Takaisin

Lonkkasuojaimet lonkkamurtumien ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Maarit Piirtola
16.10.2017

Näytön aste: C

Lonkkasuojaimet saattavat vähentää lonkkamurtumia pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai palveluasunnoissa asuvilla, erityisen korkean kaatumisriskin omaavilla iäkkäillä henkilöillä.

Cochrane-katsauksessa «Santesso N, Carrasco-Labra A, Brignardello-Peterse...»1 oli mukana 19 vuoden 2012 loppuun mennessä raportoitua RCT-tutkimusta, joista 9 oli klusterirandomoitua tutkimusta. Tutkimuksiin osallistui yhteensä liki 17 500 tutkittavaa, joiden keski-ikä vaihteli 78:sta 86 vuoteen. 5 tutkimuksessa tutkimuksiin osallistuneet henkilöt asuivat omissa kodeissaan (n = 5 614) ja 14 laitoksissa tai palvelukodeissa (n = 11 808). Interventioryhmään kuuluneet iäkkäät henkilöt käyttivät pehmeitä tai kovia lonkkasuojaimia ja verrokkihenkilöt eivät. Katsauksen ensisijaisina kiinnostuksen kohteina oli analysoida lonkkasuojien ehkäisevää vaikutusta lonkkamurtumien, lantiomurtumien tai ylipäätänsä murtumien ilmaantuvuuteen. Lisäksi analysoitiin suojien yhteyttä kaatumisiin. Toissijaisena kiinnostuksen kohteena oli analysoida lonkkasuojien käyttömyöntyvyyttä, käyttömukavuutta (+ haittavaikutuksia, kuten iho-ongelmia) ja lonkkasuojien käytön kustannushyötyjä.

Meta-analyysin mukaan lonkkasuojainten käyttö vähensi lonkkamurtumia laitoshoidossa tai palvelukodeissa asuvilla henkilöillä eli erityisen korkeassa kaatumisen riskissä olevilla iäkkäillä henkilöillä (RR 0,82, 95 % luottamusväli 0,67–1,00). Lonkkasuojaimia käyttävät saivat jokaista 1 000 lonkkamurtumaa kohden 11 lonkkamurtumaa (95 % luottamusväli 20–0) vähemmän verrattuna niihin, jotka eivät käyttäneet suojaimia. Kun analyyseistä poistettiin 4 sellaista tutkimusta, joiden arveltiin sisältäneen hoitoryhmien arvontaan sisältynyttä harhaa, lonkkasuojien suojaava vaikutus väheni, eikä tulos ollut enää tilastollisesti merkitsevä (RR 0,90, 95 % luottamusväli 0,72–1,13). Lonkkasuojaimien käytöllä ei näyttäisi olevan vaikutusta lonkkamurtumien ilmaantuvuuteen kotona asuvilla iäkkäillä henkilöillä (RR 1,15, 95 % luottamusväli 0,84–1,58).

Katsauksen mukaan näyttö lonkkasuojainten käytöstä syntyviin lantionseudun tai muihin murtumiin sekä lisääntyneisiin kaatumisiin on heikko. Lonkkasuojien käyttöön on raportoitu haittavaikutuksia enintään 5 % käyttäjistä, mutta halukkuus käyttää lonkkasuojia (37–72 %) ja niiden käyttöaste (20–92 %) on alhainen.

12 katsaukseen mukaan otettua tutkimusta analysoi myös lonkkasuojien kustannuksia tai kustannusvaikuttavuutta. Näiden tutkimusten perusteella lonkkasuojat ovat todennäköisesti kustannusvaikuttava keino lonkkamurtumien ehkäisyssä, mutta niiden käyttöaste (mediaani 56 %) vaikuttaa kustannusvaikuttavuuteen. Tutkimuksissa käytetyt kustannusmallit erosivat toisistaan suuresti, eikä niiden perusteella pystytty suorittamaan meta-analyysiä, ei määrittelemään minimikäyttöastetta eikä määrittelemään tarkemmin iäkkäiden ryhmää, jolle suojista olisi kaikkein suurin kustannushyöty.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti

Näytönastetta laskee tähän katsaukseen sisällytettyjen tutkimusten heterogeenisyys. Lonkkasuojaimilla on vain vähän haittavaikutuksia, mutta niiden alhainen pitkän ajan hoitomyöntyvyys on ongelma, sillä lonkkasuojat vähentävät lonkkamurtumia ja ovat kustannusvaikuttavia vain käytettynä. On mahdollista, että lonkkasuojat vähentävät lonkkamurtumia myös kotona asuvilla erityisen suuressa kaatumisen ja murtumien riskissä olevilla iäkkäillä henkilöillä (huom. erityisesti osteoporoosia sairastavat henkilöt). Näyttöä lonkkasuojien vaikutuksista muistisairaille henkilöille tai erityyppisten lonkkasuojien suojaavasta vaikutuksesta ei tässä katsauksessa analysoitu erikseen.

Kirjallisuutta

  1. Santesso N, Carrasco-Labra A, Brignardello-Petersen R. Hip protectors for preventing hip fractures in older people. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD001255 «PMID: 24687239»PubMed