Takaisin

Laihduttamisen vaikutus koko kehon luuston kivennäisainepitoisuuteen ja -määrään

Näytönastekatsaukset
Tuula Pekkarinen ja Mikael Fogelholm
3.3.2020

Näytön aste: B

Laihduttaminen ruokavaliolla ilmeisesti pienentää hieman luuston kivennäisainemäärää ja -tiheyttä, mutta painon palautuessa myös luuston kivennäisainemäärä ja -tiheys palautuvat kohti alkutilannetta.

Compston ym. «Compston JE, Laskey MA, Croucher PI ym. Effect of ...»1 mittasivat koko kehon luuston kivennäisainetiheyttä (TBBMD) ja massan (TBBMC) DXA:lla 8 lihavalta naiselta (37–60 vuotta) ennen laihduttamista ja sen jälkeen (10 viikon VLED) sekä edelleen 10 kuukauden kuluttua dieetin lopettamisesta. Paino pieneni 15,6 kg.

TBBMD väheni 2,5 % ja TBBMC 145 g (4,5 %). Painon palautuessa myös TBBMD ja TBBMC normalisoituivat.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus: kohtalainen
 • Kommentti: Pieni tutkittavien lukumäärä, melko epähomogeeninen ryhmä, ei satunnaistettua asetelmaa. Hyvänä asiana pitkä seuranta.

Jensen ym. «Jensen LB, Quaade F, Sørensen OH. Bone loss accomp...»2 tutkivat 51 lihavaa potilasta (19–70 vuotta) ennen laihduttamista ja sen jälkeen (12,3 kg VLED:llä) sekä näistä 39 potilasta 6 kuukautta laihduttamisen päätyttyä.

TBBMC pieneni 172 g (6 %). Painon palautuessa myös TBBMC palautui lähtölukemiin.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Pritchard ym. «Pritchard JE, Nowson CA, Wark JD. Bone loss accomp...»3 satunnaistivat 66 liikapainoista tai lihavaa miestä dieetti-, liikunta- ja kontrolliryhmään 12 kuukauden ajaksi.

Dieettiryhmä laihtui 6,4 kg ja menetti 1,4 % TBBMC:tä sekä 1,5 % TBBMD:tä. Liikuntaryhmä laihtui 2,6 kg, ilman merkitseviä muutoksia luustossa. Luuston menetykset korreloivat painon ja rasvan määrän muutoksiin, eivät liikunnan määrään.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Svendsen ym. «Svendsen OL, Hassager C, Christiansen C. Six month...»4 satunnaistivat 121 (110 suoritti tutkimuksen loppuun) lihavaa naista (ikä 49–58 vuotta) dieettiryhmään, dieetti- ja liikuntaryhmään ja kontrolliryhmään 12 viikon laihduttamisen ja 6 kuukauden seurannan ajaksi. Laihtuminen oli keskimäärin noin 10 kg hoitojakson aikana; seurannan aikana painosta palautui noin 1 kg.

Seurannan lopussa TBBMD oli laihduttaneilla ryhmillä 3,5 % pienempi kuin ennen laihduttamista. Lannerangan BMD pieneni 2,6 %, ranteen BMD ei muuttunut merkitsevästi.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Ramsdale ja Bassey «Ramsdale SJ, Bassey EJ. Changes in bone mineral de...»5 tutkivat 42 liikapainoista, premenopausaalia naista 6 kuukautta ennen laihduttamista ja sen jälkeen (painon muutos -3,4 kg).

TBBMD pieneni 0,7 % ja lannerangan BMD 0,5 %, mutta reisiluun BMD:ssä ei havaittu muutoksia.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Salamone ym. «Salamone LM, Cauley JA, Black DM ym. Effect of a l...»6 satunnaistivat 535 naista (44–50 vuotta) 18 kuukauden ajaksi "elämäntyyli-interventioon" (maltillisia muutoksia liikunnassa ja ruokavaliossa) ja kontrolliryhmään.

Interventioryhmä laihtui 3,2 kg (kontrolliryhmän paino suureni 0,4 kg). Samalla TBBMD:n menetys oli interventioryhmällä 2-kertainen kontrolleihin verrattuna (0,8 vs. 0,4 kg, p < 0,015). Samanlainen, mutta tilastollisesti merkityksetön pieneneminen havaittiin myös lannerangan BMD:ssä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Ryan ym. «Ryan AS, Nicklas BJ, Dennis KE. Aerobic exercise m...»7 satunnaistivat 41 lihavaa naista (52–72 vuotta) dieettiryhmään (DR) sekä dieetti- ja liikuntaryhmään (DLR) 6 kuukauden ajaksi. Keskimääräinen laihtuminen oli 7 kg ilman tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä.

TBBMC pieneni 1,7 % (DR) ja 1,4 % (DLR). DR:llä lannerangan, reisiluun kaulan Wardin kolmion ja reisiluun ison sarvennoisen BMD:n vähenemät olivat -0,9 ja -4,3 %:n välillä. DRL:llä muutokset olivat vähäisempiä (-1,6 %:sta +1,3 %:iin). Tutkijat päättelivät liikunnan suojaavat ainakin mitattuja luuston kohtia laihduttamisen aiheuttamalta luuston tiheyden pienenemiseltä, vaikka liikunnalla ei ollutkaan vaikutuksia koko kehon luuston tiheyteen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Van Loan ym. «Van Loan MD, Johnson HL, Barbieri TF. Effect of we...»8 tutkivat 14 naista (25–42 vuotta) ennen 15 viikon laihduttamista ja sen jälkeen (laihtuminen 9,3 kg) sekä 3 kuukauden seurannan jälkeen (edelleen laihtuminen, muutos lähtöpainoon verrattuna -15,6 kg).

Tutkimuksen lopussa TBBMC oli 16 g (0,6 %, p > 0,05) pienempi kuin lähtötilanteessa. TBBMD pieneni 1,4 % (p < 0,05).

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Hendel ym. «Hendel HW, Gotfredsen A, Andersen T ym. Body compo...»9 tutkivat 31 lihavaa koehenkilöä (keski-ikä 42 vuotta) ennen vuoden kestänyttä laihdutusta ja sen jälkeen. Laihdutustulos oli 10,6 kg.

TBBMC ja TBBMD eivät muuttuneet merkitsevästi laihduttamisen aikana.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Andersen ym. «Andersen RE, Wadden TA, Herzog RJ. Changes in bone...»10 satunnaistivat 21 lihavaa, premenopausaalia naista dieettiryhmään (DR, n = 9) sekä dieetti- ja voimaharjoitteluryhmään (DVR, n = 12) 24 viikon ajaksi. Laihtuminen oli 19,4 kg (DR) ja 16,6, kg (DVR).

TBBMD ja TBBMD sekä lannerangan ja Wardin kolmion BMD eivät muuttuneet merkitsevästi tutkimuksen aikana. Sen sijaan reisiluun kaulan BMD (keskimääräinen muutos -2,4 %) ja reisiluun ison sarvennoisen BMD (-2,5 %) pienenivät (p < 0,05) laihduttamisen aikana ilman merkitseviä eroja ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Avenell ym. «Avenell A, Richmond PR, Lean ME ym. Bone loss asso...»11 satunnaistivat 62 postmenopausaalia naista kontrolli- (n = 46) ja dieettiryhmiin (n = 16) 6 kuukauden ajaksi. Koehenkilöt tutkittiin lisäksi uudelleen 6 kuukautta laihduttamisen jälkeen. Painon muutos oli dieettiryhmällä 3, 6 ja 12 kuukauden mittauksissa -3,3 kg, -2,8 kg ja -0,9 kg.

Kontrolliryhmän lannerangan ja reisiluun kaulan BMD pieneni 2,5 % tutkimusvuoden aikana. Dieettiryhmällä vastaavat muutokset olivat 4,8 % (lanneranka, ero kontrolliryhmään p = 0,03) ja -2,1 %.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Fogelholm ym. «Fogelholm GM, Sievänen HT, Kukkonen-Harjula TK ym....»12 tutkivat 74 lihavalla naisella (ikä 29–45 vuotta) luuston kivennäisainemuutoksia 3 kuukauden laihduttamisen (VLED, keskimääräinen laihtumistulos -13,2 kg) ja 33 kuukauden seurannan (josta ensimmäiset 9 kuukautta satunnaistettuna kahteen liikuntaryhmään tai ruokavalioryhmään) aikana. Seurannan keskimääräinen painon muutos oli +8,3 kg ja koko tutkimuksen aikana (0 kk vs. 36 kk) -4,9 kg.

Laihduttamisen aikana TBBMC ja reisiluun kaulan BMD eivät muuttuneet merkitsevästi; sen sijaan BMD pieneni hieman, mutta merkitsevästi (p < 0,05) koko kehossa, lannerangassa, reisiluun isossa sarvennoisessa sekä värttinäluussa. Seurannan lopussa TBBMC, TBBMD sekä lannerangan ja reisiluun kaulan BMD oli hieman, mutta merkitsevästi lähtötasoa pienempi. Reisiluun ison sarvennoisen ja värttinäluun BMD ei eronnut lähtöarvostaan. Muutokset koko tutkimuksen aikaisessa painossa korreloivat merkitsevästi muutoksiin värttinäluun (r = 0,54), koko kehon (r = 0,039) ja reisiluun ison sarvennoisen (r = 0,37) BMD:hen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Vestergaardin ym. «Vestergaard P, Børglum J, Heickendorff L ym. Artif...»13 tutkimuksessa 20 lihavaa naista (ikä 21–48 vuotta) laihdutti ENE-dieetillä 8 viikkoa. Tutkittavat oli satunnaistettu kasvuhormoni- ja lumeryhmiin. Lumeryhmällä paino pieneni 5,5 %.

TBBMC pieneni 3,1 %, mutta TBBMD ei muuttunut. Luuston pinta-ala (projected total bone area) pieneni 3,9 % ja tämä muutos selitti 89 % TBBMC:n muutoksesta. Lannerangan BMC ja BMD eivät muuttuneet. Tutkijoiden mukaan TBBMC-muutos ei ehkä ole todellinen, vaan harha, joka aiheutuu DXA-mittauksessa rasvakudoksen määrän muuttuessa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Chaon ym. «Chao D, Espeland MA, Farmer D ym. Effect of volunt...»14 tutkimuksessa 27 iäkästä (ikä 60–80 vuotta), liikapainoista tai lihavaa (BMI > 25) naista laihdutti 1 vuoden tutkimuksessa, 40 naista oli vertailuryhmässä. Varsinaisessa tutkimuksessa oli myös satunnaistaminen natriumrajoituksen suhteen, mitä ei Chaon ym. raportin analyyseissä huomioitu. Painon muutos laihdutusryhmällä oli 6 kuukauden kohdalla -4,2 kg, 12 kuukauden kohdalla -3,5 kg.

Muutokset TBBMD, lannerangan BMD ja lonkan BMD tuloksissa olivat pieniä, eikä ryhmien välillä ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Monimuuttujaregressiomallissa painon pieneneminen ensimmäisen 6 kuukauden aikana oli kuitenkin yhteydessä TBBMD:n pienenemiseen ja osteokalsiinipitoituuden suurenemiseen samana ajankohtana.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Ricci ym. «Ricci TA, Heymsfield SB, Pierson RN Jr ym. Moderat...»15 satunnaistivat 27 lihavaa, postmenopausaalia naista laihdutus- ja vertailuryhmiin 6 kuukauden ajaksi. Ryhmien painonmuutokset olivat -10,2 % ja 0,2 %.

TBBMD muuttui laihdutusryhmällä -1,2 % ja vertailuryhmällä +0,6 % (ryhmien ero: p < 0,05). TBBMC-muutokset olivat pieniä, eikä ryhmien välillä ollut eroja. Osteokalsiini-, pyridinoliini- ja deoksipyridinoliinipitoisuudet suurenivat laihdutusryhmällä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Gotfredsen ym. «Gotfredsen A, Westergren Hendel H, Andersen T. Inf...»16 satunnaistivat 30 aikuista (ikä > 18 vuotta) lihavaa naista (n = 26) ja miestä (n = 4) orlistaatti- ja lumelaihdutusryhmiin 12 kuukauden ajaksi. Paino pieneni orlistattiryhmällä 11,2 kg, vertailuryhmällä 8,1 kg (ns).

Muutokset TBBMC-, TBBMD- sekä lannerangan ja ranteen BMD- ja BMC-tuloksissa olivat pieniä, eikä ryhmien välillä havaittu eroja. Ainoa tilastollisesti merkitsevä luuston muutos molemmilla ryhmillä oli ranteen BMD:n pieneneminen, keskimäärin 3 %. Seerumin 25-OH-D2+D3-pitoisuus pieneni ja virtsan hydroksiproliini-kreatiniinisuhde suureni molemmilla ryhmillä. Lisäksi orlistaattiryhmällä suurenivat seerumin ionisoidun kalsiumin, PTH:n ja alkalisen fosfataasin pitoisuudet sekä virtsan kalsium-kreatiniinisuhde. Ainoa ryhmien välinen ero luun aineenvaihduntaa kuvaavissa osoittimissa oli virtsan hydroksiproliini-kreatiniinisuhde, joka suureni enemmän orlistaattiryhmällä. Tutkimuksessa luun hajoamiselle saatiin näyttöä biokemiallisista osoittimista selkeämmin orlistaattiryhmällä, kuitenkin ilman johdonmukaisia BMD- tai BMC-muutoksia kummassakaan ryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Shapses ym. «Shapses SA, Von Thun NL, Heymsfield SB ym. Bone tu...»17 satunnaistivat 38 premenopausaalia (42 + 6 vuotta), lihavaa naista laihdutusryhmään kalsiumlisällä (n = 14, 1 000 mg/vrk), laihdutusryhmään lumeella (n = 14) ja vertailuryhmään 6 kuukauden ajaksi. Laihdutusryhmissä paino pieneni keskimäärin 7,5 %.

TBBMC ja TBBMD eivät muuttuneet merkitsevästi. Lannerangan BMD suureni (ero vertailuryhmään p < 0,05) laihdutus + kalsiumryhmällä, muilla ei havaittu muutoksia. Luun hajoamista kuvaava virtsan deoksipyridinoliini-kreatiniinisuhde suureni laihdutus + lumeryhmässä (ero vertailuryhmään p < 0,06), mutta muuten luun aineenvaihduntaa kuvaavissa osoittimissa (virtsan pyridinoliini-kreatiniinisuhde, seerumin osteokalsiini-, PTH- ja 25-OH-D -pitoisuudet) ei havaittu muutoksia.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Jensen ym. «Jensen LB, Kollerup G, Quaade F ym. Bone minerals ...»18 satunnaistivat 52 liikapainoista tai lihavaa (BMI 25–51 kg/m2) naista laihdutusryhmiin kalsiumlisällä (n = 25, 800 mg/vrk) tai lumeella (n = 27) 6 kuukauden ajaksi. Laihtumistulos oli -5,6 % ilman ryhmien välistä eroa.

TBBMD pieneni lumeryhmällä 4,2 % ja kalsiumryhmällä 3,3 %. Lannerangan ja lonkan BMD pieneni lumeryhmällä 2,2 ja 4,0 %, kun taas kalsiumryhmällä ei havaittu muutoksia. Ryhmien väliset erot eivät kuitenkaan olleet merkitseviä. Seerumin PTH suureni kalsiumryhmällä. Muut luun aineenvaihduntaa kuvaavat osoittimet eivät merkitsevästi olleet muuttuneet 6 kuukauden kohdalla. Tutkijoiden mukaan tulokset osoittivat, että luuston BMC pienenee laihduttamisen aikana ja että kalsiumlisällä voidaan ilmeisesti vähentää muutoksia.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Skov ym. «Skov AR, Haulrik N, Toubro S ym. Effect of protein...»19 satunnaistivat 65 liikapainoista ja lihavaa (BMI > 25) miestä (n = 15) ja naista (n = 50) kahteen laihdutusryhmään (HP = proteiinia 1,32 g/kg, LP = proteiinia 0,85 g/kg) ja vertailuryhmään (ei laihdutusta). Paino pieneni 6 kuukauden tutkimuksen aikana HP-ryhmällä 8,9 kg ja LP-ryhmällä 5,1 kg (ryhmien välinen ero: p < 0,001), eikä muuttunut vertailuryhmällä.

TBBMC pieneni samalla aikavälillä 4 % HP-ryhmällä ja 3 % LP-ryhmällä (ns). Muutos oli vahvasti yhteydessä (r = 0,89) rasvan määrän muutokseen. Kun ryhmien välinen ero testattiin vakioituna laihdutuksen aikaisella rasvan määrän muutoksella, TBBMC-muutos oli suurempi LP- kuin HP-ryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Bowen ym. «Bowen J, Noakes M, Clifton PM. A high dairy protei...»20 satunnaistivat 60 liikapainoista tai lihavaa (BMI > 25 kg/m2) tutkittavaa kahteen laihdutusryhmään, DP = maitoproteiiniryhmä, MP = sekaproteiiniryhmä. Proteiinien saanti (noin 27 % energiasta, noin 116 g/vrk) oli samanlainen molemmilla ryhmillä. Keskimääräinen laihtumistulos 16 viikon tutkimuksessa oli 9,7 % ilman ryhmien välistä eroa.

TBBMD ei muuttunut tutkimuksen aikana. MP-ryhmässä luun hajoamista kuvaavan deoksipyridinoliinin pitoisuus nousi 40 % enemmän kuin DP-ryhmässä, ja myös luun rakentumista kuvaava osteokalsiinipitoisuus suureni enemmän MP-ryhmässä. Tutkijoiden mukaan luun tasapaino oli enemmän hajoamisen puolella MP- kuin HP-ryhmässä ja että maitoproteiini ja/tai maidon kalsium vähentää laihduttamisen yhteydessä tapahtuvaa luun hajoamista.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Uusi-Rasi ym. «Uusi-Rasi K, Sievanen H, Kannus P ym. Influence of...»21 tutkivat 62 lihavaa (BMI > 30 kg/m2) naista 3 kuukauden VLED-laihdutuksen ja 9 kuukauden seurannan aikana. Luuston muutosten analysointia varten tutkittavat jaettiin laihdutustuloksen mukaan 3 yhtä suureen ryhmään, joiden keskimääräiset laihdutustulokset olivat: 15,5 % kehon painosta (suuri), 10,5 % (keski) ja 5,9 % (pieni). Seurannan aikana kaikkien ryhmien paino suureni keskimäärin 3–4 kg.

Luuston muutoksia tutkittiin DXA:lla ja perifeerisellä kvantitatiivisella tomografialla (pQCT) sekä turoveria (hajoamista ja rakentumista) kuvaavilla biomarkkereilla. Laihduttamisen aikana luuston hajoaminen ja rakentuminen kiihtyivät, mutta tämä aktiivisuus palautui ennalleen seurantajakson aikana. Yleisesti ottaen luustossa havaitut muutokset olivat vähäisiä (maksimi 1 %).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Beaversin ym. «Beavers KM, Walkup MP, Weaver AA ym. Effect of Exe...»22 tutkimus satunnaistetussa interventiossa ruokavalion ja liikunnan yhdysvaikutuksia laihduttamisen aikaansaamiin muutoksiin luustossa ja luustometabolisassa. Tutkittavat olivat 187 aikuista, keski-ikä 67 vuotta, 70 % naisia, joilla BMI Tutkimuksen alussa oli 34,5 ± 3,7 kg/m2. Laihdutustavoite oli 7–10 % kehon painosta. Laihduttaminen vähensi lonkan mineraalitiheyttä (BMD) 2 %, riippumatta laihdutuksen menetelmästä. Tulosten vakiointi painon muutoksella osoitti, että liikunta vähensi niukasti, mutta merkitsevästi luun tiheyden pienenemistä lonkassa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Choksi ym. «Choksi P, Rothberg A, Kraftson A ym. Weight loss a...»23 tutkivat kontrolloimattomassa asetelmassa ENE-dieetin aikaansaamia muutoksia luuston tiheydessä 49 aikuisella miehillä ja naisella. Kahden vuoden tutkimuksessa painon lasku oli miehillä keskimäärin 23,5 ja naisilla 16,8 kg. Koko kehon luuston mineraalitiheys pieneni 0,03 g/cm2 naisilla (p=0,03), mutta ei miehillä. Kun tulokset vakioitiin lähtötilanteen BMD:llä, iällä ja sukupuolella, oli painonmuutoksen ja BMD:n välillä pieni, mutta merkitsevä yhteys (β = - 0,001 g/cm2; p = 0,01).

 • Tutkimuksen laatu: huono
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Compston JE, Laskey MA, Croucher PI ym. Effect of diet-induced weight loss on total body bone mass. Clin Sci (Lond) 1992;82:429-32 «PMID: 1315653»PubMed
 2. Jensen LB, Quaade F, Sørensen OH. Bone loss accompanying voluntary weight loss in obese humans. J Bone Miner Res 1994;9:459-63 «PMID: 8030433»PubMed
 3. Pritchard JE, Nowson CA, Wark JD. Bone loss accompanying diet-induced or exercise-induced weight loss: a randomised controlled study. Int J Obes Relat Metab Disord 1996;20:513-20 «PMID: 8782726»PubMed
 4. Svendsen OL, Hassager C, Christiansen C. Six months' follow-up on exercise added to a short-term diet in overweight postmenopausal women--effects on body composition, resting metabolic rate, cardiovascular risk factors and bone. Int J Obes Relat Metab Disord 1994;18:692-8 «PMID: 7866465»PubMed
 5. Ramsdale SJ, Bassey EJ. Changes in bone mineral density associated with dietary-induced loss of body mass in young women. Clin Sci (Lond) 1994;87:343-8 «PMID: 7955911»PubMed
 6. Salamone LM, Cauley JA, Black DM ym. Effect of a lifestyle intervention on bone mineral density in premenopausal women: a randomized trial. Am J Clin Nutr 1999;70:97-103 «PMID: 10393145»PubMed
 7. Ryan AS, Nicklas BJ, Dennis KE. Aerobic exercise maintains regional bone mineral density during weight loss in postmenopausal women. J Appl Physiol (1985) 1998;84:1305-10 «PMID: 9516197»PubMed
 8. Van Loan MD, Johnson HL, Barbieri TF. Effect of weight loss on bone mineral content and bone mineral density in obese women. Am J Clin Nutr 1998;67:734-8 «PMID: 9537621»PubMed
 9. Hendel HW, Gotfredsen A, Andersen T ym. Body composition during weight loss in obese patients estimated by dual energy X-ray absorptiometry and by total body potassium. Int J Obes Relat Metab Disord 1996;20:1111-9 «PMID: 8968857»PubMed
 10. Andersen RE, Wadden TA, Herzog RJ. Changes in bone mineral content in obese dieting women. Metabolism 1997;46:857-61 «PMID: 9258265»PubMed
 11. Avenell A, Richmond PR, Lean ME ym. Bone loss associated with a high fibre weight reduction diet in postmenopausal women. Eur J Clin Nutr 1994;48:561-6 «PMID: 7957001»PubMed
 12. Fogelholm GM, Sievänen HT, Kukkonen-Harjula TK ym. Bone mineral density during reduction, maintenance and regain of body weight in premenopausal, obese women. Osteoporos Int 2001;12:199-206 «PMID: 11315238»PubMed
 13. Vestergaard P, Børglum J, Heickendorff L ym. Artifact in bone mineral measurements during a very low calorie diet: short-term effects of growth hormone. J Clin Densitom 2000;3:63-71 «PMID: 10745303»PubMed
 14. Chao D, Espeland MA, Farmer D ym. Effect of voluntary weight loss on bone mineral density in older overweight women. J Am Geriatr Soc 2000;48:753-9 «PMID: 10894313»PubMed
 15. Ricci TA, Heymsfield SB, Pierson RN Jr ym. Moderate energy restriction increases bone resorption in obese postmenopausal women. Am J Clin Nutr 2001;73:347-52 «PMID: 11157334»PubMed
 16. Gotfredsen A, Westergren Hendel H, Andersen T. Influence of orlistat on bone turnover and body composition. Int J Obes Relat Metab Disord 2001;25:1154-60 «PMID: 11486790»PubMed
 17. Shapses SA, Von Thun NL, Heymsfield SB ym. Bone turnover and density in obese premenopausal women during moderate weight loss and calcium supplementation. J Bone Miner Res 2001;16:1329-36 «PMID: 11450709»PubMed
 18. Jensen LB, Kollerup G, Quaade F ym. Bone minerals changes in obese women during a moderate weight loss with and without calcium supplementation. J Bone Miner Res 2001;16:141-7 «PMID: 11149478»PubMed
 19. Skov AR, Haulrik N, Toubro S ym. Effect of protein intake on bone mineralization during weight loss: a 6-month trial. Obes Res 2002;10:432-8 «PMID: 12055318»PubMed
 20. Bowen J, Noakes M, Clifton PM. A high dairy protein, high-calcium diet minimizes bone turnover in overweight adults during weight loss. J Nutr 2004;134:568-73 «PMID: 14988448»PubMed
 21. Uusi-Rasi K, Sievanen H, Kannus P ym. Influence of weight reduction on muscle performance and bone mass, structure and metabolism in obese premenopausal women. J Musculoskelet Neuronal Interact 2009;9:72-80 «PMID: 19516082»PubMed
 22. Beavers KM, Walkup MP, Weaver AA ym. Effect of Exercise Modality During Weight Loss on Bone Health in Older Adults With Obesity and Cardiovascular Disease or Metabolic Syndrome: A Randomized Controlled Trial. J Bone Miner Res 2018;33:2140-2149 «PMID: 30088288»PubMed
 23. Choksi P, Rothberg A, Kraftson A ym. Weight loss and bone mineral density in obese adults: a longitudinal analysis of the influence of very low energy diets. Clin Diabetes Endocrinol 2018;4:14 «PMID: 29946482»PubMed