Takaisin

Bisfosfonaatit kortikosteroidihoitoon liittyvän osteoporoosin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Anna-Mari Koski
24.3.2017

Näytön aste: A

Bisfosfonaattihoito estää luukatoa glukokortikoidihoitoa saavilla potilailla.

Systemaattisessa katsauksessa «Kanis JA, Stevenson M, McCloskey EV ym. Glucocorti...»1, jossa tietokannat seulottiin lokakuuhun 2002 asti, voitiin satunnaistettuja, kontrolloituja tutkimuksia (n = 45) tarkasteltaessa havaita, että bisfosfonaatit estävät glukokortikoidien aiheuttamaa luuntiheyden laskua (ks. taulukko «Lääkeaineiden vaikutukset glukokortikoidien aiheuttaman luuntiheyden laskun estossa systemaattisen katsauksen laatijoiden mukaan....»1). Vahvin näyttö on alendronaatista ja risedronaatista. Vaste on kooltaan samankaltainen kuin postmenopausaalisessa osteoporoosissa todettu vaste luuntiheyteen.

Vähäisen tutkimustiedon perusteella voidaan arvioida, että todennäköisesti myös pamidronaatti ja suonensisäisesti annosteltava ibandronaatti (2 mg kolmen kuukauden välein) estävät glukokortikoidien aiheuttamaa luuntiheyden laskua.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattisen katsauksen jälkeen on ilmestynyt satunnaistettu, kaksoissokkoutettu tsoledronaattia (5 mg suonen sisäisesti kerta-annos) ja risedronaattia (5 mg/vrk suun kautta) vertaileva monikeskustutkimus «Reid DM, Devogelaer JP, Saag K ym. Zoledronic acid...»2 (n = 833), jossa potilaat jaettiin kahteen osaan glukokortikoidihoidon keston mukaan. Preventioryhmässä glukokortikoidihoito oli kestänyt alle kolme kuukautta ja hoitoryhmässä enemmän kuin kolme kuukautta tutkimuksen alkaessa. Prednisolonin päivittäinen annos oli vähintään 7,5 mg. Tutkimukseen ei otettu potilaita, jotka olivat saaneet aiemmin bisfosfonaattilääkitystä, joilla oli matala D-vitamiinipitoisuus, merkittävä munuaisten vajaatoiminta tai lisäkilpirauhasen ylitoiminta. Potilaat olivat iältään 18–85-vuotiaita tutkimuksen alkaessa; keski-ikä hoitoryhmässä oli 53 vuotta ja preventioryhmässä 57 vuotta. Potilaista 68 % oli naisia, joista 66 % postmenopausaalisia. T-luku ls-rangassa oli hoitoryhmässä keskimäärin -1,37 ja preventioryhmässä -0,93. Taustasairautena potilailla oli nivelreuma, pehmytkudosreuma, LED tai astma. Tutkimus toteutettiin vuosina 2004–7. 62 potilasta keskeytti tutkimuksen. Seuranta-aika oli 12 kuukautta.

Ls-rangassa luuntiheys lisääntyi tsoledronihapolla enemmän kuin risedronaatilla sekä hoito- (4,1 % ja 2,7 %, p = 0,0001) että preventioryhmässä (2,6 % ja 0,6 %, p < 0,0001). Ero tuli merkitseväksi jo kuuden kuukauden kohdalla. Reisiluun kaulassa ja lonkassa muutos oli kokonaisuutena samansuuntainen kuin ls-rangassa. Nikamamurtumien määrä oli vähäinen sekä risedronaatti- (n = 3) että tsoledronaattiryhmässä (n = 5) eikä ryhmien väillä ollut eroja.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Edellä mainitusta, tsoledronaattia ja risedronaattia vertailevasta tutkimuksesta tehtiin alaryhmäanalyysi «Sambrook PN, Roux C, Devogelaer JP ym. Bisphosphon...»3, jossa osoitettiin, että tutkimukseen osallistuneilla miehillä (n = 265, keski-ikä 56,4 vuotta) tulokset olivat samankaltaisia kuin koko aineistossa.

Tsoledronihapolla ls-rangan luuntiheys lisääntyi enemmän kuin risedronaatilla sekä hoitoryhmässä (4,7 % ja 3,3 %, p = 0,0232) että preventioryhmässä (2,5 % ja -0,2 %, p = 0,0024). Lähtötilanteessa näillä miehillä t-luku oli ls-rangassa -1,48 hoitoryhmässä ja -0,6 preventioryhmässä. Miehistä 89 oli korkeintaan 50-vuotiaita.

Kommentti: Tuoreiden katsausten mukaan bisfosfonaatteja pidetään tällä hetkellä merkittävänä lääkeryhmänä glukokortikoidihoitoa saavien potilaiden hoidossa, koska ne estävät näillä potilailla luuntiheyden laskua ja nikamamurtumia «Weinstein RS. Clinical practice. Glucocorticoid-in...»4, «Hansen KE, Wilson HA, Zapalowski C ym. Uncertainti...»5.

Taulukko 1. Lääkeaineiden vaikutukset glukokortikoidien aiheuttaman luuntiheyden laskun estossa systemaattisen katsauksen «Kanis JA, Stevenson M, McCloskey EV ym. Glucocorti...»1 laatijoiden mukaan.
Lääkeaine Selkärangan BMD Reisiluun kaulan BMD Nikama-murtumat
Alendronaatti A A A1
Alfakalsidoli A A2 NAE
Kalsitoniini A2 A2 NAE
Kalsitrioli A2 A2 NAE
Kalsium ND ND NAE
Kalsium + D-vitamiini A2 A NAE
Klodronaatti A A NAE3
Jaksottainen etidronaatti A A A1
Fluoridi A ND NAE
Hormonikorvaushoito (ml. tiboloni) A A NAE
Pamidronaatti A A NAE
Lisäkilpirauhashormoni A A NAE
Raloksifeeni Ei tietoa Ei tietoa Ei tietoa
Risedronaatti A A A1
Testosteroni A NAE NAE
NAE: Ei riittävästi tutkittu
NA: Ei vaikutusta
(1): Ei ensisijainen lopputulosmuuttuja
(2): Tulokset eivät yhdenmukaisia
(3): Myöhemmin osoitettu vähentävän nikamamurtumien riskiä

Kirjallisuutta

  1. Kanis JA, Stevenson M, McCloskey EV ym. Glucocorticoid-induced osteoporosis: a systematic review and cost-utility analysis. Health Technol Assess 2007;11:iii-iv, ix-xi, 1-231 «PMID: 17311734»PubMed
  2. Reid DM, Devogelaer JP, Saag K ym. Zoledronic acid and risedronate in the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis (HORIZON): a multicentre, double-blind, double-dummy, randomised controlled trial. Lancet 2009;373:1253-63 «PMID: 19362675»PubMed
  3. Sambrook PN, Roux C, Devogelaer JP ym. Bisphosphonates and glucocorticoid osteoporosis in men: results of a randomized controlled trial comparing zoledronic acid with risedronate. Bone 2012;50:289-95 «PMID: 22061864»PubMed
  4. Weinstein RS. Clinical practice. Glucocorticoid-induced bone disease. N Engl J Med 2011;365:62-70 «PMID: 21732837»PubMed
  5. Hansen KE, Wilson HA, Zapalowski C ym. Uncertainties in the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis. J Bone Miner Res 2011;26:1989-96 «PMID: 21721042»PubMed