Takaisin

Sentraalinen luuntiheys kaksienergiaisella röntgenabsorptiometrialla murtumariskin ennustajana

Näytönastekatsaukset
Heikki Kröger ja Kari Salovaara
10.2.2014

Näytön aste: A

Sentraalinen luuntiheys kaksienergiaisella röntgenabsorptiometrialla ennustaa murtumariskiä.

8 134 yli 65-vuotiaan valkoihoisen naisen SOF-tutkimuksessa «Black DM, Cummings SR, Genant HK ym. Axial and app...»1 (Study of Osteoporotic Fractures) todettiin melko lyhyessä, keskimäärin 0,7 vuoden seurannassa yhteensä 208 murtumaa 191 tutkittavalla, kun selkärangan murtumia ei huomioitu. Sentraalinen DXA ennusti kaikkien murtumien riskiä. Reisiluun proksimaaliosan luuntiheyden lasku 1 SD:n nosti murtumariskin 1,4-kertaiseksi (95 % luottamusväli 1,2–1,63) ja selkärangan luuntiheyden lasku 1,35-kertaiseksi (95 % luottamusväli 1,15–1,58).

Saman tutkimusryhmän (SOF-tutkimus) aineistossa pidemmässä, keskimäärin 1,8 vuoden seurannassa «Cummings SR, Black DM, Nevitt MC ym. Bone density ...»2 reisiluun kaulan luuntiheyden yhden SD:n lasku lisäsi murtumariskiä 2,6-kertaiseksi (95 % luottamusväli 1,9–3,6). Lonkkamurtumia ryhmässä ilmeni 65. Reisiluun kaulan BMD:n alimman kvartiilin lonkkamurtumariski oli 8,5-kertainen BMD:n korkeimpaan kvartiiliin verrattuna.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisessa väestöpohjaisessa OSTPRE-kohorttitutkimuksessa «Kröger H, Huopio J, Honkanen R ym. Prediction of f...»3 mitattiin 3 222 perimenopausaalisen (iän keskiarvo 53,4 vuotta, vaihteluväli 47–59 vuotta) naisen sentraalinen luuntiheys DXA:lla ja selvitettiin luuntiheyden vaikutusta murtumien riskiin. Keskimäärin 2,4 vuoden seurannassa ilmaantui 183 murtumaa 168 tutkittavalle.

Luuntiheyden lasku yhden SD:n verran lannerangassa nosti kaikkien murtumien riskiä 1,5-kertaiseksi ja reisiluun kaulassa 1,41-kertaiseksi. Osteoporoottisten murtumien (ranne, olkaluu, lanneranka) riskin nousu oli vastaavasti 1,67- ja 1,61-kertainen lannerangan ja reisiluun kaulan osalta. Mittauspaikasta ja murtumatyypistä riippuen alentuneen luuntiheyden vaikutus murtumariskiin oli 1,42–2,38-kertainen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Hollantilaisessa väestöpohjaisessa Rotterdam-tutkimuksessa «Schuit SC, van der Klift M, Weel AE ym. Fracture i...»4, johon otettiin 55-vuotiaita tai vanhempia miehiä tai naisia, 7 806 osallistujasta 5 794:lle tehtiin reisiluun kaulan tiheysmittaus (2 437 miestä, 3 357 naista) ja arvioitiin luuntiheyden merkitystä murtuman riskitekijänä pitkällä aikavälillä (seuranta-aika 6,8 vuotta, SD 2,3 vuotta).

Reisiluun kaulan luuntiheyden lasku yhden SD:n verran lisäsi kaikkien murtumien riskiä naisilla 1,5-kertaiseksi (95 % luottamusväli 1,4–1,6) ja miehillä 1,4-kertaiseksi (95 % luottamusväli 1,2–1,6), kun selkärangan murtumat jätettiin huomiotta. Lonkkamurtuman riski kasvoi vastaavasti naisilla 2,1-kertaiseksi (95 % luottamusväli 1,7–2,5) ja miehillä 2,3-kertaiseksi (95 % luottamusväli 1,6–3,3).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

SOF-tutkimuksen pitkäaikaistulokset «Stone KL, Seeley DG, Lui LY ym. BMD at multiple si...»5 ovat hyvin samansuuntaisia. 6 892 yli 65-vuotiaalta valkoihoiselta naiselta mitattiin lannerangan ja reisiluun yläosan luuntiheys DXA:lla ja keskimäärin 8,5 vuoden seurannassa ilmaantui 2 372 tutkittavalle 3 278 murtumaa. Selkärangan murtumien seuranta-aika oli keskimäärin 3,7 vuotta, jonka aikana ilmaantui 389 nikamamurtumaa.

Luuntiheyden alentuminen yhden SD:n verran lannerangasta lisäsi riskiä kaikille murtumille 1,33-kertaiseksi (95 % luottamusväli 1,27–1,4). Nikamamurtumariskiä ennusti parhaiten lannerangan luuntiheys (2,06) ja lonkkamurtumariskiä ennusti parhaiten reisiluun yläosan (2,22) ja kaulan (2,37) luuntiheys.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Marshall ym. «Marshall D, Johnell O, Wedel H. Meta-analysis of h...»6 analysoivat meta-analyysissään 11 prospektiivisen murtumatutkimuksen 90 000 henkilövuoden seurantatietoja.

Reisiluun yläosan ja lannerangan luuntiheyden yhden SD:n alentuma nosti kaikkien murtumien riskiä 1,6-kertaiseksi (95 % luottamusväli 1,4–1,8) ja 1,5-kertaiseksi (95 % luottamusväli 1,4–1,7). Myös tässä meta-analyysissä nikamamurtumariskiä ennusti parhaiten lannerangan BMD (2,3; 95 % luottamusväli 1,9–2,8) ja lonkkamurtumariskiä ennusti parhaiten reisiluun yläosan BMD (2,6; 95 % luottamusväli 2,0–3,5).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Black DM, Cummings SR, Genant HK ym. Axial and appendicular bone density predict fractures in older women. J Bone Miner Res 1992;7:633-8 «PMID: 1414481»PubMed
 2. Cummings SR, Black DM, Nevitt MC ym. Bone density at various sites for prediction of hip fractures. The Study of Osteoporotic Fractures Research Group. Lancet 1993;341:72-5 «PMID: 8093403»PubMed
 3. Kröger H, Huopio J, Honkanen R ym. Prediction of fracture risk using axial bone mineral density in a perimenopausal population: a prospective study. J Bone Miner Res 1995;10:302-6 «PMID: 7754811»PubMed
 4. Schuit SC, van der Klift M, Weel AE ym. Fracture incidence and association with bone mineral density in elderly men and women: the Rotterdam Study. Bone 2004;34:195-202 «PMID: 14751578»PubMed
 5. Stone KL, Seeley DG, Lui LY ym. BMD at multiple sites and risk of fracture of multiple types: long-term results from the Study of Osteoporotic Fractures. J Bone Miner Res 2003;18:1947-54 «PMID: 14606506»PubMed
 6. Marshall D, Johnell O, Wedel H. Meta-analysis of how well measures of bone mineral density predict occurrence of osteoporotic fractures. BMJ 1996;312:1254-9 «PMID: 8634613»PubMed