Takaisin

Tsolendronihapon anto vuosittaisena kertainfuusiona ja murtumien ilmaantuvuus menopaussin ohittaneilla naisilla ja lonkkamurtuman jälkeen

Näytönastekatsaukset
Leo Niskanen
10.2.2014

Näytön aste: A

Tsoledronihappo lisää luuston tiheyttä ja vähentää sekä nikama- että ei-nikamamurtumien ilmaantuvuutta menopaussin ohittaneilla naisilla ja lonkkamurtuman jälkeen.

Tsoledronihapon vaikutuksesta kliinisesti merkitseviin päätetapahtumiin on julkaistu kaksi laajaa kontrolloitua, satunnaistettua monikeskustutkimusta «Black DM, Delmas PD, Eastell R ym. Once-yearly zol...»1, «Lyles KW, Colón-Emeric CS, Magaziner JS ym. Zoledr...»2.

HORIZON-Pivotal Fracture Trial tutkimuksessa «Black DM, Delmas PD, Eastell R ym. Once-yearly zol...»1 oli 3 889 naista, keski-ikä 73 vuotta. Keskeisenä sisäänottokriteerinä oli reisiluun kaulan T-luku -2,5 tai alle, nikamamurtuma joko oli tai ei, mutta jos T-luku oli 1–5 tai vähemmän, tutkittavilla piti olla radiologinen näyttö vähintään kahdesta lieväasteisesta nikamamurtumasta tai yhdestä keskivaikeasta nikamamurtumasta. Aiempi bisfosfonaattihoito ei ollut poissulkukriteeri, mutta wash-out-jakso riippui aiemman bisfosfonaattihoidon kestosta. Tutkittavat analysoitiin kahdessa stratumissa aiemman bisfosfonaattikäytön mukaan (stratum 1 = ei aiempaa osteoporoosilääkitystä, stratum 2 = aiempi osteoporoosilääkitys).

Poissulkukriteerinä oli muun muassa laskennallinen kreatiniinipuhdistuma alle 30 ml/min. Ensisijaiset päätetapahtumat olivat uudet radiologiset nikamamurtumat (stratum 1) ja lonkkamurtumien ilmaantuvuus (molemmat stratumit). Toissijaiset päätetapahtumat olivat nikaman ulkopuolinen murtuma, kliininen murtuma ja kliininen nikamamurtuma sekä luustotiheyden ja luun merkkiaineiden muutokset. Tutkimusta varten seulottiin 18 421 potilasta, joista 7 765 satunnaistettiin (3 889 tsoledronihappoinfuusiolle kerran vuodessa kolmen vuoden ja 3 876 lumeinfuusiolle).

Tsoledronihappo vähensi merkittävästi nikamamurtumien ilmaantuvuuden suhteellista riskiä (RR 0,30, 95 % luottamusväli 0,24–0,38) ja hoitovaste oli samaa suuruusluokkaa 2. ja 3. hoitovuotena. Tuloksista laskettu absoluuttinen riskireduktio (ARRR) oli 1,9 ja NNT 53. Tsoledronihappo vähensi lonkkamurtumien riskiä (RR 0,59, 95 % luottamusväli 0,42–0,83) ja ARRR 1,1 % ja NNT 91.

Toissijaisista päätetapahtumista väheni ei-nikamamurtumien riski (RR 0,75, 95 % luottamusväli 0,64–0,87), kliinisten murtumien (RR 0,67, 95 % luottamusväli 0,58–0,77), kliinisten nikamamurtumien (RR 0,23, 95 % luottamusväli 0,14–0,37) ja useiden (2 tai enemmän) morfometristen murtumien vaara (RR 0,11, 95 % luottamusväli 0,05–0,23) stratum 1:ssä.

Tutkimuksen keskeyttäneiden, vakavien haittatapahtumien tai kuolleisuuden suhteen hoito- ja lumeryhmät eivät eronneet. Haittatapahtumia oli enemmän tsoledronihapporyhmässä, joka selittyi infuusion jälkeisellä oireilulla (kuume, influenssan kaltaiset oireet, lihaskivut, päänsärky ja niveloireet). Postinfuusio-oireilu oli vähäisempää toisen tsoledronihappohoidon jälkeen. Eteisvärinän ilmaantuminen oli myös suurempi hoitoryhmässä.

Lumelääkitykseen verrattuna kolmen vuoden tsoledronihappohoito paransi luun tiheyttä lumbaalinikamissa 6,71 % (95 % luottamusväli 5,69–7,74), lantion luissa 6,02 % (95 % luottamusväli 5,69–7,74), ja 5,06 % reisiluun kaulassa (95 % luottamusväli 4,76–5,36).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

HORIZON-Recurrent Fracture Trial tutkimuksessa «Lyles KW, Colón-Emeric CS, Magaziner JS ym. Zoledr...»2 oli 2 127 satunnaistettua potilasta (1 065 tsoledronihapporyhmässä ja 1 062 lumeinfuusiossa). Kaikki olivat sairastaneet lonkkamurtuman hiljattain (90 vuorokauden sisällä) ja eivät voineet tai halunneet käyttää oraalista bisfosfonaattia. Keski-ikä oli noin 74,5 vuotta, miehiä oli noin neljäsosa.

Aiempi bisfosfonaattihoito ei ollut poissulkukriteeri, mutta wash-out-jakso riippui aiemman bisfosfonaattihoidon kestosta. Poissulkukriteerinä oli muun muassa laskennallinen kreatiniinipuhdistuma alle 30 ml/min. Ensisijainen päätetapahtuma oli uudet kliiniset murtumat (poislukien kasvojen ja sormien sekä patologiset murtumat). Toissijaiset päätetapahtumat olivat nikaman ulkopuolinen murtuma, nikamamurtuma ja lonkkamurtuma sekä luustotiheyden muutokset sekä kokonaiskuolleisuus. 71,3 % potilaista oli mukana tutkimuksen loppuun.

Tsoledronihappo vähensi merkittävästi kaikkien murtumien ilmaantuvuuden suhteellista riskiä (RR 0,65, 95 % luottamusväli 0,50–0,84). Tuloksista laskettu ARR oli 5,3 % ja NNT 19. Tsoledronihappo vähensi toisen lonkan murtumien riskiä (RR 0,70, 95 % luottamusväli 0,41–1,19), mutta muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Muista toissijaisista päätetapahtumista väheni nikaman ulkopuolisten murtumien (RR 0,73, 95 % luottamusväli 0,55–0,98) ja nikamamurtumien (RR 0,54, 95 % luottamusväli 0,32–0,92) vaara. Kuolleisuus oli alhaisempi hoitoryhmässä (RR 0,72, 95 % luottamusväli 0,56–0,93).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Black DM, Delmas PD, Eastell R ym. Once-yearly zol...»1: Vertailua muuhun osteoporoosilääkitykseen ei ollut mukana. Suomesta oli keskuksia mukana. RCT-tutkimukset kertovat lääkkeen tehosta. Koska lääke annetaan vuosittaisena kertainfuusiona, hoitomyöntyvyys seuranta-aikana ei ole sekoittava tekijä.

«Lyles KW, Colón-Emeric CS, Magaziner JS ym. Zoledr...»2: Suomesta oli keskuksia mukana. Tutkittavien keski-ikä oli matalampi kuin yleensä lonkkamurtumapotilailla, joten valikoituneisuus on ilmeinen normaalipotilasaineistoon verrattuna. Kuolleisuuden vähenemisen mekanismit olivat epäselvät. Hiljan tehty meta-analyysi «Bolland MJ, Grey AB, Gamble GD ym. Effect of osteo...»3 RCT-tutkimuksista osoittaa osteoporoosilääkitykseen liittyvän jonkin verran matalamman kokonaiskuolleisuuden verrattuna kalsium/D-vitamiinilääkitykseen.

Kirjallisuutta

  1. Black DM, Delmas PD, Eastell R ym. Once-yearly zoledronic acid for treatment of postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med 2007;356:1809-22 «PMID: 17476007»PubMed
  2. Lyles KW, Colón-Emeric CS, Magaziner JS ym. Zoledronic acid and clinical fractures and mortality after hip fracture. N Engl J Med 2007;357:1799-809 «PMID: 17878149»PubMed
  3. Bolland MJ, Grey AB, Gamble GD ym. Effect of osteoporosis treatment on mortality: a meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 2010;95:1174-81 «PMID: 20080842»PubMed