention Trial Research Group. Lancet 1996;348:1535-41 «PMID: 8950879»PubMed
 75. McClung MR, Geusens P, Miller PD ym. Effect of risedronate on the risk of hip fracture in elderly women. Hip Intervention Program Study Group. N Engl J Med 2001;344:333-40 «PMID: 11172164»PubMed
 76. Lindsay R, Cosman F, Lobo RA ym. Addition of alendronate to ongoing hormone replacement therapy in the treatment of osteoporosis: a randomized, controlled clinical trial. J Clin Endocrinol Metab 1999;84:3076-81 «PMID: 10487668»PubMed
 77. Black DM, Greenspan SL, Ensrud KE ym. The effects of parathyroid hormone and alendronate alone or in combination in postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med 2003;349:1207-15 «PMID: 14500804»PubMed
 78. Black DM, Bilezikian JP, Ensrud KE ym. One year of alendronate after one year of parathyroid hormone (1-84) for osteoporosis. N Engl J Med 2005;353:555-65 «PMID: 16093464»PubMed
 79. Herzog W, Minne H, Deter C ym. Outcome of bone mineral density in anorexia nervosa patients 11.7 years after first admission. J Bone Miner Res 1993;8:597-605 «PMID: 8511987»PubMed
 80. Lucas AR, Melton LJ 3rd, Crowson CS ym. Long-term fracture risk among women with anorexia nervosa: a population-based cohort study. Mayo Clin Proc 1999;74:972-7 «PMID: 10918862»PubMed
 81. Bakalov VK, Chen ML, Baron J ym. Bone mineral density and fractures in Turner syndrome. Am J Med 2003;115:259-64 «PMID: 12967689»PubMed
 82. Martino S, Cauley JA, Barrett-Connor E ym. Continuing outcomes relevant to Evista: breast cancer incidence in postmenopausal osteoporotic women in a randomized trial of raloxifene. J Natl Cancer Inst 2004;96:1751-61 «PMID: 15572757»PubMed
 83. Van Staa TP, Leufkens HG, Abenhaim L ym. Use of oral corticosteroids and risk of fractures. J Bone Miner Res 2000;15:993-1000 «PMID: 10841167»PubMed
 84. Kanis JA, Johansson H, Oden A ym. A meta-analysis of prior corticosteroid use and fracture risk. J Bone Miner Res 2004;19:893-9 «PMID: 15125788»PubMed
 85. Weinstein RS. Clinical practice. Glucocorticoid-induced bone disease. N Engl J Med 2011;365:62-70 «PMID: 21732837»PubMed
 86. De Vries F, Bracke M, Leufkens HG ym. Fracture risk with intermittent high-dose oral glucocorticoid therapy. Arthritis Rheum 2007;56:208-14 «PMID: 17195223»PubMed
 87. van Staa TP, Leufkens HG, Cooper C. Use of inhaled corticosteroids and risk of fractures. J Bone Miner Res 2001;16:581-8 «PMID: 11277277»PubMed
 88. Vande Berg BC, Malghem J, Lecouvet FE ym. Fat conversion of femoral marrow in glucocorticoid-treated patients: a cross-sectional and longitudinal study with magnetic resonance imaging. Arthritis Rheum 1999;42:1405-11 «PMID: 10403268»PubMed
 89. Swanson C, Lorentzon M, Conaway HH ym. Glucocorticoid regulation of osteoclast differentiation and expression of receptor activator of nuclear factor-kappaB (NF-kappaB) ligand, osteoprotegerin, and receptor activator of NF-kappaB in mouse calvarial bones. Endocrinology 2006;147:3613-22 «PMID: 16614077»PubMed
 90. Van Staa TP, Laan RF, Barton IP ym. Bone density threshold and other predictors of vertebral fracture in patients receiving oral glucocorticoid therapy. Arthritis Rheum 2003;48:3224-9 «PMID: 14613287»PubMed
 91. Kanis JA, Oden A, Johansson H ym. FRAX and its applications to clinical practice. Bone 2009;44:734-43 «PMID: 19195497»PubMed
 92. van Staa TP, Leufkens HG, Abenhaim L ym. Oral corticosteroids and fracture risk: relationship to daily and cumulative doses. Rheumatology (Oxford) 2000;39:1383-9 «PMID: 11136882»PubMed
 93. Lekamwasam S, Adachi JD, Agnusdei D ym. A framework for the development of guidelines for the management of glucocorticoid-induced osteoporosis. Osteoporos Int 2012;23:2257-76 «PMID: 22434203»PubMed
 94. Grossman JM, Gordon R, Ranganath VK ym. American College of Rheumatology 2010 recommendations for the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis. Arthritis Care Res (Hoboken) 2010;62:1515-26 «PMID: 20662044»PubMed
 95. Saag KG, Zanchetta JR, Devogelaer JP ym. Effects of teriparatide versus alendronate for treating glucocorticoid-induced osteoporosis: thirty-six-month results of a randomized, double-blind, controlled trial. Arthritis Rheum 2009;60:3346-55 «PMID: 19877063»PubMed
 96. Hansen KE, Wilson HA, Zapalowski C ym. Uncertainties in the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis. J Bone Miner Res 2011;26:1989-96 «PMID: 21721042»PubMed
 97. Goulding A, Jones IE, Williams SM ym. First fracture is associated with increased risk of new fractures during growth. J Pediatr 2005;146:286-8 «PMID: 15689927»PubMed
 98. Valta H, Mäkitie O. [New diagnostic criteria for pediatric osteoporosis--spinal compression fractures are an underdiagnosed problem]. Duodecim 2011;127:921-9 «PMID: 21648165»PubMed
 99. Andersson S, Välimäki M. [Male osteoporosis]. Duodecim 2009;125:1109-16 «PMID: 19585908»PubMed
 100. Bouza C, López T, Magro A ym. Efficacy and safety of balloon kyphoplasty in the treatment of vertebral compression fractures: a systematic review. Eur Spine J 2006;15:1050-67 «PMID: 16429288»PubMed
 101. Diamond TH, Champion B, Clark WA. Management of acute osteoporotic vertebral fractures: a nonrandomized trial comparing percutaneous vertebroplasty with conservative therapy. Am J Med 2003;114:257-65 «PMID: 12681451»PubMed
 102. Kasperk C, Hillmeier J, Nöldge G ym. Treatment of painful vertebral fractures by kyphoplasty in patients with primary osteoporosis: a prospective nonrandomized controlled study. J Bone Miner Res 2005;20:604-12 «PMID: 15765179»PubMed
 103. Majd ME, Farley S, Holt RT. Preliminary outcomes and efficacy of the first 360 consecutive kyphoplasties for the treatment of painful osteoporotic vertebral compression fractures. Spine J 2005;5:244-55 «PMID: 15863078»PubMed
 104. McKiernan F, Faciszewski T, Jensen R. Does vertebral height restoration achieved at vertebroplasty matter? J Vasc Interv Radiol 2005;16:973-9 «PMID: 16002505»PubMed
 105. Syed MI, Patel NA, Jan S ym. New symptomatic vertebral compression fractures within a year following vertebroplasty in osteoporotic women. AJNR Am J Neuroradiol 2005;26:1601-4 «PMID: 15956537»PubMed
 106. Legroux-Gérot I, Lormeau C, Boutry N ym. Long-term follow-up of vertebral osteoporotic fractures treated by percutaneous vertebroplasty. Clin Rheumatol 2004;23:310-7 «PMID: 15293091»PubMed
 107. Sinaki M. Musculoskeletal rehabilitation. Kirjassa: Riggs BL, Melton III LJ (toim.) Osteoporosis: etiology, diagnosis and management. Philadelphia, New York: Lippincott-Raven Publishers, 1995
 108. Little EA, Eccles MP. A systematic review of the effectiveness of interventions to improve post-fracture investigation and management of patients at risk of osteoporosis. Implement Sci 2010;5:80 «PMID: 20969769»PubMed
 109. Laliberté MC, Perreault S, Jouini G, Shea BJ, Lalonde L. Effectiveness of interventions to improve the detection and treatment of osteoporosis in primary care settings: a systematic review and meta-analysis. Osteoporosis International 2011:22;2743-68
 110. Morrish DW, Beaupre LA, Bell NR ym. Facilitated bone mineral density testing versus hospital-based case management to improve osteoporosis treatment for hip fracture patients: additional results from a randomized trial. Arthritis Rheum 2009;61:209-15 «PMID: 19177538»PubMed
 111. Kröger H. Osteoporoosin diagnostiikka. Suom Lääkäril 1999;54:2517-21
 112. Valtion Ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset ravitsemussuositukset - ravinto ja liikunta tasapainoon 2005, 56 s. ISBN 951-37-4501-5
 113. Nikander R, Lepola V, Karinkanta S, Sievänen H. Muutama tunti reipasta liikuntaa viikossa - lonkkamurtumat vähenevät kolmanneksella? Katsausartikkeli. Suom Lääkäril 2008;63(22),2033-40
 114. Kanis JA, Glüer CC. An update on the diagnosis and assessment of osteoporosis with densitometry. Committee of Scientific Advisors, International Osteoporosis Foundation. Osteoporos Int 2000;11:192-202 «PMID: 10824234»PubMed
 115. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Terveyttä Ruoasta – Suomalaiset Ravitsemussuositukset. Saatavilla Internetissä: 2014 http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/images/vrn/2014/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.pdf «http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/images/vrn/2014/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.pdf»12
 116. Anderson GL, Limacher M, Assaf AR ym. Effects of conjugated equine estrogen in postmenopausal women with hysterectomy: the Women's Health Initiative randomized controlled trial. JAMA 2004;291:1701-12 «PMID: 15082697»PubMed
 117. Avenell A, Gillespie WJ, Gillespie LD ym. Vitamin D and vitamin D analogues for preventing fractures associated with involutional and post-menopausal osteoporosis. Cochrane Database Syst Rev 2009;(2):CD000227 «PMID: 19370554»PubMed
 118. Banks E, Beral V, Reeves G ym. Fracture incidence in relation to the pattern of use of hormone therapy in postmenopausal women. JAMA 2004;291:2212-20 «PMID: 15138243»PubMed
 119. Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, Orav EJ ym. A pooled analysis of vitamin D dose requirements for fracture prevention. N Engl J Med 2012;367:40-9 «PMID: 22762317»PubMed
 120. Black DM, Cummings SR, Genant HK ym. Axial and appendicular bone density predict fractures in older women. J Bone Miner Res 1992;7:633-8 «PMID: 1414481»PubMed
 121. Black DM, Delmas PD, Eastell R ym. Once-yearly zoledronic acid for treatment of postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med 2007;356:1809-22 «PMID: 17476007»PubMed
 122. Bolland MJ, Grey AB, Gamble GD ym. Effect of osteoporosis treatment on mortality: a meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 2010;95:1174-81 «PMID: 20080842»PubMed
 123. Brown JP, Prince RL, Deal C ym. Comparison of the effect of denosumab and alendronate on BMD and biochemical markers of bone turnover in postmenopausal women with low bone mass: a randomized, blinded, phase 3 trial. J Bone Miner Res 2009;24:153-61 «PMID: 18767928»PubMed
 124. Cameron ID, Gillespie LD, Robertson MC ym. Interventions for preventing falls in older people in care facilities and hospitals. Cochrane Database Syst Rev 2012;12:CD005465 «PMID: 23235623»PubMed
 125. Carpinteri R, Porcelli T, Mejia C ym. Glucocorticoid-induced osteoporosis and parathyroid hormone. J Endocrinol Invest 2010;33:16-21 «PMID: 20938221»PubMed
 126. Cauley JA, Robbins J, Chen Z ym. Effects of estrogen plus progestin on risk of fracture and bone mineral density: the Women's Health Initiative randomized trial. JAMA 2003;290:1729-38 «PMID: 14519707»PubMed
 127. Chesnut III CH, Skag A, Christiansen C ym. Effects of oral ibandronate administered daily or intermittently on fracture risk in postmenopausal osteoporosis. J Bone Miner Res 2004;19:1241-9
 128. Chung M, Balk EM, Brendel M ym. Vitamin D and calcium: a systematic review of health outcomes. Evid Rep Technol Assess (Full Rep) 2009:1-420 «PMID: 20629479»PubMed
 129. Cranney A, Horsley T, O'Donnell S ym. Effectiveness and safety of vitamin D in relation to bone health. Evid Rep Technol Assess (Full Rep) 2007:1-235 «PMID: 18088161»PubMed
 130. Cranney A, Waldegger L, Zytaruk N ym. Risedronate for the prevention and treatment of postmenopausal osteoporosis. Cochrane Database Syst Rev 2003;(4):CD004523 «PMID: 14584020»PubMed
 131. Cummings SR, Black DM, Nevitt MC ym. Appendicular bone density and age predict hip fracture in women. The Study of Osteoporotic Fractures Research Group. JAMA 1990;263:665-8 «PMID: 2404146»PubMed
 132. Cummings SR, Ettinger B, Delmas PD ym. The effects of tibolone in older postmenopausal women. N Engl J Med 2008;359:697-708 «PMID: 18703472»PubMed
 133. Cummings SR, San Martin J, McClung MR ym. Denosumab for prevention of fractures in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med 2009;361:756-65 «PMID: 19671655»PubMed
 134. Delmas PD, Adami S, Strugala C ym. Intravenous ibandronate injections in postmenopausal women with osteoporosis: one-year results from the dosing intravenous administration study. Arthritis Rheum 2006;54:1838-46 «PMID: 16729277»PubMed
 135. DIPART (Vitamin D Individual Patient Analysis of Randomized Trials) Group. Patient level pooled analysis of 68 500 patients from seven major vitamin D fracture trials in US and Europe. BMJ 2010;340:b5463 «PMID: 20068257»PubMed
 136. Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ ym. Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database Syst Rev 2012;9:CD007146 «PMID: 22972103»PubMed
 137. Gillespie WJ, Gillespie LD, Parker MJ. Hip protectors for preventing hip fractures in older people. Cochrane Database Syst Rev 2010;(10):CD001255 «PMID: 20927724»PubMed
 138. Honkanen RJ, Honkanen K, Kröger H ym. Risk factors for perimenopausal distal forearm fracture. Osteoporos Int 2000;11:265-70 «PMID: 10824244»PubMed
 139. Hui SL, Slemenda CW, Johnston CC Jr. Age and bone mass as predictors of fracture in a prospective study. J Clin Invest 1988;81:1804-9 «PMID: 3384952»PubMed
 140. Kalyani RR, Stein B, Valiyil R ym. Vitamin D treatment for the prevention of falls in older adults: systematic review and meta-analysis. J Am Geriatr Soc 2010;58:1299-310
 141. Kanis JA, Johnell O, Oden A ym. Ten year probabilities of osteoporotic fractures according to BMD and diagnostic thresholds. Osteoporos Int 2001;12:989-95 «PMID: 11846333»PubMed
 142. Kanis JA, Stevenson M, McCloskey EV ym. Glucocorticoid-induced osteoporosis: a systematic review and cost-utility analysis. Health Technol Assess 2007;11:iii-iv, ix-xi, 1-231 «PMID: 17311734»PubMed
 143. Kendler DL, Roux C, Benhamou CL ym. Effects of denosumab on bone mineral density and bone turnover in postmenopausal women transitioning from alendronate therapy. J Bone Miner Res 2010;25:72-81 «PMID: 19594293»PubMed
 144. Kröger H, Huopio J, Honkanen R ym. Prediction of fracture risk using axial bone mineral density in a perimenopausal population: a prospective study. J Bone Miner Res 1995;10:302-6 «PMID: 7754811»PubMed
 145. Lamberg-Allardt C, Brustad M, Meyer HE ym. Vitamin D - a systematic literature review for the 5th edition of the Nordic Nutrition Recommendations. Food Nutr Res 2013;57: «PMID: 24106457»PubMed
 146. Lane NE, Sanchez S, Modin GW ym. Parathyroid hormone treatment can reverse corticosteroid-induced osteoporosis. Results of a randomized controlled clinical trial. J Clin Invest 1998;102:1627-33 «PMID: 9788977»PubMed
 147. Lyles KW, Colón-Emeric CS, Magaziner JS ym. Zoledronic acid and clinical fractures and mortality after hip fracture. N Engl J Med 2007;357:1799-809 «PMID: 17878149»PubMed
 148. Majumdar SR, Beaupre LA, Harley CH ym. Use of a case manager to improve osteoporosis treatment after hip fracture: results of a randomized controlled trial. Arch Intern Med 2007;167:2110-5 «PMID: 17954806»PubMed
 149. Marshall D, Johnell O, Wedel H. Meta-analysis of how well measures of bone mineral density predict occurrence of osteoporotic fractures. BMJ 1996;312:1254-9 «PMID: 8634613»PubMed
 150. Meunier PJ, Roux C, Seeman E ym. The effects of strontium ranelate on the risk of vertebral fracture in women with postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med 2004;350:459-68 «PMID: 14749454»PubMed
 151. Michael YL, Whitlock EP, Lin JS ym. Primary care-relevant interventions to prevent falling in older adults: a systematic evidence review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2010;153:815-25 «PMID: 21173416»PubMed
 152. Mosekilde L, Beck-Nielsen H, Sørensen OH ym. Hormonal replacement therapy reduces forearm fracture incidence in recent postmenopausal women - results of the Danish Osteoporosis Prevention Study. Maturitas 2000;36:181-93 «PMID: 11063900»PubMed
 153. Murad MH, Elamin KB, Abu Elnour NO ym. Clinical review: The effect of vitamin D on falls: a systematic review and meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 2011;96:2997-3006 «PMID: 21795448»PubMed
 154. Mølgaard C, Larnkjaer A, Cashman KD ym. Does vitamin D supplementation of healthy Danish Caucasian girls affect bone turnover and bone mineralization? Bone 2010;46:432-9
 155. Papapoulos S, Chapurlat R, Libanati C ym. Five years of denosumab exposure in women with postmenopausal osteoporosis: results from the first two years of the FREEDOM extension. J Bone Miner Res 2012;27:694-701 «PMID: 22113951»PubMed
 156. Randell KM, Honkanen RJ, Kröger H ym. Does hormone-replacement therapy prevent fractures in early postmenopausal women? J Bone Miner Res 2002;17:528-33 «PMID: 11874244»PubMed
 157. Reginster JY, Adami S, Lakatos P ym. Efficacy and tolerability of once-monthly oral ibandronate in postmenopausal osteoporosis: 2 year results from the MOBILE study. Ann Rheum Dis 2006;65:654-61 «PMID: 16339289»PubMed
 158. Reginster JY, Felsenberg D, Boonen S ym. Effects of long-term strontium ranelate treatment on the risk of nonvertebral and vertebral fractures in postmenopausal osteoporosis: Results of a five-year, randomized, placebo-controlled trial. Arthritis Rheum 2008;58:1687-95 «PMID: 18512789»PubMed
 159. Reginster JY, Seeman E, De Vernejoul MC ym. Strontium ranelate reduces the risk of nonvertebral fractures in postmenopausal women with osteoporosis: Treatment of Peripheral Osteoporosis (TROPOS) study. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:2816-22 «PMID: 15728210»PubMed
 160. Reid DM, Devogelaer JP, Saag K ym. Zoledronic acid and risedronate in the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis (HORIZON): a multicentre, double-blind, double-dummy, randomised controlled trial. Lancet 2009;373:1253-63 «PMID: 19362675»PubMed
 161. Sambrook PN, Roux C, Devogelaer JP ym. Bisphosphonates and glucocorticoid osteoporosis in men: results of a randomized controlled trial comparing zoledronic acid with risedronate. Bone 2012;50:289-95 «PMID: 22061864»PubMed
 162. Sanders KM, Stuart AL, Williamson EJ ym. Annual high-dose oral vitamin D and falls and fractures in older women: a randomized controlled trial. JAMA 2010;303:1815-22 «PMID: 20460620»PubMed
 163. Schousboe JT, Fink HA, Taylor BC ym. Association between self-reported prior wrist fractures and risk of subsequent hip and radiographic vertebral fractures in older women: a prospective study. J Bone Miner Res 2005;20:100-6 «PMID: 15619675»PubMed
 164. Schuit SC, van der Klift M, Weel AE ym. Fracture incidence and association with bone mineral density in elderly men and women: the Rotterdam Study. Bone 2004;34:195-202 «PMID: 14751578»PubMed
 165. Sebba AI, Emkey RD, Kohles JD ym. Ibandronate dose response is associated with increases in bone mineral density and reductions in clinical fractures: results of a meta-analysis. Bone 2009;44:423-7 «PMID: 19049913»PubMed
 166. Seeman E, Crans GG, Diez-Perez A ym. Anti-vertebral fracture efficacy of raloxifene: a meta-analysis. Osteoporos Int 2006;17:313-6 «PMID: 16217588»PubMed
 167. Shea B, Wells G, Cranney A ym. Meta-analyses of therapies for postmenopausal osteoporosis. VII. Meta-analysis of calcium supplementation for the prevention of postmenopausal osteoporosis. Endocr Rev 2002;23:552-9 «PMID: 12202470»PubMed
 168. Smith MR, Egerdie B, Hernández Toriz N ym. Denosumab in men receiving androgen-deprivation therapy for prostate cancer. N Engl J Med 2009;361:745-55 «PMID: 19671656»PubMed
 169. Stone KL, Seeley DG, Lui LY ym. BMD at multiple sites and risk of fracture of multiple types: long-term results from the Study of Osteoporotic Fractures. J Bone Miner Res 2003;18:1947-54 «PMID: 14606506»PubMed
 170. Trivedi DP, Doll R, Khaw KT. Effect of four monthly oral vitamin D3 (cholecalciferol) supplementation on fractures and mortality in men and women living in the community: randomised double blind controlled trial. BMJ 2003;326:469 «PMID: 12609940»PubMed
 171. Tuppurainen M, Kröger H, Saarikoski S ym. The effect of gynecological risk factors on lumbar and femoral bone mineral density in peri- and postmenopausal women. Maturitas 1995;21:137-45 «PMID: 7752951»PubMed
 172. Uusi-Rasi K, Kärkkäinen MU, Lamberg-Allardt CJ. Calcium intake in health maintenance - a systematic review. Food Nutr Res 2013;57: «PMID: 23687486»PubMed
 173. Wallace I, Callachand F, Elliott J ym. An evaluation of an enhanced fracture liaison service as the optimal model for secondary prevention of osteoporosis. JRSM Short Rep 2011;2:8 «PMID: 21369526»PubMed
 174. Waugh EJ, Lam MA, Hawker GA ym. Risk factors for low bone mass in healthy 40-60 year old women: a systematic review of the literature. Osteoporos Int 2009;20:1-21 «PMID: 18523710»PubMed
 175. Wells GA, Cranney A, Peterson J ym. Alendronate for the primary and secondary prevention of osteoporotic fractures in postmenopausal women. Cochrane Database Syst Rev 2008;(1):CD001155 «PMID: 18253985»PubMed
 176. Vestergaard P, Mosekilde L, Langdahl B. Fracture prevention in postmenopausal women. Clin Evid (Online) 2011;2011: «PMID: 21542947»PubMed
 177. Viljakainen HT, Natri AM, Kärkkäinen M ym. A positive dose-response effect of vitamin D supplementation on site-specific bone mineral augmentation in adolescent girls: a double-blinded randomized placebo-controlled 1-year intervention. J Bone Miner Res 2006;21:836-44 «PMID: 16753014»PubMed
 178. Winzenberg TM, Powell S, Shaw KA ym. Vitamin D supplementation for improving bone mineral density in children. Cochrane Database Syst Rev 2010;(10):CD006944 «PMID: 20927753»PubMed
 179. Winzenberg TM, Shaw K, Fryer J ym. Calcium supplementation for improving bone mineral density in children. Cochrane Database Syst Rev 2006;(2):CD005119 «PMID: 16625624»PubMed
Jatka lukemista

A

Aiempi murtuma ja murtumariski

Aiempi murtuma lisää murtuman riskiä.

A

Alendronaatti postmenopausaalisen osteoporoosin primaari- ja sekundaaripreventiossa

Alendronaatti vähentää nikamamurtumien ja ei-nikamamurtumien ilmaantuvuutta menopaussin ohittaneilla naisilla, joilla on korkea murtumariski.

A

Bisfosfonaatit kortikosteroidihoitoon liittyvän osteoporoosin hoidossa

Bisfosfonaattihoito estää luukatoa glukokortikoidihoitoa saavilla potilailla.

A

Denosumabin vaikutus luuntiheyteen ja murtumien ilmaantuvuuteen menopaussin ohittaneilla osteporoottisilla naisilla

Denosumabi lisää luuston tiheyttä ja vähentää kliinisiä ja radiologisia nikamamurtumia sekä lonkka- että nikaman ulkopuoleisten murtumien ilmaantuvuutta menopaussin ohittaneilla osteoporoottisilla naisilla.

A

Estrogeenihoidon vaikutus luunmurtumien esiintyvyyteen menopaussin ohittaneilla naisilla

Estrogeenihoito vähentää nikama-, ranne- ja lonkkamurtumia menopaussin ohittaneilla naisilla.

A

Estrogeenihoidon vaikutus luuntiheyteen postmenopausaalisilla naisilla

Estrogeeni estää estrogeenipuutokseen liittyvän luun mineraalitiheyden pienentymistä postmenopausaalisilla naisilla.

A

Ibandronaatin vaikutus luuntiheyteen ja murtumiin postmenopausaalisilla osteoporoottisilla naisilla

Ibandronaatti lisää luuston tiheyttä ja vähentää kliinisten ja radiologisesti todettujen nikamamurtumienilmaantuvuutta postmenopausaalisilla osteoporoottisilla naisilla.

A

Ikä ja murtuman riski

Ikä lisää murtuman riskiä.

A

Luuntiheyden ja murtumariskin korrelaatio

Postmenopausaalisilla naisilla jokainen yhden keskipoikkeaman alenema luun tiheydessä lisää tutkittavan murtumariskin 1,5–2,5-kertaiseksi.

A

Risedronaatin vaikutus murtumien ilmaantuvuuteen menopaussin ohittaneilla naisilla, joilla on korkea murtumariski

Risedronaatti vähentää nikamamurtumien ja ei-nikamamurtumien ilmaantuvuutta menopaussin ohittaneilla naisilla, joilla on korkea murtumariski.

A

Sentraalinen luuntiheys kaksienergiaisella röntgenabsorptiometrialla murtumariskin ennustajana

Sentraalinen luuntiheys kaksienergiaisella röntgenabsorptiometrialla ennustaa murtumariskiä.

A

Strontiumranelaatin vaikutus luuntiheyteen sekä kliinisten ja radiologisten murtumien ilmaantuvuuteen postmenopausaalisilla osteoporoottisilla naisilla

Strontiumranelaatti lisää luuston tiheyttä ja vähentää kliinisten ja radiologisten nikamamurtumien ilmaantuvuutta postmenopausaalisilla osteoporoottisilla naisilla.

A

Tsolendronihapon anto vuosittaisena kertainfuusiona ja murtumien ilmaantuvuus menopaussin ohittaneilla naisilla ja lonkkamurtuman jälkeen

Tsoledronihappo lisää luuston tiheyttä ja vähentää sekä nikama- että ei-nikamamurtumien ilmaantuvuutta menopaussin ohittaneilla naisilla ja lonkkamurtuman jälkeen.

B

Bisfosfonaatit kortikosteroidihoitoon liittyvien nikamamurtumien ehkäisyssä

Bisfosfonaattihoito ilmeisesti estää nikamamurtumia glukokortikoidihoitoa saavilla potilaille.

B

Denosumabin vaikutus luuntiheyteen ja murtumien ilmaantuvuuteen eturauhassyöpää sairastavilla miehillä

Denosumabi ilmeisesti lisää luuston tiheyttä ja vähentää nikamamurtumien ilmaantuvuutta miehillä eturauhassyövän androgeenideprivaatiosta johtuvan osteoporoosin hoidossa.

B

D-vitamiini- sekä kalsiumlisä ja luunmurtumat

Riittävän suuri D-vitamiinilisä yhdessä kalsiumlisän kanssa ilmeisesti vähentää vanhuksilla lonkkamurtumien ja muiden ei-nikamamurtumien esiintyvyyttä.

B

D-vitamiinin vaikutus luun mineraalitiheyteen lapsilla ja nuorilla aikuisilla

D-vitamiini ilmeisesti lisää luun määrää lapsilla ja nuorilla aikuisilla, jos seerumin 25(OH)D-pitoisuus on alhainen.

B

D-vitamiinin vaikutus yhdessä kalsiumin kanssa vanhusten tasapainoon ja kaatumisiin

D-vitamiini yhdessä kalsiumin kanssa ilmeisesti vähentää vanhusten kaatumisia.

B

Kalsiuminsaanti ja luuntiheys menopaussin ohittaneilla naisilla

Riittävä kalsiuminsaanti ilmeisesti hidastaa luumassan vähenemistä menopaussin ohittaneilla naisilla.

B

Kalsiuminsaanti ja luuntiheys prepubertaali-iässä ja nuorilla aikuisilla

Kalsiumin riittävä saanti ilmeisesti lisää luumassaa lapsilla ja murrosiässä.

B

Osteoporoosihoitajamallin vaikutus diagnostisiin luuntiheysmittauksiin ja spesifisen luulääkityksen aloittamiseen potilailla, jotka ovat sairastaneet pienienergisen vamman aiheuttaman murtuman

Osteoporoosihoitajamalli ilmeisesti lisää diagnostisia luuntiheysmittauksia ja spesifisten luulääkitysten aloituksia potilailla, jotka ovat sairastaneet pienienergisen vamman aiheuttaman murtuman.

B

Teriparatidi kortikosteroidihoitoon liittyvän osteoporoosin hoidossa

Teriparatidi ilmeisesti lisää luuntiheyttä ja vähentää nikamamurtumia glukokortikoidihoitoa saavilla potilailla.

B

Tibolonin vaikutus luunmurtumien esiintyvyyteen menopaussin ohittaneilla naisilla

Tibolonihoito ilmeisesti vähentää nikamamurtumia ja nikaman ulkopuoleisia murtumia menopaussin ohittaneilla naisilla.

C

D-vitamiini- ja kalsiumlisä ja luun mineraalitiheyden pienentyminen menopaussin ohittaneilla naisilla

D-vitamiini- ja kalsiumlisä lisännee luun mineraalitiheyttä menopaussin ohittaneilla naisilla.

C

Lonkkasuojaimen vaikuttavuus lonkkamurtumien ehkäisyssä

Lonkkasuojaimet saattavat vähentää lonkkamurtumia laitoksissa asuvilla henkilöillä, joilla on korkea lonkkamurtuman riski.

C

Vanhainkoti- ja laitosoloissa toteutettujen lonkkamurtumien ehkäisyinterventioiden vaikuttavuus

Monista yhtäaikaisista tekijöistä koostuva hoito-ohjelma saattaa vähentää lonkkamurtumia yli 65-vuotiailla vanhainkodeissa (nursing home) asuvilla potilailla.

D-vitamiinin metaboliitit
Glukokortikoidihoidon aiheuttaman osteoporoosin hoitokaavio
Jatkotutkimusten tarpeen arviointi lasten murtumien yhteydessä
Kaavakuva nikamamurtuman vaikeusasteesta Genant-luokituksen mukaisesti
Luulääkeliikennevalot (alendronaatti ja risedronaatti)
Luulääkeliikennevalot (denosumabi)
Luulääkeliikennevalot (strontiumranelaatti)
Luulääkeliikennevalot (teriparatidi)
Luulääkeliikennevalot (tsoledronihappo)

Aiheeseen liittyviä suosituksia