Takaisin

Estrogeenihoidon vaikutus luuntiheyteen postmenopausaalisilla naisilla

Näytönastekatsaukset
Marjo Tuppurainen ja Ville Mattila
8.12.2020

Näytön aste: A

Estrogeeni estää luun mineraalitiheyden pienentymistä postmenopausaalisilla naisilla.

Tanskalaiseen tutkimukseen «Mosekilde L, Beck-Nielsen H, Sørensen OH ym. Hormo...»1 osallistui yhteensä 2 016 naista (ikähaarukka 45–58 vuotta, aika menopaussista 3 kuukaudesta 24 kuukauteen), jotka oli kutsuttu tutkimukseen mukaan suuremmasta koko väestöstä kerätystä satunnaisotoksesta (osallistumisprosenttia ei ilmoitettu).

Tutkimus jakautui satunnaistettuun ja ei-satunnaistettuun osaan. Satunnaistetussa osassa 502 naista allokoitiin hormonikorvaushoitoon (HRT) ja 504 ryhmään, joka ei saanut korvaushoitoa. Ei-satunnaistetussa osiossa seurattiin 221 omin päin hormonikorvaushoidon aloittanutta naista sekä 789:ää naista, joilla ei ollut hormonikorvaushoitoa. HRT koostui suun kautta nautitusta sekventiaalisesta 2 mg – 1 mg estradiolista + 1 mg noresitsroniasetaatista naisilla, joilla oli kohtu ja 2 mg jatkuvasta estradiolista naisilla, joilta kohtu oli poistettu. Seuranta-aika oli 5 vuotta.

HRT:n käyttöön liittyvän murtumien vähenemisen suhteen satunnaistettu ja ei-satunnaistettu osa eivät eronneet toisistaan. ITT-analyysissä havaittiin murtumien kokonaisesiintyvyyden laskuun viittaava "trendi" (suhteellinen riski 0,73, 95 % luottamusväli 0,50–1,05). Käsivarren murtumissa havaittiin merkitsevä ero (suhteellinen riski 0, 45, 95 % luottamusväli 0,22–0,90). Muiden murtumien suhteen (lonkka, selkäranka) ei havaittu merkitseviä eroja.

Mikäli tuloksia laskettaessa otettiin mukaan vain ne naiset, jotka todella olivat käyttäneet HRT:tä ohjeiden mukaisesti, havaittiin merkitsevä pieneneminen sekä murtumien kokonaisesiintyvyydessä (suhteellinen riski 0,61, 95 % luottamusväli 0,39–0,97) että käsivarren murtumissa (suhteellinen riski 0,24, 95 % luottamusväli 0,09–0,69). Muiden murtumien suhteen erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Hoito vaikutti myös edullisesti luun tiheyteen: 5 vuoden kohdalla ero oli HRT:n hyväksi 5–6 % sekä selkärangassa että käsivarressa. Hoidon komplianssi 5 vuoden kohdalla oli 65 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Mutkikas design. Tutkimukseen saattaa olla valikoitunut keskimääräistä motivoituneempia naisia, silti komplianssi (tässä 65 %) saattaa olla ongelma.

Yhdysvaltalaisessa Women´s Health Initiative (WHI) -tutkimuksessa «Cauley JA, Robbins J, Chen Z ym. Effects of estrog...»2 16 808 postmenopausaalista 50–79-vuotiasta naista satunnaistettiin saamaan konjugoitua estrogeenia 0,625 mg/vrk + medroksiprogesteronia 2,5 mg/vrk tai lumelääkettä 5,6 vuoden ajaksi. Vastemuuttujina olivat kaikki osteoporoottiset luunmurtumat sekä luun tiheys (alaryhmässä).

8,6 % HRT-ryhmän ja 11,1 % lumelääkeryhmän naisista sai murtuman (vaarasuhde 0,76, 95 % luottamusväli 0,69–0,83). Lonkkamurtumat vähenivät merkitsevästi, 33 %. Muut murtumat (selkäranka ja käsivarsi) vähenivät myös (tilastollista merkitsevyyttä ei ilmoitettu). Luuntiheys kasvoi merkitsevästi seurannan aikana: 3 vuoden kohdalla ero HRT:n hyväksi oli lonkkaluussa 4,1 % ja 5 vuoden kohdalla lumbaalirangassa 4,9 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

TSEC (konjugoidun estrogeenin ja SERMin (batsedoksifeeni) yhdistelmä) ja luustovaikutukset

Konjugoidun estrogeenin ja SERMin (batsedoksifeeni) yhdistelmä on saanut nimekseen TSEC, Tissue Selective Estrogen Complex. TSECin luustovaikutuksia tutkittiin kansainvälisessä satunnaistetussa 2 vuoden SMART 1 «Lindsay R, Gallagher JC, Kagan R ym. Efficacy of t...»3 ja 1 vuoden SMART 5 -tutkimuksissa «Pinkerton JV, Harvey JA, Lindsay R ym. Effects of ...»4.

Smart 1 -tutkimukseen satunnaistettiin 3 544 postmenopausaalista naista, ja mukaan saatiin 2 315 tervettä naista. Alaryhmä 1:ssä (n = 1 454) naisen tuli olla ollut yli 5 vuotta postmenopausaalisia, luuntiheys osteopeninen ja lisäksi tuli löytyä jokin muu osteoporoosin riskitekijä. Alaryhmä 2:ssa naisten (n = 861) tuli olla ollut 1–5 vuotta postmenopausaalisia ja osteoporoosin riskitekijöitä piti olla vähintään 1.

Tutkimuksessa oli kaikkiaan 8 eri ryhmää, joista 6 sisälsi TSECiä eri vahvuuksilla, kun puolestaan raloksifeeni ja lume toimivat verrokkeina. 2 vuoden seurannassa luuntiheys parani TSEC:llä merkittävästi sekä reisiluun kaulassa (p < 0,01) että lannerangassa (p < 0,01) verrattuna lumeryhmään. Nyt markkinoilla olevalla annoksella (20 mg BZA/CEE 0,45 mg) lannerangan luuntiheyden paraneminen oli noin 1 % vuodessa (p < 0,01 vs. lume), joka oli 3,1 % parempi kuin lumelääkkeellä alaryhmä 1:ssä ja 3,6 % lumeryhmää parempi alaryhmä 2:ssa. Reisiluun kaulassa vastaavat muutokset olivat 1,7 % ja 1,9 % (p < 0,001). Myös luun resorption väheni osteokalsiinin osalta -23 % (p < 0,001 vs. lume) ja S-C-telopeptidin osalta 48 % (p < 0,001 vs. lume) 2 vuodessa osoituksena parantuneesta luun aineenvaihdunnasta «Lindsay R, Gallagher JC, Kagan R ym. Efficacy of t...»3. Nämä tutkimustulokset vahvistuivat Smart 5 -tutkimuksessa 1 886 naisen 1 vuoden seurannassa «Pinkerton JV, Harvey JA, Lindsay R ym. Effects of ...»4.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Luuntiheyden stabiloituminen ja lievä paraneminen oli samaa luokkaa kuin matala-annoksisilla estrogeeniyhdisteillä. Murtumatulokset puuttuivat. Mutkikas design.

Kirjallisuutta

 1. Mosekilde L, Beck-Nielsen H, Sørensen OH ym. Hormonal replacement therapy reduces forearm fracture incidence in recent postmenopausal women - results of the Danish Osteoporosis Prevention Study. Maturitas 2000;36:181-93 «PMID: 11063900»PubMed
 2. Cauley JA, Robbins J, Chen Z ym. Effects of estrogen plus progestin on risk of fracture and bone mineral density: the Women's Health Initiative randomized trial. JAMA 2003;290:1729-38 «PMID: 14519707»PubMed
 3. Lindsay R, Gallagher JC, Kagan R ym. Efficacy of tissue-selective estrogen complex of bazedoxifene/conjugated estrogens for osteoporosis prevention in at-risk postmenopausal women. Fertil Steril 2009;92:1045-52 «PMID: 19635616»PubMed
 4. Pinkerton JV, Harvey JA, Lindsay R ym. Effects of bazedoxifene/conjugated estrogens on the endometrium and bone: a randomized trial. J Clin Endocrinol Metab 2014;99:E189-98 «PMID: 24438370»PubMed